/
/

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boenden, i hemsjukvården, på dagverksamhet och i daglig verksamhet.

 

Kommunen erbjuder även rehabilitering och förskriver vissa hjälpmedel. Personer med särskilda behov kan få intyg för stöd till tandvård. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är ansvarig för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården. Ansvaret gäller bland annat den vård och behandling
som ges och de krav som ställs på kontakter med läkare och annan hälso- och
sjukvårdspersonal. Det gäller även läkemedelshantering, dokumentation samt anmälan om skador i hälso- och sjukvården.

MAS har även ett övergripande ansvar för att det finns riktlinjer, rutiner och instruktioner samt uppföljning av verksamheterna utifrån patientsäkerhetsfrågor. 

Telefon

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0150-568 17

Vill du ha stöd och hjälp vid en närståendes demenssjuk­dom kan du kontakta
kommunens demenssjuksköterska.

Demenssjuksköterskan kan hjälpa dig om du har frågor om:

  • utredning av minnesproblem
  • hur du ska bemöta en person som är demenssjuk
  • om du behöver tips om hur du ska göra i olika situationer

Telefon

Demenssjuksköterska 0150-572 43

Hemsjukvård

Kommunens hemsjukvård drivs utifrån ett hälsofrämjande synsätt av personal med rätt kompetens. Personalen består av distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar i team.

Hemsjukvården är uppdelad på geografiska distrikt som även omfattar landsbygden. Arbete drivs på uppdrag av primärvården och regionen. 

För att bli inskriven i hemsjukvården ska du vara över 18 år och ha ett långvarigt sjukvårdsbehov. Hembesök erbjuds när du inte själv eller med hjälp kan ta dig till din vårdcentral eller sjukhus. En bedömning görs av distriktsläkare, distriktssköterska, fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut innan du blir inskriven i hemsjukvården.

Distriktssköterskorna tjänstgör dygnet runt.

Telefon

Vård och omsorg Direkt 0150-48 80 30 
Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16.

Rehabenheten: 0150-48 84 60
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.30-9.00

Vänd dig i första hand till din vårdcentral för bedömning om behov av hjälpmedel. Det kan till exempel vara rullator, rullstol, förhöjning till toalett och andra hjälpmedel som är aktuella för att du ska klara din dagliga livsföring.

Vårdcentralen remitterar sedan uppdraget till kommunen om du inte kan ta dig till vårdcentralen. Ett avgiftbelagt hembesök utförs då av kommunens Rehabenhet.

Hjälpmedlen är ett lån så länge som behov finns. Används det inte ska det återlämnas till Hjälpmedelscentralen på eget ansvar.

Telefon

Rehabenheten 0150-48 84 60
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.30-9.00.

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen.

Katrineholms kommun har en patientförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar och den omfattar hälso- och sjukvård som kommunen driver.

Om du har råkat ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Skadelidande eller anhöriga skickar in ett krav till kommunen: vardochomsorgsforvaltningen@katrineholm.se

Rehabiltering

För att du ska kunna bo hemma så länge som möjligt erbjuds stöd, vård och rehabilitering i hemmet. Stödet är en del av Katrineholms trygghetsmodell. Den ska bidra till att äldre får högre livskvalité och förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare.

Är du inskriven i hemsjukvården kan Rehabenhetens fysioterapeut/sjukgymnast och/eller arbetsterapeut komma på besök för bedömning.

Är du inte inskriven i hemsjukvården så vänder du dig till din vårdcentral i första handl. De kan sedan remittera uppdrag till kommunens Rehabenhet.

Telefon

Rehabenheten 0150-48 84 60
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.30-9.00

Dagrehab

Dagrehab finns på Lövåsgården och vänder sig till äldre personer i Katrineholm som behöver träning i kombination med social samvaro.

Är du intresserad av att börja på dagrehab gör vi gärna ett hembesök först. Då kan vi tillsammans komma överens om vilket mål du ska ha med din vistelse hos oss.

Du kan anmäla ditt intresse att delta i dagrehab i vår e-tjänst och blankett via den här länken Länk till annan webbplats..

Telefon

Dagrehab 0150-578 52

Om du vill lämna synpunkter eller klaga på kommunens hälso- och sjukvård vänder du dig i första hand till den verksamhet det berör.
Om du inte är nöjd med hur frågan hanterats där kan du gå vidare och kontakta
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS bedömer om ditt ärende behöver utredas.

Lämna synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats.

Om du anser att du eller närstående blivit felbehandlad kan du kontakta Patientnämnden i Södermanlands län Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål är viktiga för att förända och förbättra vården och omsorgen så att andra inte drabbas på samma sätt.

Telefon

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0150-568 17

Vuxna som har särskilda behov kan efter bedömning få del av regionens tandvårdsstöd. Det betyder att du betalar samma avgift som i hälso- och sjukvården när du besöker tandvården.
Du har rätt att få avgiften införd i ditt högkostnadskort och om du har frikort så gäller det. 

Regionens tandvårdsstöd omfattar:

  • Tandvård vid stort omvårdnadsbehov
  • Tandvård som led i sjukdomsbehandling
  • Läkarremiss krävs i de flesta fall
  • Tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. Särskilt läkarintyg krävs. 

Intyg skrivs ut av LSS-handläggare eller sjuksköterska i äldreboende.

Personer som är berättigade till stödet får ett tandvårdskort av regionen som ska visas upp vid besök i tandvården.

Personer med funktionsnedsättning kontaktar LSS-handläggare:

0150-568 64 (psykiatri)
0150-568 65 (födda dag 1-10)
0150-48 81 27 (födda dag 11-20)
0150-568 93 (födda dag 21-31) 
Telefontid: måndag-fredag 10.00-11.30

Äldre i hemsjukvården och boende på äldreboende kontaktar:

Vård och omsorg Direkt 0150-48 80 30 för information om aktuell sjuksköterska. 
Telefontid: måndag-fredag klockan 9.00-12.00 och 13.30-16.00.

Läsa mer om tandvårdsstöd på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats..