/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.


Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 17 juni, klockan 18:00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Ändring av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13
 • Revidering av Riktlinjer för kravverksamhet
 • Information om ombudgetering av investeringsmedel

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Valnämnds preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära röströkning den 12 juni, klockan 08:30 i Kulturhuset Ängeln, Hörsalen

Öppet sammanträde

Kallelsen i sin helhet finner du här

Vattentjänstplan

Samråd kring den nya vattentjänstplanen har skett och planen ställs ut för granskning under perioden 24 juni till 31 augusti 2024. Du kan ta del av planen här på vår hemsida och genom att besöka Kontaktcenter.

Vattentjänstplanen beslutas slutligen av kommunfullmäktige senare under hösten.

Huvudsyftet med föreliggande vattentjänstplan är att ge förutsättningar för en god planering av Katrineholms kommuns skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen innehåller:

 • kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, och
 • kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplanen resulterar i att:

 • identifierade VA-planområden kategoriseras som enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde,
 • risker för den allmänna VA-anläggningen som följd av skyfall identifieras och åtgärder föreslås, och
 • långsiktig planering av behov och åtgärder för att förbättra den allmänna VA-anläggningen tydliggörs.

Synpunkter lämnas via vårt formulär till samhällsbyggdnadsförvaltningen. Formuläret kommer du till via vår sida katrineholm.se/vattentjanstplan

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 34-43
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Kulturnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 26-34
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kulurförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 73-74
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen
 • Nämnden samverkan kring socialtjänst och vård
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 19-24
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Region Sörmland
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 110-131
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 62-73
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
 • Överförmyndarnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 21-28
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Överförmyndarenheten
 • Viadidaktnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 22-31
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Viadidaktförvaltningen
 • Valnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 12-17
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 193-216
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen, Västgötagatan 18
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 29-41
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 88-109
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 54-63
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 11-19
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 174-192
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen