/

Styrande dokument 

I kommunallagen framgår att en kommun måste ha vissa antagna dokument. Dessa är bland annat arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, budget och en översiktsplan. Samtliga av dessa dokument fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunen har också behov av att besluta om andra styrande dokument för hur verksamheten ska bedrivas. Det kan vara inom miljö- och hälsoskydd, socialtjänst, allmän ordning och trafik. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om.