/

Agenda 2030 och hållbar utveckling

Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Agenda 2030 och hållbar utveckling i Katrineholms kommun.

De globala målen för hållbar utveckling

Hållbarhetsrapporten 2022

2021 lanserade vi Katrineholms kommuns första samlade hållbarhetsrapport. Länk till annan webbplats. Syftet med rapporten är att synliggöra, utveckla och förbättra Katrineholms kommuns arbete med hållbar utveckling.

2023 har vi lanserat vår tredje hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomförde under 2022, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför.

Här kan du läsa Katrineholms kommuns Hållbarhetsrapport 2022. Pdf, 964.7 kB.

Tidigare hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport 2020 för Katrineholms kommun Länk till annan webbplats.
Hållbarhetsrapport 2021 för Katrineholm kommun Länk till annan webbplats.

I Katrineholms kommun utgår vårt arbete från de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är samlade i FN:s Agenda 2030 och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 1. Att avskaffa extrem fattigdom.
 2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 3. Att främja fred och rättvisa.
 4. Att lösa klimatkrisen.

Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Länk till annan webbplats.

En hållbar utveckling innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner:

1. Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans i våra samhällen, hur samhällena är inkluderande, hur mänskliga rättigheter efterlevs och hur vi tar hand om varandra.

2. Miljömässig hållbarhet

Den miljömässiga hållbarheten handlar om hur vi människor tar hand om planeten, miljön och naturen runt omkring oss.

3. Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten handlar om hur vi får samhället att fungera och hur vi genom skattefinansiering och privata investeringar uppnår en sund ekonomisk balans.

De globala målen för hållbar utveckling inkluderar alla tre dimensioner.

Här nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar med att uppnå de globala målen i Katrineholm. Informationen är indelad i de tre kategorierna social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Miljömässig hållbarhet

För att öka den biologiska mångfalden gör vi bland annat följande insatser:

 • Bygger fler insektshotell och fladdermusholkar.
 • Bekämpa invasiva arter.
 • Skapar ängsmark av gräsmattor (grönytor).
 • Gör fler och nya planteringar med miljöer där växter, insekter och djur trivs.
 • Omvandlar skog som tidigare varit hagar till att bli betesmarker igen.
 • Planterar fler träd.
 • Anlägger och återskapar våtmarksområden.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald


Visste du att ett bihotell kan tiodubbla en bipopulation lokalt på några år?
Kolla in våra fina insektshotell:

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett bostadsföretag som är helägt av Katrineholms kommun.

KFAB arbetar aktivt med miljöfrågor genom att:

 • Ansluta sig till Allmännyttans klimatintiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, med målet att vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från basåret 2007.
 • Löpande arbeta med energieffektivisering genom åtgärder inom el, värme och ventilation både på äldre fastigheter och vid nybyggnation.
 • Bygga energisnåla hus enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, där en byggnad kan certifieras till guld, silver eller brons utifrån krav på energi, inneklimat och material. KFAB bygger lägst silvercertifierad byggnad, vilket innebär att de bidrar till att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och minska användningen av farliga ämnen.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 13
 • All el och fjärrvärme som vi förbrukar är 100% förnybar.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

I Katrineholm arbetar vi med att se till att landsbygden får möjlighet till fiberbaserat bredband.

Ett snabbt bredband innebär:

 • Tillgång till snabb kommunal service och viktiga tjänster som förenklar vardagen.
 • Fler möjlighet att arbeta och verka i närområdet eller hemmet och vara en del av det allt mer digitaliserade samhället.
 • Minskat resande då vi ser en ökad övergång till digitala mötesformer och andra digitala lösningar.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 9

Katrineholms kommun deltar i det nationella initiativet Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som vill bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Vi har antagit följande utmaningar:

 • Solutmaningen: vi ska installera solceller och producera egen solel.
 • Transportutmaningen: senast år 2030 ska vi enbart utföra och köpa fossilfria transporter.

Läs mer om Katrineholms kommuns deltagande i Fossilfritt Sverige. Länk till annan webbplats.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 7, 11 och 13

Goda förutsättningar för friluftsliv är positivt för såväl folkhälsa som miljö. I Katrineholm innebär det att friluftslivet ska stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen. Vi vill att alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Så här jobbar vi

 • Vi förbättrar tillgången och tillgängligheten till natur och friluftsliv.
 • Vi söker kontinuerligt stöd för medfinansiering av naturvårdsprojekt.
 • Vi arbetar med att utveckla tjänsten Naturkartan  Länk till annan webbplats.och tipsar katrineholmarna om var man hittar vandringsleder, badplatser, naturreservat och andra spännande och vackra platser i Katrineholms kommun.
 • Vi skapar skolskogar.
 • Vi anlägger nya vandringsleder och platser för utomhusäventyr.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 3, 11 och 15

I Katrineholms kommun arbetar vi för att våra resor och transporter ska vara 100 procent fossilfria.

Det här innebär att:

 • Vi prioriterar leverantörer som kan leverera tjänster som drivs av förnyelsebara drivmedel i våra upphandlingar.
 • Vi har fasat ut tyngre arbetsmaskiner i vår egen fordonspark. Idag använder vi istället HVO100 - ett 100% förnybart och fossilfritt drivmedel.
 • Genom att ersätta fossil diesel med förnybar 100% HVO100 har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser. Under 2020 var den siffran motsvarande 86 761 kg CO2.
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) tankar samtliga tunga fordon i Katrineholm och Vingåker med HVO100 och har förberett med laddstolpar för elbilar på stationen.
 • Vi utreder möjligheterna att ställa om fordonsflottan så att även kommunens tyngre fordon på sikt ska vara fossilfria.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 13

För att bidra till en god bebyggd miljö jobbar vi bland annat med att:

 • Utforma och lokalisera ny bebyggelse på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
 • Ny bebyggelse alltid ska leva upp till de normer som finns för ett tryggt, sunt och säkert boende.
 • Minska nedskräpningen.
 • Förbättra möjligheterna till återvinning för att insamlingen
  och återvinningsgraden ska öka.
 • Fasa ut användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, i de kommunala verksamheterna och ersätta dem med miljövänliga alternativ.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11

I Katrineholms kommun vill vi främja biologisk mångfald genom att bevara några av våra mest sällsynta och hotade växter och djur. Vi kallar dessa arter för "ansvarsarter", och vi vill också ge dig som bor i eller besöker Katrineholm en möjlighet att lära känna dessa arter.

Här kan du läsa mer om våra ansvarsarter i Katrineholms kommun. Länk till annan webbplats.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Under 2020 och 2021, med avslutning under 2022, byggde vi en ny isarena på Backavallen med tillhörande servicehus. Det gamla kylsystemet konverterades till ett hälso- och miljösäkrare alternativ. Vi installerade också solpaneler på halva taket på den nya arenan. Dessa ska förse den stora hallens kylmaskiner med el under sommaren.

Vårt nya kyl- och värmesystem innebär att:

 • All värme som flyttas bort från isytan inne i hallen återvinns och distribueras till Backavallens alla byggnader där det finns värmebehov. Finns det ytterligare värme kvar så lagras den i vårt geoenergilager, som vi använder vid behov.
 • Under november och december 2020 gick det åt cirka 40 procent mindre el för att göra is, jämfört med motsvarande period då vi gjorde is utomhus året innan.
 • Det nya kylsystemet är på dryga 900 KW maxeffekt. 250 KW används vid normaldrift. Det är ett indirekt kylsystem med 80 kg Ammoniak i kompressorer och ammoniakvatten som köldbärare.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

3, 7 och 12

En del i arbetet med klimatanpassning är att hantera dagvatten och minska risken för översvämningar. Det kan bland annat ske genom anlagda våtmarker, som även minskar utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag.

Vi arbetar med att:

Det här har vi gjort:

 • Tagit ett beslut om att tillsammans med Sörmland Vatten och Avfall AB och Amazon Web Services påbörja arbetet med en våtmark på vid Djulö.
 • Genomfört en förstudie för att skapa ett våtmarksområde vid Mejeridiket i samarbete med SKF, Tekniska Verken, Finja och Sörmland Vatten.
 • Startat förstudier för våtmarker på fler platser i Katrineholms kommun.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 6, 11 och 15

Vårt mål är att Katrineholms kommun ska vara en giftfri kommun. Vi vill skapa en vardag där varken människors hälsa eller miljön vi lever i ska påverkas negativt av de kemikalier vi omger oss med eller använder oss av. Vi har därför tagit fram en kemikalieplan som hjälper oss att nå det här målet.

