/
/

Viadidaktnämnden

Här finns handlingar och beslut som tas i Viadidaktnämnden. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta Viadidakt.

2020

Sammanträde den 8 december 2020

INSTÄLLT pga Covid-19!

Sammanträde den 22 september 2020

Sammanträde den 25 augusti 2020

Sammanträde den 9 juni 2020

Sammanträde den 21 april

INSTÄLLT pga Covid-19!

Sammanträde den 25 februari

Sammanträde 9 januari

Sammanträde den 9 januari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Verksamhetsinformation
§ 3 Viadidaktnämndens plan med budget 2020
§ 4 Besvarande av ledamotsinitiativ
§ 5 Svar på remiss - Handlingsplan för jämställdhet utifrån CEMR 2020-2023
§ 6 Svar på remiss -Risk- och sårbarhetsanalys
§ 7 Svar på remiss -Handlingsplan mot nedskräpning
§ 8 Redovisning av delegationsbeslut
§ 9 Meddelanden

Sammanträde den 26 februari
§ 10 Fasställande av dagordning
§ 11 Verksamhetsinformation
§ 12 Viadidaktnämndens årsredovisning 2019
§ 13 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2019
§ 14 Viadidaktnämndens internkontrollplan 2020
§ 15 Uppsägning av "Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas utbildning"
§ 16 Revidering av Viadidaktnämndens delegationsordning
§ 17 Revidering av Viadidaktnämndens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning
§ 18 Svar på remiss - Revidering av reglemente för intern kontroll
§ 19 Svar på remiss - Revidering av Katrineholms personalpolitiska program
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut
§ 21 Meddelanden

Sammanträde den 9 juni
§ 22 Fasställande av dagordning
§ 23 Verksamhetsinformation
§ 24 Viadidaktnämndens tertialrapport 1 2020
§ 25 Viadidaktnämndens kompetensförsörjningsplan
§ 26 Delrapport 2 SFI
§ 27 Påbörja återgång till utbildning på plats inom den
kommunala vuxenutbildningen
§ 28 Anmälan av delegationsbeslut
§ 29 Meddelanden

Sammanträde den 25 augusti
§ 30 Fastställande av dagordning
§ 31 Verksamhetsinformation
§ 32 Förslag till Viadidaktnämndens underlag för
övergripande plan med budget 2021
§ 33 Yttrande över remiss Riktlinjer för Katrineholms
kommuns minoritetspolitiska arbete
§ 34 Yttrande över remiss - revidering av Inriktning för
inköp i Katrineholms kommun
§ 35 Delegationsbeslut Viadidaktnämnden
§ 36 Meddelanden

Sammanträde den 22 september
§ 37 Fastställande av dagordning
§ 38 Granskning av dataskyddsarbete
§ 39 Viadidaktnämndens delårsrapport 2020
§ 40 Yttrande över motion om samordnad organisation av
kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete
§ 41 Viadidaktnämndens kompetensförsörjningsplan
§ 42 Sammanträdesdagar Viadidaktnämnden 2021
§ 43 Delegationsbeslut VL perioden 2020-08-18 - 2020-09-
14
§ 44 Meddelanden
§ 45 Information

2019

Sammanträde 24 september

Sammanträde 27 augusti

Sammanträde 11 juni

Sammanträde 16 april

Sammanträde 26 februari

Sammanträde den 26 februari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Verksamhetsinformation
§ 3 Strategi för högre studier
§ 4 Årsredovisning Viadidaktnämnden
§ 5 Viadidaktnämndens plan med budget
§ 6 Uppdrag: ökad genomströmning och förbättrad
måluppfyllelse inom svenska för invandrare 
§ 7 Internkontrollrapport 2018
§ 8 Internkontrollplan 2019 
§ 9 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan
§ 10 Delegationsordning
§ 11 Redovisning av delegationsbeslut
§ 12 Meddelanden
§ 13 Övrigt

Sammanträde den 16 april
§ 14 Fastställande av dagordning
§ 15 Kvalitétsrapport Vuxnas lärande
§ 16 Viadidaktnämndens Kvalitétspris
§ 17 Delrapport för ökad övergång till egen försörjning
§ 18 Ekonomi - åtgärdsplan för budget i balans
§ 19 Redovisning av delegationsbeslut
§ 20 Meddelanden
§ 21 Utbildning i gemensam nämnd
§ 22 Verksamhetsinformation och studiebesök

Sammanträde den 11 juni
§ 23 Fastställande av dagordning
§ 24 Information
§ 25 Utdelning kvalitétspris
§ 26 Verksamhetsinformation
§ 27 Delrapportering - Uppdrag att öka genomströmningen
och förbättra måluppfyllelsen inom svenska för
invandrare
§ 28 Namnbyte för särskild utbildning för vuxna
§ 29 Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
§ 30 Svar på motion: Avlasta lärarna genom att anställa
lärarassistenter
§ 31 Anmälan av delegationsbeslut
§ 32 Meddelanden

Sammanträde den 27 augusti
§ 33 Verksamhetsinformation
§ 34 Återkoppling ekonomi
§ 35 Underlag för övergripande plan med budget 2020
§ 36 Motion - Återuppta projektet språkvänner
§ 37 Redovisning av delegationsbeslut
§ 38 Meddelanden
§ 39 Övrigt

Sammanträde den 24 september
§ 40 Fastställande av dagordning
§ 41 Delårsrapport 2019 - Viadidaktnämnden
§ 42 Sammanträdesdagar för Viadidaktnämnden 2020
§ 43 Ledamotsinitiativ
§ 44 Redovisning av delegationsbeslut
§ 45 Meddelanden


Sammanträde den 20 februari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 TEMA - Högre studier
§ 3 Verksamhetsinformation 
§ 4 Viadidaktnämndens årsredovisning 2017
§ 5 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2017 
§ 6 Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2018 
§ 7 Överenskommelse om fördjupad samverkan avseende
nyanländas etablering på arbetsmarknaden 
§ 8 Yttrande över remiss Förslag till
kompetensförsörjningsplan
§ 9 Delegationsbeslut
§ 10 Meddelanden

Sammanträde den 24 april
§ 11 Fastställande av dagordning
§ 12 Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande
avseende helåret 2017 
§ 13 Information om dataskyddsförordningen (GDPR) och nya kommunallagen 
§ 14 Verksamhetsinformation 
§ 15 Viadidaktnämndens kvalitetspris 2018
§ 16 Yttrande över remiss Biblioteksplan för Katrineholms
kommun 2018-2020 
§ 17 Delegationsbeslut
§ 18 Meddelanden

Sammanträde den 12 juni
§ 19 Fastställande av dagordning
§ 20 Utdelning av kvalitetspris 
§ 21 Teritalrapport 1 2018 
§ 22 Verksamhetsinformation - Övergripande plan med budget 2019 
§ 23 Dataskyddsombud för Viadidaktnämnden 
§ 24 Revidering av delegationsordning
§ 25 Delegationsbeslut
§ 26 Meddelanden

Sammanträde den 28 augusti
§ 27 Revidering av delegationsordning
§ 28 Tema TUNA-projektet 
§ 29 Verksamhetsinformation - arbetsmarknad och
vuxenutbildning 
§ 30 Information om översyn av reglemente och
överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd
mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner
§ 31 Återrapportering uppdrag - utveckla och effektivisera
arbetsformer som säkerställer ett tydligt
arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med
försörjningsstödstagare 
§ 32 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2019 
§ 33 Delegationsbeslut
§ 34 Meddelanden

Sammanträde den 25 september
§ 35 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2019 
§ 36 Verksamhetsinformation
§ 37 Delårsbokslut 2018
§ 38 Sammanträdesdagar 2019
§ 39 Delegationsbeslut
§ 40 Meddelanden

2017

Sammanträde 11 december

Sammanträde 11 november

Sammanträde 18 september

Sammanträde 21 augusti

Sammanträde 12 juni

Sammanträde 24 april

Sammanträde 6 februari

Sammanträde den 6 februari
§ 1 Fastställande av dagordning 
§ 2 TEMA - Högre studier 
§ 3 Verksamhetsinformation 
§ 4 Viadidaktnämndens årsredovisning 2017 
§ 5 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2017 
§ 6 Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2018 
§ 7 Överenskommelse om fördjupad samverkan avseende
nyanländas etablering på arbetsmarknaden 
§ 8 Yttrande över remiss Förslag till
kompetensförsörjningsplan
§ 9 Anmälan av delegationsbeslut
§ 10 Meddelanden


Sammanträde den 24 april
§ 10 Fastställande av dagordning 
§ 11 Verksamhetsinformation
§ 12 Månadsrapport februari
§ 13 Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande
avseende helåret 2016
§ 14 Strategi för högre studier 2017-2018
§ 15 Viadidaktnämndens kvalitetspris 2017
§ 16 Flytt av sammanträdesdag för Viadidaktnämnden
§ 17 Val av personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden
§ 18 Yttrande över remiss Parkeringsstrategi för Katrineholms
kommun
§ 19 Delegationsbeslut 
§ 20 Meddelanden

Sammanträde den 12 juni
§ 21 Fastställande av dagordning 
§ 22 TEMA - Högre studier
§ 23 Verksamhetsinformation
§ 24 Delegationsordning för Viadiaktnämnden
§ 25 Information - Budgetprocess 2018
§ 26 Delegationsbeslut
§ 27 Utdelning av Viadidaktnämndens kvalitetspris

Sammanträde den 21 augusti
§ 28 Fastställande av dagordning 
§ 29 Verksamhetsinformation
§ 30 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med
budget 2018
§ 31 Antagande av riktlinjer för studiestartsstöd
§ 32 Meddelanden

Sammanträde den 18 september
§ 33 Fastställande av dagordning 
§ 34 Verksamhetsinformation
§ 35 Delegationsordning för Viadidaktnämnden
§ 36 Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2017
§ 37 Övrigt 
§ 38 delegationsbeslut
§ 39 Meddelanden

Sammanträde den 11 november
§ 40 Fastställande av dagordning 
§ 41 TEMA - Pågående projekt
§ 42 Verksamhetsinformation
§ 43 Sammanträdesdagar 2018 - Viadidaktnämnden
§ 44 Revidering av Riktlinjer för Viadidaktnämndens
kvalitetspris
§ 45 Delegationsbeslut
§ 46 Meddelanden

Sammanträde den 11 december
§ 47 Fastställande av dagordning 
§ 48 Verksamhetsinformation
§ 49 Viadidaktnämndens plan med budget 2018