/

Detaljplaner

Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Syftet med detaljplanen är att komplettera idrottsområdet Backavallen med nya flerbostadshus, radhus och möjliggöra dagligvaruhandel.

Illustration av möjlig ny bebyggelse vid Backavallen


Här kan du se var planområdet för Backavallen finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 16 december 2021 - 20 januari 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 20 januari 2022 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

Plankarta Pdf, 682.6 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 1.9 MB.

Naturvärdesinventering (NVI) Pdf, 17.1 MB.

Bullerutredning Pdf, 6.1 MB.

Ljudnivåmätning Pdf, 273.6 kB.

Här kan du läsa frågor och svar kring förslaget på ny detaljplan för Backavallen.

Var ska återvinningsstationen flyttas?

Den kommer inte vara kvar i planområdet. Vi utreder just nu en lämplig plats för ny lokalisering av återvinningsstationen i närområdet.

Varför planerar ni för punkthus i ett område som karaktäriseras av låghusbebyggelse? Varför bygga så högt?

För att kunna bygga 120 nya bostäder inom området utan att ta för mycket mark i anspråk behöver husen byggas på höjden istället för på bredden. Punkthus är en yteffektiv byggnad som möjliggör många bostäder på en begränsad yta. Skulle vi ändra utformning på flerbostadshusen och sänka våningsantalet skulle vi behöva ta större ytor i anspråk för samma antal bostäder.

Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet.

Finns det verkligen behov för 120 nya bostäder i området?

Ja, vår bedömning är att det finns ett stort behov av bostäder i Katrineholm. Om vi som kommun ska kunna växa behöver vi bland annat olika typer av bostäder, men även viktiga delar som ett varierat näringsliv, gott företagsklimat, integration, utbildning med mera.

Hur kommer trafiksituationen att bli?

Utifrån Trafikverkets verktyg för att beräkna trafikomfattningen beräknar vi att området kommer ha cirka 260 fordon/dygn. Vi planerar även att bygga om korsningen Prins Bertils gata och Vasavägen för att göra den mer trafiksäker.

Hur blir det med eventuella bullernivåer?

Vi beräknar att trafiken inte kommer att generera bullernivåer över riktvärdena enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Vi behöver därför inte vidta några bullerreducerande åtgärder. Vi kommer endast att anlägga en in- och utfart mot Vasavägen.

Kommer inte boende i de nya husen att störas av oljud från idrottsområdet?

Vår bedömning är att de boende inte kommer att drabbas av några större störningar från idrottsplatsen. Vi har gjort bedömningen enligt Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplatser (2021). Enligt vägledningen är det främst strukturella ljud som kan uppfattas störande. Strukturella ljud innebär smällar från bollar och puckar mot en anläggnings fasta konstruktioner (korgar, sarger, skärmar med mera), smällar från skateboards och även slagljud från klubbor och racketar. Vi bedömer att idrottsplanerna i närheten inte ger upphov till strukturella ljud eftersom fasta konstruktioner saknas.

Idag är det väldigt stark belysning från konstgräsplanen. Kommer inte det att påverka de nya bostäderna?

Vi kommer att byta ut belysningen på konstgräsplanen. Den nya belysningen är mer utvecklad och har en förbättrad punktbelysning som minskar spilljuset utanför anläggningen.

Vilken butik kommer att öppna i området?

Det vet vi inte än.

Kommer all befintlig växtlighet att försvinna?

Nej. Berghällen i söder ska vi bevara och kommer att vara tillgänglig för alla. Inom exploateringsområdet har vi även markerat ut några ekar och har gett dessa skydd i detaljplanen, de ska alltså inte fällas. I mitten av området finns det tallar som vi önskar att bevara. Det här området är prickmarkerat och får alltså inte bebyggas. Vårt mål är att spara så mycket befintlig växtlighet som är möjligt.

Hur påverkas stadsbilden?

Stadsbilden kommer bli mer stadsmässig och husen kommer att bilda en ny tidstypisk utformning. Den lägre bebyggelsen mot Vasavägen går i linje med den befintliga småhusbebyggelsen i området, medan punkthusen möter upp ishallens skala.

Var ska bilar parkera?

Det kommer att bli garage i markplan vid flerbostadshusen. Det kommer även att finnas möjlighet att parkera längs med kvartersgatan i planområdet. Vid radhusen kommer det att finnas möjlighet att parkera på respektive uppfart. Vi kan uppfylla parkeringstalet 0,7 för flerbostadshusen och 1,0 för radhusen.

Kommer man kunna röra sig genom området om man inte bor där?

Vi planerar inte för någon kommunal gångbana genom området. Ambitionen från exploatören är att det ska vara möjligt för alla att röra sig genom planområdet. I plankartan har vi valt att sätta ett förbud mot att uppföra stängsel, plank och mur mot Vasavägen för att undvika att det nya bostadsområdet sluter sig mot ”omvärlden”.

Kommer det att bli hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter?

Det vet vi inte än. Kommunen har inte ställt något krav på vilka typer av upplåtelseformer som bostäderna ska ha.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med ca 30 nya enbostadshus.

Visar en flygbild över planområdet, med plangränsen markerad


Här kan du se var planområdet för Duvestrand - norra delen finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget finns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 16 december 2021 - 20 januari 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag för en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 20 januari 2022 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 4.1 MB.

Plankarta Pdf, 366.6 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 126.6 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 11.5 MB.

Miljörapport Pdf, 1.1 MB.

Miljörapport (bilagor) Pdf, 3.1 MB.

Exploateringsskiss Pdf, 5.8 MB.

Gestaltningsprogram Pdf, 3.7 MB.

Skyfallskartering Pdf, 1.8 MB.

Geoteknisk undersökning - PM och bilagor Pdf, 29.8 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 820.4 kB.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en ökad byggnadshöjd och totalhöjd inom planområdet, samt att omvandla mark med användning Gata till Kvartersmark för att få större sammanhängande ytor med kvartersmark.

Planområdet för detaljplanen Lövåsen


Här kan du se var planområdet för Lövåsen finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 16 december 2021 - 20 januari 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag för en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 20 januari 2022 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Plankarta Pdf, 1015.3 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 545.4 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 1.9 MB.

Trafikanalys Pdf, 1.3 MB.

Arkeologi Pdf, 1.9 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 9.5 MB.

Dagvattenutredning - komplettering Pdf, 2.5 MB.

Dagvattenutredning - sammanfattning Pdf, 3.2 MB.

Dagvattenutredning - bilaga om föroreningar Pdf, 139.4 kB.

Naturvärdesinventering (NVI) Pdf, 2.5 MB.

Gestaltningsprinciper Pdf, 2.2 MB.

Markundersökningsrapport (MUR) Pdf, 7 MB.

Geoteknik - PM Pdf, 6.5 MB.

Flyghinderanalys Pdf, 555.7 kB.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltning av torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.

Planområdet för Bäverstigen färglagt med rött

Här kan du se var planområdet för Stortorget finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 16 december 2021 - 20 januari 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag för en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 20 januari 2022 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 4.1 MB.

Plankarta Pdf, 725.7 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 206.3 kB.

Bullerutredning Pdf, 804.6 kB.

Riskutredning Pdf, 1.8 MB.

Geoteknik Pdf, 655 kB.

Solstudie Pdf, 13.6 MB.

Kulturmiljöunderlag till arkitekttävlingen Pdf, 3.5 MB.

Vinnande förslag från arkitekttävlingen Pdf, 10.8 MB.

Pågående detaljplaner

Dessa detaljplaner bearbetas just nu och du kan inte tycka till om dem i dagsläget. Men du kan ta del av respektive detaljplans handlingar och läsa mer om dem.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av en radby som speglar den sörmländska sekelskiftesstilen.

Planområde för detaljplan aveende Hvalsta gård


Här kan du se var planområdet för Hvalsta gård finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 18 november - 9 december 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del landsbygd. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

Plankarta Pdf, 324.1 kB.

Utredning om geoteknik och dagvatten Pdf, 1.7 MB.

Naturvärdesinventering (NVI) Pdf, 4.9 MB.

Detaljplanen är ett led i att möta det ökade behovet av förskoleplatser inom kommunen.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för Backa förskola finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 17 juni - 22 juli 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 397.1 kB.

Plankarta Pdf, 336.3 kB.

Bullerutredning Pdf, 6.1 MB.

Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området. Detaljplanen syftar även till att tillkommande bebyggelse inte ska bidra till ytterligare negativ påverkan av sjön Näsnaren.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för industribebyggelse i Kerstinboda finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 26 september till 17 oktober 2019. Planförslaget stämmer delvis överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 674.6 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.1 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 5.3 MB.

Groddjursinventering Pdf, 3.3 MB.

Geoteknisk undersökning - PM och ritningar Pdf, 803.7 kB.

Geoteknisk undersökning - Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 342.5 kB.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 2.2 MB.

Riskutredning Pdf, 1.1 MB.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.  

Planområdet för Luvsjön etapp 4


Här kan du se var planområdet för Luvsjön etapp 4 finns Länk till annan webbplats.

Granskning nummer 2 av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 18 februari till 11 mars 2021. Planförslaget avviker delvis från föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden Länk till annan webbplats..

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter på förslaget

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Lokaliseringsutredning Pdf, 3.9 MB.

Illustrationsplan Pdf, 457.4 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.2 MB.

Naturvärdesinventering för norra området Pdf, 2.4 MB.

Naturvärdesinventering för södra området Pdf, 1.3 MB.

Detaljplanen syftar till att göra nya etableringar i området möjliga.

Planområdet för detaljplanen Lövåsen-Uppsala


Här kan du se var planområdet för Lövåsen-Uppsala finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 748.4 kB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 1.2 MB.

Inventering av betesmarker i Katrineholm Pdf, 1.5 MB.

Trafikmätning Pdf, 211 kB.

Arkeologi Pdf, 30.4 MB.

Hydrologi och geologi Pdf, 8 MB.

Analysprotokoll - grundvatten (bilaga till "Hydrologi och geologi") Pdf, 127.3 kB.

Miljöteknik Pdf, 2.4 MB.

Analysprotokoll - grundvatten (bilaga till "Miljöteknik") Pdf, 127.3 kB.

Analysprotokoll - jord - bred omfattning (bilaga till "Miljöteknik") Pdf, 320.4 kB.

Analysprotokoll - PFAS (bilaga till "Miljöteknik") Pdf, 112.7 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.3 MB.

Riskbedömning Pdf, 2.6 MB.

Syftet med detaljplanen är att införa planbestämmelser för befintlig bebyggelse i Strängstorp samt göra ny bostadsbebyggelse möjlig.

Planområdet för Duvestrand norra


Här kan du se var planområdet för Strängstorp finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 944 kB.

Plankarta Pdf, 882.1 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB.

Geoteknisk undersökning - MUR Pdf, 196 kB.

Geoteknisk undersökning - teknisk PM Pdf, 172.1 kB.

Arkeologi Pdf, 196 kB.

Arkeologi - bilagor Pdf, 2.7 MB.

Länk till bullerutredning Länk till annan webbplats.

Pågående planer

Här hittar du ett dokument (PDF) med alla pågående detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Pågående planer 2021-11-04 Pdf, 848.6 kB.

Alla gällande detaljplaner finns tillgängliga genom Katrineholmskartan. Detaljplaner antagna mellan 2014-2022 finns dessutom tillgängliga nedan. Vill du få hjälp att tolka innehållet i en plan är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

2022

Detaljplan för Lövåsen-Heden, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

2021

Detaljplan för Valla prästgård Länk till annan webbplats., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2020

Detaljplan för skola på Norr Pdf, 4.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Abborren Pdf, 1.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2019

Detaljplan för kvarteret Järven Pdf, 4.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Forsa Strand Pdf, 1.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för gamla skolan i Floda Pdf, 2.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Bäverstigen Pdf, 4.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1 Pdf, 5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Vitsippan Pdf, 4.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2018

Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl. Pdf, 671.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Finntorp-Lövåsen Pdf, 5.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Pionen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl. Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Guldregnet 2 m.fl. Pdf, 2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Plogen 2 m.fl. Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hämplingen 21 Pdf, 5.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2017

Detaljplan för del av kv. Vägskälet Pdf, 1.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Ragnars gärde Pdf, 6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Alen Pdf, 3.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1 Pdf, 4.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Pantern Pdf, 5.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Maskinisten m.fl. Pdf, 2.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2016

Detaljplan för Skogsborgsskolan Pdf, 10.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Åsgatan Pdf, 4 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Nejlikan Pdf, 929.1 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Forssjökvarn Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2015

Detaljplan för del av kvarteret Hjorten Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2014

Detaljplan för del av kvarteret Lästen 4 Pdf, 5.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Pdf, 730.9 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Pionen 1 Pdf, 1.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Jägarparken Pdf, 955.4 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Pdf, 713.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hästen Pdf, 13.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.