/

Styrelse, nämnder & förvaltningar

Katrineholm har elva nämnder och åtta förvaltningar. Alla förvaltningar är inte samlade i ett kommunhus, de finns istället i olika byggnader i Katrineholm. Däremot har vi ett stadshus där kommunens ledning sitter. Stadshuset är Gröna Kulle på Fredsgatan 38 i Katrineholm.

Bildningsnämnden med förvaltning

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar.Det offentliga skolväsendet omfattar:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola

 I skolväsendet ingår också fritidshem som komplement till ovanstående utbildningar. Utöver de lagstadgade verksamheterna ovan ansvarar bildningsnämnden för: 

 • Pedagogisk omsorg
 • Den kommunala kulturskolan
 • Fritidsgårdsverksamheten i landsbygden

Det nationella uppdraget formuleras i skollagen, skolförordningen, gymnasieförordningen samt i läroplanerna.
  
Bildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare, ordförande är Ulrica Truedsson (S).

Bildningsnämndens förvaltningsorgan utgörs av bildningsförvaltningen.

Kontaktuppgifter till bildningsförvaltningen.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens uppdrag är att ansvara för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och att ha närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet för miljöbalk, livsmedelslag, smittskyddslag, tobakslag med flera.

Vidare ansvarar nämnden för uppgifter enligt annan lagstiftning, som ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet; bland annat prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken, tillstånd till eller dispens för skyltning. 

 Bygg- och miljönämnden ansvarar för:

 • Samhällsplanering
 • Bygglovshantering
 • Tillsyn och kontroll
 • Kommunens kartförsörjning
 • Adressättning med mera
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Hälsoskydd
 • Förorenade områden
 • Vattenverksamhet
 • Kemiska produkter
 • Avfall
 • Producentansvar 

Bygg- och miljönämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, ordförande är Martin Edgélius (M).

Bygg- och miljönämnden har ingen egen förvaltningen. Nämndens förvaltningsorgan utgörs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktuppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen med förvaltning

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen har flera uppgifter, några av uppgifterna är:

 • Bereda och verkställa fullmäktiges beslut
 • Leda budgetarbetet och lämna förslag till budget
 • Kommunens personalpolitik
 • Informationsverksamhet
 • Näringslivspolitik
 • Juridisk verksamhet
 • Strategiskt folkhälsoarbete

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare, ordförande är Johan Söderberg (S).

Kommunstyrelsen har två stycken utskott i form av folkhälsoutskottet och personalutskottet. 

Under kommunstyrelsen finns två förvaltningar - kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktuppgifter till kommunledningsförvaltningen.


Kommunledningsförvaltningen leder planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet för kommunstyrelsenens räkning samt stödjer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i ärendehanteringen.

Kommunledningsförvaltningen leder, samordnar och stödjer kommunens utveckling inom:

 • ekonomisk hushållning
 • personalpolitik
 • informationsverksamhet
 • näringslivspolitik
 • effektivisering av administration
 • juridisk verksamhet
 • säkerhetsarbetet
 • kommunskydd
 • strategiskt folkhälsoarbete
 • upphandlings- och anskaffningsverksamhet
 • strategiskt tillgänglighetsarbete
 • strategiskt lokalresursplanering
 • strategiskt jämställdhetsarbete
 • strategiskt integrations- och mottagningsarbete
 • kommunens konsumentvägledning
 • kommunens budget- och skuldrådgivning

Kommunledningsförvaltningen utgör kommunstyrelsens förvaltningsorgan.

Kontaktuppgifter till kommunledningsförvaltningen.

Samhällsbyggandsförvaltningen har ett brett uppdrag och utgör förvaltningsorgan åt kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt till viss del service- och tekniknämnden. Uppdraget innefattar områdena infrastruktur, miljö samt planering och bygganden. 

 • Projektering av offentliga miljöer
 • Utveckling av trafik- och stadsmiljön
 • Gestaltning av gator, torg och parker
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Grävtillstånd
 • Trafikdispenser
 • Lokala trafikföreskrifter
 • Översikts- och detaljplanering
 • Bygglov och anmälan för ej bygglovspliktiga åtgärder
 • Tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd.
 • Råd och upplysningar i miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor till allmänhet och företag.
 • Kontroll av livsmedelshantering, vatten, luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet. 

Kontaktuppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kulturnämnden med förvaltning

Kulturnämnden arbetar med ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, som ska bidra till att invånare väljer att stanna på orten och attrahera nya invånare.

Kulturnämnden ansvarar för kommunala kulturverksamheten, den allmänna biblioteksverksamheten och för den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Kulturnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, ordförande är Cecilia Björk (S).

Kulturnämndens förvaltningsorgan utgörs av kulturförvaltningen.

Kontaktuppgifter kulturförvaltningen

Lönenämnd Sörmland

Katrineholms och Gnestas kommuner har sedan 2012 en gemensam nämnd, kallad Lönenämnd Sörmland, för samverkan inom löneadministration.

Den gemensamma nämnden har ansvar för de samverkande kommunernas uppgifter inom drift, utveckling och uppföljning av löneadministrationen. Verksamheten omfattar dock inte pensions- eller försäkringsadministration. 

Katrineholm är värdkommun vilket innebär att lönenämnden ingår i Katrineholms kommuns nämndorganisation. 

Nämnden har två ledamöter och två ersättare, ordförande är Johan Söderberg (S).

Nämnden har ingen egen förvaltning. Nämndens förvaltningsorgan utgörs av kommunledningsförvaltningen i Katrineholm. 

Service- och tekniknämnden med förvaltning

Service- och tekniknämnden med förvaltning är Katrineholms kommuns gemensamma service- och tjänsteleverantör. På förvaltningen finns cirka 250 medarbetare som arbetar för att Katrineholm ska nå visionen om läge för liv och lust.

Nämnden ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och service.

I uppdraget ingår:

 • Tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens verksamheter.
 • Ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning, parker samt fritidsanläggningar.
 • Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och naturområden.
 • Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar.
 • Stöd till kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård, vaktmästeri, kommunväxel, logistik samt post och pakethantering.
 • Samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig miljö.

Service- och tekniknämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, ordförande är Anneli Hedberg (S). Service- och tekniknämndens förvaltningsorgan utgörs av service- och teknikförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd.

https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vikariera.html


Socialnämnden med förvaltning

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Till nämndens uppgifter hör även:

 • Insatser mot familjevåld
 • Programinsatser för brottsbenägna ungdomar
 • Råd och stöd för utsatta kvinnor
 • Tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen
 • Ungdomsmottagning

Socialnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare,
ordförande är Johanna Karlsson (S).

Socialnämndens förvaltningsorgan utgörs av socialförvaltningen.
Här hittar du information om hur du kontaktar socialförvaltningen.


Valnämnden

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen samt val till Europaparlamentet. Dessutom ansvar valnämnden för genomförande av eventuella folkomröstningar.

Valnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare, ordförande är Annie-Marie Carlsson (M).
 
Valnämnden har ingen egen förvaltning. Nämndens förvaltningsorgan utgörs av kommunledningsförvaltningen. 

Viadidaktnämnden med förvaltning

Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2002 en gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. Katrineholm är värdkommun och nämnden ingår i Katrineholms kommunorganisation.

Viadidaktnämnden har ansvar för följande i de båda kommunerna:

 • Studie- och yrkesvägledning
 • Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning
 • Svenska  för invandrare (SFI)
 • Vuxenutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning - Särvux
 • Eftergymnasial utbildning (universitets- och högskoleutbildning, samordning av yrkeshögskoleutbildning – YH)
 • Personalutbildning
 • Uppdragsutbildning
 • Validering
 • Lärmiljöer för utbildning, handledning, telebildkonferenser och kommunikation via webb när det gäller gymnasiala, KY- och högskolestudier.
 • Lokala lärcentra – lokaler med kommunikationsmöjligheter och högskolestudier
 • Dataverkstad
 • Utvecklingscentrum för unga som är utanför arbetsmarknad och utbildning
 • Enhet för arbete med vuxna arbetslösa som har behov av särskilt stöd 
 • Centrum för introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare.

Viadidaktnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare från de två kommunerna Katrineholm och Vingåker, ordförande är Gunilla Magnusson (S).

Viadidaktnämndens förvaltningsorgan utgörs av Viadidakt.

Kontaktuppgifter Viadidakt

Vård- och omsorgsnämnden med förvaltning

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även:

 • Ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år enligt avtal om skatteväxling med Landstinget Sörmland. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) § 18,
 • Ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt Socialtjänstlagens 5 kap §§ 5 och 7 samt 7 kap § 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag,
 • Betalningsansvar Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
 • Prövning av bidrag enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag,
 • Prövning av tillstånd till resor enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst,
 • Ansvar enligt om Lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.
 • Folkhälsoarbete inom äldreomsorg och område funktionsstöd,
 • Verksamhet med personligt ombud,
 • Personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Vård- och omsorgsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är Marie-Louise Karlsson (S).

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsnämndens förvaltningsorgan utgörs av vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktuppgifter vård- och omsorgsförvaltningen

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män och förvaltare samt förmyndare. Överförmyndaren är en politiskt tillsatt position.

Överförmyndaren kan ge upplysning om vilka handlingar som krävs vid ansökan och vad ett godmanskap eller förvaltarskap innebär. Det är tingsrätten som i de flesta fall fattar beslut om anordnande av godmanskap och förvaltare.

Den som har behov av ett Förvaltarfrihetsbevis begär detta hos överförmyndaren genom att lämna in ett personbevis för den aktuelle personen.

Överförmyndaren har rätt att besluta om skärpande föreskrifter, till exempel spärr på bankkonto, om det finns skäl att tro att barns tillgångar används för annat än barnets bästa.

Tillsynsmyndighet för överförmyndaren är Länsstyrelsen i Stockholm.

Överförymndare i Katrineholms kommun är Christin Hagberg (S).

Överförmyndaren har ingen egen förvaltning. Förvaltningsorganet utgörs av kommunledningsförvaltningen.

Kontaktuppgifter och mer om att bli God man och förvaltare