/

Vård- och omsorgsnämnden

Här finns vård- och omsorgsnämndens kallelser och protokoll från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du kontakta social- och omsorgsförvaltningen.

Sammanträde den 25 januari 2024

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Månadsrapport november 2023
§ 4 Redovisning till IVO utifrån tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boende för äldre
§ 5 Yttrande över remiss - Utredningen om författningsberedskap inför fram-tida pandemier (SOU 2023:56)
§ 6 Yttrande över revidering av socialnämndens reglemente respektive vård- och omsorgsnämndens reglemente
§ 7 Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten
§ 8 Kompletterande fördelning av föreningsbdrag 2024
§ 9 Ändrade sammanträdestider 2024
§ 10 Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2023
§ 11 Redovisning av nämndens kvalitetsutmärkelse 2023
§ 12 Val av enskilt utskott 2024
§ 13 Val av byggkommittén 2024
§ 14 Val av fondgrupp 2024
§ 15 Val av kontaktpolitiker 2024
§ 16 Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i pensionärsrådet
§ 17 Meddelanden
§ 18 Yttrande över detaljplan Igelkotten
§ 19 Ledamotsinitiativ om att säkra de anställdas inflytande
§ 20 Information - Öppna jämförelser, enhetsundersökning LSS samt brukar-undersökning funktionshinderområdet
§ 21 Information - Kvalitetsarbete
§ 22 Aktuell verksamhetsinformation
§ 23 Redovisning av delegationsbeslut

Sammanträde den 29 februari 2024

§ 24 Presentation
§ 25 Val av justerare
§ 26 Fastställande av dagordning
§ 27 Aktuell verksamhetsinformation
§ 28 Patientsäkerhetsberättelse 2023
§ 29 Kvalitetsberättelse 2023
§ 30 Uppföljning av program för privata utförare
§ 31 Yttrande över motion om att ta bort minutstyrning i hemtjänsten
§ 32 Årsredovisning 2023
§ 33 Redovisning av genomförd internkontroll 2023
§ 34 Internkontrollplan 2024
§ 35 Arbetsmiljö - årssammanställning 2023
§ 36 Sammanställning av domar 2023
§ 37 Synpunkter juli-december 2023 samt att fortsatt redovisning sker i kvalitetsberättelse
§ 38 Ansökan om statsbidrag för personliga ombud 2024
§ 39 Ändrad samrådsorganisation vård- och omsorgsnämnden
§ 40 Val av kontaktpolitiker 2024
§ 41 Redovisning av delegationsbeslut
§ 42 Meddelanden
§ 43 Övriga frågor

Sammanträde den 25 april 2024

§ 44 Val av justerare
§ 45 Fastställande av dagordning
§ 46 Presentation nya chefer
§ 47 Information - aktiviteter inom funktionsstöd och äldreomsorg
§ 48 Riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
§ 49 Ändring av kommunal timersättning till externa utförare för personlig
assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
§ 50 Åtgärder utifrån analys av kostnader för korttidsvård och boende för äldre
§ 51 Rapport från kvalitetsgranskning av läkemedelshantering
§ 52 Yttrande över SKR:s förnyade rekommendation om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård
§ 53 Förslag om ändring i KFS 4.13 Avgifter VONs verksamhet - ändring av hyra
på Norrgläntan
§ 54 Svar på ledamotsinitiativ om att minska förbrukning av engångsartiklar av
plast samt användning av kemiska och kosmetiska produkter
§ 55 Val av ny ersättare i enskilda utskottet
§ 56 Val av ny kontaktpolitiker för Norrgläntan
§ 57 Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2024
§ 58 Redovisning av delegationsbeslut
§ 59 Meddelanden
§ 60 Aktuell verksamhetsinformation
§ 61 Månadsrapport februari och mars 2024

2024

Sammanträde den 25 april 2024

Protokollsbilagor

Sammanträde den 29 februari 2024

Protokollsbilagor

Sammanträde den 25 januari 2024

Protokollsbilagor

Sammanträde den 26 januari 2023

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Information - nämndens sammansättning 2023
§ 4 Presentation - vård- och omsorgsförvaltningen
§ 5 Information - ordning för ersättares tjänstgöring
§ 6 Information - nämndens arbetssätt
§ 7 Information - reglemente, delegationsordning, sekretess och jäv
§ 8 Fastställande av sammanträdesdagar för 2023
§ 9 Information om kommande utbildningsinsatser för vård- och omsorgsnämnden
§ 10 Fastställande av utskottsorganisation 2023-2026
§ 11 Val av enskilt utskott 2023
§ 12 Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i pensionärsrådet 2023
§ 13 Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2022
§ 14 Kompletterande föreningsbidrag till PRO Björkvik och SKPF
§ 15 Kontroll av dataskyddsefterlevnad 2022 för vård- och omsorgsnämnden
§ 16 Redovisning av 2022 års kvalitetsutmärkelse
§ 17 Aktuell verksamhetsinformation
§ 18 Redovisning av delegationsbeslut
§ 19 Meddelanden
§ 20 Information om förvaltningens organisation, verksamhet och volymer

Sammanträde den 23 februari 2023

§ 21 Val av justerare
§ 22 Fastställande av dagordning
§ 23 Aktuell verksamhetsinformation
§ 24 Redovisning av delegationsbeslut
§ 25 Patientsäkerhetsberättelse 2022
§ 26 Årsredovisning 2022
§ 27 Redovisning av genomförd internkontroll 2022
§ 28 Internkontrollplan 2023
§ 29 Fastställande av plan med budget 2023
§ 30 Revidering av förfrågningsunderlag valfrihetsystem hemtjänst
§ 31 Uppföljning av program för privata utförare
§ 32 Redovisning av arbetsmiljöarbetet 2022
§ 33 Redovisning av inkomna domar 2022
§ 34 Redovisning av synpunkter juni-december 2022
§ 35 Yttrande över rapporten Gemensam granskning av samverkan kring
utskrivningsklara patienter
§ 36 Yttrande över remissen Platsvarumärke Katrineholm
§ 37 Ansökan om statsbidrag för personliga ombud samt
verksamhetsberättelse 2022 och verksamhetsplan 2023
§ 38 Val av byggkommitté
§ 39 Val av kontaktpolitiker
§ 40 Val av fondgrupp
§ 41 Meddelanden
§ 42 Upphävning av tidigare delegationsbeslut om principer vid ovaccinerade
medarbetare (covid-19)

Sammanträde den 27 april 2023

§ 43 Val av justerare
§ 44 Fastställande av dagordning
§ 45 Månadsrapporter för januari/februari och mars 2023
§ 46 Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2023
§ 47 Kvalitetsberättelse 2022
§ 48 Habiliteringsersättning 2023 till personer med daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen
§ 49 Yttrande över Remissen Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans SOU 2023:9
§ 50 Yttrande över motion om att det saknas personal inom skola, vård och omsorg
§ 51 Meddelanden
§ 52 Information - Kostnad per brukare
§ 53 Aktuell verksamhetsinformation
§ 54 Redovisning av delegationsbeslut

Sammanträde den 15 juni 2023

§ 55 Val av justerare
§ 56 Fastställande av dagordning
§ 57 Tertialrapport 2023
§ 58 Månadsrapport maj 2023
§ 59 Ändring av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
§ 60 Lokaler för personalutrymmen på Norrgläntan samt ändring av lokaler för dagverksamheten
§ 61 Beslut om kvalitetsutmärkelse 2023
§ 62 Meddelanden
§ 63 Information - hållbar bemanningsplanering
§ 64 Information - underlag för övergripande plan med budget
§ 65 Information - resultat från medarbetarundersökning 2023
§ 66 Aktuell verksamhetsinformation
§ 67 Redovisning av delegationsbeslut
§ 68 Uppdrag om analys av kostnader för korttidsvård

Sammanträde den 31 augusti 2023

§ 69 Utdelning av 2023 års kvalitetsutmärkelse
§ 70 Val av justerare
§ 71 Fastställande av dagordning
§ 72 Förslag till ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
§ 73 Förslag till ändring i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa
§ 74 Vård- och omsorgsnämndens underlag till övergripande plan med budget 2024-2026
§ 75 Digital tillsyn inom äldreomsorgen
§ 76 Nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg
§ 77 Redovisning av synpunkter januari-juni 2023
§ 78 Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2023
§ 79 Meddelanden
§ 80 Information - Nära vård
§ 81 Aktuell verksamhetsinformation
§ 82 Månadsrapport juni-juli 2023
§ 83 Redovisning av delegationsbeslut

Sammanträde den 28 september 2023

§ 84 Val av justerare
§ 85 Fastställande av dagordning
§ 86 Yttrande över idrottspolitiskt program 2024-2027
§ 87 Yttrande över måltidspolitiskt program 2024-2027
§ 88 Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna
§ 89 Revidering av boendeplanen – prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för äldre
§ 90 Synpunkter på Framtidsplan 2050 - Översiktsplan för Katrineholm
§ 91 Delårsrapport 2023
§ 92 Ändring av hyressättningsmodell och hyressättning av särskilda boende-former inom grupp- och servicebostäder LSS och SoL-boende funktions-stöd
§ 93 Ansökan från Avancerad Omsorg Vård AB om att utföra hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem
§ 94 Sammanträdesdagar 2024
§ 95 Meddelanden
§ 96 Information - stödpedagogernas arbete
§ 97 Aktuell verksamhetsinformation
§ 98 Redovisning av delegationsbeslut
§ 99 Ledamotsinitiativ om att minska förbrukning av engångsartiklar av plast samt användning av kemiska och kosmetiska produkter

Sammanträde den 14 december 2023

§ 100 Val av justerare
§ 101 Fastställande av dagordning
§ 102 Riktlinjer för handläggning av enskilda ärenden inom vård- och omsorgs-förvaltningen
§ 103 Månadsrapport september och oktober 2023
§ 104 Fastställande av plan med budget 2024
§ 105 Fördelning av föreningsbidrag 2024
§ 106 Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2024
§ 107 Habiliteringsersättning 2024
§ 108 Upphörande av styrdokument - Riktlinjer för tillämpning av dataskydds-förordningen
§ 109 Kontroll av dataskyddsefterlevnad 2023
§ 110 Meddelanden
§ 111 Information - Maten på särskilda boenden för äldre
§ 112 Information - Lägesrapport från uppdrag om konsumtion och kostnader för korttidsvård
§ 113 Information - öppna jämförelser Vad tycker de äldre om äldreomsorgen samt enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
§ 114 Aktuell verksamhetsinformation
§ 115 Redovisning av delegationsbeslut
§ 116 Arbetsgrupp för utvärdering av samrådsorganisationen
§ 117 Julhälsning

2023

Sammanträde den 14 december 2023

Protokollsbilagor

Sammanträde den 28 september 2023

Protokollsbilagor

Sammanträde den 31 augusti 2023

Protokollsbilagor

Sammanträde den 15 juni 2023

Protokollsbilaga

Sammanträde den 27 april 2023

Protokollsbilaga

Sammanträde den 23 februari 2023

Protokollsbilagor

Sammanträde den 26 januari 2023

Protokollsbilaga

Sammanträde den 24 februari 2022

1. Fastställande av dagordning
2. Månadsrapport november 2021
3. Information - ekonomi
4. Aktuell verksamhetsinformation
5. Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2021
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Patientsäkerhetsberättelse 2021
8. Kvalitetsberättelse 2021
9. Ledningssystem för kvalitet inom vård- och omsorgsförvaltningen
10. Årsredovisning 2021
11. Ombudgetering av investeringar 2022
12. Redovisning av genomförd internkontroll 2021
13. Internkontrollplan 2022
14. Habiliteringsersättning 2022
15. Revidering av timersättning för utförare av hemtjänst - bilaga 2 till förfrågningsunderlag valfrihetssystem hemtjänst
16. Yttrande över motion om att delade turer gör en del personal sjuka
17. Ansökan om statsbidrag 2022 för personligt ombud samt verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022
18. Revidering av riktlinjer/bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde
19. Redovisning av inkomna synpunkter juli-december 2021
20. Redovisning arbetsmiljö 2021
21. Redovisning av inkomna domar 2021
22. Val av ny ersättare i enskilda utskottet
23. Meddelanden

Sammanträde den 28 april 2022

24. Fastställande av dagordning
25. Information - avgifter och maxtaxa
26. Månadsrapport februari och mars 2022
27. Information – ekonomi
28. Aktuell verksamhetsinformation
29. Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2022
30. Redovisning av delegationsbeslut
31. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2021
32. Förslag till revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (hyra Strandgården)
33. Uppföljning av program för privata utförare 2021 - vård- och omsorgsnämnden
34. Redovisning av 2021 års kvalitetspris
35. Val av ny kontaktpolitiker för arbete/sysselsättning
36. Val av ny ersättare i enskilda utskottet samt kontaktpolitiker för Lövåsgården och Vallgården samt fondgruppen
37. Ledamotsinitiativ - Delade turer
38. Meddelanden

Sammanträde den 16 juni 2022

39. Val av justerare
40. Fastställande av dagordning
41. Information – ekonomi
42. Månadsrapport maj 2022
43. Tertialrapport 2022
44. Aktuell verksamhetsinformation
45. Redovisning av delegationsbeslut
46. Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun
47. Svar på ledamotsinitiativ om delade turer
48. Beslut om kvalitetsutmärkelse
49. Meddelanden

Sammanträde den 25 augusti 2022

50. Utdelande av kvalitetsutmärkelse 2022
51. Fastställande av dagordning
52. Information - värdegrundsarbetet
53. Information – ekonomi
54. Månadsrapport juni-juli 2022
55. Aktuell verksamhetsinformation
56. Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2022
57. Redovisning av delegationsbeslut
58. Yttrande över remissen Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
59. Yttrande över remissen Övergripande kompetensförsörjningsplan
60. Förslag om revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
61. Förslag om revidering av KF 4.14 Färdtjänsttaxa
62. Underlag för övergripande plan med budget
63. Redovisning av synpunkter januari-juni 2022
64. Meddelanden

Sammanträde den 29 september 2022

65. Val av justerare
66. Fastställande av dagordning
67. Information - Nära vård
68. Information - Mätning av följsamhet till basala hygien- och klädregler
69. Information - Öppna jämförelser, vad tycker de äldre om äldremsorgen
70. Information - Ekonomi
71. Aktuell verksamhetsinformation
72. Redovisning av delegationsbeslut
73. Yttrande över remissen Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)
74. Yttrande över remissen Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten
75. Yttrande över motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal
76. Redovisning av uppdrag om att gemensamt utveckla alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov
77. Redovisning av uppdrag om att effektivisera kostverksamheten
78. Uppföljning av kommunalt bostadstillägg till personer med funktionsnedsättning (KBF)
79. Förslag till ändring av KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)
80. Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden augusti 2022
81. Förslag till sammanträdesdagar 2023
82. Meddelanden

Sammanträde den 15 december 2023

§ 83. Val av justerare
§ 84. Fastställande av dagordning*
§ 85. Utvärdering av hyressättningsmodell för grupp- och servicebostäder LSS och SoL-boende inom funktionsstöd
§ 86. Information - medarbetarundersökning 2022
§ 87. Månadsrapport september, oktober och november 2022
§ 88. Aktuell verksamhetsinformation
§ 89. Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022
§ 90. Redovisning av delegationsbeslut
§ 91. Fördelning av föreningsbidrag 2023
§ 92. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2023
§ 93. Habiliteringsersättning 2023
§ 94. Yttrande över motion om arbetsmiljön inom LSS
§ 95. Revidering av nämndens samrådsorganisation
§ 96. Redovisning av bidrag till Festival för mogna
§ 97. Meddelanden
§ 98. Avslutning

2022

Sammanträde den 15 december 2022

Protokollsbilagor

Sammanträde den 29 september 2022

Protokollsbilagor

Sammanträde den 25 augusti 2022

Protokollsbilagor

Sammanträde den 16 juni 2022

Sammanträde den 28 april 2022

Protokollsbilaga

Sammanträde den 24 februari 2022

Protokollsbilagor

Sammanträde den 27 januari 2022

Inställt.

Sammanträde 2021-01-28

1. Fastställande av dagordning
2. Parentation
3. Information - ekonomi
4. Aktuell verksamhetsinformation
5. Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2020
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Yttrande till IVO över klagomål och synpunkter mot hälso- och sjukvården
8. Yttrande över remissen Revisorernas samlade uppföljande granskning av tidigare granskningar - personaltäthet
9. Yttrande över remissen Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen
10. Fördelning av föreningsbidrag 2021
11. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2021
12. Habiliteringsersättning 2021
13. Revidering av bilaga 2 till förfrågningsunderlaget - Aktuella ersättningsbelopp för utförare av hemtjänst
14. Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2021
15. Revidering av delegationsordningen
16. Förändring i riktlinje för samrådsorganisation - kontaktpolitiker Malmgården och Dufvegården
17. Val av ny ledamot i byggkommittén
18. Val av ny ledamot i enskilda utskottet
19. Val av ny kontaktpolitiker för Igelkottens och Panterns vård- och demensboende
20. Val av ny representant i pensionärsrådet för vård- och omsorgsnämnden
21. Meddelanden

Sammanträde 2021-02-25

22. Fastställande av dagordning
23. Information - ekonomi
24. Aktuell verksamhetsinformation
25. Redovisning av delegationsbeslut
26. Yttrande över IVO:s kompletterande begäran om klagomål och synpunkter mot hälso- och sjukvården
27. Patientsäkerhetsberättelse 2020
28. Kvalitetsberättelse 2020
29. Redovisning av uppdrag om framtagande av Boendeplan - prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för äldre med flyttkedja
30. Yttrande över IVO:s beslut utifrån tillsyn av medicinsk vård och behandling vid covid-19
31. Årsredovisning 2020
32. Redovisning av genomförd internkontroll 2020
33. Internkontrollplan 2021
34. Kompetensförsörjningsplan 2021-2022
35. Ansökan om statsbidrag för personliga ombud 2021
36. Redovisning arbetsmiljö 2020
37. Redovisning inkomna synpunkter perioden juli–december 202038. Redovisning inkomna domar 2020
39. Meddelanden

Sammanträde 2021-04-22

40. Fastställande av dagordning
41. Information – ekonomi
42. Aktuell verksamhetsinformation
43. Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2021
44. Redovisning av delegationsbeslut
45. Yttrande över motion om god äldreomsorg dag och natt
46. Yttrande över reviderad informationssäkerhetspolicy
47. Yttrande över reviderat program för privata utförare
48. Yttrande över reviderad biblioteksplan
49. Godkännande av Mann Service AB som utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem
50. Val av ny kontaktpolitiker för Panterns demensboende
51. Val av ny ersättare i fondgruppen
52. Meddelanden

Sammanträde 2021-06-10

53. Fastställande av dagordning
54. Information – ekonomi
55. Information – medarbetarenkät 2020
56. Information – mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
57. Aktuell verksamhetsinformation
58. Redovisning av delegationsbeslut
59. Yttrande över inriktningsdokumentet trygghet och säkerhet
60. Yttrande över motion om bemanningstal och ny modell
61. Yttrande över motion om Emmabodamodellen
62. Extra höjning av habiliteringsersättningen för LSS under 2021 med anledning av statsbidrag
63. Verksamhetsberättelse 2020 för personliga ombud i Katrineholm och Flen
64. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2021
65. Meddelanden

Sammanträde 2021-08-26

66. Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2021
67. Fastställande av dagordning
68. Månadsrapport juli 2021
69. Information - ekonomi
70. Aktuell verksamhetsinformation
71. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2020
72. Redovisning av delegationsbeslut
73. Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2021
74. Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
75. Underlag för övergripande plan med budget 2022 vård- och omsorgsnämnden
76. Svar på IVO:s begäran om uppgifter utifrån tillsyn av ansvar (Covid-19)
77. Yttrande över reviderat arkivreglemente
78. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2021
79. Val av ledamot tillika ordförande i vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
80. Val av ny kontaktpolitiker för hemtjänst och personlig assistans
81. Meddelanden

Sammanträde 2021-09-30

82. Fastställande av dagordning
83. Information - ekonomi
84. Information - hemtjänst
85. Aktuell verksamhetsinformation
86. Redovisning av delegationsbeslut
87. Kommunal timersättning till externa utförare för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
88. Delårsrapport januari-augusti 2021 för vård- och omsorgsnämnden
89. Sammanträdesdagar 2022
90. Val av ny ledamot och ersättare i enskilda utskottet
91. Meddelanden

2021

Sammanträde den 16 december 2021

Protokollsbilagor

Sammanträde den 30 september 2021

Protokollsbilagor

Sammanträde den 26 augusti 2021

Protokollsbilagor

Sammanträde den 10 juni 2021

Sammanträde den 22 april 2021

Sammanträde den 25 februari 2021

Protokollsbilagor

Sammanträde den 28 januari 2021

Protokollsbilagor

Sammanträde den 30 januari 2020

1.   Fastställande av dagordning
2.   Information - Kulturgruppens arbete
3.   Information - Ekonomi
4.   Aktuell verksamhetsinformation
5.   Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2019
6.   Redovisning av delegationsbeslut
7.   Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan med budget för 2020
8.   Nattfasta - resultatmål hösten 2019
9.   Kulturstrategi för barn och unga i Katrineholms kommun 2020-2023
10. Meddelanden

Sammanträde den 27 februari 2020

11. Fastställande av dagordning
12. Svar på fråga om ofrivillig ensamhet
13. Information - Ekonomi
14. Aktuell verksamhetsinformation
15. Återrapport - Samverkansorganisation med kulturförvaltningen för att nå gemensamma målgrupper
16. Redovisning av delegationsbeslut
17. Yttrande över personalpolitiskt program
18. Ansökan om statsbidrag 2020 för personligt ombud
19. Redovisning av inkomna synpunkter 2019
20. Redovisning av arbetsmiljöarbetet 2019
21. Redovisning av inkomna domar 2019
22. Kvalitetsberättelse 2019
23. Patientsäkerhetsberättelse 2019
24. Yttrande över reviderat reglemente för intern kontroll
25. Redovisning av genomförd internkontroll 2019 för vård- och omsorgsnämnden
26. Internkontrollplan 2020 för vård- och omsorgsnämnden
27. Årsredovisning 2019 för vård- och omsorgsnämnden
28. Val av ny kontaktpolitiker för Lövåsgården och Vallgården
29. Meddelanden

Sammanträde den 11 juni 2020

30. Fastställande av dagordning
31. Information - Ekonomi
32. Aktuell verksamhetsinformation
33. Bordlagt ärende - svar på fråga om ofrivillig ensamhet
34. Redovisning av delegationsbeslut
35. Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 för personligt ombud
36. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2019
37. Redovisning av hur 2019 års kvalitetspris har använts
38. Val av ny kontaktpolitiker för Panterns demensboende
39. Meddelanden

Sammanträde den 27 augusti 2020

40. Fastställande av dagordning
41. Information - Ekonomi
42. Aktuell verksamhetsinformation
43. Svar på fråga om ofrivillig ensamhet
44. Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2020
45. Redovisning av delegationsbeslut
46. Yttrande över remissen Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete
47. Revidering av förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet - Hemtjänst
48. Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
49. Underlag för övergripande plan med budget 2021 för vård- och omsorgsnämnden
50. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020
51. Val av ny ersättare i enskilda utskottet
52. Meddelanden

Sammanträde den 24 september 2020

53. Fastställande av dagordning
54. Information - Ekonomi
55. Aktuell verksamhetsinformation
56. Redovisning av delegationsbeslut
57. Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden januari-augusti 2020
58. Ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen
59. Redovisning av uppdrag om inrättande av ett kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd
60. Sammanträdesdagar 2021 för vård- och omsorgsnämnden och enskilt utskott
61. Val av kontaktpolitiker för Resurscenter/LSS-bostäder
62. Meddelanden
63. Extra sammanträde

Extra sammanträde den 15 oktober 2020

64. Fastställande av dagordning
65. Redovisning av delegationsbeslut
66. Ombudgering av investeringar år 2020
67. Återrapportering av särskilt utredningsuppdrag om Malmgården
68. Meddelanden

Planerade sammanträdeni november och december ställdes in.

2020

Sammanträde den 17 december 2020

  • Sammanträdet är inställt

Sammanträdet den 19 november 2020

  • Sammanträdet är inställt

Sammanträde den 15 oktober 2020

Sammanträde den 24 september 2020

Protokollsbilagor

Sammanträde den 27 augusti 2020

Protokollsbilagor

Sammanträde den 11 juni 2020

Sammanträde den 24 april 2020

Inställt

Sammanträde den 27 februari 2020

Protokollsbilagor

Sammanträde den 30 januari 2020

Protokollsbilagor

Sammanträde den 24 januari 2019
§ nr  Ärende
1. Fastställande av dagordning
2. Vård- och omsorgsnämndens sammansättning 2019-2022 och presentation av ledamöter/ersättare
3. Information om ordning för ersättares tjänstgöring
4. Vård- och omsorgsnämndens arbetssätt
5. Presentation av vård- och omsorgsförvaltningens chefer och ansvarsområden
6. Information om vård- och omsorgsnämndens reglemente och delegationsordning
7. Information om sekretessbestämmelser
8. Information om jävsbestämmelser
9. Fastställande av utskottsorganisation
10. Val av enskilt utskott
11. Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i pensionärsrådet
12. Fastställande av sammanträdesdagar för 2019
13. Kommande utbildningsinsatser för vård- och omsorgsnämnden
14. Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2018
15. Redovisning av delegationsbeslut
16. Aktuell verksamhetsinformation
17. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2018
18. Revidering av riktlinjer och regler för färdtjänst och riksfärdtjänst
19. Yttrande över förslag till ny grafisk profil
20. Samverkansorganisation mellan kulturförvalt­ningen och vård- och omsorgsförvaltningen för att nå gemensamma målgrupper
21. Ansökan från Adlectio AB om att bli utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem
22. Information - Öppna jämförelser, område funktionsstöd
23. Information – Uppföljning av nuvarande organisation
24. Meddelanden

Sammanträde den 26 februari 2019
§ nr Ärende
25. Fastställande av dagordning
26. Information - Lagen om valfrihetssystem
27. Aktuell verksamhetsinformation
28. Redovisning av delegationsbeslut
29. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud 2019
30. Redovisning av inkomna domar 2018
31. Redovisning av inkomna synpunkter juli-december 2018
32. Yttrande över revisionsrapporten Granskning av hyresbidrag till föreningar
33. Nattfasta - resultatmål hösten 2018
34. Patientsäkerhetsberättelse 2018
35. Redovisning av genomförd internkontroll 2018
36. Internkontrollplan 2019
37. Årsredovisning 2018
38. Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2019
39. Revidering av delegationsordningen
40. Val av byggkommitté
41. Val av fondgrupp
42. Val av kontaktpolitiker
43. Meddelanden

Sammanträde den 25 april 2019
§ nr Ärende
44. Fastställande av dagordning
45. Information om Öppna jämförelser
46. Aktuell verksamhetsinformation
47. Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2019
48. Redovisning av delegationsbeslut
49. Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 för personliga ombud
50. Kvalitetsberättelse 2019
51. Ekonomi i balans 2019
52. Ansökan från Olivia Hemomsorg AB om att bli utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem
53. Återrapport om nämndens kvalitetspris 2018
54. Meddelande

