/

Avgifter 2021 äldreomsorg

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift. Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Kommunen hämtar automatiskt in uppgifter om följande pensioner:

 • Inkomstpension
 • Garantipension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Änkepension

Du kan lämna uppgifter om inkomster för beräkning av avgifter i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Autogiro

Du kan ansöka om autogiro i vår e-tjänst och blankett. Länk till annan webbplats.

Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården:

 • 200 kronor per besök.

Legitimerad personal bedömer behovet. Avgiften motsvarar Region Sörmlands patientavgifter inom primärvården.

Från den dag du fyller 85 år är alla hembesök avgiftsfria. Däremot får du betala för uteblivet besök.

Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt.
Lägenheterna är på 24-50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10-20 kvadratmeter av gemensamhetsytorna.
Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende:

 • 31-50 kvm med trinett på Furuliden, Yngaregården, Norrgläntan, Malmgården, Strandgården, Vallgården, Almgården, Lövåsgården och Pantern:
  5 267 kronor/månad.
 • 33 kvm med trinett på Igelkottens vårdboende:
  4 845 kronor/månad.
 • 24-25 kvm utan trinett på Vallgården och Yngaregården:
  4 287 kronor/månad.
 • 35 kvm med trinett på Dufvegårdens vårdboende:
  7 462 kronor/månad.
 • Dublett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende):
  6 022 kronor/månad.
 • 100 kronor per byxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i särskilt boende.
 • Patientavgift inkontinenshjälpmedel = 100 kronor per förskrivning.

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården.
Patientavgiften gäller inte boenden på särskilda boenden och LSS-boende.

Matlåda levererad till hemmet

Enstaka portioner

 • Lunch 60 kronor per dag.

Månadsabonnemang (beräknas på 30 dagar per månad)

 • 1 800 kronor per månad.

Måltider på särskilt boende för äldre

 • 3 600 kronor per månad.

Måltider vid dagverksamhet

 • 78 kronor per dag.

Måltider vid korttidsvistelse/avlastning 

 • 120 kronor per dygn.

Måltider på vårdboendenas och servicehusens restauranger

 • Frukost 28 kronor per dag
 • Lunch 66 kronor per dag
 • Kvällsmåltid 34 kronor per dag
 • Dessert 6 kronor per dag.
 • 400 kronor per månad eller 100 kronor per vecka vid kortvariga behov

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa för vård och omsorg. Avgiften regleras av socialtjänstlagen och gäller för service- och omvårdnadsinsatser. En insats kan vara städning, tvättning, handling, omvårdnad, trygghetslarm, korttidsboende och boendestöd.

Avgiften för boendestöd gäller oavsett om du bor i ordinärt eget boende eller inom socialpsykiatrins boenden i andra hand.

Från den 1 februari 2021 är maxtaxan högst 2 139 kronor per månad.

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst, eventuellt bostadstillägg och boendekostnad.
Utförlig information med räkneexempel finns i broschyren.

 • 275 kronor per månad.

Högsta avgift. Avgiften regleras av maxtaxan.

Avgiften för service- och omvårdnad samt mat kan minskas om du är bortrest eller vistas på sjukhus. Avgiften minskas enligt särskilda regler vid frånvaro. Avgiften för trygghetslarm förändras inte.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende.

Avgiften kan reduceras i upp till tre månader. Reduceringen sker på omvårdnadsavgiften förutsatt att utrymme finns, i annat fall på måltidsavgiften.
Om du har kapital som är mer än ett basbelopp kan du inte få reducerad avgift.

När du ansöker ska du lämna inkomstförfrågan samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggaren.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift i vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

 • Stöd till anhöriga
 • Fixar-tjänst (tidigare Fixar-Malte)
 • Hembesök av handläggare
 • Hemtjänstcafé
 • Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysitoterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller är över 85 år
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på särskilda boenden)
 • Uppsökande verksamhet för 80-åringar
 • Utryckning av larmpatrullen (kräver beslut om larm)
 • Viss underhållning på särskilda boenden 

Avgiftsfria tjänster som kräver beslut

 • Avlastning i hemmet upp till 20 timmar per månad
 • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
 • Insatser av nattpatrullen (när du har bistånd i övrigt)
 • Telefontjänst (möjlighet att bli uppringd dagligen av hemtjänstpersonal)

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag 9-11