/

Aktuella byggprojekt

Här kan du följa några av de byggprojekt som planeras och pågår i Katrineholms kommun just nu, och få svar på de vanligaste frågorna som ställs om våra byggprojekt.


Under hösten 2018 påbörjades ombyggnationen av Drottninggatans södra del i Katrineholm. Målet är att öka trafiksäkerheten men också att utvidga stadskärnan. Ombyggnationen beräknas vara färdig under sommaren 2019.

Gångfartsområde

På Drottninggatan bygger vi om sträckan Djulögatan - Tegnérvägen till ett gångfartsområde. På ett gångfartsområde får fordon endast köra i gångfart, och fordon har väjningsplikt mot gående. Här breddar vi trottoarer och inför nya cykelparkeringar. Det blir dessutom parkeringsplatser på båda sidorna av gatan, tillsammans med nyplanterade träd. 

Tegnérvägen-Linnévägen

På den här sträckan kommer det fortfarande att vara en vanlig gata och där hastigheten är reglerad till 40km/h.

  • På gatans östra sida kommer trottoaren att breddas och kompletteras med cykelbana. Cyklisterna kommer sedan att ledas in till det nya gångfartsområdet och ut på samma yta som övriga fordon.
  • På gatans östra sida anläggs en kantstensparkering med plats för 6 bilar, samt planteringsytor med perenner och/eller låga buskar och träd.
  • Gatans västra sida kommer att se ut som den gör idag, förutom att parkeringsplatsen väster om Drottninggatan får en ny entré. Den gamla in- och utfarten mot Tegnérvägen sätts igen och ersätts med en gräsyta. 

Mer information

Här kan du ladda ned ett skissförslag över Drottninggatans utveckling.

Skissförslag över Drottninggatans utveckling (PDF).PDFNu bygger vi ett nytt äldreboende i Katrineholm. Första spadtaget tog vi under våren 2018 och boendet beräknas vara klart våren 2020.

Boendet kommer att ha 96 platser på åtta avdelningar. Det kommer att finnas en restaurang och gemensamma utrymmen för att boendet ska vara en träffpunkt.

Byggaktör: Katrineholms Fastighets AB (KFAB).Under våren och sommaren 2019 bygger vi en konstgräsplan på Värmbols idrottsplats för att skapa goda förutsättningar för en aktiv fritid. Ombyggnationen beräknas vara klar till sommaren 2019.

Mer information och kontakt

Håkan Stenström, projektledare
Mejl: hakan.stenstrom@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 31, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm


Har du hört talas om Katrineholms nya stråk? Det är sträckan som går mellan norra infarten till Katrineholm (vid Biltema) och Djulö Kvarn. Under hösten 2016 startade ombyggnationen – det är dags att förvandla genomfarten till ett levande och lustfyllt stråk. 

Från genomfart till stråk

Tänk dig ett stråk som är en levande del av staden, där cyklister, gående och bilister samsas om den gemensamma ytan. Genomfarten har upplevts som en barriär mellan de olika stadsdelarna. Det nya stråket ska skapa bättre förutsättningar att länka samman de olika stadsdelarna, och samtidigt ge mer utrymme åt invånarna att vistas i den offentliga miljön. 

Det här sker 2018/2019

Utbyggnaden av stråket sker i etapper. 

Del av Vasavägen omvandlas till lågfartsgata

Oavsett om du promenerar, cyklar, åker bil eller buss ska du ha möjlighet att färdas tryggt genom Katrineholm, och samtidigt uppleva stadens grönska, liv och lustfyllda platser. 

En del i Katrineholms nya stråk är utvecklingen av Vasavägen som omvandlas till lågfartsgata. Sträckan Fredsgatan-Linnévägen blir lågfartsgata och korsningarna Vasavägen/Fredsgatan och Vasavägen/Djulögatan blir gångfartsområden. Under hösten 2018 startar vi ombyggnationen och den beräknas vara färdig till hösten 2019. 

Sträckan Fredsgatan – Linnévägen
På sträckan mellan Fredsgatan och Linnévägen minskas antalet körfält till ett i vardera riktning och blir lågfartsgata. Detta ger plats för träd att växa, parkeringsplatser samt breda gång- och cykelbanor på båda sidorna. 

Korsningen Fredsgatan/Vasavägen
Gångfartsområdet i korsningen Fredsgatan/Vasavägen skapar en tydlig entré till Katrineholms centrum. Platsen har en form av en fjäril som omfattar korsningens fyra gator. Platsen kommer att höjas upp och utrustas med ny markbeläggning med sittplatser och tilltalande ljussättning som uppmärksammar trafikanter på att man kommer in i ett gångfartsområde. 

Korsningen Djulögatan/Vasavägen
Gångfartsområdet i korsningen Djulögatan/Vasavägen förbinder Stadsparken med området framför gamla Räddningstjänsten. Platsen får en cirkulär form som lyfter fram entrén till Stadsparken, där ytan närmast Stadsparken blir en vacker entréyta endast för gående och cyklister. 

Korsningen Tegnérvägen/Eriksbergsvägen
Här byggs en upphöjd korsning med övergångsställe. Tegnérvägen öppnas även upp för trafik i både öster och i väster. En busshållplats byggs också i anslutning till korsningen. 

Mer information

Gestaltningsprogram
Är du nyfiken på hur den långsiktliga planen ser ut för stråket genom Katrineholm? Då ska du kika närmare på vårt gestaltningsprogram för stråket. Gestaltningsprogrammet är en hjälp i arbetet med att utforma det cirka 6 kilometer långa stråket så att allt hänger ihop. Du kan ladda ned programmet här nedan. 

Ladda ned Gestaltningsprogram för Katrineholms nya stråk (PDF).PDF 

Illustrationsplan för Vasavägen
Här kan du ladda ned en översiktlig ritning/illustrationsplan över Vasavägens ombyggnad.PDF


Sveaparken, alldeles intill Kullbergska sjukhuset, är en populär park och då inte minst bland barnen. Här finns nämligen Katrineholms största lekpark. 

Vi bygger om Sveaparken

Bilden ovan är en tidig skiss och förändringar kan komma att ske.

Med start 2018 förvandlas parken till en mötesplats med nya planteringar, nya lekupplevelser som vatten- och klätterlek och mycket mer. En förbättrad belysning ger dig en trygg och fin miljö. 

Ladda ned en skiss över Sveaparkens utvecklingPDF (skissen är ett tidigt utkast på ombyggnationen och förändringar kan komma att ske.)

Tidplan

  • 2018: startades den första etappen av ombyggnaden och lekplatsdelen invigdes den 14 november 2018. Den nya delen av lekplatsen är alltså öppen för lek och besök.
  • 2019: ombyggnationen av Sveaparken fortsätter ombyggnaden med mindre åtgärder.

Vilka lekplatser kan jag besöka under ombyggnationen?

Under ombyggnationen är du välkommen att besöka våra andra lekplatser. Med hjälp av Naturkartan kan du hitta till de lekplatser som kommunen har ansvar för. I Naturkartan hittar du även tips på vandringsleder, naturreservat och andra spännande och vackra platser i Katrineholms kommun. 

Hitta till din favoritlekplats med hjälp av appen Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här får du svar på de vanligaste frågorna som ställs kring våra aktuella byggprojekt i Katrineholm.

Frågor och svar är senast uppdaterad: 2019-01-09

Katrineholms nya stråk är sträckan som går mellan norra infarten till Katrineholm (vid Biltema) och Djulö Kvarn i söder.

Genomfarten har upplevts som en barriär mellan de olika stadsdelarna. Det nya stråket ska skapa bättre förutsättningar att länka samman de olika stadsdelarna, och samtidigt ge mer utrymme åt invånarna att vistas i den offentliga miljön. Målet är att stråket ska bli en levande del av staden, där cyklister, gående och bilister samsas om den gemensamma ytan.

Den omvandling som just nu pågår i centrala Katrineholm går i linje med de styrdokument som beskriver hur Katrineholms kommun ska utvecklas idag och i framtiden. Dessa styrdokument är antagna och beslutade av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun.

Styrdokumenten är:

Vårt mål är att skapa en säker, attraktiv och modern gång- och cykelkommun där katrineholmarnas hälsa, miljö och trafiksituation förbättras. Omställningen till ett mer hållbart trafiksystem är viktigt för att vi ska minska vår miljöpåverkan och vända en negativ trend av utsläpp och resursförbrukning. För att uppnå ett mer hållbart trafiksystem krävs det att vi förändrar våra resmönster och gör andra transportval. I Katrineholm betyder det att vi i planeringen prioriterar kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.

Gång- och cykeltrafik är en investering i social hållbarhet. Transport är en jämlikhetsfråga och genom att investera i färdmedel som alla invånare har möjlighet att dra nytta av kan vi ge likvärdiga transportmöjligheter till alla. I en stad där fotgängare och cyklister prioriteras i trafiken kan oskyddade trafikanter röra sig obehindrat och känna trygghet. Katrineholms kommuns övergripande mål kring gång- och cykel är att vi ska nå nollvisionen. Det betyder att ingen fotgängare eller cyklist ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Vi vet dessutom att städer med hög andel gång- och cykeltrafik ofta har en attraktiv och levande stadsmiljö.

De nya gång- och cykelvägar som planeras och byggs behöver utformas på bästa möjliga sätt för att skapa ett attraktivt alternativ mot fordonstrafiknätet. Vi arbetar för att skapa säkra passager och där farthinder används för att sänka hastigheten på de bilar som passerar. I Katrineholms kommun vill vi att fotgängare och cyklister ska ha en säker trafiksituation och känna sig trygga på sin väg.

Vi kan se att antalet cyklister på det nya stråket har ökat i takt med att vi skapat nya och bättre förutsättningar för både gång- och cykeltrafik. Aktuell statistik visar att om vi jämför första veckan i september 2017 med samma vecka 2018 har cykeltrafiken tredubblats på Eriksbergsvägen. Innan ombyggnationen satte igång var cykeltrafiken på sträckan nästintill obefintlig eftersom det då inte fanns tillgängliga cykelbanor.

Sträcka: från nya Talltullen till och med norra infarten till Katrineholm (vid Biltema).
Tidsperiod: 2003 till 2018.
Antal dödsolyckor: 2.
Antal allvarliga olyckor:
4.
Antal måttliga olyckor:
9.
Antal lindriga olyckor:
75
TOTALT:
90

Svaret är kort och enkelt: cykelöverfart.

I Katrineholms kommun arbetar vi aktivt för att öka attraktiviteten och möjligheten till att använda cykeln som färdsätt före bilen. Införandet av cykelöverfarter, som kräver fysiska hastighetsbegränsningar enligt lag (gupp), är en del i det här arbetet. Cykelöverfarter kan liknas med övergångsställen för cyklister och kräver helt enkelt fysiska hastighetsbegränsningar i form av farthinder. Vid en cykelöverfart är trafikmiljön alltså utformad så att bilar inte har möjlighet att köra med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Rondellen vid Eriksbergsvägen-Linnevägen (Ica-Nära) samt de två nya rondellerna i Talltullen har just denna typ av farthinder in och ut ur rondellerna med anledning av de nya cykelöverfarterna.

När det gäller höjdskillnader både innan och efter farthinder, så som vid ett övergångsställe eller cykelöverfart, följer vi alltid rekommendationer från SKL och Trafikverket när vi utformar dessa. Vi följer dessutom branschöverenskommelsen mellan bland annat Trafikverket, SKL, Arbetsmiljöverket och Svensk Kollektivtrafik vid utformningen av farthinder. Överenskommelsen verkar bland annat för utveckling av hastighetsanpassning (så som farthinder/gupp i trafikmiljön) och som inte ger arbetsmiljöproblem för busstrafik. Här har man bland annat kommit fram till att ramplutningar till gupp ska vara minst 6 % och högst 8 % för god arbetsmiljö för busschaufförer, men ändå tillräcklig hastighetsdämpning för att öka säkerheten. Det här är något vi följer i Katrineholms kommun.

De viktigaste insatserna som vi kan göra för att skapa säkrare korsningar och nå nollvisionen (för både fotgängare och cyklister) är att få ner hastigheten på bilarna, garantera sikt och skapa lättförståelig reglering. Upphöjda övergångsställen, cykelöverfarter och korsningar har visat sig halvera risken för personskadelyckor.

När oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) ska korsa en trafikerad väg är vårt mål att bilar håller en så låg hastighet som möjligt. Det här är något som upphöjda korsningar, övergångsställen och cykelöverfarter bland annat bidrar till. Bilarnas sänkta hastighet bidrar också till att olyckor kan undvikas och att de kollisioner som ändå sker får lindrigare konsekvenser. Bilister är också mer benägna att lämna företräde på passager som är upphöjda.

Vasavägen, som är en del av Katrineholms nya stråk, kommer under 2018/2019 att få två nya gångfartsområden vid korsningarna Fredsgatan/Vasavägen och Djulögatan/Vasavägen, och en upphöjd korsning vid Tegnérvägen/Eriksbergsvägen.

Sträckan dimensioneras och byggs utifrån EU-standard. Det här innebär att exempelvis de nya rondellerna i Talltullen och de två nya gångfartsområdena på Vasavägen anpassas för 25,25 meter långa lastbilar (med släp). De nya gatusträckorna är dessutom 6,5 meter i körbanebredd.

Det finns inga krav eller regler som kräver större dimensionering än så. Målet med dimensioneringen av Katrineholms nya stråk är att minska den tunga trafiken genom staden och leda om den till vår förbifart runt Katrineholm. Sträckan är och kommer att utformas helt i enlighet med de fordon som den är avsedd för, och för de transporter som behöver ha möjlighet att nå centrum för varudistribution.

I och med att Vasavägen byggs om med två nya gångsfartsområden kommer även Fredsgatan att öppnas upp för trafik österut - något som inte varit möjligt tidigare. Det här gör att bilar och transporter ännu lättare har möjlighet att nå centrumhandeln än tidigare.

Parkeringsfickorna blir 2,25 meter breda. Minimimåttet för en parkeringsficka är enligt Trafikverkets rekommendationer 2 meter.

Det nya stråket får 18 nya parkeringsplatser samt 18 cykelparkeringar mellan Fredsgatan och Linnevägen. Mellan Fabriksgatan och Fredsgatan planeras det för cirka 8 till 10 parkeringsplatser samt cykelparkeringar.

Miljömässig hållbarhet har varit centralt när stråket har planerats. Omställningen till ett mer hållbart trafiksystem är viktigt för att vi ska minska vår miljöpåverkan och vända en negativ trend av utsläpp och resursförbrukning. För att uppnå ett mer hållbart trafiksystem krävs det att vi förändrar våra resmönster och gör andra transportval. I Katrineholm betyder det att vi i planeringen prioriterar kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.

Gång- och cykeltrafik är en investering för ekologisk hållbarhet. Om vi kan ställa om våra transporter från biltrafik till gång- cykel och kollektivtrafik betyder det minskade utsläpp av växthusgaser och förbättrad luftkvalitet i staden. En minskning av biltrafik till förmån för gång och cykeltrafik minskar bullernivåer i staden, vilket är ett av våra stora folkhälsoproblem som leder till stress och sänkt livskvalitet.

I samband med att den Östra förbifarten invigdes 2012 har den tunga trafiken minskat med 30 procent på gamla genomfarten - vilket är positivt för både miljön och trafiksäkerheten.

Den gamla genomfartsleden, som nu omvandlas till en stadsgata i mindre skala, ger förutsättningar att skapa gångfartsmiljöer och platser där bilar och cyklister måste anpassa sig till gångtrafiken. Att utöka gång- och cykelytor och att skapa mer attraktiva gång- och vistelseytor i centrala Katrineholm bidrar till att höja konkurrenskraften för lokal handel. Vi vet att städer med hög andel gång- och cykeltrafik ofta har en attraktiv och levande stadsmiljö. Dessutom blir det en vinn-vinn-situation: ju fler som tar cykeln istället för bilen ner till centrala Katrineholm desto fler parkeringsplatser frigörs för de som är i större behov av bilen som färdmedel.

Nya parkeringsplatser kommer även att skapas längst med stråket och möjliggöra för parkering i närmre anslutning till handeln.

Ja. Ambulans, räddningstjänst, kollektivtrafik och snöröjning är alltid med i granskningsskeden av ombyggnationer som exempelvis Katrineholms nya stråk.

Ombyggnationen av Katrineholms nya stråk sker i etapper. Vi söker löpande statsbidrag för en 50/50 finansering av hela projektet. För perioden 2016-2018 har vi avsatt 19 miljoner kronor i egen investeringsbudget och fått lika mycket i statsbidrag.

Här nedan presenteras några av de aktuella investeringskostnaderna för färdigställda projekt:

  • Nya Talltullen: 26 miljoner kronor varav 11 miljoner kronor finansieras via statsbidrag.
  • Stockholmsvägen: 8,8 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor finansieras via statsbidrag.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare