/
/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

  • Justerade protokoll
  • Kungörelser
  • Tillkännagivanden
  • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 16 december2019, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

  • Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter
  • Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner
  • Ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB
  • En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun
  •  

Kallelsen i sin helhet finner du härlänk till annan webbplats


Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.