/
/

Detaljplaner

Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Pågående detaljplaner

Dessa detaljplaner bearbetas just nu och du kan inte tycka till om dem i dagsläget. Men du kan ta del av respektive detaljplans handlingar och läsa mer om dem.

Detaljplanen syftar till att göra nya etableringar i området möjliga.

Planområdet för detaljplanen Lövåsen-Uppsala


Här kan du se var planområdet för Lövåsen-Uppsala finnslänk till annan webbplats

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.länk till annan webbplats

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)PDF

Inventering av betesmarker i KatrineholmPDF

TrafikmätningPDF

ArkeologiPDF

Hydrologi och geologiPDF

Analysprotokoll - grundvatten (bilaga till "Hydrologi och geologi") PDF

MiljöteknikPDF

Analysprotokoll - grundvatten (bilaga till "Miljöteknik")PDF

Analysprotokoll - jord - bred omfattning (bilaga till "Miljöteknik")PDF

Analysprotokoll - PFAS (bilaga till "Miljöteknik")PDF

DagvattenutredningPDF

RiskbedömningPDF

Syftet med detaljplanen är att införa planbestämmelser för befintlig bebyggelse i Strängstorp samt göra ny bostadsbebyggelse möjlig.

Planområdet för Duvestrand norra


Här kan du se var planområdet för Strängstorp finnslänk till annan webbplats

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.länk till annan webbplats

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

DagvattenutredningPDF

Geoteknisk undersökning - MURPDF

Geoteknisk undersökning - teknisk PMPDF

ArkeologiPDF

Arkeologi - bilagorPDF

Länk till bullerutredninglänk till annan webbplats

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 30 nya enbostadshus i form av parhus, radhus och friliggande villor.

Planområdet för Duvestrand norra


Här kan du se var planområdet för Duvestrand norra finnslänk till annan webbplats

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 18 februari - 11 mars 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.länk till annan webbplats

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

DagvattenutredningPDF

ExploateringsskissPDF

GestaltningsprogramPDF

SkyfallskarteringPDF

Geoteknisk undersökning - PM och bilagorPDF

Arkeologisk utredningPDF

Detaljplanen är ett led i att möta det ökade behovet av förskoleplatser inom kommunen.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för Backa förskola finnslänk till annan webbplats

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 18 februari - 11 mars 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.länk till annan webbplats

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

Plankarta (A3-format)PDF

Plankarta (A1-format)PDF

BullerutredningPDF

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.  

Planområdet för Luvsjön etapp 4


Här kan du se var planområdet för Luvsjön etapp 4 finnslänk till annan webbplats

Granskning nummer 2 av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 18 februari till 11 mars 2021. Planförslaget avviker delvis från föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del stadenlänk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter på förslaget

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

LokaliseringsutredningPDF

IllustrationsplanPDF

DagvattenutredningPDF

Naturvärdesinventering för norra områdetPDF

Naturvärdesinventering för södra områdetPDF

Detaljplanen skapar goda förutsättningar för handel, kontor, fordonservice, gym och restaurang längs med huvudgatan Österleden. Verksamheter med stort ytbehov som lager, logistik, tillverkning med tillhörande försäljning och liknande verksamheter kommer att placeras längs med en ny gata inom planområdet.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var länk till annan webbplatsplanområdet för Lövåsen-Heden finnslänk till annan webbplats

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 12 november - 3 december 2020. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.länk till annan webbplats

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

GestaltningsprinciperPDF

Dagvattenutredning för planområdetPDF

Dagvattenutredning för angrändande områdePDF

NaturvärdesinventeringPDF

Geoteknisk undersökningPDF

TrafikanalysPDF

Arkeologisk förundersökningPDF

Arkeologisk utredningPDF

Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området. Detaljplanen syftar även till att tillkommande bebyggelse inte ska bidra till ytterligare negativ påverkan av sjön Näsnaren.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för industribebyggelse i Kerstinboda finnslänk till annan webbplats

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 26 september till 17 oktober 2019. Planförslaget stämmer delvis överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.länk till annan webbplats

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

DagvattenutredningPDF

NaturvärdesinventeringPDF

GroddjursinventeringPDF

Geoteknisk undersökning - PM och ritningarPDF

Geoteknisk undersökning - Markteknisk undersökningsrapportPDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

RiskutredningPDF

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.

Planområdet för Bäverstigen färglagt med rött


Utställning av samrådsförslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, på Kulturhuset Ängeln samt Stortorget i Katrineholm under perioden 15 oktober till 5 november 2015.

Vad innebär ett samråd?

När vi på Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas för samråd. Samrådet är till för att samla in viktig information i ett tidigt skede av processen, och för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen. Vi bearbetar alla synpunkter som kommer in till oss.

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning för StortorgetPDF

Plankarta för StortorgetPDF

Bilagor
Bullerutredning del 1 StortorgetPDF
Bullerutredning del 2 (för tung att ladda upp, kontakta oss gärna så skickar vi den)
Granskning av bullerutredning StortorgetPDF
Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling för StortorgetPDF
Rapport riskhänsyn för StortorgetPDF
Solstudie StortorgetPDF
Vinnande förslag Klädd till fest StortorgetPDF


Pågående planer

Här hittar du ett dokument (PDF) med alla pågående detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Pågående planer 2021-04-07PDF

Alla gällande detaljplaner finns tillgängliga genom Katrineholmskartan. Detaljplaner antagna mellan 2014-2021 finns dessutom tillgängliga nedan. Vill du få hjälp att tolka innehållet i en plan är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

2021

Det finns ännu inte några detaljplaner som har antagits i år.

2020

Detaljplan för skola på NorrPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för kvarteret AbborrenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

2019

Detaljplan för kvarteret JärvenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Forsa StrandPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för gamla skolan i FlodaPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för BäverstigenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för VitsippanPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

2018

Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl.PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för Finntorp-LövåsenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för del av kvarteret PionenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl.PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för Guldregnet 2 m.fl.PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för Plogen 2 m.fl.PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för kvarteret Hämplingen 21PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

2017

Detaljplan för del av kv. VägskäletPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid EriksbergsvägenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för Ragnars gärdePDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för del av kvarteret AlenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för kvarteret PanternPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för kvarteret Maskinisten m.fl.PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

2016

Detaljplan för SkogsborgsskolanPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för ÅsgatanPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för del av kvarteret NejlikanPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för ForssjökvarnPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

2015

Detaljplan för del av kvarteret HjortenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

2014

Detaljplan för del av kvarteret Lästen 4PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för Pionen 1PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för JägarparkenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4PDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Detaljplan för kvarteret HästenPDF, som avser det här områdetlänk till annan webbplats

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.