/

Rutiner vid klagomål

Ett klagomål kan lämnas till personal, rektor eller Bildningsförvaltningen. Klagomål ser vi som ett tillfälle att förbättra skolan i Katrineholm.

I skollagen står det att huvudmannen för skolan, alltså kommunen, har ansvar för klagomål.

När ett barn börjar skolan hos oss ska varje elev och vårdnadshavare få information om hur de lämnar klagomål. De ska också få veta hur klagomål hanteras av oss.

Vi hanterar alla klagomål enligt samma rutin och den som lämnar ett klagomål ska få svar inom två veckor.

Våra rutiner finns i Lärknuten och på skolornas hemsidor. Det är bra att veta att ett klagomål är en offentlig handling som kan begäras ut och läsas av privatpersoner eller media.

Att framföra ett klagomål

Du kan lämna klagomål:

Ett klagomål kan lämnas anonymt.

Så hanterar vi klagomål

Om ditt klagomål är allmänt och rör flera av Bildningsnämndens verksamheter registrerar och utreder Bildningsförvaltningen klagomålet och återkopplar till dig inom två veckor.

Om klagomålet rör en enskild enhet registrerar och utreder rektor frågan. Klagomålet ska utredas skyndsamt och skäliga åtgärder ska vidtas. Rektor återkopplar inom två veckor.

Klagomålet ska sedan följas upp. Om klagomålet kvarstår vidtas andra åtgärder. Hela ärendegången ska dokumenteras.

En gång om året följer Bildningsförvaltningen upp alla klagomål på övergripande nivå genom att göra en analys av utredningarna i kvalitetsredovisningen.

Om problemet finns kvar kan du vända dig till Bildningsförvaltningen som skyndsamt ska utreda frågan och återkoppla inom två veckor.

Är du ändå inte nöjd kan du vända dig till Skolinspektionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga beslut

Vill du överklaga ett beslut kan du vända dig till Förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd, beroende på vad det är för typ av beslut.

Överklaga till Förvaltningsrätten
Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Skicka din överklagan till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Din handläggare på kommunen kan hjälpa dig att överklaga.

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt skickar kommunen din överklagan till Förvaltningsrätten. Rätten prövar ärendet och fattar ett beslut.

Skicka din överklagan till:

Katrineholms kommun
Ansvarig förvaltning
641 80 Katrineholm

Överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd
Du som är elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom exempelvis förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det är en domstolsliknande och oberoende myndighet. Här kan du läsa mer om vilka beslut som Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tar upp.