Sammanträde den 13 juni 2019

55. Fastställande av dagordning
56. Information - Verksamhet med personliga ombud
57. Information - Digitalisering utifrån strategin för välfärdsteknik
58. Information - Ekonomi
59. Aktuell verksamhetsinformation
60. Redovisning av delegationsbeslut
61. Information från FUB om lekoteks­verksam­heten
62. Riktlinjer för tillämpning av dataskydds­för­ord­ningen (GDPR)
63. Rapport om arbetsmodell för trygg hemgång
64. Yttrande över förslag till idrottspolitiskt program
65. Yttrande över förslag till måltidspolitiskt program
66. Årsredovisning av vård- och omsorgsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2018
67. Reviderad samrådsorganisation för vård- och omsorgsnämnden
68. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2019
69. Ändrad sammanträdesdag
70. Val av ny ledamot i byggkommittén samt ny kontaktpolitiker för Malmgården
71. Meddelanden
72. Sommarhälsning

Sammanträde den 29 augusti 2019

73. Utdelande av nämndens kvalitetspris 2019
74. Fastställande av dagordning
75. Information - ekonomi
76. Aktuell verksamhetsinformation
77. Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2019
78. Redovisning av delegationsbeslut
79. Yttrande över revisionsrapporten Granskning av styrning och ledning av äldreomsorgen, myndighetsövning
80. Utvärdering av förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
81. Ombudgetering av investeringsmedel 2019
82. Förslag till ändring av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13
83. Förslag till ändring av färdtjänsttaxa KFS 4.14
84. Vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2020
85. Nattfasta - resultatmål våren 2019
86. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2019
87. Meddelanden

Sammanträde den 24 september 2019

88. Fastställande av dagordning
89. Information - ekonomi
90. Aktuell verksamhetsinformation
91. Redovisning av delegationsbeslut
92. Delårsrapport för vård- och omsorgnämnden januari - augusti 2019
93. Revidering av riktlinjen Bestämmelser för kommunala
bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde
94. Val av ny ledamot och ordförande i fondgruppen
95. Val av ny ledamot i byggkommittén
96. Val av ny kontaktpolitiker för Malmgårdens vårdboende
97. Meddelanden
98. Ledamotsinitiativ om skuggbudget från ledamot i
vänsterpartiet

Sammanträde den 19 november 2019

99. Fastställande av dagordning
100. Information - Anhörigstöd
101. Information - Undersöking Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
102. Aktuell verksamhetsinformation
103. Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2019
104. Redovisning av delegationsbeslut
105. Besvarande av ledamotsinitiativ
106. Infomration - Ekonomi
107. Åtgärdsplan för ekenomi i balans 2020
108. Förslag till sammanträdesdagar år 2020 för vård- och omsorgsnämnden och enskilt utskott
109. Meddelanden

110. Fastställande av dagordning
111. Information om fritidsverksamheten inom område funktionsstöd
112. Aktuell verksamhetsinformation
113. Information - ekonomi
114. Redovisning av delegationsbeslut
115. Fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag 2020
116. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2020
117. Habiliteringsersättning för år 2020
118. Revidering av delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden
119. Yttrande över motion om möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare i Katrineholm
120. Svar på remiss - Handlingsplan mot nedskräpning
121. Svar på remiss - Revidering av handlingsplan CEMR
122. Svar på remiss - Risk- och sårbarhetsanalys Katrineholms kommun 2019
123. Meddelanden

2019

Sammanträde 2019-12-05

Protokollsbilagor

Sammanträde 2019-11-19

Sammanträde 2019-09-24

Protokollsbilagor

Sammanträde 2019-08-29

Protokollsbilagor

Sammanträde 2019-06-13

Protokollsbilagor

Sammanträde 2019-04-25

Protokollsbilaga

Sammanträde 2019-02-26

Protokollsbilagor

Sammanträde 2019-01-24

Protokollsbilagor

Sammanträde den 25 januari 2018
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagordning
2. Information - arbetsmiljöarbete
3. Aktuell information från verksamhetschefer
4. Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2017
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Allmänhetens frågestund
7. Nattfasta - resultatmål hösten 2017
8. Revidering av riktlinjer för nämndens samrådsorganisation
9. Revidering av ersättningsbelopp – valfrihets¬system för brukare enligt lagen om valfrihet - hemtjänst
10. Förslag om ändring i KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)
11. LS 10 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brister i handhavande av planeringssystem, uteblivna hemtjänstinsatser)
12. LS 13 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (bristande sänglarm, bristande rutiner, fall)
13. Namn på det nya äldreboendet
14. Val av ny ersättare i enskilda utskottet och kontaktpolitiker på Malmgården
15. Meddelanden

Sammanträde den 1 mars 2018
§ nr Ärende
16. Fastställande av dagordning
17. Information om förändringar i lagstiftning
18. Aktuell information från verksamhetschefer
19. Redovisning av delegationsbeslut
20. Allmänhetens frågestund
21. Yttrande över förslag till övergripande kompetensförsörjningsplan
22. Patientsäkerhetsberättelse 2017
23. Rapport från nattinspektion hösten 2017
24. Redovisning av genomförd internkontroll av verksamhet och ekonomiska transaktioner 2017
25. Internkontrollplan 2018
26. Årsredovisning 2017
27. Årsredovisning av arbetsmiljöarbetet 2017
28. Redovisning av synpunkter juli-december 2017
29. Redovisning av inkomna domar 2017
30. Ansökan om statsbidrag 2018 för verksamhet med personliga ombud
31. Verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018 för personliga ombud
32. Namnbyte på förvaltningens kontaktvägar Handikappomsorgen direkt och Äldreomsorgen direkt
33. Redovisning av hur 2017 års kvalitetspris har använts
34. Val av ny ledamot i vård- och omsorgsnämndens fondgrupp
35 Meddelanden

Sammanträde den 26 april 2018
§ nr Ärende
36. Fastställande av dagordning
37. Information om nya Kommunallagen och Dataskyddsförordningen (GDPR)
38. Aktuell information från verksamhetschefer
39. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2018
40. Redovisning av delegationsbeslut
41. Allmänhetens frågestund
42. Yttrande över revisionsrapporten Redovisning av rapportering av LSS-verksamhet med fokus på myndighetsutövning
43. Redovisning till IVO av åtgärder utifrån verksamhetstillsyn gällande systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen
44. Kvalitetsberättelse för 2017
45. Anmälan om missförhållanden enligt LSS - lex Sarah (ekonomiskt övergrepp/misstänkt stöld) LS 1-18
46. Föreningsbidrag till PRO i Sköldinge
47. Förslag om ändringar i styrdokumenten KFS 4.13 och 4.22 Avgifter inom vård och omsorg
48. Meddelanden

Sammanträde den 7 juni 2018
§ nr Ärende
49. Fastställande av dagordning
50. Information – ekonomi- och personalredovisning
51. Aktuell information från verksamhetschefer
52. Redovisning av delegationsbeslut
53. Allmänhetens frågestund
54. Nattfasta - resultatmål våren 2018
55. Yttrande över biblioteksplan
56. Yttrande över motion om praktik för ungdomar inom vård och omsorg
57. Revidering av förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare - hemtjänst
58. Ändrad habiliteringsersättning utifrån rekvirerat statsbidrag
59. Länsgemensam strategi för stöd till anhöriga
60. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
61. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
62. Arbetsmodell för trygg hemgång
63. Redovisning av planerade och genomförda åtgärder efter nattinspektion 2017
64. Beslut om utdelande av 2018 års kvalitetspris
65. Utseende av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden
66. LS 3:18 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brister i utförande av insats, rutiner, kompetens)
67. LS 4:18 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brister i utförande av insats)
68. Meddelanden

Sammanträde den 17 augusti 2018
§ nr Ärende
69. Fastställande av dagordning
70. Delrapport om arbetet i hemtjänsten

Sammanträde den 30 augusti 2018
§ nr Ärende
71. Utdelning av nämndens kvalitetspris
72. Fastställande av dagordning
73. Aktuell information från verksamhetschefer
74. Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2018
75. Redovisning av delegationsbeslut
76. Allmänhetens frågestund
77. Information om utredning av principer för hyressättning för grupp- och servicebostäder inom LSS
78. Rapport om arbetet i hemtjänsten
79. Riktlinjer för förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
80. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2018
81. Vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2019-2021
82. Val av ny ledamot i pensionärs¬rådet, ordförande/ledamot i bygg-kommittén och kontaktpolitiker för Igelkottens vård-/demensboende
83. Meddelanden

Sammanträde den 27 september 2018
§ nr Ärende
84. Fastställande av dagordning
85. Information - Tena identifi
86. Information - schemaläggning för personal inom hemtjänsten
87. Aktuell information från verksamhetschefer
88. Redovisning av delegationsbeslut
89. Allmänhetens frågestund
90. Delårsrapport för vård- och omsorgsnämnden januari-augusti 2018
91. Förslag om ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente
92. Meddelanden

Sammanträde den 25 oktober 2018
§ nr Ärende
93. Fastställande av dagordning
94. Information - bostadsanpassningsbidrag
95. Information – uppföljning av schema och åtgärdsplan inom hemtjänsten
96. Aktuell verksamhetsinformation
97. Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2018
98. Redovisning av delegationsbeslut
99. Allmänhetens frågestund
100. Yttrande över betänkandet Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning
101. Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2019
102. Information - undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
103. Meddelanden

Sammanträde den 6 december 2018
§ nr Ärende
104. Fastställande av dagordning
105. Aktuell verksamhetsinformation samt information om hemtjänsten
106. Redovisning av delegationsbeslut
107. Allmänhetens frågestund
108. Fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag år 2019
109. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2019
110. Habiliteringsersättning för år 2019
111. Yttrande över motion om funkisglädje
112. Yttrande över motion om måltidsvän
113. Revidering av förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet
114. Godkännande av ansökan om fusion av bolag som utförare av hemtjänst enligt LOV - Vionord Omsorg & Service AB
115. Redovisning av särskilt uppdrag - plan för byggnation av ny gruppbostad enligt LSS
116. Meddelanden
117. Övrigt

2018

Sammanträde 2018-12-06

Protokollsbilagor

Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-09-27

Protokollsbilagor

Sammanträde 2018-08-30

Protokollsbilagor

Sammanträde 2018-06-07

Protokollsbilagor

Sammanträde 2018-04-26

Protokollsbilagor

Sammanträde 2018-03-01

Protokollsbilagor

Sammanträde 2018-01-25

Protokollsbilagor


Sammanträde den 26 januari 2017
1. Fastställande av dagordning
2. Information om Kostnad per brukare (Ensolution)
3. Aktuell information från verksamhetschefer
4. Rapportering a ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2016
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Allmänhetens frågestund
7. Yttrande över förslag till kemikalieplan för Katrineholm 2017-2020
8. Redovisning av inkomna domar 2016
9. Yttrande över inriktningsdokument för inköp
10. Internkontrollplan för 2017
11. Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten
12. Meddelanden

Sammanträde den 2 mars 2017
§ nr Ärende
13. Fastställande av dagordning
14. Information om bostadsanpassningsbidrag
15. Presentation av brand- och säkerhetssamordnare samt brandskyddsarbetet
16. Aktuell information från verksamhetschefer
17. Redovisning av delegationsbeslut
18. Allmänhetens frågestund
19. Patientsäkerhetsberättelse 2016
20. Yttrande över revisionsrapporten Översiktlig granskning av intern kontroll
21. Redovisning av genomförd internkontroll 2016
22. Redovisning av arbetsskador och tillbud 2016
23. Redovisning av avvikelser under 2016
24. Redovisning av synpunkter perioden juli-december 2016
25. Årsredovisning 2016
26. Anmälan om missförhållande enligt lex Sarah (brister i vårdkedja LS 1:17)
27. Revidering av delegationsordningen
28. Förändringar av boendeplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen
29. Meddelanden
30. Omprövning av personlig assistans enligt 9 § 2 p. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
31. Anmälan om bidragsbrott
32. Anmälan om lämplighet hos assistansanordnare

Sammanträde den 28 april 2017
§ nr Ärende
33. Fastställande av dagordning
34. Presentation av 2016 års resultat Kostnad per brukare (KPB)
35. Redovisning av arbetsmiljöenkät
36. Aktuell information från verksamhetschefer
37. Rapportering av ej verkställda beslut första kvartalet 2017
38. Redovisning av delegationsbeslut39. Allmänhetens frågestund
40. Yttrande över motion om äldredag för politiker
41. LS 2 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brist i utförande av insats)
42. LS 4 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (utebliven insats)
43. LS 5 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (bristande bemötande, bristande dokumentation)
44. Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 för personligt ombud
45. Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan 2017
46. Meddelanden
47. Yttrande över trafikstrategi och parkeringsstrategi
48. Val av ny kontaktpolitiker på Strandgården

Sammanträde den 8 juni 2017
§ nr Ärende
49. Fastställande av dagordning
50. Presentation av nya verksamhetschefer
51. Information om hemtjänstens verksamhet
52. Redovisning av resultat från kvalitetsmätningar och analysarbete
53. Aktuell information från verksamhetschefer
54. Redovisning av delegationsbeslut
55. Allmänhetens frågestund
56. Yttrande över motion om att göra en utredning om möjligheterna att anordna en undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen och äldrevården
57. Antagande av SKL:s rekommendation "Kvalitet i särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt boende för äldre"
58. Uppföljning av åtgärdsplan utifrån anmälan enligt lex Sarah (brister i bemötande av anhöriga)
59. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2017
60. Meddelanden

Sammanträde den 31 augusti 2017
§ nr Ärende
61. Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris
62. Fastställande av dagordning
63. Information - Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
64. Information - Byggnation av nytt äldreboende
65. Aktuell information från verksamhetschefer
66. Redovisning av delegationsbeslut
67. Allmänhetens frågestund
68. Redovisning av nattfastemätning våren 2017
69. Nattillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen hösten 2016
70. Yttrande över hastighetsplan för Katrineholms kommun
71. Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder
72. Effekter av förändringar i betalningsansvarslagen
73. Anmälan om missförhällande enligt lex Sarah (brist trygghetslarm, utebliven insats)
74. Förslag om höjning av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
75. Vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2018-2020
76. Ansökan från HS Care AB om att bli extern utförare inom hemtjänsten enligt Lagen valfrihetssystem
77. Ansökan från Katrineholm Omsorg om att bli extern utförare inom hemtjänsten enligt Lagen valfrihetssystem
78. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2017
79. Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar
80. Meddelanden

Sammanträde den 28 september 2017
§ nr Ärende
81. Fastställande av dagordning
82. Information - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
83. Aktuell information från verksamhetschefer
84. Redovisning av delegationsbeslut
85. Allmänhetens frågestund
86. Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden perioden januari-augusti 2017
87. Översyn av vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för föreningsstöd
88. Återkoppling av hur 2016 års kvalitetspris har använts
89. Val av nya kontaktpolitiker för Lövåsgårdens korttidsboende, Strandgården och barn och ungdom
90. Val av ny ersättare i enskilda utskottet
91. Meddelanden

Sammanträde den 26 oktober 2017
§ nr Ärende
92. Fastställande av dagordning
93. Information om nyckelfri hemtjänst
94. Information om nya äldreboendet
95. Aktuell information från verksamhetschefer
96. Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017
97. Redovisning av delegationsbeslut
98. Allmänhetens frågestund
99. Utvärdering av försöksverksamhet med trygg hemgång
100. Återrapport från verksamheterna gällande åtgärder efter nattillsyn hösten 2016
101. Yttrande över motion om att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen
102. Sammanträdesdagar 2018
103. Meddelanden

Sammanträde den 7 december 2017
§ nr Ärende
104. Fastställande av dagordning
105. Redovisning av undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
106. Redovisning av den nationella brukarunder¬sökningen inom funktionshinderområdet 2017
107. Aktuell information från verksamhetschefer
108. Redovisning av delegationsbeslut
109. Allmänhetens frågestund
110. Fördelning av föreningsbidrag år 2018 samt ändring i riktlinjer om föreningsstöd
111. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2018
112. Yttrande över motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun
113. Strategi för välfärdsteknik inom vård och omsorg
114. Fastställande av plan med budget för vård- och omsorgsnämnden 2018-2020
115. LS 8 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brister i bemötande)
116. LS 9 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (fysiskt övergrepp, brister i bemötande)
117. LS 10 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brister i handhavande av planeringssystem, uteblivna hemtjänst¬insatser)
118. LS 11 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (ekonomiskt övergrepp/misstänkt stöld)
119. LS 12 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (ekonomiskt övergrepp/misstänkt stöld)
120. Meddelanden
121. Avslutning

2017

Sammanträde 2017-12-07

Protokollsbilagor

Sammanträde 2017-10-26

Sammanträde 2017-09-28

Protokollsbilaga

Sammanträde 2017-08-31

Protokollsbilagor

Sammanträde 2017-06-08

Protokollsbilaga

Sammanträde 2017-04-28

Protokollsbilaga

Sammanträde 2017-03-02

Protokollsbilagor

Sammanträde 2017-01-26

Protokollsbilagor

Kontakt

Nämndsekreterare vård- och omsorgsnämnden

Telefon: 0150-578 14