/

Vision

En vision uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd i gränslandet mellan det möjliga och omöjliga. Visionen beskriver en viljeinriktning, en ambition. En vision skapar också tydlighet och engagemang och kan därför ge kraft och energi.

Vision 2025 - Läge för liv & lust

Katrineholms vision 2025 är vår ledstjärna i kommunens långsiktiga planering.

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring

År 2025 har Katrineholm ett gynnsamt läge

Läget är inte bara den fysiska platsen, läget visar också positionen i förhållande till andra och i tiden. Katrineholms läge är en tillgång på flera olika sätt:

Det geografiska läget – strategiskt beläget med goda kommunikationer till flera
storstadsområden, ett starkt logistiskt argument för näringsliv och nyföretagande.
Sveriges Lustgård – vackra omgivningar ger en generell livskvalitet som förknippas med kommunen: ett kvalitativt bättre boende än i storstaden; ett liv närmare naturen; en sundare och tryggare miljö för barn att växa upp i; ett liv med en högre grad av närhet och gemenskap.
I jämförelse med andra – Katrineholm är bland de främsta, såväl när det handlar om
näringslivsklimat som vid jämförelser av skola och omsorg.
Rätt tidpunkt – för många människor är det ”läge” för förändring till en annan typ av
liv, ett liv av det slag som kommunen kan erbjuda. För kommunen i sin helhet; invånare, näringsliv, kultur- och föreningsliv och för kommunen som organisation är det läge för handling och förändring.

År 2025 sjuder Katrineholm av liv

Liv skapar liv, liv är tillväxt och utveckling. Liv finns i många former:

Folkliv – kommunen är större, fler föds och fler flyttar hit. Stolthet och gemenskap
gör att livet frodas både i staden och på landsbygden.
Näringsliv – företagandet och handeln blomstrar. Näringslivet är starkt, brett
och anpassat efter rådande marknadsförutsättningar. En god arbetsmarknad ger
människor möjligheter och framtidstro.
Kulturliv – här finns utrymme för kreativitet, kulturlivet är brokigt och skapar
upplevelser och inspiration.
Föreningsliv – en mångfald av aktiva föreningar ger energi och gemenskap över gränser.

År 2025 är Katrineholm en plats präglad av lust

Lust är ett uttryck för en vilja och handlingskraft, en inställning och ett förhållningssätt. Lust är drivkraften bakom all kreativ verksamhet. Men lust är också det lustfyllda, det vi lever för och det vi lever av:

Arbete – ett innovativt näringsliv och en öppenhet för att tillvarata goda idéer
skapar lust i arbetet och framgång för vår kommun.
Lärande – förändring börjar med en vilja att förändras. Lusten till lärande leder till
utveckling både för den enskilda människan och för samhället.
God mat – mat är grunden för liv och hälsa och kan vara en upplevelse för alla
sinnen. I Katrineholm både produceras och serveras mat med omsorg om såväl
människor som miljö. Mat är i sann mening både näring och näringsliv.
Lek, idrott och kultur – i Katrineholms kommun finns plats för lek för både stora och små. Här finns ett brett och aktivt idrottsutövande med lång och stolt tradition. Det rika kulturutbudet ger upplevelser och mening i tillvaron.
Gemenskap – här finns en närhet mellan människor och ett tolerant och öppet
förhållningssätt där jämställdhet och mångfald är en självklarhet.