/

Föreningar

Det finns cirka 200 föreningar och studieförbund i Katrineholms kommun. Här hittar du allt från idrott till kultur. Föreningslivet spelar en mycket viktig roll och särskilt ungdomar har mycket att välja på.

En väg in – kontakta våra föreningskonsulenter

I kommunen finns två föreningskonsulenter dit ni som förening kan vända er med alla typer av frågor som rör er föreningsverksamhet. Där kan ni få hjälp med hur ni bildar en förening eller information om vilka bidrag som finns att söka. 

Föreningsservice

Mejl: foreningsservice@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 50
Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare

Föreningsregister

I kommunens föreningsregister kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller kategori. Här finns alla registrerade föreningar i kommunen.  

Katrineholms föreningsregisterlänk till annan webbplats

Regelverk för föreningar

Vad gäller för din förening? Föreningar som har verksamhet i Katrineholm är knutna till olika ansvarsområden, beroende på vad det är för typ av verksamhet som ni bedriver i er förening och vad ni söker bidrag för. I Katrineholms kommun finns fyra olika ansvarsområden med fyra olika regelverk som föreningen ska följa:

Vet du inte vilket ansvarsområde du tillhör, kontakta föreningsservice.

Bidrag

För att kunna söka bidrag behöver du vara registrerad som förening i Katrineholms kommun.

Du kan söka följande bidrag:

 • Projektbidrag – för kulturföreningar. Läs mer nedan.
 • Arrangemangsgaranti – för kulturevenemang. Ansökan arrangemangsgarantiPDF
 • Snabba Stålar – för unga mellan 13-25 år. Läs mer nedan.
 • Bidrag från kommunstyrelsen. Läs mer nedan.

Övergripande anvisningsdokument för föreningsbidragPDF


Förening, organisationer, enskilda/fristående grupper och enskilda personer – med kulturell verksamhet kan söka detta bidrag. Bidrag kan utgå för:

 • kulturprojekt av mer omfattande karaktär
 • kulturprojekt av kulturellt angelägen karaktär

Projektet ska utföras inom Katrineholm kommun. Kulturprojekt kan initieras av kulturnämnden.

Kulturprojekt innebär projekt som har ett särskilt mål eller angivet syfte och som kan bestå av flera arrangemang/åtgärder. Projekt som berör barn- och ungdomsverksamhet samt integration bör prioriteras.

Ansökan

Ansökan sker i brevform med projektidé, genomförande, syfte och mål anges samt en budget. Ingen speciell blankett behövs. Bidraget kan sökas löpande under året och ansökan bör finnas hos bidragsansvarig minst 3 månader innan projektstart.

Om ansökan innehåller ett mycket högt belopp bör den initieras hos bidragsansvarige före den 2 april året innan det år projektet avser att genomföras. Detta för att möjliggöra en diskussion i nämnden inför budgetarbetet.

Postadress:
Katrineholms kommun
Kulturförvaltningen
Fredsgatan 24
64130 Katrineholm

Vid alla informations-, försäljnings- och marknadsföringsinsatser avseende arrangemanget för vilket bidrag beviljats ska tydligt anges attverksamheten bedrivs i samarbete med, med bidrag från eller med stöd av Katrineholms kommun. Kopia på marknadsföring (annons, affisch m m) ska bifogas redovisningen.

Snabba Stålar

Snabba stålar är ett bidrag för unga mellan 13 och 25 år som vill arrangera ett kulturevenemang. Du kan söka från 500 kronor upp till 10 000 kronor. Snabba stålar täcker de utgifter ditt arrangemang för med sig, till exempel rekvisita, artister, teknik och förtäring. Du behöver inte vara med i en förening för att söka.

Ansök om Snabba Stålarlänk till annan webbplats

Har du inte bankID kontakta personalen på Perrongen

Du kan söka medel hos kommunstyrelsen som har pengar till förenings-arrangemang som inte ingår i kommunens sedvanliga bidragsruljangs. Kontakta då kommunstyrelsens ordförande.

Engagera dig & din förening 

 • Lyckliga Gatorna

Tillsammans med föreningslivet och andra aktörer ordnar Lyckliga Gatorna gratis fritidsaktivteter för barn och unga under veckodagarna. Vill ni vara med? Läs mer på Lyckliga Gatornas sida. 

 • Lovaktiviteter

Lyckliga Gatorna samordnar alla lovaktiviteter och marknadsför dem som helhet.
Lyckliga Gatornas sida kan du läsa mer.   

 • Katrineholms-Veckan

Katrineholmsveckanlänk till annan webbplats äger rum vecka 32 varje år och är ett av stadens största evenemang. Veckan drivs av den ideella föreningen Katrineholms-Veckan. Veckan omfattar cirka 150 programpunkter. 

Marknadsföring

Låt din förening och era aktiviteter synas. Vi erbjuder några alternativ för att lyfta era evenemang.

Kommunen erbjuder flertal platser för affischering. Platserna och tavlorna ses just nu över. När arbetet är slutfört kommer platserna att visas här.

Här hittar du våra anvisningar för affischering på offentlig platsPDF

I evenemangskalendern kan du som arrangerar ett evenemang lägga upp information. Första gången du gör detta skapar du ett konto. Du kan sedan gå in och hantera dina aktiviteter. Alla evenemang granskas innan de publiceras.

Lägg till ett evenemanglänk till annan webbplats

Vid varje infart sitter en infartstavla med rullande meddelanden. Det finns två med bild samt fem med textbudskap. Dessa riktar sig till bilister som är på väg in stan. För att få synas behöver ditt evenemang vara publicerat i evenemangskalendern. Är det många som vill synas gör vi en prioritering baserat på evenemangets storlek och intresse.

För att synas på dessa tavlor kontakta it- och kommunikationsavdelningen på www@katrineholm.se.

Starta en förening

En ideell förening ska ha en styrelse, skrivna stadgar och ett organisationsnummer. Vi rekommenderar alla föreningar att registrera sig i Katrineholms kommun. Din förening få egna inloggningsuppgifter till vårt föreningssystem så att ni själva kan uppdatera era uppgifter, boka lokaler eller söka bidrag. 

Föreningsregistrering gör du härlänk till annan webbplats


En ideell förening ska ha en styrelse, skrivna stadgar och ett organisationsnummer. Föreningen måste också ha ett namn.
Det första ni gör när ni bestämt er för att bilda en förening är att kalla till ett möte där föreningen ska bildas.

På mötet ska följande beslutas och godkännas:

 • Föreningen har bildats.
 • Stadgarna har antagits (se nästa avsnitt om vad stadgar är)
 • En styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen.

Glöm inte att protokollföra mötet där ni beskriver vilka beslut som tagits och vilka personer som blivit valda till styrelsen. Styrelsen bör minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Föreningen kan också välja ett antal ledamöter som också ska arbeta i styrelsen och två revisorer. Revisionernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet.

Styrelsen ska sedan utse en firmatecknare. För olika handlingar, som bank- och posthandlingar, gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den eller de personer som föreningen utser till firmatecknare.

Föreningens stadgar (regler) ska beskriva följande:

 • Ändamålet med föreningen
 • Målgrupp
 • Hur föreningen ska skötas

Stadgarna ska också innehålla föreningens verksamhets- och redovisningsår. Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1/1-31/12) eller ha en annan indelning. Fråga våra föreningskonsulenter om mall för stadgar.

Nu när ni tillsatt en styrelse, haft ett bildandemöte och gett föreningen ett namn kan ni ansöka om organisationsnummer, det gör ni hos Skatteverket.

Här kan du ansöka om organisationsnummer.länk till annan webbplats

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid ett årsmöte väljer ni som är medlemmar i föreningen ordförande till styrelsen, ledamöter och valberedning. Under årsmötet beslutar ni också om stadgar.

Uppdraget för styrelsen är att driva föreningen mellan årsmötena. Styrelsemöten kan hållas så ofta det behövs, många väljer att ha ett möte i månaden. Till styrelsemötet förbereder ledamöterna olika frågor och ärenden som ska diskuteras, dessa samlas i en kallelse som skickas till alla ledamöter och ersättare inför mötet. Det är styrelseordföranden som leder styrelsemötet. Det är viktigt att föra protokoll vid varje möte så att styrelsen och medlemmar kan läsa och förstå vad styrelsen beslutat om på mötet och vilka frågor som diskuterats. Glöm inte att skriva datum och vilka som var närvarande.

När din förening har beslutat om vilka som arbetar i styrelsen, vilka stadgar som gäller och ordnat med plus- eller bankgirokonto samt organisationsnummer (från Skatteverket) är det dags att göra en föreningssregistrering.länk till annan webbplats

Övrigt

Föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde kan behöva behöva rapportera närvaro på ett så kallat närvarokort.

Närvarokort och sammanställning för 2019Excel

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunen endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvararSpelinspektionen för.

En ideell förening som uppfyller nedanstående krav kan ansöka om lotteriregistreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En förening som ansöker om registrering kan få ett tillstånd som sträcker sig max fem år. 

Krav för registrering:

 • Lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Insatsernas sammanlagda belopp, i de lotterier som anordnas under femårspersioden, uppgår till högst 33 och 1/3 basbelopp.
 • Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 % av totala insatsbeloppet. (4 kap. 7 § spelförordningen [2018:1475])
 • Värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs.
 • Lotterierna bedrivs inom den kommunen där föreningen är verksam.
 • Det finns en utsedd lotteriföreståndare för lotteriet.

Avgifter

Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9§ i lotterilagen: 300 kr. Föreningen betalar via en faktura när ansökan är behandlad. Utöver det betalar föreningen kontrollantens arvode efter redovisat lotteri. Arvodets storlek är 3 % av insatsbeloppet på startade lotterier. Föreningen betalar arvodet direkt till kontrollanten.

Redovisning

Efter genomfört lotteri lämnas lotteriredovisningenPDF till kontrollant som efter granskning över lämnar redovisningen till kommunen.

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering, till exempel när

 • det inte kostar något att delta
 • lotteriet arrangeras i privat sammanhang med låga belopp
 • lotteriet arrangeras i samband med en offentlig nöjestillställning i en kommun

Läs mer om lotterier hos Spelinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare