/

Agenda 2030 och hållbar utveckling

Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Agenda 2030 och hållbar utveckling i Katrineholms kommun.

De globala målen för hållbar utveckling

Hållbarhetsrapporten 2023

2021 lanserade vi Katrineholms kommuns första samlade hållbarhetsrapport. Länk till annan webbplats. Syftet med rapporten är att synliggöra, utveckla och förbättra Katrineholms kommuns arbete med hållbar utveckling.

2024 har vi lanserat vår fjärde hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomförde under 2023, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför. Här kan du läsa hållbarhetsrapporten 2023 för Katrineholms kommun. Pdf, 4.9 MB.

Tidigare hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport 2020 för Katrineholms kommun Länk till annan webbplats.
Hållbarhetsrapport 2021 för Katrineholm kommun Länk till annan webbplats.
Hållbarhetsrapport 2022 för Katrineholms kommun Pdf, 964.7 kB.

I Katrineholms kommun utgår vårt arbete från de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är samlade i FN:s Agenda 2030 och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 1. Att avskaffa extrem fattigdom.
 2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 3. Att främja fred och rättvisa.
 4. Att lösa klimatkrisen.

Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Länk till annan webbplats.

En hållbar utveckling innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner:

1. Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans i våra samhällen, hur samhällena är inkluderande, hur mänskliga rättigheter efterlevs och hur vi tar hand om varandra.

2. Miljömässig hållbarhet

Den miljömässiga hållbarheten handlar om hur vi människor tar hand om planeten, miljön och naturen runt omkring oss.

3. Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten handlar om hur vi får samhället att fungera och hur vi genom skattefinansiering och privata investeringar uppnår en sund ekonomisk balans.

De globala målen för hållbar utveckling inkluderar alla tre dimensioner.

Här nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar med att uppnå de globala målen i Katrineholm. Informationen är indelad i de tre kategorierna social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Miljömässig hållbarhet

För att öka den biologiska mångfalden gör vi bland annat följande insatser:

 • Bygger fler insektshotell och fladdermusholkar.
 • Bekämpa invasiva arter.
 • Skapar ängsmark av gräsmattor (grönytor).
 • Gör fler och nya planteringar med miljöer där växter, insekter och djur trivs.
 • Omvandlar skog som tidigare varit hagar till att bli betesmarker igen.
 • Planterar fler träd.
 • Anlägger och återskapar våtmarksområden.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald


Visste du att ett bihotell kan tiodubbla en bipopulation lokalt på några år?
Kolla in våra fina insektshotell:

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett bostadsföretag som är helägt av Katrineholms kommun.

KFAB arbetar aktivt med miljöfrågor genom att:

 • Ansluta sig till Allmännyttans klimatintiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, med målet att vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från basåret 2007.
 • Löpande arbeta med energieffektivisering genom åtgärder inom el, värme och ventilation både på äldre fastigheter och vid nybyggnation.
 • Bygga energisnåla hus enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, där en byggnad kan certifieras till guld, silver eller brons utifrån krav på energi, inneklimat och material. KFAB bygger lägst silvercertifierad byggnad, vilket innebär att de bidrar till att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och minska användningen av farliga ämnen.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 13
 • All el och fjärrvärme som vi förbrukar är 100% förnybar.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

I Katrineholm arbetar vi med att se till att landsbygden får möjlighet till fiberbaserat bredband.

Ett snabbt bredband innebär:

 • Tillgång till snabb kommunal service och viktiga tjänster som förenklar vardagen.
 • Fler möjlighet att arbeta och verka i närområdet eller hemmet och vara en del av det allt mer digitaliserade samhället.
 • Minskat resande då vi ser en ökad övergång till digitala mötesformer och andra digitala lösningar.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 9

Katrineholms kommun deltar i det nationella initiativet Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som vill bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Vi har antagit följande utmaningar:

 • Solutmaningen: vi ska installera solceller och producera egen solel.
 • Transportutmaningen: senast år 2030 ska vi enbart utföra och köpa fossilfria transporter.

Läs mer om Katrineholms kommuns deltagande i Fossilfritt Sverige. Länk till annan webbplats.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 7, 11 och 13

Goda förutsättningar för friluftsliv är positivt för såväl folkhälsa som miljö. I Katrineholm innebär det att friluftslivet ska stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen. Vi vill att alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Så här jobbar vi

 • Vi förbättrar tillgången och tillgängligheten till natur och friluftsliv.
 • Vi söker kontinuerligt stöd för medfinansiering av naturvårdsprojekt.
 • Vi arbetar med att utveckla tjänsten Naturkartan  Länk till annan webbplats.och tipsar katrineholmarna om var man hittar vandringsleder, badplatser, naturreservat och andra spännande och vackra platser i Katrineholms kommun.
 • Vi skapar skolskogar.
 • Vi anlägger nya vandringsleder och platser för utomhusäventyr.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 3, 11 och 15

Katrineholms kommun arbetar vi för att våra resor och transporter ska vara fossilfria.

Det här innebär att:

 • Vi strävar efter att bli Sveriges cykelvänligaste mindre stad.
 • Vi premierar gång och cykel vid stadsplanering.
 • Våra egna tjänstebilar går till stor del på fossilfria bränslen.
 • Vi arbetar för att ställa om fordonsflottan så att även kommunens tyngre fordon på sikt ska vara fossilfria.
 • Vi ställer krav på en ökad andel fossilfria resor hos leverantörer.
 • Vi ökar antalet laddplatser i kommunen.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 13

För att bidra till en god bebyggd miljö jobbar vi bland annat med att:

 • Utforma och lokalisera ny bebyggelse på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
 • Ny bebyggelse alltid ska leva upp till de normer som finns för ett tryggt, sunt och säkert boende.
 • Minska nedskräpningen.
 • Förbättra möjligheterna till återvinning för att insamlingen
  och återvinningsgraden ska öka.
 • Fasa ut användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, i de kommunala verksamheterna och ersätta dem med miljövänliga alternativ.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11

I Katrineholms kommun vill vi främja biologisk mångfald genom att bevara några av våra mest sällsynta och hotade växter och djur. Vi kallar dessa arter för "ansvarsarter", och vi vill också ge dig som bor i eller besöker Katrineholm en möjlighet att lära känna dessa arter.

Här kan du läsa mer om våra ansvarsarter i Katrineholms kommun. Länk till annan webbplats.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Under 2020 och 2021, med avslutning under 2022, byggde vi en ny isarena på Backavallen med tillhörande servicehus. Det gamla kylsystemet konverterades till ett hälso- och miljösäkrare alternativ. Vi installerade också solpaneler på halva taket på den nya arenan. Dessa ska förse den stora hallens kylmaskiner med el under sommaren.

Vårt nya kyl- och värmesystem innebär att:

 • All värme som flyttas bort från isytan inne i hallen återvinns och distribueras till Backavallens alla byggnader där det finns värmebehov. Finns det ytterligare värme kvar så lagras den i vårt geoenergilager, som vi använder vid behov.
 • Under november och december 2020 gick det åt cirka 40 procent mindre el för att göra is, jämfört med motsvarande period då vi gjorde is utomhus året innan.
 • Det nya kylsystemet är på dryga 900 KW maxeffekt. 250 KW används vid normaldrift. Det är ett indirekt kylsystem med 80 kg Ammoniak i kompressorer och ammoniakvatten som köldbärare.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

3, 7 och 12

Vårt mål är att Katrineholms kommun ska vara en giftfri kommun. Vi vill skapa en vardag där varken människors hälsa eller miljön vi lever i ska påverkas negativt av de kemikalier vi omger oss med eller använder oss av. Vi har därför tagit fram en kemikalieplan som hjälper oss att nå det här målet.

Så här arbetar vi

 • Vi har sorterat bort över 100 olika kemiska produkter ur våra verksamheter som vi inte behöver.
 • Vi har testat Katrineholmarnas kunskaper kring kemikalier i syfte att ta reda på var vi behöver stärka kunskapen.
 • Vi har kommunikationsinsatser kring farligt avfall och kemikalier och tipsar istället katrineholmarna om bättre alternativ.

Här kan du läsa mer om arbetet med kemikalier för Katrineholms kommun. Länk till annan webbplats.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 3, 6, 11 och 12

En del i arbetet med klimatanpassning är att hantera dagvatten och minska risken för översvämningar. Det kan bland annat ske genom anlagda våtmarker, som även minskar utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag.

Vi arbetar med att:

Det här har vi gjort:

 • Tagit ett beslut om att tillsammans med Sörmland Vatten och Avfall AB och Amazon Web Services påbörja arbetet med en våtmark på vid Djulö.
 • Genomfört en förstudie för att skapa ett våtmarksområde vid Mejeridiket i samarbete med SKF, Tekniska Verken, Finja och Sörmland Vatten.
 • Startat förstudier för våtmarker på fler platser i Katrineholms kommun.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 6, 11 och 15

Välkommen till ett klimatpositivt Katrineholm!

Tillsammans med våra skolelever arbetar vi för att ta fram underlag till en ny klimatstrategi för Katrineholms kommun. Vi kallar konceptet KlimatTisdag och bjuder in alla skolor och förskolor att delta i arbetet.

Vi vet:

 • Att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 – det har regeringen beslutat.
 • Att våra nuvarande klimatpåverkande utsläpp är 8 ton per person och år – och att detta måste minska till 1 ton per person och år om vi ska lyckas begränsa klimatförändringen till 1,5 grader.
 • Att våra klimatpåverkande utsläpp främst orsakas av hur vi reser, vad vi konsumerar och hur vi bor.
 • Att klimatförändringen kommer medföra att det blir varmare, att nederbörden (regn och snö) ökar och att vädret kommer bli mer oförutsägbart.

Vi vill ha barn och ungas hjälp med att:

 • Skapa en bild av hur ni vill att det ska vara att leva i ett klimatpositivt Katrineholm 2045.
  • Hur reser vi? Hur bor vi? Vad äter vi? Vad gör vi?
 • Få förslag på hur vi ska:
  • Minska klimatpåverkan
  • Anpassa Katrineholm för ett förändrat klimat

Läs mer om arbetet med KlimatTisdag här på vår hemsida - där kan du också se flera filmer där vi svarar på elevernas frågor om klimatet i vår frågelåda. Här är en av dem, där vi svarar på frågan "hur påverkas bin av klimatförändringar?".


I arbetet är vi med och bidrar till följande globala mål:

Mål 2, 3, 4 och 5 i globala målen.
Mål 6, 7, 9 och 11
Mål 12, 13, 14 och 15

Idag har du möjlighet att tanka din elbil i centrala Katrineholm. Här hittar du en digital karta över Länk till annan webbplats. var du kan ladda din elbil.

Det här gör vi:

 • Vi utreder möjligheten att bygga fler kommunala laddplatser i centrala Katrineholm.

Vi har gjort:

 • 4 laddplatser vid Djulöområdet.
 • 4 laddplatser i parkeringshuset Loket (de nya laddplatserna delfinansieras av Naturvårdsverket, genom deras stöd Klimatklivet).
 • 4 laddplatser för hemtjänstens bilar i vid Vallgården i Valla
 • 3 laddplatser för hemtjänsten på Yngaregården i Björkvik
 • 5 laddplatser för hemtjänsten på Almgården i Julita
 • 4 laddplatser för hemtjänsten vid Igelkottens servicehus
 • 4 laddplatser vid Dufvegården i Katrineholm
 • Vi har byggt 2 laddplatser i det nya parkeringshuset Pionen på Köpmangatan.

Vi har också bytt ut dieselbilar i hemtjänsten till elbilar och laddhybrider. Insatsen har lett till att vi minskat användandet av diesel med 2500 liter i månaden inom hemtjänsten.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 13

Katrineholms kommun deltar i det unika projektet LIFE IP Rich Waters. Målet är att testa en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark.

Läs mer om lågflödesmuddringen i Öljaren

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12, 13 och 14 från de globala målen för hållbar utveckling

Vår mat- och måltidsverksamhet sparar 275 ton C02 per år genom att:

 • Servera mat som är klimatsmart, lagad från grunden och i möjligaste mån baserad på svenska, närproducerade råvaror i säsong (delvis ekologiska)
 • Köpa lokalt KRAV-märkt kött från nötkreatur på naturbete
 • Upphandla och servera fisk som fiskats med omtanke om havsmiljön
 • Följa upp livsmedelsinköpens klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp för att utveckla nya recept som bidrar till minskade utsläpp

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12

Vårt mål är att Katrineholms kommun ska bedriva ett effektivt miljöarbete som ligger i framkant.

För att minska vår klimatpåverkan jobbar vi därför bland annat för att:

 • Ge information och råd kring miljöhänsyn och energieffektivisering till invånare
  och företag.
 • Eftersträva en lägre energiförbrukning än Boverkets norm vid nybyggnationer.
 • Öka takten i utbytet till mer energieffektiva och miljövänliga gatubelysningsarmaturer.
 • Aktivit bidra till att solelproduktionen ökar.
 • Vid bygglov ge information om hur det är lämpligast att placera byggnader för att få optimal effekt av solceller.
 • Fortsätta installationen av solenergi och arbetet med energibesparing i kommunens fastigheter.
 • Byta ut fossildrivna kommunala fordon till mer klimatsmarta alternativ.
 • Fortsätta förtätningen av staden i syfte att minska behov av transporter.
 • Förstärka möjligheterna att gå och cykla genom nya gång- och
  cykelbanor.
 • Förbättra pendlingsmöjligheterna med tåg.
 • Främja godstransporter på tåg, där Katrineholms Logistikcentrum är en
  tillgång.
 • Servera mat som är klimatsmart, lagad från grunden och i möjligaste mån baserad på svenska, närproducerade och ekologiska råvaror.
 • Minska matsvinnet.
 • Ställa miljökrav på såväl varor och produkter som på transporter vid våra upphandlingar.
 • Inte investera i fossilbranschen (detta finns förtydligat i vår finanspolicy).

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Vårt mål är att nedskräpningen ska minska i Katrineholms kommun.

Så här arbetar vi

 • Vi arbetar aktivt med kampanjer för att minska nedskräpningen och där vi uppmuntrar skolor, föreningar, företag och privatpersoner att engagera sig frågan. Läs mer om Katrineholms skräpplockardagar Länk till annan webbplats..
 • Vi arbetar med kommunikation som guidar rätt (kallas även för "nudging"). Målet är att påverka människors beteende så att skräpet hamnar i papperskorgen och inte i naturen.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 14

Vi vill bidra till större biologisk mångfald i Katrineholms kommun. Blommor är vackra att titta på - men de är också viktiga! De skapar livsmiljöer för insekter och bidrar till djurens överlevnad. Blommor bidrar till insekters livsmiljö genom att producera nektar, en söt vätska som många insekter gillar. När insekten besöker blomman hjälper den till med att pollinera blomman genom att röra sig i blomman. När insekten rör sig i blomman överförs pollen från växtens ståndare till pistillen så att det kan bildas frukter och fröer. Insekterna äts sedan av bland annat fåglar, grodor och ödlor.

Vi har i år (2024) tema om biologisk mångfald i kommunens planteringar och kommer också odla flera ytor med en fröblandning från Impecta Fröhandel som vi samarbetar med i projektet plantera för planeten. Läs mer om arbetet i vår nyhet som finns här på vår hemsida.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Katrineholms kommun har beviljats 608 000 kronor i LOVA-bidrag för att förbättra vattenmiljön i Spetebysjön (utanför Valla) genom metoden reduktionsfiske. Arbetet kommer att pågå under 3 år och startar hösten 2022. Målet är att minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén och biodiversiteten i Spetebysjön.

Läs mer om reduktionsfisket i Spetebysjön.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 14 och 15

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en tillgång som måste skyddas.

För att skydda vårt vatten jobbar vi därför bland annat för att:

 • Prioritera skyddet av grundvattentillgångarna över andra intressen.
 • Minimera tillförseln av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten, bland annat genom ett fortsatt aktivt arbete kring inventering och kretsloppsanpassning av små enskilda avlopp.
 • Förbättra dagvattenhanteringen.
 • Minska risken för översvämningar och utsläpp av föroreningar genom utveckling av våtmarker, som samtidigt skapar attraktiva områden för rekreation.
 • Fortsätta arbetet med att rena Öljaren genom lågflödesmuddring. Projektet, som är av nationellt intresse, och bidrar till utveckling av ny teknik för att åtgärda övergödda sjöar.
 • Minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén och biodiversiteten i Spetebysjön med hjälp av metoden reduktionsfiske.
 • Minska utsläppen av läkemedelrester i sjöar och vattendrag genom samverkan med Region Sörmland.
 • Skärpa kraven vid upphandling och användning av kemikalier med hänsyn till både miljö- och arbetsmiljöaspekter.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12, 13 och 14

Att ta hand om skogen är ett viktigt uppdrag. Skogen är en boplats för många av våra fridlysta och ansvarsarter som finns i Katrineholms kommun. Skogen lagrar även kol. Den är viktig för atmosfären och ekosystemet. Du hittar kol i trädens stam, grenar, barr, löv, rötter, dött organiskt material och i jorden.

När vi tar hand om våra skogar så arbetar vi för att bevara eller gynna den biologiska mångfalden. Vi arbetar också för att skapa en miljö som är tillgänglig och trygg för människor, djur och kryp.

Skogsvård och Agenda 2030

I vårt arbete med skogsvård arbetar vi mot följande mål i FN:s Agenda 2030 Länk till annan webbplats.:

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande - att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Rekreation och att uppleva naturen är en viktig del för välbefinnande och god hälsa.
 • Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald - om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.

Gobala målen, nummer 3 och nummer 15. 


Avverkning av träd och skog

När vi avverkar träd gör vi det enligt skogsvårdslagstiftningen. Vi följer också råd och rekommendationer från Skogsstyrelsen. När vi ska avverka, alltså ta bort skog, gör vi det med hänsyn till frilufts- och naturkänsliga områden. Vi pratar också med naturorganisationer och föreningar engagerade i skogsvård.

Ibland behöver vi avverka skog för att motverka spridningen av granbarkborren.
På vår sida för skogsvård kan du läsa om hur vi gör.

Utsläpp från trafik är vår fortsatt största utmaning. Omställningen till ett mer hållbart trafiksystem är viktigt för att vi ska minska vår miljöpåverkan och vända en negativ trend av utsläpp och resursförbrukning. För att uppnå ett mer hållbart trafiksystem krävs det att vi förändrar våra resmönster och gör andra transportval.

I Katrineholm betyder det att vi:

 • Fortsätter att utveckla Katrineholm med fokus på gång- och cykeltrafik i vår trafikplanering.
 • Främjar möjligheterna till kollektivtrafik, bland annat till personer över 65 år genom att erbjuda fria bussresor under ett helt år. Länk till annan webbplats.
 • Sänker hastigheterna i delar av centrala Katrineholm. Lägre hastigheter bidrar till lägre utsläpp av koldioxid och räddar liv.
 • Möjliggör för både privatpersoner och företag att tanka helt fossilfritt i centrala Katrineholm, samtidigt som stadstrafiken är eldriven.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Plantering av körsbärslundar i våra kransorter

Från 2023 och framåt satsar vi på att plantera körsbärslundar runt om i kransorterna i Katrineholms kommun. Körsärsträden är av arten Prunus Accolade (samma som i Talltullen) och blommar tidigt på våren med rosa enkla blommor. Körsbärslundar kommer även att planteras i våra kransorter Äsköping, Strångsjö, Bie, Forssjö och Björkvik under kommande år.

Stensättersskolan

Under våren 2022 planterade vi totalt 17 träd längs med vägen till den nya Stensättersskolan. Fyra elever var med och planterade en europeisk lärk vid sin nya kommande skola. Tanken är att träden, förutom att skydda mot värme och regnvatten, också ska fungera som en allé för undervisning.

Lista över de planterade träden:

 1. Alnus gluttinosa Klibbal
 2. Alnus incana Gråal
 3. Gleditsia triacanthos Sunburst Korstörne
 4. Larix decidua Europeisk lärk
 5. Prunus avium plena Fylldblommigt fågelbär
 6. Sorbus incana Silveroxel
 7. Corylus colurna Turkisk hassel
 8. Carpinus betulus Avenbok
 9. Fagus sylvatica Bok
 10. Betula pendula Tristis Hängbjörk
 11. Aesculus hippocastanum Baumannii Fylldblommig hästkastanj
 12. Acer campestre Naverlönn
 13. Platanus x hispanica Stockholm Stockholmsplatan
 14. Pterocarya fraxinifolia Kaukasisk vingnöt
 15. Quercus palustris Kärrek
 16. Prunus maackii Honey Näverhägg
 17. Metasequoia glyptostroboides Kinesisk sekvoja

Träd gör nytta

Träd gör stor nytta. De renar vår luft, skänker skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten vid skyfall, tar upp och lagrar in koldioxid och utgör boplats för många fåglar och insekter. De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 4, 11 och 15

Utsläpp av växthusgaser inom den kommunala organisationen

Vi minskar våra utsläpp av växthusgaser genom att göra följande åtgärder:

 • byta ut våra fossildrivna fordon till mer klimatsmarta alternativ,
 • införa mer vegetarisk kost,
 • minska mängden kött,
 • köpa lokala råvaror i säsong.

Vi genomför även fler åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland annat genom att arbeta med energieffektivisering och installera solceller på våra nybyggnationer.

Utsläpp av växthusgaser i hela Katrineholms kommun

Utsläpp av växthusgaser inom hela det geografiska området för Katrineholms kommun hittar du på Kolada, Länk till annan webbplats. som är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner.

Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Det innebär att de genomsnittliga globala utsläppen bör vara högst 1 ton per person 2050.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Viadidakts överskottsmarknad är en second hand-butik som ligger i utkanten av Katrineholm. Vi tar emot saker som du vill skänka och säljer till allmänheten i vår butik. I vår butik kan du fynda allt från möbler och köksmaskiner till böcker och inredning. Vi har även en egen produktion inom textil och snickeri som tillverkar nya produkter av återbrukbart material som butiken har fått in.

Överskottsmarknaden är en del av Viadidakts arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsmarknaden. Butiken drivs helt och hållet av våra deltagare med hjälp av en arbetsledare från Viadidakt.

Det som är skräp för någon kan vara värdefullt för någon annan".

Under den devisen har Överskottsmarknaden arbetat sedan starten 1988. Vår överskottsmarknad bidrar till återbruk för att värna om miljön.

Läs mer om Överskottsmarknaden.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Social hållbarhet

Att minska tobaksbruket, alkoholkonsumtionen och spelmissbruk bland befolkningen och att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är prioriterade områden inom Sveriges folkhälsopolitik. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, spel om pengar och med ett minskat tobaksbruk.

I Katrineholms kommun har vi ställt oss bakom den regionalt framtagna ANDTS-strategin med åtgärdsprogram. Utifrån strategin har en kommungemensam handlingsplan tagits fram. Den ligger till grund för vårt fortsatta arbete i kommunen. Samarbete och samverkan är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet.

Exempel på arbete:

 • 100 % ren hårdträning
 • ANDTS-coacher
 • ANDTS-föreningar

I det här arbetet bidrar vi bland annat till följande mål:

mål 3 och 10

Under pandemin var anhöriga extra utsatta då många viktiga stöd-verksamheter stängde ner. Därför valde vårt anhörigstöd att starta ett fältarbete för att möta våra invånare och arbeta förebyggande med social hållbarhet. De ambulerade i centrala Katrineholm för att vara en medmänniska i tjänst på stan. Det här var ett nytt arbetssätt vi provade som gjorde att vi:

 • Mötte människor som inte kunde delta i digitala anhörigträffar.
 • Mötte människor som inte aktivt sökte stöd på egen hand men som var i behov.

Detta bidrog till följande globala mål:

mål 3 och 10

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Katrineholm idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till bästa möjliga hälsa. Vi vill därför vända på utvecklingen där allt fler barn sitter stilla för mycket och äter för lite av det kroppen behöver för att må bra. Vi vill att Katrineholm ska må bättre. Sedan år 2021 är Katrineholms kommun en Pep kommun och samarbetar med Generation Pep för att göra skillnad för våra barn och ungas hälsa i Katrineholm.

Exempel på arbete:

Vi bidrar i det här arbetet bland annat till följande mål:

mål 1, 3 och 10

Inriktningen med folkhälsoarbetet i Katrineholms kommun är att skapa förutsättningar för att alla katrineholmare, oavsett kön, ålder, bakgrund och livssituation, ska må bra. Arbetet ska bidra till att alla grupper i samhället ska känna sig inkluderade och delaktiga.

Prioriterade fokusområden är:

 • Psykisk hälsa och suicidprevention
 • Barn och ungas hälsa
 • ANDTS - Alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spelförebyggande arbete

På vår sida för folkhälsa och ANDTS kan du läsa mer om vad vi gör.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

mål 3 och 10

Fritidsbanken i Katrineholm Länk till annan webbplats. är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan du låna sport- och fritidsutrustning helt gratis i 14 dagar. Fritidsbanken i Katrineholm drivs av Katrineholms kommun och Viadidakt.

Genom att ta tillvara och låna ut sport- och fritidsutrustning främjar Fritidsbanken:

 • ökad spontanaktivitet,
 • hälsa,
 • välbefinnande,
 • ett mer hållbart samhälle genom smart återbruk.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 3, 11 och 12

Föreningslivet spelar en mycket viktig roll i samhället för alla i alla olika åldrar. Särskilt för de barn och unga men också äldre som har det extra svårt. Det finns cirka 200 föreningar och studieförbund i Katrineholms kommun som varje dag gör stor skillnad för samhället. Bland dessa föreningar och ideella organisationer hittar du allt från idrott till kultur.

Varje år träffar Katrineholms kommun, RF-SISU Sörmland, Sörmlands Sparbank och näringslivet alla föreningar på en föreningskoferens. Varje föreningskonferens har ett tema och innehåller alltid föreläsningar, inspirationssamtal, frågestunder eller workshops på ämnen som är aktuella för våra föreningar. Föreningskonferensen ger även tid för reflektion och att dela erfarenheter.

Syftet med konferensen är att skapa nya ytor för samarbete mellan kommun-förening-näringsliv och att stötta våra föreningar så att föreningslivet blir starkare och i sin tur kan:

 • Utveckla och bedriva sin verksamhet
 • Skapa aktiviteter där alla kan delta oavsett bakgrund, kön, ålder, ekonomi eller variation
 • Bidra till samhällets utveckling och välmående
 • Ge våra invånare en meningsfull fritid och hitta nya intressen

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

mål 1, 3 och 10

Vi är stolta över att få vara med i Generation Peps pilotprojekt Pep-kommun där vi tillsammans med fem andra kommuner kommer arbeta tillsammans med Generation Pep och en rådgivargrupp för att stärka vårt systematiska folkhälsoarbete, med ett extra fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn och unga. I det arbetet ingår att vi arbetar med att utveckla och testa vi tillsammans med andra kommuner insatser och interventioner som är behövda, efterfrågade och användbara.

Genom att utmana och förändra våra arbetssätt skapar vi möjligheter för:

 • ökad rörelse i skolmiljöer och på fritiden
 • hälsosamma matvanor,
 • hälsa,
 • välbefinnande,
 • ett mer hållbart samhälle genom att våra unga får fysisk aktivitet och rätt kost vilket gör att de orkar bättre i skolan och lär sig mer.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

mål 3 och 10

Sedan flera år deltar Katrineholms grundskolor i årskurs F-6 i tävlingen Gå och cykla till skolan som anordnas tillsammans med Trafikkalendern.

Tävlingen syftar till att få fler barn och unga att just gå och cykla till skolan, för att främja hälsa och miljö. 2023 fick vi ett extra roligt resultat, när Sandbäcksskolan hamnade på topp-tip-listan över bästa skolor i Sverige i tävlingen. Att inspirera unga till en mer rörlig vardag ger effekter både både hälsa och inlärning.

Mål 3 och mål 11 i Agenda 2030.

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Unik utbildningssatsning

Mellan 2015 till 2017 arbetade vi med att höja kunskapsnivån kring HBTQI bland kommunens anställda genom ett treårigt vidareutbildningsprojekt. Över 3000 personer utbildades. Syftet var att säkerställa en god arbetsmiljö, samt ett professionellt bemötande och därmed uppnå en högre kvalitet på verksamheterna för alla medborgare.

Katrineholms utbildningssatsning i HBTQI är unik i Sverige - ingen annan kommun i landet har gjort en så stor satsning i att utbilda alla sina anställda inom området. Och trots att detta var 2017 så fortsätter arbetet än idag.

Så här arbetar vi idag

HBTQI-utbildning har blivit en del av kommunens utbildningspaket och går att söka av både nyanställda och anställda som vill/behöver uppdatera sina kunskaper.

Våra certiferade verksamheter samt ett par till arbetar just nu med nya handlingsplaner för sina verksamheter. Några av insatserna som kommer att göras framåt är:

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 10

2022 genomförde vi Hälsoåret 2022 - för att öka kunskapen om hälsa, nå fler och göra så att fler mår bättre. Vi kallade det hälsoåret och Katrineholms kommun satsade under 2022 tre miljoner kronor.

Hur användes pengarna?
En miljon kronor stöttade idéer från privatpersoner, föreningar och andra sammanslutningar och ideella organisationer. De två resterande miljonerna användes för idéer som våra medarbetare i Katrineholms kommun ville genomföra. Målet med hälsoåret var:

 • förbättrad folkhälsa, fysisk och psykisk hälsa
 • minskad ensamhet och utanförskap
 • ökad gemenskap
 • fler sociala aktiviteter
 • ännu bättre samarbete mellan kommun, föreningsliv och näringsliv

På vår sida om hälsoåret 2022 kan du läsa mer om vad satsningen innebar och hur vi arbetar vidare.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

mål 3 och 10

Målet för den nationella integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Inriktningen för arbetet med integration i Katrineholms kommun är: att alla ska ges förutsättningar att arbeta, studera eller delta i andra utvecklande aktiviteter för att uppnå ett innehåll, sammanhang och en gemenskap i livet.

Prioriterade fokusområden är:

 • Sysselsättning och egen försörjning
 • Utbildning

Exempel på arbete:

I det här arbetet bidrar vi bland annat till följande mål:

De globala målen för lyckliga gatorna, ingen fattigdom, ingen ojämlikhet och inkluderande samhällen.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Inriktningen med jämställdhetsarbetet i Katrineholms kommun är:

 • att skapa förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Prioriterade fokusområden är:

 • mäns våld mot kvinnor
 • jämställd hälsa
 • jämställd utbildning
 • Europeiska deklarationen för jämställdhet

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 5

Vårt Kontaktcenter är en väg in till oss för att förenkla för invånarna i kontakten med kommunen. Kommunvägledarna arbetar i sitt särskilda uppdrag med att vara lyhörda för vars och ens behov och ser hela människan och den situation hen befinner sig i. Agerande och förhållningssätt vilar på kommunens värdegrund, vilket märks i mötet med invånare. Det vi gör i vardagen gör skillnad för individen. Till Kontaktcenter kan invånare och besökare vända sig för att:

 • Få svar på frågor
 • Uträtta kommunala ärenden
 • Få allmän information om kommunens verksamheter.

Kontaktcenter skapar genom sitt arbete:

 • Förutsättningar för en jämlik service oavsett ärende och val av servicekanal
 • Möten där alla människor har samma värde.
 • Möjligheter för alla invånare att påverka sin situation och få samma rätt till hjälp och stöd.

Vill du veta mer om kontaktcenter - besök vår sida.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Agenda2030 mål 5, 10 och 16

En gång om året på hösten är det dags för Kulturnatten i Katrineholm. Då fylls Katrineholm med mängder av kultur för alla smaker. Kom och upplev konst, litteratur, scenframträdanden, musik, workshops, stand up, eldshow och mycket mer. Alla evenemang är gratis om inget annat anges och öppna för alla.

Genom arbetet med kulturnatten skapar vi aktiviteter för att främja hälsa, skapa en trygg och utvecklande och inspirerande stad att bo och verka i och där kulturen får ta plats och skapa dialog och gemenskap och upplevelser.

I arbetet med kulturnatten bidrar vi till följande mål i Agenda 2030:

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 11: Minskad ojämlikhet

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

I satsningen Lyckliga gatorna arbetar vi för att ge barn och unga en känsla av delaktighet, goda relationer till vuxna och trygga platser att vara på när de inte är i skolan. Vi ordnar gatufester, lovaktiviteter och fritidsaktiviteter. Dessa gör vi tillsammans med de boende och föreningar i olika områden i Katrineholm och i våra kransorter.

Läs mer om Lyckliga gatorna

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

De globala målen för lyckliga gatorna, ingen fattigdom, ingen ojämlikhet och inkluderande samhällen.

MIKA står för "Mat och integration i Katrineholm". Vi vill skapa möjligheter för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att utvecklas som individer, ge dem värdefull arbetslivserfarenhet och samtidigt bidra till att stötta lokala företag i deras utveckling. Detta projekt är nu avslutat men bidrar med viktiga lärdomar vi tar med oss i vårt fortsatta arbete framåt för att öka integrationen.

Läs mer om MIKA

Genom MIKA bidrog vi till följande globala mål:

Globala mål vi arbetar mot med MIKA - ingen fattigdom, minskad ojämlikhet och anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

För att stötta familjer med olika problematik har vi startat ett multiteam av familjebehandlare som möter familjer hemma i deras hem - även på kvällar och helger. De kan till exempel få stöd med att betala räkningar, handla och se till att barnen kommer till skolan.

Syftet med att sätta in tidiga insatser hemma hos familjen gör att vi kan:

 • Försöka undvika en placering på ett HVB-hem eller familjehem.
 • Stärka föräldrar som inte har omsorgsförmågan.
 • Skapa struktur och rutiner i familjer så att det på sikt ska leda till självförsörjning för de familjer som har försörjningsstöd.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

mål 1, 3 och 10

Hösten 2022 antog Kommunfullmäktige en strategi för suicidprevention Länk till annan webbplats.. Syftet med strategin för suicidprevention är att förebygga suicidförsök och suicid samt att bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna i Katrineholms kommun och medarbetarna i Katrineholms kommun som organisation.

Det övergripande målet för strategin för suicidprevention är att: ingen person ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.

Utifrån suicidpreventionsstrategin har en kommungemensam handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen tar upp de insatser som ska genomföras i kommunen. (Länk till handlingsplanen.)

Exempel på arbete:

Vi är med och bidrar bland annat till följande mål:

mål 3 och 10

Förskolan byggdes 1977, genomgick en renovering på 1980-talet, och har nu uppdaterats till dagens lärmiljötänk. Renoveringen innebär en förflyttning in i den moderna förskolans uppdrag. Lokalerna är ljusa och fräscha, enhetliga och moderna. Allt från skötrum till lekytor har uppdaterats. Här finns två matsalar och uppfräschade avdelningar med mycket att upptäcka, leka och lära med. Personalen har också ett fint personalutrymme.

Katrineholms kommun har under flera år samarbetat med KFAB för att uppdatera förskolor som haft behov av det. Tjädern, Sörgården och Ängstugan har alla setts över på olika sätt, och nu har också Häringe helt förnyats.

Denna modernisering representerar inte bara en uppdatering av byggnaden, utan symboliserar också vår satsning på att möta dagens krav och behov inom förskolan likvärdigt inom alla delar av kommunen”, säger Ulrica Truedsson, bildningsnämndens ordförande.

I vår nyhet kan du läsa mer om renoveringen och se ett bildspel från förskolan.

I det här arbetet bidrar vi till följande mål i Agenda 2030:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.

Mål 4: God utbildning för alla Länk till annan webbplats.

Mål 5: Jämställdhet Länk till annan webbplats.

Ekonomisk hållbarhet

Våra budget- och skuldrådgivare har tillsammans över 15 års erfarenhet av att hjälpa människor att hitta lösningar på sina ekonomiska problem. Rådgivningen kostar ingenting och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Stödet är helt frivilligt och rådgivarnas arbete är en hjälp till självhjälp. För att stötta familjer eller personer hjälper vårt team till med bland annat att:

 • göra upp en budget för hushållet
 • förändra hushållets ekonomi
 • kontakta dem som har fordringar
 • informera om hur en skuldsanering går till

Vill du ha hjälp med budget- och skuldrådgivning? Besök vår sida.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Agenda 2030 mål 1, 10 och 12

Det finns cirka 200 föreningar och studieförbund i Katrineholms kommun. Bland dessa föreningar och ideella organisationer hittar du allt från idrott till kultur. Föreningslivet spelar en mycket viktig roll i samhället för alla i alla olika åldrar. Särskilt för de barn och unga som har det extra svårt. Exempel på föreningsaktiviteter som gör extra stor skillnad för barn och unga är bland annat Triangelgården som genom sin verksamhet ökar den sociala hållbarheten.

Vi stöttar våra föreningar med olika typer av bidrag och stöd så att föreningslivet blir ekonomiskt hållbart och i sin tur kan:

 • Utveckla och bedriva sin verksamhet
 • Skapa aktiviteter där alla kan delta oavsett bakgrund, kön, ålder, ekonomi eller variation
 • Bidra till samhällets utveckling och välmående
 • Ge våra invånare en meningsfull fritid och hitta nya intressen

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

De globala målen för lyckliga gatorna, ingen fattigdom, ingen ojämlikhet och inkluderande samhällen.

I Katrineholms kommun har vi en tydlig finanspolicy som vi följer.

 • Våra placeringar sker enbart i företag som följer internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
 • Vi prioriterar även investeringar i bolag som aktivt arbetar med att minska sin negativa påverkan på miljön.

Läs mer om vår finanspolicy

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12

Återbruk av inventarier i kommunala verksamhet ger minskat avfall

Bytestorget på Viadidakt underlättar för våra verksamheter att byta möbler och annan utrustning med varandra, för att återbruka och värna om miljön. Via en webbplats kan verksamheterna beställa hämtning av befintliga inventarier eller boka leverans av begagnade möbler och saker.

Fördelar med ett gemensamt bytestorg

 • Smidigt – Viadidakt hämtar, lämnar, fotograferar och sköter annonseringen av alla inventarier kostnadsfritt. Om något är i behov av viss reparation/uppfräschning kommer Viadidakt att fixa det.
 • Ekonomiskt – I stället för att köpa nytt kan vi återbruka saker som fortfarande är i funktionsdugligt skick.
 • Miljövänligt – Vi återanvänder mer och slipper slänga fungerande saker.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Se våra resultat

Vill du få statistik och se Katrineholms kommuns resultat i de olika målen? Besök Kolada, Länk till annan webbplats. som är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner.