/
/

Klagomålshantering

I skollagen framgår det att huvudmannen "ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt" (4 kapitlet §8 2010:800).

Katrineholms kommun Bildningsförvaltningen har rutiner för klagomålshantering på rektorsnivå och på huvudmannanivå. Klagomålet kan lämnas till personal, rektor eller Bildningsförvaltningen. Varje elev och vårdnadshavare ska vid utbildningens start ges skriftlig och muntlig information om skolans rutiner för klagomål. Rutiner finns tillgängliga i Lärknuten och på skolornas hemsidor. Ett klagomål är en offentlig handling och kan begäras ut.

Bildningsförvaltningen ser klagomål som ett tillfälle att förbättra verksamheten. Vi hanterar alla klagomål enligt en gemensam rutin och den som lämnar ett klagomål ska få återkoppling inom två veckor. På sikt ser vi möjligheter med att de gemensamma rutinerna underlättar uppföljning och utvärdering som vi kan använda för att förbättra kvaliteten i våra verksamheter.

Att framföra ett klagomål

Du kan lämna klagomål:

Ett klagomål kan lämnas anonymt.

Så hanterar vi klagomål

Om ditt klagomål är allmänt och rör flera av Bildningsnämndens verksamheter registrerar och utreder Bildningsförvaltningen klagomålet och återkopplar till dig inom två veckor.

Om klagomålet rör en enskild enhet registrerar och utreder rektor frågan. Klagomålet ska utredas skyndsamt och skäliga åtgärder ska vidtas. Rektor återkopplar inom två veckor.

Klagomålet ska sedan följas upp. Om klagomålet kvarstår vidtas andra åtgärder. Hela ärendegången ska dokumenteras.

En gång om året följer Bildningsförvaltningen upp alla klagomål på övergripande nivå genom att göra en analys av utredningarna i kvalitetsredovisningen.

Om problemet finns kvar kan du vända dig till Bildningsförvaltningen som skyndsamt ska utreda frågan och återkoppla inom två veckor.

Är du ändå inte nöjd kan du vända dig till Skolinspektionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster