/

Baltic Sea City Accelerator Club

Katrineholms kommun har blivit utsedd av Race For The Baltic som operativ partner för Baltic Sea City Accelerator Club. Nätverket utgör en plattform som rustar kommuner runt Östersjön med kunskap och verktyg för att främja projekt som förbättrar den lokala vattenkvaliteten och minskar övergödningen av Östersjön.

Infographic, informationen i bilden kan du läsa i löpande text på sidan

Infografik över arbetet med BSCAC.

Nätverksdeltagare från BSCAC nätverk 16-18 april. Alla är glada och står i grupp på en trappa.

Nätverksdeltagare våren 2024.

Nätverksevent 16-18 april i Katrineholm

Den 16 april var Katrineholm en viktig mötesplats för att hitta innovativa lösningar och öka åtgärdstakten i arbetet för en bättre vattenkvalitet i Östersjön. Under tre dagar samlade medlemmar från det internationella nätverket Baltic Sea City Accelerator Club i Katrineholm med gäster från Estland, Litauen, Polen och Sverige.

I vår nyhet kan du läsa mer om arbetet inför evenemanget.

I vårt linkedininlägg kan du ta del av ett reportage från evenemanget. Länk till annan webbplats.

I den här filen kan du ta del av ett informationspaket och sammanfattning på engelska om dagarna. Pdf, 13.1 MB.

Observera att informationspaketet är avsett för utskrift, inte för att användas med ett uppläsningsverktyg.

Vad är Baltic Sea City Accelerator Club?

 • Ett nätverk av kommuner i Östersjöområdet vars arbete syftar till att förbättra den lokala vattenkvalitén och minska övergödningen av Östersjön.
 • Katrineholm har varit medlem sedan 2018.
 • Nätverket arbetar i ett underifrån perspektiv: från den lokala nivån till den globala/regionala.
 • Nätverket arbetar med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för att finna kostnadseffektiva och innovativa åtgärder för att förbättra vattenkvalitén och minska övergödningen.
 • Fokus på mätbara resultat i form av minskning av fosfor-läckage som resultat av projekt och insatser.
 • Kommuner anses särskilt lämpade att skapa lokala åtgärder som gynnar Östersjön i stort.

Vad gör Katrineholms kommun?

 • Katrineholms kommun har tagit över projektledarskapet för nätverket med start i oktober 2023 och två år framåt. Läs mer om arbetet i vår nyhet.
 • I vår roll ingår bland annat att anordna nätverksträffar med medlemmarna och samla in data från medlemmarna på vad deras projekt har resulterat i för minskning av fosfortillförsel i Östersjön.

Medlemmar i Baltic Sea City Accelerator Club

Informationen kan komma att uppdateras.

Sverige: Katrineholm (projektledare), Karlshamn, Simrishamn, Kalmar, Västervik, Vaxholm, Värmdö och Blekinge Archipelag

Övriga länder: Turku (Finland), Kirkkonummi (Finland), Helsinki (Finland), Paide (Estland), Viimsi (Estland), Panevézys (Litauen), Neringa (Litauen), Klaipéda (Litauen), Sopot (Polen), Gdynia (Polen).

Information om Östersjöns status

Visste du att Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen? Övergödning utgör ett av huvudproblemen som orsakas av läckage av näringsämnen, främst fosfor och kväve. Den planetära gränsen för fosfor och kväveflöden har överskridits Länk till annan webbplats. varför arbete med att minska tillförseln av kväve och fosfor är desto viktigare. Övergödning orsakar algblomning, döda havsbottnar och skadar havets ekosystem. Läs mer om hur havet mår på Race For The Baltics hemsida Länk till annan webbplats..

Information om Race For The Baltic

 • Race For The Baltic är en oberoende ideell organisation som accelererar åtgärdsarbetet för att säkerställa ett friskt Östersjön för kommande generationer år 2030. Baltic Sea City Accelerator Club Länk till annan webbplats. har sitt ursprung i ett program som lanserades av Race For The Baltic 2013.
 • En icke vinstdrivande organisation som arbetar för att förbättra Östersjöns hälsa.
 • Fokus ligger på övergödning som problemområde.
 • Organisationen arbetar projektbaserat med kostnadseffektiva åtgärder – där Baltic Sea City Accelerator Club utgör ett av dessa projekt.
 • Vill du veta mer om organisationen och vilka projekt de genomför kan du läsa mer på deras hemsida. Länk till annan webbplats.
Baltic sea city accelarator club logotype
Logotyp för Race for the baltic

Baltic Sea City Accelerator Club & Agenda 2030

I arbetet med Baltic Sea City Accelerator Club som del i Race For The Baltic bidrar vi till följande mål i Agenda 2030:

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

FN:s sida för globala mål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om målen ovan samt övriga mål som ingår i arbetet för att uppnå Agenda 2030.

mål 6, 9, 11 och 12


Mål 14, 15, 17 och logotyp för globala målen