/

Enskilt avlopp

Om du ska bygga en ny avloppsanordning (enskilt avlopp) behöver du ansöka om ett tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du ska förbättra eller ändra en redan befintlig anläggning behöver du anmäla detta.

Så här ansöker/anmäler du

Din anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetet är planerat att påbörjas. Du gör din anmälan via vår e-tjänst för enskilt avlopp. Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

Du kan räkna med en handläggningstid på cirka sex veckor vid komplett anmälan. 

Tillstånd

Du måste ha fått ett tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen innan installationsarbetet av avloppsanläggningen påbörjas. Tillståndet talar om för dig vilka villkor som gäller för just din anläggning.

Ta fram kartunderlag

Med hjälp av vår tjänst Katrineholmskartan kan du ta fram och skriva ut kartunderlag och situationsplaner med mera.

Att tänka på

Avloppet bör planeras och anläggas av någon som är expert eller specialist inom området. Kontakta en konsult inom vatten och avlopp som kan hjälpa dig med de geohydrologiska undersökningarna och projekteringen av anläggningen. Därefter lämnar du in en fullständig ansökan eller anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttrande från berörda grannar

Innan ett beslut kan fattas i ditt ärende ska dina grannar ha möjlighet att yttra sig. Ett skriftligt uttalande (yttrande) från fastighetsägare inom 100 meter ska bifogas med din anmälan.

Ett skriftligt uttalande eller yttrande kan lämnas direkt via vår e-tjänst för yttrande över placering av enskilt avlopp Länk till annan webbplats. 

Läckagetest

Om du ska fortsätta använda din befintliga slamavskiljare i samband med att du ansöker om enskilt avlopp behöver den läckagetestas, och ett protokoll för detta ska lämnas in tillsammans med din avloppsansökan.

Protokoll för läckagetest för slamavskiljare hittar du här Länk till annan webbplats.

Utförandeintyg med kontrollplan

Senast tre veckor från det att din nya avloppsanläggning är färdigställd ska du som fastighetsägare skicka in ett utförandeintyg med kontrollplan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Blankett för utförande intyg med kontrollplan Länk till annan webbplats. 

 • Hör med mäklare eller tidigare ägare vad de har för uppgifter om den avloppsanordning som idag finns på fastigheten.
 • Vi kan hjälpa dig med att ta reda på om det finns tillstånd för anläggningen.
 • Vi gör inga besiktningar av avloppsanordningen i samband med husköp.
 • Om området är kontrollerat (inventerat) kan vi tala om vilken bedömning som gjordes då.
 • Är området inte inventerat så gör vi en bedömning när detta blir aktuellt.
 • Den som säljer fastigheten är skyldig att informera eventuella köpare om att det finns ett föreläggande på fastigheten. Ett föreläggande är ett beslut som talar om att något behöver utföras. 
 • Vår roll är att bedöma det förslag som lämnats in utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter.
 • Vi kan inte utforma det förslag som de sedan ska bedöma på grund av att det skulle bli en intressekonflikt.
 • Om du behöver hjälp med att utforma ett förslag kan du vända sig till en entreprenör eller konsult.

Vi kan inte rekommendera någon specifik entreprenör. Vi hänvisar dig istället till Avloppsguiden Länk till annan webbplats..

Det beror på hur komplext ärendet och hur komplett ansökan är när den kommer in till oss. Genomsnittstiden för handläggningen är cirka 6 veckor. Handläggningstiden kan fördröjas om:

 • Det behövs mer omfattande geologiska undersökningar.
 • Det behövs arkeologiska undersökningar.
 • Det saknas viktiga uppgifter i ansökan.
 • Förslaget inte uppfyller de krav som ställs.

Ja. Du kan göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggandet av enskilt avlopp, kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats. för mer information.

Du måste ansöka om tillstånd om du ska inrätta en ny avloppsanläggning med vattentoalett påkopplad. Det krävs även tillstånd om du exempelvis ska ändra placering av avloppet eller ändra reningsteknik i en befintlig avloppsanläggning.

I dessa fritidsområden i Katrineholms kommun behöver du även ansöka om tillstånd för att anlägga ett avlopp utan vattentoalett:

  • Udden
  • Daviken
  • Nästorp
  • Varbro
  • Valdemarsön
  • Loviselund
  • Sågmon
  • Ekenäs

  Om du ska inrätta en avloppsanläggning utan vattentoalett, ett så kallat BDT-avlopp (Bad, Dusch, Tvätt), räcker det med en anmälan (gäller inte fritidsområden, se ovan).

  Tänk på detta!

  Det är inte säkert att det alltid är möjligt att anlägga avlopp. I många tätbebyggda fritidsområden och områden med blandad bebyggelse går det inte att ge tillstånd för enskilda avloppsanläggningar, då det finns risk för att det kan förstöra någon annans vattentäkt.

  1. Kontrollera om fastigheten ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå alternativt omfattas av särskilda bestämmelser för vattenskyddsområden.
  2. Kontrollera de lokala förutsättningarna. Kontakt med konsult rekommenderas.
  3. Välj avloppslösning. Kontakt med konsult rekommenderas.
  4. Du kan göra din ansökan eller anmälan direkt via vår e-tjänst.
  5. Du kan också göra din ansökan eller anmälan genom att fylla i blanketten Ansökan/anmälan om enskilt avlopp.
  6. Var noga med att fylla i alla uppgifter annars kan handläggningsprocessen fördröjas. Ett skriftligt uttalande från fastighetsägare inom 100 meter ska bifogas.
  7. Invänta besked från samhällsbyggnadsförvaltningen om besök på plats alternativt önskemål om eventuella kompletteringar.
  8. Efter att samhällsbyggnadsförvaltningen besökt platsen för avloppsanläggning samt att tillstånd skickats ut kan du anlägga din avloppsanläggning. Innan anläggningen övertäcks ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas för besiktning.

  Följande avgifter gäller för prövning och tillsyn av avloppsärenden i Katrineholms kommun 2021. Bygg- och miljönämnden har möjlighet att årligen indexreglera avgiften. 

  Exempel på avgifter för tillståndsprövning

  • Avloppsanordning med vattentoalett för ett hushåll 7070 kronor.
  • Avloppsanordning med vattentoalett för 2-5 hushåll 9090 kronor.
  • För övriga avgifter kring enskilda avloppsanordningar se aktuell taxa.

  Avgift för anmälan

  • Avloppsanordning utan vattentoalett för ett hushåll 5050 kronor.

  Avgift för tillsyn

  • Inventering av avloppsanordning 3030 kronor.

  Miljösanktionsavgift

  Miljösanktionsavgift för avloppsanordning som inrättats utan tillstånd/anmälan:

  • Avloppsanordning med vattentoalett 5000 kronor.
  • Avloppsanordning utan vattentoalett 3000 kronor.

  Kontakt

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Telefon: 0150-570 00

  Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
  Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

  Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.