/

Socialnämnden

Här finns socialnämndens kallelser och protokoll från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du kontakta socialförvaltningen.

2019

Sammanträde den 2 januari 2019
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagordning
2. Länsgemensam socialjour Sörmland
3. Socialnämndens sammansättning åren 2019 - 2022
4. Redogörelse om ersättares tjänstgöring
5. Socialnämndens ledamöter och ersättare presenterar sig
6. Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens utskott

Sammanträde den 23 januari 2019
§ nr Ärende
7. Fastställande av dagordning
8.-10. Sekretessärenden
11. TEMA-Integrationsprojekt-ensamkommande
12. Kort presentation av förvaltningens organisation och dess verksamheter
13. Kort information om gällande lagstiftningar och reglementen för
socialförvaltningen
14. Information om sekretessbestämmelser, sekretessbevis samt
återlämnande avsekretesshandlingar
15. Ändring sammanträdesdagar 2019 socialnämndens utskott
16. Val av delegater i fondärenden
17. Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag
18. Val till klagomålsdelegationen
19. Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2019
20. Anvisning till remiss om ny grafisk profil
21. Verksamhetsinformation
22. Anmälan av delegationsbeslut
23. Meddelanden

Sammanträde den 20 februari 2019
§ nr Ärende
24-26. Sekretessärenden
27. Yttrande över revisionens granskning av hyresbidrag till föreningar
28. Revidering av socialnämndens delegationsordning
29. Redovisning av tillbud 2018
30. Redovisning av avvikelser i verksamheten 2018
31. Redovisning av klagomål och synpunkter 2018
32. Redovisning av personuppgiftsincidenter 2018
33. Internkontrollrapport 2018
34. Årsredovisning för socialnämnden 2018
35. Nämndens plan med budget 2019
36. Anmälan av delegationsbeslut
37. Meddelanden

Sammanträde den 20 mars 2019
§ nr Ärende
38. Fastställande av dagordning
39.-40 Sekretessärenden
41. TEMA-insatser för ungdomar inom öppenvården
42.Tillägg och ändringar i Delegationsordningen 
43. Förslag på särskilt förordnade tjänstemän 
44.Internkontrollplan 2019 
45. Verksamhetsinformation
46. Ledamotsinitiativ angående budgetförstärkning
47. Anmälan av delegationsbeslut
48. Meddelanden

Sammanträde den 24 april 2019
§ nr Ärende
49.-59. Sekretessärenden
60. Riktlinjer för barn- och ungdomsärenden
61. Verksamhetsinformation
62. Anmälan av delegationsbeslut
63. Meddelanden

Sammanträde den 15 maj 2019
§ nr Ärende
64. TEMA-En resa från Afghanistan till Sverige
65. Fördelning av föreningsbidrag 2019
66. Statistik-vuxna
67. Tertialrapport 2019 socialnämnden tertial 1 2019
68. Verksamhetsinformation
69. Anmälan av delegationsbeslut
70. Meddelanden

Sammanträde den 12 juni 2019
§ nr Ärende
71. Fastställande av dagordning
72.-76 Sekretessärenden
77. TEMA-digitalisering
78. Yttrande till IVO Dnr 8.5-20280/2019-1
79. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
80. Yttrande över idrottspolitiskt program 2020-2023
81.Yttrande över måltidspolitiskt program 2020-2023
82. Månadsrapport
83. Plan med budget-information
84. Verksamhetsinformation
85. Anmälan av delegationsbeslut
86. Meddelanden
87. Sommarhälsning

Sammanträde den 21 augusti 2019
§ nr Ärende
88. Fastställande av dagordning
89.-94 Sekretessärenden
95. TEMA-Statistik (Barn och unga)
96. Tillägg och ändringar i delegationsordningen
97. Val av ledamot till socialnämndens utskott och klagomålsdelegation samt delegat i fondärenden
98. Val av ersättare till socialnämndens utskott
99. Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2020
100. Uppdrag till förvaltningen-verkställande av socialförvaltningens åtgärdspaket
101. Månadsrapport
102. Verksamhetsinformation
103. Anmälan av delegationsbeslut
104. Meddelanden

Sammanträde den 24 januari 2018
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagordning
2-9. Sekretessärenden
10. TEMA-TUNA-projektet
11. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - fjärde kvartalet 2017
12. Yttrande över Samråd gällande Detaljplan för Rådmannen 3 och del av Sandbäcken 3:1.
13. Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2018
14. Delegationsordning för socialnämnden 2018
15. Verksamhetsinformation
16. Anmälan av delegationsbeslut
17. Meddelanden

Sammanträde den 21 februari 2018
§ nr Ärende
18. Fastställande av dagordning
19-22. Sekretessärenden
23. TEMA-Perrongen
24. Yttrande efter tillsyn på Vallmovillan HVB
25. Årsredovisning för socialnämnden 2017
26. Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten
27. Redovisning av synpunkter och klagomål 2017
28. Yttrande över Grönplan för Katrineholm stad
29. Verksamhetsinformation
30. Anmälan av delegationsbeslut
31. Meddelanden

Sammanträde den 21 mars 2018
§ nr Ärende
32. Fastställande av dagordning
33-46. Sekretessärenden
47. TEMA Samverkan
48. Redovisning av internkontroll 2017
49. Svar på remiss gällande schablonfördelningar ensamkommande 2018
50. Yttrande - Förslag till kompetensförsörjningsplan
51. Utredning enlig Lex Sarah
52. Revidering av kvalitetsledningssystem
53. Kvalitetsberättelse 2017
54. Verksamhetsinformation
55. Anmälan av delegationsbeslut SOCN 2018-03-21
56. Meddelanden SOCN 2018-03-21

Sammanträde den 18 april 2018
§ nr Ärende
57. Fastställande av dagordning
58-68. Sekretessärenden
69. TEMA-ny kommunallag och dataskyddsförordning (GDPR)
70 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2018
71 Internkontrollplan 2018
72 Verksamhetsinformation
73 Anmälan av delegationsbeslut SOCN 2018-04-18
74 Meddelanden SOCN 2018-04-18

Sammanträde den 16 maj 2018
§ nr Ärende
75. Fastställande av dagordning
76-78. Sekretessärenden
79. Utredning enligt 14 kap 3 § SoL (Lex Sarah) med anledning av rapporterad risk för brist i rättssäkerhet vid handläggning och utförande
80. Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020
81. Fördelning av föreningsbidrag 2018
82. Verksamhetsinformation
83. Anmälan av delegationsbeslut
84. Meddelanden

Sammanträde den 13 juni 2018
§ nr Ärende
85. Fastställande av dagordning
86-105. Sekretessärenden
106. TEMA-Kvinno- och tjejjouren Miranda
107. Revidering av socialnämndens delegationsordning
108. Utredning enligt 14 kap 3 § (lex Sarah) med anledningav rapporterade brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande
109. Riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning
110. Riktlinjer för Förmedlingsmedel
111. Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
112. Dataskyddsombud för socialnämnden
113. Verksamhetsinformation
114. Anmälan av delegationsbeslut
115. Meddelanden

Sammanträde den 15 augusti 2018
§ nr Ärende
116 Fastställande av dagordning
117-133. Sekretessärenden
134. TEMA-Mottagningsgruppen för den sociala barnavårdens arbete
135. Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i närarelation 2018-2020
136. Återrapportering uppdrag - utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare
137. Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget 2019
138. Verksamhetsinformation
139. Anmälan av delegationsbeslut
140. Meddelanden

Sammanträde den 19 september 2018
§ nr Ärende
141. Fastställande av dagordning
142. Sekretessärende
143. TEMA-Lyckliga gatorna
144. Återkallelse av serveringstillstånd på före detta Harrys
145. Arkivering av faderskap
146. Förslag om höjning av avgift inom socialnämndens verksamhet
147. Delårsrapport 2018
148. Verksamhetsinformation
149. Anmälan av delegationsbeslut
150. Meddelanden

Sammanträde den 24 oktober 2018
§ nr Ärende
151. Fastställande av dagordning
152-158. Sekretessärenden
159. TEMA-Familjehemsgruppens verksamhet
160. Sammanträdesdagar 2019 - socialnämnden samt dess utskott
161. Verksamhetsinformation
162. Anmälan av delegationsbeslut
163. Meddelanden

Sammanträde den 12 december 2018
§ nr Ärende
164. Fastställande av dagordning
165-178. Sekretessärenden
179. TEMA-Boendestöd samt budget- och skuldrådgivning
180. Länsbaserad socialjour
181. Verksamhetsinformation
182. Anmälan av delegationsbeslut
183. Meddelanden
184. God jul

Sammanträde den 25 januari 2017
§ nr Ärende
1. Sekretessärende
2. Fastställande av dagordning
3. Tema - Boendegruppen
4. Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämndens område
5. Revidering av socialnämndens kvalitetsledningssystem
6. Yttrande över remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun
7. Angående motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet
8. Redovisning av synpunkter och klagomål 2016
9. Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten för 2016
10. Ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2017
11. Attestförteckning 2017
12. Verksamhetsinformation
13. Anmälan av delegationsbeslut
14. Meddelanden

Sammanträde den 1 mars 2017
§ nr Ärende
15. Sekretessärende
16. Sekretessärende
17. Fastställande av dagordning
18. TEMA - #jagmed
19. Socialnämndens årsredovisning för 2016
20. Yttrande över revisionsrapport om internkontrollen
21. Internkontrollrapport för 2016 samt reviderad plan för 2015-2018
22. Tillsynsplan för 2017
23. Dokumenthanteringsplan för socialnämnden
24. Delegationsordning för socialnämnden
25. Verksamhetsinformation - förvaltningens aktiviteter 2017 samt fördelning av budgetramen 2017
26. Anmälan av delegationsbeslut
27. Meddelanden

Sammanträde den 19 april 2017
§ nr Ärende
28-34. Sekretessärenden
35. TEMA - Ungdomsenheten
36. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - första kvartalet 2017
37. Yttrande över revisionsrapport - placering av barn och unga i HVB hem
38. Verksamhetsinformation
39. Anmälan av delegationsbeslut
40. Meddelanden

Sammanträde den 17 maj 2017
§ nr Ärende
41. Fastställande av dagordning
42-48. Sekretessärenden
49. TEMA - Vårnäs
50. Utdelning socialnämndens föreningsbidrag 2017
51. Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga
52. Verksamhetsinformation
53. Delegationsbeslut
54. Meddelanden

Sammanträde den 14 juni 2017
§ nr Ärende
55. Fastställande av dagordning
56-62. Sekretessärenden
63. TEMA- Lyckliga gatorna
64. Val av klagomålsdelegation
65. Val till utskott
66. Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4
67. Verksamhetsinformation
68. Delegationsbeslut
69. Meddelanden

Sammanträde den 16 augusti 2017
§ nr Ärende
70. Fastställande av dagordning
71-78. Sekretessärenden
79. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - andra kvartalet 2017
80. Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget 2018
81. Utdelning socialnämndens föreningsbidrag 2017 till Kvinno- och tjejjouren Miranda
82. Verksamhetsinformation
83. Anmälan av delegationsbeslut
84. Meddelanden
85. Avtackningar

Sammanträde den 20 september 2017
§ nr Ärende
86. Fastställande av dagordning
87-90. Sekretessärenden
91. Presentation
92. TEMA-Försörjningsstöd
93. Delårsrapport för socialförvaltningen 2017
94. Verksamhetsinformation
95. Delegationsbeslut socialnämnden 2017-09-20
96. Meddelanden socialnämnden 2017-09-20

Sammanträde den 25 oktober 2017
§ nr Ärende
97. Fastställande av dagordning
98-101. Sekretessärenden
102. TEMA Dagöholm
103. Ändring av attestförteckning för höst och vinter 2017
104. Sammanträdesdagar 2018 - socialnämnden samt dess utskott
105. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - tredje kvartalet 2017
106. Reviderade riktlinjer avseende vuxenärenden inom enheten Bistånd barn, unga och vuxna (BUV)
107. Utredning enligt Lex Sarah
108. Föreningsbidrag- tilläggsförslag
109. Verksamhetsinformation
110. Anmälan av delegationsbeslut
111. Meddelanden

Sammanträde den 9 november 2017
§ nr Ärende
112. Fastställande av dagordning
113-116. Sekretessärenden

Sammanträde den 6 december 2017
§ nr Ärende
117. Fastställande av dagordning
118-126. Sekretessärenden
127. Yttrande till IVO angående föreståndare- Kollektivet
128. TEMA-Social Insatsgrupp (SIG)
129. Nämndens plan med budget 2018
130. Verksamhetsinformation
131. Anmälan av delegationsbeslut
132. Meddelanden
133. God jul

2017

Sammanträde 2017-12-06

Sammanträde 2017-10-25

Sammanträde 2017-09-20

Sammanträde 2017-08-16

Sammanträde 2017-06-14

Sammanträde 2017-05-17

Sammanträde 2017-04-19

Sammanträde 2017-03-01

Sammnaträde 2017-01-25

Kontakt

Nämndsekreterare socialnämnden

Telefon: 0150-569 90

Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm