/

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kommunen tagit kan du överklaga beslutet.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning handlar om beslut som är tagna av kommunfullmäktige eller nämnd.

Du kan överklaga beslut om du är:

  • folkbokförd i Katrineholms kommun
  • äger fast egendom i kommunen
  • betalar kommunalskatt i kommunen.

Du kan överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut som strider mot hur ett beslut ska fattas.

Ett överklagande ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten, inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits att protokollet har justerats. Anslaget om det hittar du på kommunens officiella anslagstavla.

Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • Det inte har tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Det organisation som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om ett överklagande godkänns ogiltigförklaras hela beslutet. Ärendet måste då tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär handlar om beslut som påverkar dig personligen. Till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd. Dessa beslut överklagar du genom förvaltningsbesvär.

Vid den här typen av beslut är kommunen skyldig att informera dig som berörs av beslutet, om hur du ska göra för att överklaga. Kommunen ska ge en så kallad besvärshänvisning där du får veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.

Ett förvaltningsbesvär ska lämnas in till kommunen inom tre veckor räknat från det datum du fick beslutet.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

På webbplatsen för funktionsrättsrådet Länk till annan webbplats. finns en guide för hur du gör om du vill överklaga ett beslut.