/

Bildningsnämnden

Här finns handlingar och beslut som tas i bildningsnämnden. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta bildningsförvaltningen.

 

Bildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten enligt beslut 2023-03-28, § 20. Beslutet gäller till och med 2026-12-31.

Sammanträde 2024-06-18

§nr ärende

§ 34 Val av justerare
§ 35 Fastställande av dagordning
§ 36 Verksamhetsinformation
§ 37 Övergripande plan med budget 2025
§ 38 Förslag till ny modell tilläggsbelopp
§ 39 Omdisponering investeringsmedel
§ 40 Månadsrapport maj 2024
§ 41 Kulturskolans uppdrag
§ 42 Redovisning av delegationsbeslut
§ 43 Meddelande

Sammanträde 2024-05-14

§nr ärende

§ 26 Val av justerare
§ 27 Fastställande av dagordning
§ 28 Verksamhetsinformation
§ 29 Återrapportering uppdrag från kommunplan
§ 30 Justering externa bidragsbelopp 2024
§ 31 Remiss - En anställningsmyndighet
§ 32 Redovisning av delegationsbeslut
§ 33 Meddelande

Sammanträde 2024-04-16

§nr ärende

§ 16 Val av justerare
§ 17 Fastställande av dagordning
§ 18 Verksamhetsinformation
§ 19 Motion - Integrera kulturskolan i grundskolan
§ 20 Återrapportering - Utredning anpassad skola
§ 21 Ledningssystem för hälso- och sjukvård
§ 22 Månadsrapport feb-mar 2024
§ 23 Redovisning av analysrapport – Utbildningsväsendets värdegrund och
uppdrag
§ 24 Redovisning av delegationsbeslut
§ 25 Meddelande

Sammanträde 2024-02-13

§nr ärende

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Val av ledamöter och ersättare enskilda utskottet BIN/2024:19
§ 4 Motion - Rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i
Katrineholms kommuns grundskolor
§ 5 Verksamhetsinformation
§ 6 Revidering av delegationsordning
§ 7 Årsredovisning 2023
§ 8 Internkontrollrapport 2023
§ 9 Internkontrollplan 2024
§ 10 Uppföljning privata utförare 2023
§ 11Patientsäkerhetsberättelse
§ 12 Lokalbyte Kotten
§ 13 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
§ 14 Organisatorisk flytt av ungdomsmottagningen
§ 15 Redovisning av delegationsbeslut
§ 16 Meddelande

Sammanträde 2023-11-07

§nr ärende

§ 67 Val av justerare
§ 68 Fastställande av dagordning
§ 69 Information från förvaltningschef
§ 70 Verksamhetsinformation
§ 71 Återrapportering av frånvarostatistik
§ 72 Redovisning av delegationsbeslut
§ 73 Ändring av starttid decembernämnden
§ 74 Sammanträdesdagar 2024
§ 75 Upphörande av styrdokument - Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen
§ 76 Månadsrapport september 2023
§ 77 Kvalitetspriset 2023
§ 78 Justering externa bidragsbelopp 2023
§ 79 Motion - gratis mensskydd
§ 80 Meddelande

Sammanträde 2023-09-19

§nr ärende

§ 53 Val av justerare
§ 54 Fastställande av dagordning
§ 55 Redovisning av delegationsbeslut
§ 56 Revidering av delegationsordning
§ 57 Månadsrapport juli 2023
§ 58 Delårsrapport 2023
§ 59 Remissvar - Förslag till måltidspolitiskt program 2024-2027
§ 60 Remissvar - idrottspolitiskt program 2024-2027
§ 61 Remissvar - Biblioteksplan 2024-2027
§ 62 Yttrande över motion om att hitta rätt och lätt till
Duveholmsskolan & Duveholmshallen (sportcentrum)
§ 63 Yttrande gällande samråd framtidsplan år 2050 - översiktsplan för Katrineholms kommun
§ 64 Information från förvaltningschef
§ 65 Verksamhetsinformation
§ 66 Meddelande

Sammanträde 2023-06-20

§nr ärende

§ 43 Val av justerare
§ 44 Fastställande av dagordning
§ 45 Redovisning av delegationsbeslut
§ 46 Motion - Skräp i korgen och inte på backen
§ 47 Underlag för övergripande plan med budget 2024
§ 48 Revidering av delegationsordning
§ 49 Månadsrapport maj 2023
§ 50 Information från förvaltningschef
§ 51 Verksamhetsinformation
§ 52 Meddelande

Sammanträde 2023-05-16

§nr ärende

§ 31 Val av justerare
§ 32 Fastställande av dagordning
§ 33 Revidering av dokument regler för fristående verksamhet: Godkännande,
beslut om bidrag och tillsyn
§ 34 Nyansökan vid lokalbyte Kotten
§ 35 Information från förvaltningschef
§ 36 Informationspunkt - kulturskolan, komtek och naturskola
§ 37 Förvaltningsövergripande verksamhetsplan
§ 38 Tertialrapport
§ 39 Månadsrapport
§ 40 Informationspunkt - byte av verksamhetssystem
§ 41 Redovisning av delegationsbeslut
§ 42 Meddelande

Sammanträde 2023-03-28

§nr ärende

§ 18 Val av justerare
§ 19 Fastställande av dagordning
§ 20 Beslut om öppna sammanträden
§ 21 Redovisning av delegationsbeslut
§ 22 Informationspunkt
§ 23 Motion - Bonden i skolan
§ 24 Motion - Det saknas personal i Katrineholms kommun
§ 25 Remissvar - starta F3 och fritidshem på kunskapsskolan
§ 26 Återrapportering - kontrollpunkt likvärdig bemanning
§ 27 Förändringar inom skolorganisationen
§ 28 Val av ledamot till enskilda utskottet samt representanter
samrådsorganisationen
§ 29 Informationspunkt - Normer och värden
§ 30 Meddelande

Sammanträde 2023-02-14

§nr ärende

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Redovisning av delegationsbeslut
§ 4 Val av ledamöter och ersättare enskilda utskottet
§ 5 Årsredovisning 2022
§ 6 Internkontrollrapport 2022
§ 7 Revidering av delegationsordning
§ 8 Internbudget 2023
§ 9 Internkontrollplan 2023
§ 10 Patientsäkerhetsberättelse
§ 11 Samrådsorganisation
§ 12 Uppföljning av privata utförare
§ 13 Remissvar platsvarumärke Katrineholm
§ 14 Remissvar familjecentral

§15 Utredning Strångsjö skola

§ 16 Meddelande
§ 17 Övrigt

Sammanträde 2022-02-15
§nr Ärende

1 Avgifter fristående verksamheter 
2 Fastställande av dagordning
3 Information
4 Årsredovisning 2021
5 Internkontrollrapport 2021
6 Internkontrollplan 2022
7 Pioritering av övriga investeringar i budget 2022
8 Utredningen Bildningsnämndens fortsatta digitala resa,
1-1-projektet
9 Regler för fristående verksamheter
10 Kompetensförsörjningsplan
11 Representanter områdesråd
12 Delegationsbeslut
13 Meddelanden
14 Ledamotsinitiativ från Centerpartiet
15 Ledamotsinitiativ från Liberalerna

Sammanträde 2022-03-29
§nr Ärende

16 Fastställande av dagordning
17 Information
18 Patientsäkerhetsberättelse för bildningsnämnden 2021
19 Uppföljning av Program för Privata Utförare
20 Yttrande – Granskning av likvärdig skola - personella
resurser samt extra anpassningar och särskilt stöd
21 Anmälan av delegationsbeslut
22 Meddelanden
23 TEMA - Normer och värden
24 Uppdrag - Frånvaro- och närvarorapportering av elever
25 Övrigt

Sammanträde 2022-05-10
§nr Ärende

26 Fastställande av dagordning
27 TEMA
28 Information
29 Förändring av skolenhetsbeteckningar
30 Revidering av Kompetensförsörjningsplan -
bildningsnämnden
31 Revidering av delegationsordning
32 Frånvarostatistik
33 Anmälan av delegationsbeslut
34 Meddelanden
35 Uppvaktning och avtack

Sammanträde 2022-06-21
§nr Ärende

36 Fastställande av dagordning
37 TEMA
38 Information
39 Underlag till Övergripande plan med budget 2023 med plan för 2024 -2025
40 Svar på remiss - Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun
41 Svar på remiss - Övergripande kompetensförsörjningsplan 2022
42 Svar på remiss - strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun
43 Svar på revisionsrapport - Granskning av protokoll
44 Namnförslag ny förskola i Forssjö
45 Meddelanden
46 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanträde 2022-09-20
§nr Ärende

47 Val av justerare
48 Fastställande av dagordning
49 Bildningsnämndens delårsrapport 2022
50 Återrapportering särskilt uppdrag - Effektivisering av kostverksamheten
51 Återrapportering särskilt uppdrag - Gemensamt utveckla alternativa
lösningar för barn med särskilda behov
52 Återrapportering särskilt uppdrag -Starta en fritidsgård i Valla som
försöksverksamhet
53 Yttrande över motion om fritidscheck för barn och ungdomar
54 Sammanträdesdagar 2023
55 Meddelanden

Sammanträde 2022-11-08

§nr Ärende

56 Val av justerare
57 Fastställande av dagordning
58 Tema - Introduktionsprogrammet samt återkoppling om
gymnasieantagningen
59 Information
- Månadsrapport september
60 Bildningsnämndens kvalitetspris 2022
61 Svar på rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för
bildningsnämnden i Katrineholms kommun 2022
62 Rapportering tillsyn fristående verksamhet - Kotten
63 Återrapportering av särskilt uppdrag från nämnden - frånvaro och
närvarorapportering av elever
64 Återrapportering av särskilt uppdrag - Elevboenden
65 Återrapportering av särskilt uppdrag - Naturskola
66 Återrapportering av särskilt uppdrag - Språkskola
67 Omdisponering av investeringsmedel
68 Diskussionspunkter
- Återkoppling Kvalitetsrapport
- Volymförändringar
69 Anmälan av delegationsbeslut
70 Meddelanden

Sammanträde 2022-12-13

§nr Ärende

§ 71 Val av justerare
§ 72 Fastställande av dagordning
§ 73 Delegationsbeslut
§ 74 Utdelning kvalitetspriset
§ 75 Samrådsorganisation
§ 76 Internbudget 2023
§ 77 Bidragsbelopp för externa utförare
§ 78 Återrapportering internkontrollspunkt
§ 79 Verksamhetsinformation
§ 80 Förändring av delegationsordning
§ 81 Konsekvenser utifrån volymförändringar i förskolan
§ 82 Övrigt
§ 83 Meddelanden

Sammanträde 2021-01-26
§nr Ärende

1.  Inledning / Information
2. Årsredovisning 2020
3. Internkontrollrapport 2020
4. Internkontrollplan 2021
5. Förslag fördelning av internbudget 2021
6. Fastställande av bidragsbelopp 2021 för verksamheter som bedrivs i extern regi
7. Omsorg på obekväm tid
8. Yttrande över motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier
9. Yttrande över motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från södra Sköldinge
10. Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen
11. Delegationsbeslut
12. Meddelanden
13. Ledamotsinitiativ från Liberalerna - Bättre resurser och bättre uppföljning av yngre elever på Skogsborg, Nyhem och Östra skolan
14. Ledamotsinitiativ - Ökad kunskap om barnkonventionen

Sammanträde 2021-03-09

§nr Ärende

15.  Inledning / Information
16. Revidering bildningsnämndens delegationsordning 2019-2022
17. Svar på ledamotsinitiativ angående resultat från skolorna
18. Val av ny politikerrepresentant förskoleområde Väst
19. Utredning - Att förbättra barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar
20. Delegationsbeslut
21. Meddelanden

Sammanträde 2021-06-08
§nr Ärende

22. Inledning/Information
23. Förslag till förändring av skolenheter inom gymnasieskolan/gymnasiesärskolan
24. Yttrande remiss inriktningsdokument "Trygghet och säkerhet"
25. Yttrande remiss "Rese- och fordonspolicy - övergripande anvisningsdokument
26. Yttrande remiss "Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker
27. Redovisning av läromedelspolicy
28. Delegationsbeslut
29. Meddelanden

Sammanträde 2021-08-24
§nr Ärende

30. Yttrande över remiss departementspromemoria
"Nationell plan för säkerhet och trygghet
31. Inledning/Information
32. Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med
budget 2022-2024
33. Delegationsbeslut
34. Meddelanden

Sammanträde 2021-09-28
§nr Ärende

35. Inledning/Information 
36. Delårsrapport 2021
37. Kvalitetspris 2021
38. Motion om barnomsorgsgaranti på obekväm tid
39. Motion om sommarsatsning "Covid-generationen"
40. Motion premiering av skolresultat
41. Motion utökad timplan för mellanstadiet 
42. Sammanträdesdagar 2022
43. Representanter i områdesråd och programråd
44. Delegationsbeslut
45. Meddelanden

Sammanträde 2021-11-02
§nr Ärende

46. Fastställande av dagordning 
47. Information
48. Förslag till namn på ny skola i norra stadsdelen
49. Motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta
relationsvåld
50. Delegationsbeslut
51. Meddelanden
52. Ledamotsinitiativ från Centerpartiet om
barnkonventionen

Sammanträde 2021-12-07
§nr Ärende

53. Information
54. Fördelning av internbudget 2022
55. Bidragsbelopp externa verksamheter
56. Sammanslagning av skolenheter inom
Duveholmsgymnasiet
57. Delegationsbeslu
58. Meddelanden
59. Tema: Barnkonventionen och Kränkande behandling
60. Ledamotsinitiativ från Centerpartiet om
barnkonventionen

Sammanträde 2020-02-25
§nr Ärende

1.  Inledning / Information
2.  Årsredovisning 2019
3.  Internkontrollrapport 2019
4.  Internkontrollplan 2020
5.  Revidering bildningsnämndens delegationsordning 2019-2022
6.  Kulturskolans uppdrag 2020-2023
7.  Svar på ledamotsinitiativ om elevers bussresor
8.  Svar på ledamotsinitiativ om att underlätta för barn med skolskjuts
9.  Svar på ledamotsinitiativ om att genomföra SWOT analys av 1 till 1
10. Yttrande remis revidering av Personalpolitiska programmet
11. Synpunkter remiss av handlingsplan mot nedskräpning
12. Yttrande över motion om en avgiftsfri kulturskola
13. Delegationsbeslut
14. Meddelanden

Sammanträde 2020-06-16
§nr Ärende

15. Inledning/Information
16. Revidering bildningsnämndens delegationsordning
17. Uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en översyn/utredning kring Katrineholms gymnasieskola
18. Svar på ledamotsinitiativ om elevers bussresor
19. Delegationsbeslut
20. Meddelanden

Sammanträde 2020-08-25
§nr Ärende

21. Inledning/Information
22. Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med budget 2021
23. Uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en översyn/utredning kring Katrineholms gymnasieskola
24. Förstudie - Ekonomiska konsekvenser av förändrade tillämpningsregler för skolskjuts
25. Svar på ledamotsinitiativ om elevers bussresor
26. Delegationsbeslut
27. Meddelanden
28. Ledamotsinitiativ från Liberalerna angående redovisning av resultat från skolor

Sammanträde 2020-09-29
§nr Ärende

29. Inledning/Information
30. Bildningsnämndens delårsrapport 2020
31. Förslag utdelning bildningsnämndens kvalietspris 2020
32. Beslut ansvarig Lex Maria anmälan
33. Synpunkter "Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete 2020-2023
34. Förslag yttrande över motion om buller i förskolan
35. Delegationsbeslut
36. Meddelanden

Sammanträde 2020-11-03
§nr Ärende

37. Inledning / Information
38. Månadsrapport september 2020
39. Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2021
40. Delegationsbeslut
41. Meddelanden
42. Ledamotsinitiativ - Kartläggning och framtagande av läromedelspolicy

2019

Sammanträde 2019-01-15
§nr Ärende

1.  Inledning / Information
2.  Månadssrapport november
3.  Ändrad sammanträdesdag samt kvalitets- och uppföljningsplan 2019
4.  Val av politikerrepresentanter till bildningsförvaltningens områdesråd mandatperioden 2019-2022
5.  Val av politikerrepresentanter till bildningsförvaltningens programråd mandatperioden 2019-2022
6.  Synpunkter ny grafisk profil Katrineholms kommun
7.  Yttrande revisionsrapporten: Granskning av arbete med trygghet och studiero i skolan
8.  Delegationsbeslut
9.  Meddelanden

Sammanträde 2019-02-26
§nr Ärende

10. Inledning / Information
11. Årsredovisning
12. Internkontrollrapport 2018
13. Förslag fördelning internbudget 2019
14. Internkontrollplan 2019
15. Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd
16. Delegationsbeslut
17. Meddelanden

Sammanträde 2019-04-23
§nr Ärende

18. Inledning / Information
19. Månadsrapport mars 2019
20. Ekonomi i balans 2019
21. Revidering bildningsnämndens delegationsordning 2019-2022
22. Delegationsbeslut
23. Meddelanden

Sammanträde 2019-06-11
§ nr Ärende

24. Inledning/Information
25. Tertialrapport 2019, tertial 1
26. Förslag utdelning från stipendier och fonder
27. Förslag inrättande av ny skolenhet år 7-9
28. Förslag ny organisation Katrineholms förskolor
29. Elevhälsans medicinska insatser
30. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
31. Förslag yttrande Måltidspolitiska programmet 2020-2023
32. Förslag yttrande Idrottspolitiska programmet 2020-2023
33. Förslag yttrande motion om mera motion i tidiga år
34. Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
35. Delegationsbeslut
36. Meddelanden
37. Övriga frågor/Avslutning

Sammanträde 2019-08-27
§ nr Ärende

38. Inledning/Information
39. Förslag bildningsnämndens övergripande plan med budget 2020
40. Månadsrapport juli 2019
41. Val av nya politikerrepresentanter till programråd och områdesråd
42. Förslag Anvisning för Katrineholms kommun webbplats
43. Delegationsbeslut
44. Meddelanden

Sammanträde 2019-09-24
§ nr Ärende

45. Inledning / Information
46. Bildningsnämndens delårsrapport 2019
47. Förslag utdelning bildningsnämndens kvalitetspris 2019
48. Synpunkter inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i    Katrineholms kommun - utmaningar 2020-2022
49. Delegationsbeslut
50. Meddelanden

Sammanträde 2019-11-05
§ nr Ärende

51. Inledning / Information
52. Månadsrapport september 2019
53. Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2020
54. Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd
55. Delegationsbeslut
56. Meddelanden
57. Kvalitetsredovisningar läsåret 2018/2019

Sammanträde 2019-12-17
§nr Ärende

58. Inledning / Information
59. Månadssrapport oktober 2019
60. Socioekonomisk resursfördelningsmodell
61. Fördelningsmodell schablonersättning
62. Förslag fördelning av internbudget 2020
63. Bidragsbelopp för verksamheter i extern regi 2020
64. Förslag revidering av regler och avgifter gällande barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annan barn
65. Kulturstrategi för barn och unga i Katrineholms kommun 2020-2023
66. Yttrande remiss Risk- och sårbarhetsanalys
67. Synpunkter revidering av handlingsplan CEMR
68. Ledamotsinitiativ om elevers bussresor från ledamot i Centerpartiet
69. Ledamotsinitiativ om att genomföra SWOT-analys av 1 till 1 från ledamot i Liberalerna
70. Ledamotsinitiativ om att underlätta för barn med skolskjuts från ledamot i Liberalerna
71. Ledamotsinitiativ om mobilfri skoltid från ledamot i Liberalerna
72. Delegationsbeslut
73. Meddelanden

Sammanträde 2018-02-27
§nr Ärende

1. Inledning / Information
2. Bildningsnämndens årsredovisning 2017
3. Internkontrollrapport 2017
4. Internkontrollplan 2018
5. Förslag justering av tillämpningsregler för skolskjutsar
6. Val av politikerrepresentanter till områdesråd och programråd
7. Synpunkter angående förslag till Övergripande kompetensförsörjningsplan
8. Rapportering kränkande behandling och diskriminering förskola, skola och fritidshem
9. Delegationsbeslut
10. Meddelanden

Sammanträde 2018-03-27 - Inställt

Sammanträde 2018-05-08
§nr Ärende

11. Inledning / Information
12. Ekonomisk rapport mars 2018
13. Start av barn- och fritidsprogrammet
14. Val av politikerrepresentant till områdesråd och programråd
15. Yttrande förslag Biblioteksplan 2018-2020
16. Delegationsbeslut
17. Meddelanden

Sammanträde 2018-06-12
§nr Ärende

18. Inledning / Information
19. Tertialrapport 2018, tertial 1
20. Utredning en samlad gymnasieskola
21. Inrättande av skolenheter
22. Dataskyddsombud för bildningsnämnden
23. Förslag utdelning från stipendier och fonder
24. Förslag yttrande gällande motion om praktik för ungdomar inom vård och omsorg
25. Förslag yttrande motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter
26. Ansökan om att utöka enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholm
27. Delegationsbeslut
28. Meddelanden

Sammanträde 2018-08-28
§nr Ärende

29. Inledning / Information
30. Förslag bildningsnämndens övergripande plan med budget 2019
31. Förslag taxor och avgifter 2019
32. Bidragsbelopp 2018 barn- och fritidsprogrammet för versamheter som bedrivs i extern regi
33. Skolchef bildningsförvaltningen
34. Delegationsbeslut
35. Meddelanden

Sammanträde 2018-09-25
§nr Ärende

36. Inledning / Information
37. Bildningsnämndens delårsrapport 2018
38. Ansökan om tillfällig utökning av enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
39. Delegationsbeslut
40. Meddelanden

Sammanträde 2018-11-06
§nr Ärende

41. Inledning/Information
42. Månadsrapport september
43. Utökning av ledningsorganisation Katrineholms förskolor
44. Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2019
45. Utdelning bildningsnämndens kvalitetspris 2018
46. Förslag justering bestämmelser elevresor för gymnasieelev
47. Yttrande angaående motion om Funkisglädje till Katrineholm
48. Delegationsbeslut
49. Meddelanden

Sammanträde 2018-12-11
§nr Ärende

50. Inledning/Information
51. Månadsrapport oktober
52. Förslag preliminär fördelning av driftbudget 2019
53. Bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi
54. Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
55. Inrättande av ny skolenhet Duveholmsgymnasiet
56. Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
57. Formell samverkansorganisation mellan Katrineholms bibliotek och förskolor inom bildningsförvaltningen
58. Yttrande över motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter
59. Delegationsbeslut
60. Meddelanden
61. Avslutning

Sammanträde 2017-02-21
§nr Ärende

1.   Inledning / Information
2.   Årsredovisning 2016
3.   Internkontrollrapport 2016
4.   Internkontrollplan 2017
5.   Val av ny politikerrepresentant till programråd
6.   Delegationsbeslut
7.   Meddelanden

Sammanträde 2017-03-28
§nr Ärende

8.   Inledning/Information
9.   Månadsrapport februari 2017
10. Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns gymnasie- och högstadieskolor
11. Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler
12. Målbild för Lärmiljön i Katrineholms skolor
13. Val av ny politikerrepresentant till programråd
14. Val av ny politikerrepresentant till områdesråd
15. Delegationsbeslut
16. Meddelanden

Sammanträde 2017-05-09
§nr Ärende

17. Inledning / Information
18. Månadsrapport mars 2017
19. Omfördelning investeringsbudget 2017
20. Förslag till omfördelning i investeringsbudget 2017
21. Förslag yttrande över motion angående arbetsmiljön i förskolan
22. Val av ny politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd
23. Delegationsbeslut
24. Meddelanden

Sammanträde 2017-06-13
§nr Ärende

25. Inledning / Information
26. Månadsrapport april 2017
27. Förslag utdelning från stipendier och fonder
28. Dokumenthanteringsplaner för bildningsnämnden
29. Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan
30. Ansökan om godkännande och rätt till bidrag annan pedagogisk verksamhet, C Företaget dagbarnvårdare
31. Utredning om integrering av särskoleverksamhet
32. Delegationsbeslut
33. Meddelanden

Sammanträde 2017-08-22
§nr Ärende

34. Inledning / Information
35. Månadsrapport juli 2017
36. Förslag bildningsnämndens övergripande plan med budget 2018
37. Förslag taxor och avgifter 2018
38. Förändring av skolenheter från och med höstterminen 2017
39. Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
40. Delegationsbeslut
41. Meddelanden

Sammanträde 2017-09-26
§nr Ärende

42. Inledning/Information
43. Bildningsnämndens delårsrapport 2017
44. Val av politikerrepresentant till områdesråd
45. Förslag yttrande över motion om skoldusch
46. Yttrande över motion om Renodlad gymnasieskola
47. Förslag yttrande över remiss hastighetsplan för Katrineholms kommun
48. Delegationsbeslut
49. Meddelanden

Sammanträde 2017-11-07
§nr Ärende

50. Inledning / Information
51. Månadsrapport september 2017
52. Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2018
53. Verksamhetsrapporter läsåret 2016/2017
54. Förslag upptagningsområden för Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås
55. Förslag yttrande motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under åren 2017/2018
56. Återrapport uppdrag Språkbiennal
57. Delegationsbeslut
58. Meddelanden

Sammanträde 2017-12-12
§nr Ärende

59. Inledning / Information
60. Månadsrapport oktober och november 2017
61. Förslag fördelning av internbudget 2018
62. Bidragsbelopp 2018 för verksamheter som bedrivs i extern regi
63. Förslag utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris 2017
64. Revidering bildningsnämndens delegationsordning
65. Rutin för prioritering vid skolval
66. Val av politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd
67. Delning av programråd Katrineholms Tekniska College
68. Yttrande revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering
69. Delegationsbeslut
70. Meddelanden