Så här arbetar vi

 • Vi har sorterat bort över 100 olika kemiska produkter ur våra verksamheter som vi inte behöver.
 • Vi har testat Katrineholmarnas kunskaper kring kemikalier i syfte att ta reda på var vi behöver stärka kunskapen.
 • Vi har kommunikationsinsatser kring farligt avfall och kemikalier och tipsar istället katrineholmarna om bättre alternativ.

Här kan du läsa mer om arbetet med kemikalier för Katrineholms kommun. Länk till annan webbplats.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 3, 6, 11 och 12

Idag har du möjlighet att tanka din elbil i centrala Katrineholm. Här hittar du en digital karta över Länk till annan webbplats. var du kan ladda din elbil.

Det här gör vi:

 • Vi utreder möjligheten att bygga fler kommunala laddplatser i centrala Katrineholm.

Vi har gjort:

 • 4 laddplatser vid Djulöområdet.
 • 4 laddplatser i parkeringshuset Loket (de nya laddplatserna delfinansieras av Naturvårdsverket, genom deras stöd Klimatklivet).
 • 4 laddplatser för hemtjänstens bilar i vid Vallgården i Valla
 • 3 laddplatser för hemtjänsten på Yngaregården i Björkvik
 • 5 laddplatser för hemtjänsten på Almgården i Julita
 • 4 laddplatser för hemtjänsten vid Igelkottens servicehus
 • 4 laddplatser vid Dufvegården i Katrineholm
 • Vi har byggt 2 laddplatser i det nya parkeringshuset Pionen på Köpmangatan.

Vi har också bytt ut dieselbilar i hemtjänsten till elbilar och laddhybrider. Insatsen har lett till att vi minskat användandet av diesel med 2500 liter i månaden inom hemtjänsten.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 13

Katrineholms kommun deltar i det unika projektet LIFE IP Rich Waters. Målet är att testa en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark.

Läs mer om lågflödesmuddringen i Öljaren

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12, 13 och 14 från de globala målen för hållbar utveckling

Vår mat- och måltidsverksamhet sparar 275 ton C02 per år genom att:

 • Servera mat som är klimatsmart, lagad från grunden och i möjligaste mån baserad på svenska, närproducerade råvaror i säsong (delvis ekologiska)
 • Köpa lokalt KRAV-märkt kött från nötkreatur på naturbete
 • Upphandla och servera fisk som fiskats med omtanke om havsmiljön
 • Följa upp livsmedelsinköpens klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp för att utveckla nya recept som bidrar till minskade utsläpp

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12

Vårt mål är att Katrineholms kommun ska bedriva ett effektivt miljöarbete som ligger i framkant.

För att minska vår klimatpåverkan jobbar vi därför bland annat för att:

 • Ge information och råd kring miljöhänsyn och energieffektivisering till invånare
  och företag.
 • Eftersträva en lägre energiförbrukning än Boverkets norm vid nybyggnationer.
 • Öka takten i utbytet till mer energieffektiva och miljövänliga gatubelysningsarmaturer.
 • Aktivit bidra till att solelproduktionen ökar.
 • Vid bygglov ge information om hur det är lämpligast att placera byggnader för att få optimal effekt av solceller.
 • Fortsätta installationen av solenergi och arbetet med energibesparing i kommunens fastigheter.
 • Byta ut fossildrivna kommunala fordon till mer klimatsmarta alternativ.
 • Fortsätta förtätningen av staden i syfte att minska behov av transporter.
 • Förstärka möjligheterna att gå och cykla genom nya gång- och
  cykelbanor.
 • Förbättra pendlingsmöjligheterna med tåg.
 • Främja godstransporter på tåg, där Katrineholms Logistikcentrum är en
  tillgång.
 • Servera mat som är klimatsmart, lagad från grunden och i möjligaste mån baserad på svenska, närproducerade och ekologiska råvaror.
 • Minska matsvinnet.
 • Ställa miljökrav på såväl varor och produkter som på transporter vid våra upphandlingar.
 • Inte investera i fossilbranschen (detta finns förtydligat i vår finanspolicy).

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Vårt mål är att nedskräpningen ska minska i Katrineholms kommun.

Så här arbetar vi

 • Vi arbetar aktivt med kampanjer för att minska nedskräpningen och där vi uppmuntrar skolor, föreningar, företag och privatpersoner att engagera sig frågan. Läs mer om Katrineholms skräpplockardagar Länk till annan webbplats..
 • Vi arbetar med kommunikation som guidar rätt (kallas även för "nudging"). Målet är att påverka människors beteende så att skräpet hamnar i papperskorgen och inte i naturen.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 14

Katrineholms kommun har beviljats 608 000 kronor i LOVA-bidrag för att förbättra vattenmiljön i Spetebysjön (utanför Valla) genom metoden reduktionsfiske. Arbetet kommer att pågå under 3 år och startar hösten 2022. Målet är att minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén och biodiversiteten i Spetebysjön.

Läs mer om reduktionsfisket i Spetebysjön.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 14 och 15

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en tillgång som måste skyddas.

För att skydda vårt vatten jobbar vi därför bland annat för att:

 • Prioritera skyddet av grundvattentillgångarna över andra intressen.
 • Minimera tillförseln av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten, bland annat genom ett fortsatt aktivt arbete kring inventering och kretsloppsanpassning av små enskilda avlopp.
 • Förbättra dagvattenhanteringen.
 • Minska risken för översvämningar och utsläpp av föroreningar genom utveckling av våtmarker, som samtidigt skapar attraktiva områden för rekreation.
 • Fortsätta arbetet med att rena Öljaren genom lågflödesmuddring. Projektet, som är av nationellt intresse, och bidrar till utveckling av ny teknik för att åtgärda övergödda sjöar.
 • Minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén och biodiversiteten i Spetebysjön med hjälp av metoden reduktionsfiske.
 • Minska utsläppen av läkemedelrester i sjöar och vattendrag genom samverkan med Region Sörmland.
 • Skärpa kraven vid upphandling och användning av kemikalier med hänsyn till både miljö- och arbetsmiljöaspekter.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12, 13 och 14

Att ta hand om skogen är ett viktigt uppdrag. Skogen är en boplats för många av våra fridlysta och ansvarsarter som finns i Katrineholms kommun. Skogen lagrar även kol. Den är viktig för atmosfären och ekosystemet. Du hittar kol i trädens stam, grenar, barr, löv, rötter, dött organiskt material och i jorden.

När vi tar hand om våra skogar så arbetar vi för att bevara eller gynna den biologiska mångfalden. Vi arbetar också för att skapa en miljö som är tillgänglig och trygg för människor, djur och kryp.

Skogsvård och Agenda 2030

I vårt arbete med skogsvård arbetar vi mot följande mål i FN:s Agenda 2030 Länk till annan webbplats.:

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande - att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Rekreation och att uppleva naturen är en viktig del för välbefinnande och god hälsa.
 • Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald - om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.

Gobala målen, nummer 3 och nummer 15. 


Avverkning av träd och skog

När vi avverkar träd gör vi det enligt skogsvårdslagstiftningen. Vi följer också råd och rekommendationer från Skogsstyrelsen. När vi ska avverka, alltså ta bort skog, gör vi det med hänsyn till frilufts- och naturkänsliga områden. Vi pratar också med naturorganisationer och föreningar engagerade i skogsvård.

Ibland behöver vi avverka skog för att motverka spridningen av granbarkborren.
På vår sida för skogsvård kan du läsa om hur vi gör.

Utsläpp från trafik är vår fortsatt största utmaning. Omställningen till ett mer hållbart trafiksystem är viktigt för att vi ska minska vår miljöpåverkan och vända en negativ trend av utsläpp och resursförbrukning. För att uppnå ett mer hållbart trafiksystem krävs det att vi förändrar våra resmönster och gör andra transportval.

I Katrineholm betyder det att vi:

 • Fortsätter att utveckla Katrineholm med fokus på gång- och cykeltrafik i vår trafikplanering.
 • Främjar möjligheterna till kollektivtrafik, bland annat till personer över 65 år genom att erbjuda fria bussresor under ett helt år. Länk till annan webbplats.
 • Sänker hastigheterna i delar av centrala Katrineholm. Lägre hastigheter bidrar till lägre utsläpp av koldioxid och räddar liv.
 • Möjliggör för både privatpersoner och företag att tanka helt fossilfritt i centrala Katrineholm, samtidigt som stadstrafiken är eldriven.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Plantering av körsbärslundar i våra kransorter

Från 2023 och framåt satsar vi på att plantera körsbärslundar runt om i kransorterna i Katrineholms kommun. Körsärsträden är av arten Prunus Accolade (samma som i Talltullen) och blommar tidigt på våren med rosa enkla blommor. Körsbärslundar kommer även att planteras i våra kransorter Äsköping, Strångsjö, Bie, Forssjö och Björkvik under kommande år.

Stensättersskolan

Under våren 2022 planterade vi totalt 17 träd längs med vägen till den nya Stensättersskolan. Fyra elever var med och planterade en europeisk lärk vid sin nya kommande skola. Tanken är att träden, förutom att skydda mot värme och regnvatten, också ska fungera som en allé för undervisning.

Lista över de planterade träden:

 1. Alnus gluttinosa Klibbal
 2. Alnus incana Gråal
 3. Gleditsia triacanthos Sunburst Korstörne
 4. Larix decidua Europeisk lärk
 5. Prunus avium plena Fylldblommigt fågelbär
 6. Sorbus incana Silveroxel
 7. Corylus colurna Turkisk hassel
 8. Carpinus betulus Avenbok
 9. Fagus sylvatica Bok
 10. Betula pendula Tristis Hängbjörk
 11. Aesculus hippocastanum Baumannii Fylldblommig hästkastanj
 12. Acer campestre Naverlönn
 13. Platanus x hispanica Stockholm Stockholmsplatan
 14. Pterocarya fraxinifolia Kaukasisk vingnöt
 15. Quercus palustris Kärrek
 16. Prunus maackii Honey Näverhägg
 17. Metasequoia glyptostroboides Kinesisk sekvoja

Träd gör nytta

Träd gör stor nytta. De renar vår luft, skänker skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten vid skyfall, tar upp och lagrar in koldioxid och utgör boplats för många fåglar och insekter. De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 4, 11 och 15

Utsläpp av växthusgaser inom den kommunala organisationen

Vi minskar våra utsläpp av växthusgaser genom att göra följande åtgärder:

 • byta ut våra fossildrivna fordon till mer klimatsmarta alternativ,
 • införa mer vegetarisk kost,
 • minska mängden kött,
 • köpa lokala råvaror i säsong.

Vi genomför även fler åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland annat genom att arbeta med energieffektivisering och installera solceller på våra nybyggnationer.

Utsläpp av växthusgaser i hela Katrineholms kommun

Utsläpp av växthusgaser inom hela det geografiska området för Katrineholms kommun hittar du på Kolada, Länk till annan webbplats. som är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner.

Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Det innebär att de genomsnittliga globala utsläppen bör vara högst 1 ton per person 2050.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Återbruk av inventarier i kommunala verksamhet ger minskat avfall

Bytestorget på Viadidakt underlättar för våra verksamheter att byta möbler och annan utrustning med varandra, för att återbruka och värna om miljön. Via en webbplats kan verksamheterna beställa hämtning av befintliga inventarier eller boka leverans av begagnade möbler och saker.

Fördelar med ett gemensamt bytestorg

 • Smidigt – Viadidakt hämtar, lämnar, fotograferar och sköter annonseringen av alla inventarier kostnadsfritt. Om något är i behov av viss reparation/uppfräschning kommer Viadidakt att fixa det.
 • Ekonomiskt – I stället för att köpa nytt kan vi återbruka saker som fortfarande är i funktionsdugligt skick.
 • Miljövänligt – Vi återanvänder mer och slipper slänga fungerande saker.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Viadidakts överskottsmarknad är en second hand-butik som ligger i utkanten av Katrineholm. Vi tar emot saker som du vill skänka och säljer till allmänheten i vår butik. I vår butik kan du fynda allt från möbler och köksmaskiner till böcker och inredning. Vi har även en egen produktion inom textil och snickeri som tillverkar nya produkter av återbrukbart material som butiken har fått in.

Överskottsmarknaden är en del av Viadidakts arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsmarknaden. Butiken drivs helt och hållet av våra deltagare med hjälp av en arbetsledare från Viadidakt.

Det som är skräp för någon kan vara värdefullt för någon annan".

Under den devisen har Överskottsmarknaden arbetat sedan starten 1988. Vår överskottsmarknad bidrar till återbruk för att värna om miljön.

Läs mer om Överskottsmarknaden.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Social hållbarhet

Under pandemin var anhöriga extra utsatta då många viktiga stöd-verksamheter stängde ner. Därför valde vårt anhörigstöd att starta ett fältarbete för att möta våra invånare och arbeta förebyggande med social hållbarhet. De ambulerade i centrala Katrineholm för att vara en medmänniska i tjänst på stan. Det här var ett nytt arbetssätt vi provade som gjorde att vi:

 • Mötte människor som inte kunde delta i digitala anhörigträffar.
 • Mötte människor som inte aktivt sökte stöd på egen hand men som var i behov.

Detta bidrog till följande globala mål:

Anhörigstödet mål 3 och 10

Vi ska skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa för hela Katrineholm. Målet är att befolkningen ska må så bra som möjligt och att hälsan ska vara jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället. För att nå detta arbetar vi med olika folkhälsoinsatser, några är:

 • ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar)
 • Stöd till tonårsföräldrar
 • Fallprevention
 • Kost och fysisk aktivitet

På vår sida för folkhälsa och ANDTS kan du läsa mer om vad vi gör.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Anhörigstödet mål 3 och 10

Fritidsbanken i Katrineholm Länk till annan webbplats. är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan du låna sport- och fritidsutrustning helt gratis i 14 dagar. Fritidsbanken i Katrineholm drivs av Katrineholms kommun och Viadidakt.

Genom att ta tillvara och låna ut sport- och fritidsutrustning främjar Fritidsbanken:

 • ökad spontanaktivitet,
 • hälsa,
 • välbefinnande,
 • ett mer hållbart samhälle genom smart återbruk.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 3, 11 och 12

Föreningslivet spelar en mycket viktig roll i samhället för alla i alla olika åldrar. Särskilt för de barn och unga men också äldre som har det extra svårt. Det finns cirka 200 föreningar och studieförbund i Katrineholms kommun som varje dag gör stor skillnad för samhället. Bland dessa föreningar och ideella organisationer hittar du allt från idrott till kultur.

Varje år träffar Katrineholms kommun, RF-SISU Sörmland, Sörmlands Sparbank och näringslivet alla föreningar på en föreningskoferens. Varje föreningskonferens har ett tema och innehåller alltid föreläsningar, inspirationssamtal, frågestunder eller workshops på ämnen som är aktuella för våra föreningar. Föreningskonferensen ger även tid för reflektion och att dela erfarenheter.

Syftet med konferensen är att skapa nya ytor för samarbete mellan kommun-förening-näringsliv och att stötta våra föreningar så att föreningslivet blir starkare och i sin tur kan:

 • Utveckla och bedriva sin verksamhet
 • Skapa aktiviteter där alla kan delta oavsett bakgrund, kön, ålder, ekonomi eller variation
 • Bidra till samhällets utveckling och välmående
 • Ge våra invånare en meningsfull fritid och hitta nya intressen

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

mål 1, 3 och 10

Vi är stolta över att få vara med i Generation Peps pilotprojekt Pep-kommun där vi tillsammans med fem andra kommuner kommer arbeta tillsammans med Generation Pep och en rådgivargrupp för att stärka vårt systematiska folkhälsoarbete, med ett extra fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn och unga. I det arbetet ingår att vi arbetar med att utveckla och testa vi tillsammans med andra kommuner insatser och interventioner som är behövda, efterfrågade och användbara.

Genom att utmana och förändra våra arbetssätt skapar vi möjligheter för:

 • ökad rörelse i skolmiljöer och på fritiden
 • hälsosamma matvanor,
 • hälsa,
 • välbefinnande,
 • ett mer hållbart samhälle genom att våra unga får fysisk aktivitet och rätt kost vilket gör att de orkar bättre i skolan och lär sig mer.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Anhörigstödet mål 3 och 10

Sedan flera år deltar Katrineholms grundskolor i årskurs F-6 i tävlingen Gå och cykla till skolan som anordnas tillsammans med Trafikkalendern.

Tävlingen syftar till att få fler barn och unga att just gå och cykla till skolan, för att främja hälsa och miljö. 2023 fick vi ett extra roligt resultat, när Sandbäcksskolan hamnade på topp-tip-listan över bästa skolor i Sverige i tävlingen. Att inspirera unga till en mer rörlig vardag ger effekter både både hälsa och inlärning.

Mål 3 och mål 11 i Agenda 2030.

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Unik utbildningssatsning

Mellan 2015 till 2017 arbetade vi med att höja kunskapsnivån kring HBTQI bland kommunens anställda genom ett treårigt vidareutbildningsprojekt. Över 3000 personer utbildades. Syftet var att säkerställa en god arbetsmiljö, samt ett professionellt bemötande och därmed uppnå en högre kvalitet på verksamheterna för alla medborgare.

Katrineholms utbildningssatsning i HBTQI är unik i Sverige - ingen annan kommun i landet har gjort en så stor satsning i att utbilda alla sina anställda inom området. Och trots att detta var 2017 så fortsätter arbetet än idag.

Så här arbetar vi idag

HBTQI-utbildning har blivit en del av kommunens utbildningspaket och går att söka av både nyanställda och anställda som vill/behöver uppdatera sina kunskaper.

Våra certiferade verksamheter samt ett par till arbetar just nu med nya handlingsplaner för sina verksamheter. Några av insatserna som kommer att göras framåt är:

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 10

2022 genomförde vi Hälsoåret 2022 - för att öka kunskapen om hälsa, nå fler och göra så att fler mår bättre. Vi kallade det hälsoåret och Katrineholms kommun satsade under 2022 tre miljoner kronor.

Hur användes pengarna?
En miljon kronor stöttade idéer från privatpersoner, föreningar och andra sammanslutningar och ideella organisationer. De två resterande miljonerna användes för idéer som våra medarbetare i Katrineholms kommun ville genomföra. Målet med hälsoåret var:

 • förbättrad folkhälsa, fysisk och psykisk hälsa
 • minskad ensamhet och utanförskap
 • ökad gemenskap
 • fler sociala aktiviteter
 • ännu bättre samarbete mellan kommun, föreningsliv och näringsliv

På vår sida om hälsoåret 2022 kan du läsa mer om vad satsningen innebar och hur vi arbetar vidare.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Anhörigstödet mål 3 och 10

Jämställdhet är ett begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. Det brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Det innebär att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Katrineholms kommuns utgångspunkt är att vårt samhälle präglas av en manlig norm. Det får konsekvenser för oss i kommunen när vi ska bedriva våra verksamheter och det betyder att om vi inte gör något aktivt åt saken så kommer styrningen framförallt att gynna män. Därför vill vi att styrsystemet ska bidra till att minska ojämställdheten.

Kommunens tanke med att styra genusmedvetet är att i både planering och uppföljning synliggöra var och på vilket sätt resurser och makt fördelas olika mellan könen och utifrån detta medvetet omfördela resurser och makt, så att män och kvinnor, flickor och pojkar kan ta del av detta på lika villkor.

Katrineholms kommun har sedan 2010 en systematik för arbetet med jämställdhetsintegrering. Då jämställdhetsintegrerades styrsystemet, vilket innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i allt, från planering och genomförande, till uppföljning. Metoden som används är den så kallade Trappan. Katrineholms kommun har en politisk inriktning för jämställdhetsintegrering som beskrivs i gällande kommunplan.

Europeiska deklarationen för jämställdhet

I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR Council of European Municipalities and Regions). Deklarationen innehåller sex principer och 30 artiklar. I och med undertecknandet togs en handlingsplan fram för jämställdhet som tydligt innehåller mål, prioriteringar, åtgärder och resurser. Deklarationen är ett verktyg som hjälper oss att ännu bättre sortera och systematisera vårt arbete med jämställdhetsintegering.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 5

Vårt Kontaktcenter är en väg in till oss för att förenkla för invånarna i kontakten med kommunen. Kommunvägledarna arbetar i sitt särskilda uppdrag med att vara lyhörda för vars och ens behov och ser hela människan och den situation hen befinner sig i. Agerande och förhållningssätt vilar på kommunens värdegrund, vilket märks i mötet med invånare. Det vi gör i vardagen gör skillnad för individen. Till Kontaktcenter kan invånare och besökare vända sig för att:

 • Få svar på frågor
 • Uträtta kommunala ärenden
 • Få allmän information om kommunens verksamheter.

Kontaktcenter skapar genom sitt arbete:

 • Förutsättningar för en jämlik service oavsett ärende och val av servicekanal
 • Möten där alla människor har samma värde.
 • Möjligheter för alla invånare att påverka sin situation och få samma rätt till hjälp och stöd.

Vill du veta mer om kontaktcenter - besök vår sida.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Agenda2030 mål 5, 10 och 16

I satsningen Lyckliga gatorna arbetar vi för att ge barn och unga en känsla av delaktighet, goda relationer till vuxna och trygga platser att vara på när de inte är i skolan. Vi ordnar gatufester, lovaktiviteter och fritidsaktiviteter. Dessa gör vi tillsammans med de boende och föreningar i olika områden i Katrineholm och i våra kransorter.

Läs mer om Lyckliga gatorna

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

De globala målen för lyckliga gatorna, ingen fattigdom, ingen ojämlikhet och inkluderande samhällen.

MIKA står för "Mat och integration i Katrineholm". Vi vill skapa möjligheter för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att utvecklas som individer, ge dem värdefull arbetslivserfarenhet och samtidigt bidra till att stötta lokala företag i deras utveckling. Detta projekt är nu avslutat men bidrar med viktiga lärdomar vi tar med oss i vårt fortsatta arbete framåt för att öka integrationen.

Läs mer om MIKA

Genom MIKA bidrog vi till följande globala mål:

Globala mål vi arbetar mot med MIKA - ingen fattigdom, minskad ojämlikhet och anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

För att stötta familjer med olika problematik har vi startat ett multiteam av familjebehandlare som möter familjer hemma i deras hem - även på kvällar och helger. De kan till exempel få stöd med att betala räkningar, handla och se till att barnen kommer till skolan.

Syftet med att sätta in tidiga insatser hemma hos familjen gör att vi kan:

 • Försöka undvika en placering på ett HVB-hem eller familjehem.
 • Stärka föräldrar som inte har omsorgsförmågan.
 • Skapa struktur och rutiner i familjer så att det på sikt ska leda till självförsörjning för de familjer som har försörjningsstöd.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

mål 1, 3 och 10

Ekonomisk hållbarhet

Våra budget- och skuldrådgivare har tillsammans över 15 års erfarenhet av att hjälpa människor att hitta lösningar på sina ekonomiska problem. Rådgivningen kostar ingenting och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Stödet är helt frivilligt och rådgivarnas arbete är en hjälp till självhjälp. För att stötta familjer eller personer hjälper vårt team till med bland annat att:

 • göra upp en budget för hushållet
 • förändra hushållets ekonomi
 • kontakta dem som har fordringar
 • informera om hur en skuldsanering går till

Vill du ha hjälp med budget- och skuldrådgivning? Besök vår sida.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Agenda 2030 mål 1, 10 och 12

Det finns cirka 200 föreningar och studieförbund i Katrineholms kommun. Bland dessa föreningar och ideella organisationer hittar du allt från idrott till kultur. Föreningslivet spelar en mycket viktig roll i samhället för alla i alla olika åldrar. Särskilt för de barn och unga som har det extra svårt. Exempel på föreningsaktiviteter som gör extra stor skillnad för barn och unga är bland annat Triangelgården som genom sin verksamhet ökar den sociala hållbarheten.

Vi stöttar våra föreningar med olika typer av bidrag och stöd så att föreningslivet blir ekonomiskt hållbart och i sin tur kan:

 • Utveckla och bedriva sin verksamhet
 • Skapa aktiviteter där alla kan delta oavsett bakgrund, kön, ålder, ekonomi eller variation
 • Bidra till samhällets utveckling och välmående
 • Ge våra invånare en meningsfull fritid och hitta nya intressen

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

De globala målen för lyckliga gatorna, ingen fattigdom, ingen ojämlikhet och inkluderande samhällen.

I Katrineholms kommun har vi en tydlig finanspolicy som vi följer.

 • Våra placeringar sker enbart i företag som följer internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
 • Vi prioriterar även investeringar i bolag som aktivt arbetar med att minska sin negativa påverkan på miljön.

Läs mer om vår finanspolicy

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12

Se våra resultat

Vill du få statistik och se Katrineholms kommuns resultat i de olika målen? Besök Kolada, Länk till annan webbplats. som är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner.