/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.


Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 18 september, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Teknikval för fastighetsnära insamling av förpackningar i småhus
 • Ansökan om kommunal borgen från Katrineholms Ryttarförening
 • Interpellation om att göra mer mot droganvändningen

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Kungörelse

Direktionen, Västra Sörmlands Räddningstjänst, kallas härmed till sammanträde på räddningstjänsten i Katrineholm, Bievägen 49, 2023-09-27 kllockan 17.30.

 

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Bygg- och miljönämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 79-92
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 53-66
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 305-312
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltniingen
 • Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 19-23
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Regionkansliet
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 8-13
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
 • Hållbarhetsutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 16-20
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 31-35
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 300-304
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Bildningsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 5-7
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Bildningsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 2-4
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Gemensamma patientnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 12-16
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Regionkansliet Region Sörmland
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 160-180
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 133-154
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 72-74, 77-81
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen