/

Grundskola

Välkommen till Katrineholms grundskolor!
Vårt mål är att vara en stark och trygg skola för bättre kunskaper. Från och med det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass till och med det att barnet går ut årskurs 9 finns vi här för ditt barn. I Katrineholms kommun har vi kommunala grundskolor och en friskola.

Våra grundskolor

Vi har grundskolor i tätorten och utanför tätorten.

Kommunala F-6 skolor i Katrineholms tätort

Kommunala F-6 skolor utanför Katrineholms tätort

Kommunal 7-9 skola i Katrineholms tätort

Kommunala 1-9 skolor i Katrineholms tätort


Kunskapsskolan

Kunskapsskolan är en fristående grundskola för elever i årskurs 4 -9. Skolan erbjuder en personligt utformad utbildning och är öppen för alla.

Telefon: 08-510 083 70
Mejl: info.katrineholm@kunskapsskolan.se
Webbplats: www.kunskapsskolan.se Länk till annan webbplats.
Besök: Kunskapsskolan, Västgötagatan 16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolplacering - inflytt, byte och utflytt

Alla beslut om skolplaceringar fattas av respektive rektor. Har du frågor om ditt barns skolplacering, kontakta rektorn på den skola som barnet har sökt till.

Inflytt och byte

Inflytt eller byte till skola i Katrineholms kommun

Om du flyttar in till Katrineholms kommun eller vill att ditt barn ska gå i någon av våra skolor, så behöver du ansöka om plats i grundskolan för ditt barn.

Använd länken till vår e-tjänst nedan för att söka plats till ditt barn till någon av våra skolor.

Ansök om plats i grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som saknar e-legitimation kan använda vår blankett nedan. Den här blanketten används för de vårdnadshavare som inte är folkbokförda i vår kommun.

Ansök om plats i grundskola (blankett) Pdf, 187.4 kB.

Byte till annan skola inom kommunen

Du kan ansöka om att byta till en annan grundskola i Katrineholms kommun. Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller avslår ansökan om skolbyte.

Viktigt! Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna logga in och acceptera erbjudandet som ni får.

Ansök om skolbyte till annan skola i Katrineholms kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte till friskola

Om ditt barn har blivit antagen på en friskola behöver du ansöka om skolbyte.

Ansök om skolbyte till friskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolplacering i annan kommun

Om ditt barn har fått en skolplacering i en annan kommun behöver du som vårdnadshavare anmäla utflytt.

Anmäl utflytt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uflytt

Utflytt från Katrineholms kommun

Om du flyttar ut från Katrineholms kommun behöver du anmäla utflytt.

Anmäl utflytt från Katrineholms kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan för elever i förskoleklass upp till årskurs 9. Det kan vara resor med allmän kollektivtrafik, skolbuss eller skoltaxi. Skolskjuts gäller enbart till och från skolan, inte till och från fritidshem. För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan vara:

 • 3 kilometer för elever i årskurs F-3
 • 4 kilometer för elever i årskurs 4-9

Tillämpningsregler

Våra fullständiga tillämpningsregler för skolskjuts. Pdf, 85.2 kB.

Ansök om skolskjuts

Inför varje nytt läsår behöver en ansökan om skolskjuts skickas in senast 30 april. Ansökan skickas in via vår e-tjänst och beslut meddelas senast veckan innan skolstart.

Ansökan som skickas in under pågående läsår har en handläggningstid på upp till 2 veckor.

Ansök om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontaktuppgifter

Mejl: caroline.meinhold@katrineholm.se
Telefon: 0150–572 79

Grundskoleelever som beviljas skolskjuts med linjetrafiken, får ett busskort som kan användas på Sörmlandstrafikens linjer inom Katrineholm.

Kortet är laddat med 3 resor/dag och kan användas mellan 04.00-23.59 på vardagar (ej under sommarlovet).

Vad gäller vid skolstart?

Elever som tidigare beviljats busskort av Katrineholms kommun kan spara detta till nästa läsår. Det omaktiveras till skolstart, förutsatt att en ansökan har skickats in.

Nya kort lämnas ut på skolan under första skoldagen.

Borttappat kort

Borttappat, trasig eller stulet kort ersätts på skolans expedition mot en avgift på 100 kronor. Betalning görs via Swish eller kontant.

Elever som beviljas skolbuss/skoltaxi hänvisas till en uppsamlingsplats/hållplats och denna, samt tid för upphämtning, meddelas av skolskjutshandläggare senast veckan innan skolstart.

Avbokning och kontaktuppgifter

Vid sjukdom eller ledighet ska elevens resor avbokas genom att kontakta det buss/taxibolag som eleven åker med.

Forssjö Buss:
Mejl: info@forssjobuss.se
Telefon: 0150 – 391 71
SMS: 070-33 99 472

 • Järven, Skogsborg, Nyhem, Strångsjö, Kunskapsskolan, Bryggan.

Bergkvara Buss:
Telefon: 019-130 140
SMS: 072-574 19 86

 • Julita, Bie, Sköldinge, Valla, Östra och Västra.

Sverigetaxi:
Mejl: Skola.katrineholm@sverigetaxi.se
Telefon: 0150-16 000

 • Grundsärskolan, Gymnasiesärskolan, Campus Backa, Björkvik, Forssjö och Sandbäcksskolan.

Har ditt barn råkat ut för en olycka och behöver taxi till och från skolan, behöver en skadeanmälan skickas in så snart som möjligt. Läs mer om vad som gäller och hur du skickar in anmälan.

I Katrineholms kommun är det fritt skolval. Vid val av annan skola än den eleven normalt skulle placeras i, utifrån sitt upptagningsområde, har eleven dock inte alltid rätt till skolskjuts.

Enligt skollagen (3 kapitlet, 7§) är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts för elever i årskurs F-9 som väljer att gå i en friskola eller en annan kommunal grundskola än den eleven normalt skulle placeras i, om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Vill ni veta mer om vilket upptagningsområde ni tillhör och vad som gäller i ert fall, kontakta skolskjutshandläggare.

Växelvis boende innebär att eleven stadigvarande bor 50/50 på två olika adresser. Förutsättningarna för att få skolskjuts på grund av växelvis boende är att:

 • avståndskravet är uppfyllt
 • båda adresserna är inom Katrineholms kommun.
 • eleven går i placeringsskolan i det upptagningsområde som eleven är folkbokförd i.

 Elever som inte uppfyller avståndskravet men som på grund av särskilda skäl är i behov av skolskjuts kan ansöka om detta, varpå en utredning genomförs.

Särskilda skäl kan exempelvis vara farlig skolväg. Bedömning av vägen görs då utifrån trafikintensitet, hastighet och vägens utformning. Det kan också vara på grund av funktionsnedsättning. Ansökan måste då kompletteras med ett läkarintyg/utlåtande som styrker elevens behov av skolskjuts.

Elever som inte uppfyller avståndskravet har möjlighet att ansöka om skolskjuts i mån av plats. Finns det lediga platser i skolbussen/skoltaxin beviljas man skolskjuts i mån av plats, under förutsättningen att det inte medför några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vi hänvisar alltid till befintliga turer och uppsamlingsplatser.

Beslutet upphävs med omedelbar verkan om annan skolskjutsberättigad elev eller elev med tyngre vägande faktorer sett till ålder och skolväg är i behov av platsen.

Beslut om skolskjuts i mån av plats meddelas efter skolstart.

Inför årskurs 7

Varför kan jag inte välja mellan Tallås och Södra?

Tidigare Tallåsskolan och Södra skolan är nu Järvenskolan. Det finns därför inte längre något val att göra.

Elever som är folkbokförda i Katrineholms kommun och inte tänker gå musikklass är automatiskt ”antagna” till Järvenskolan, och behöver inte göra någon ansökan.

Om man vill gå musikklass behöver man göra en ansökan. Läs mer om musikklass här nedanför.

Elever från andra kommuner

Elever från andra kommuner som vill gå på Järvenskolan måste en göra skolplatsansökan via vår e-tjänst.

Elever från andra kommuner som vill gå musikklass gör också en skolplatsansökan.

Ansök om skolplats via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musikklasserna

På Järvenskolan finns sedan flera år tillbaka musikklasser. Du får arbeta med ditt intresse vid flera tillfällen under skolveckan. Går du i årskurs 6, tycker om att sjunga, spela, dansa och stå på en scen ska du anmäla ditt intresse till Katrineholms musikklasser. Läs mer om musikklasserna.

Även elever från andra kommuner kan söka. De måste också ansöka om skolplats.

Ansök till musikklass via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moderna språk

Att kunna ett extra språk har man stor nytta av i framtiden. När man väljer språk ska man fundera över varför man själv vill läsa just det språket och inte fundera så mycket på vad kompisar eller syskon valt.

Alla elever i årskurs 5 får under vårterminen prova på de olika moderna språken; tyska, franska och spanska. Uppmuntra ditt barn att ta vara på prova-på-tillfällena och känna efter vilket språk som de efteråt önskar välja.

Alla språk är roliga att kunna när man reser och alla länder där språken talas har olika spännande saker i sin kultur som gör att man vill lära sig mer.

Inflytande & Samverkan

Utvecklingssamtal

I Katrineholm erbjuds föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per termin, där barns och elevers utveckling och lärande diskuteras.

Föräldramöten

Förskolor och skolor ordnar också föräldramöten där vårdnadshavarna får veta vad som är på gång i förskolan/skolan.

Områdesråd

Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd. I områdesrådet ingår en politiker från bildningsnämnden, representanter för elever, föräldrar och personal. Det är rektor som bjuder in. Områdesrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Riktlinjer för områdesråd Pdf, 225.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsråd

I utbildningsrådet utbyts information och frågeställningar från bildningsnämnd och förvaltning samt från för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter och elevråden.

Riktlinjer för utbildningsråd Pdf, 225.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledighet & sjukanmälan

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får även längre ledighet beviljas. Det är rektorn på varje skola som beslutar om ledighet. Rektorn får inte låta någon annan fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Saker som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens utbildningssituation,
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ansök om ledighet

Sjukanmälan

Du sjukanmäler ditt barn som går i skolan i Lärknuten under Grundskola och Anmäl frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om ditt barn går på fritidshem, behöver du anmäla frånvaro även till fritidshemmet. Det gör du i Lärknuten under huvudingången Fritidshem och Anmäla frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du måste alltså anmäla frånvaro på två olika ställen om ditt barn går på fritidshem.

Betygskopior

Om du har gått ut grundskolan eller gymnasieskolan men av någon anledning har förlorat ditt betyg och önskar betygskopior gör du så här:

Betyg yngre än 10 år

Kontakta expeditionen på skolan som du gick på.

Betyg äldre än 10 år

Kontakta kommunarkivet
Telefon: 0150-570 31, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se
Besök: Trädgårdsgatan 1, AVA-Huset

Undantag för Ellwynska skolan och vårdskolan

Undantag gäller för elever från Ellwynska skolan och vårdskolan.

 • Gick du på vårdskolan fram till 1998 ska du höra av dig till Landstingsarkivet.
 • Gick du på vårdskolan eller Ellwynska skolan mellan 1998-2009 ska du höra av dig till kommunarkivet.
 • Gick du ut från Ellwynska skolan från 2010 eller senare hör du av dig till Katrineholms Tekniska College.

Kontaktuppgifter

Kommunarkivet
Telefon: 0150-570 30, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se
Besök: Trädgårdsgatan 1, AVA-Huset

Landstingsarkivet
Telefon: 0155-24 58 20
Mejl: landstingsarkivet.sormland@dll.se

PRAO

Det är lagkrav att samtliga elever under årskurs 8 och 9, respektive årskurs 9 och 10 för grundsärskolan, ska genomföra totalt 10 dagars PRAO som en del av deras utbildning. Praktiken kan ske på en arbetsplats eller ett gymnasialt yrkesprogram. Syftet är att ge eleverna en inblick i arbetslivet och att de i framtiden ska göra ett mer medvetet studie- och yrkesval.

PRAO betyder praktisk arbetlivs-orientering och är en unik möjlighet för både elever och företag. Eleverna får chansen att prova på ett yrke de är intresserade av, lära sig normer och regler inom arbetslivet samt få insikt i betydelsen av skolans ämneskunskaper. För företag kan PRAO vara en god rekryteringsväg men även ge möjlighet till kunskapsutbyte med eleverna samt till att träna sina anställda i mentorskap.

Samverka.nu

Katrineholms kommun har ett webbaserat verktyg för att hantera praktikplatser samt kommunikation för elever och arbetsgivare. Verktyget kallas för samverka.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktperson PRAO

Har du som arbetsgivare inte blivit kontakad om att erbjuda praktikplatser och vill veta mer om PRAO och hur det nya verktyget underlättar mottagandet av praktikanter, kontakta:

Malin Gustafsson
Telefon: 0150-57335
Mejl: malin.gustafsson@katrineholm.se

Du kan även gå in på samverka.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och klicka på ”registrera” för att själva registrera er som en praktikplats.

 

Inför PRAO-perioden kommer eleverna att få möjlighet att antingen ordna egen praktikplats eller önska en specifik plats i vår platsbank, i verktyget samverka.nu. Eleverna kommer samtidigt att informeras av skolan om vad som är viktigt att tänka på under praktiken; förhållningssätt, tystnadsplikt och försäkring samt vad som krävs och förväntas av dem under praktiken.

Arbetstider och arbetsuppgifter
Eleverna bör följa arbetsplatsens tider i möjligaste mån och arbetsdagen ska omfatta minst 6 tim/dag och högst 8 tim/dag. Eleverna får dock inte börja före klockan 6.00 eller sluta efter klockan 20.00.

Eleverna blir tilldelade en handledare på sin praktikplats som ansvarar för att arbetsuppgifterna anpassas efter ålder och mognad. Vid PRAO får endast lättare och riskfritt arbete utföras.

Läs mer om hur elever får arbeta här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunch
Eleverna ska i första hand äta lunch på en kommunal skola eller måltidsverksamhet i anslutning till sin praktikplats. Finns det ingen skola i nära anslutning har eleverna möjlighet att ta med sig matlådor från skolan.

Riskbedömning och försäkring
Enligt arbetsmiljölagen får minderåriga inte utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Varje arbetsplats i platsbanken har därför riskbedömts i samråd mellan praktiksamordnare och arbetsgivare. De elever som väljer att ordna egen praktikplats lägger själva in arbetsplatsen i verktyget samverka.nu och praktiksamordnare bedömer sedan ifall eleven kan praktisera där eller inte. Eleverna är försäkrade genom kommunens försorg under sin praktikperiod.

Närvaro och frånvaro
PRAO ingår i skolplikten vilket innebär att det är obligatorisk närvaro. Vid sjukdom ska eleven meddela detta både till sin handledare på praktikplatsen och till skolan.