/

Styrdokument i förskolan

Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för förskolan.

Skolplan

Katrineholms förskolor och skolor bygger på öppenhet och tydlighet samt utveckling, trygghet och närhet. Varje möte ska kännetecknas av det lustfyllda lärandet i ett 1-19-årsperspektiv. Alla barn och elever, oavsett kön och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Katrineholms kommuns skolplan 2016-2019PDF

Likabehandlingsplaner

Alla förskolor måste ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ska stärna barnens lika rättigheter och innebär att förskolan aktivt och målinriktat måste arbeta med att förhindra all kränkande behandling. Likabehandlingsplanen redovisar hur det arbetet går till.

 

Asplundens förskola (Sköldinge)
Likabehandlingsplan Asplundens förskola 2018-2019PDF

Backa förskola
Likabehandlingsplan Backa förskola 2018-2019PDF

Berguvens förskola
Likabehandlingsplan Berguvens förskola 2018-2019PDF

Bie förskola
Likabehandlingsplan Bie förskola 2018-2019PDF

Björkviks förskola
Likabehandlingsplan Björkviks förskola 2018-2019PDF

Borgens förskola
Likabehandlingsplan Borgens förskola 2018-2019PDF

Fågelbo förskola (Forssjö)
PDF
Likabehandlingsplan Fågelbo förskola 2018-2019PDF

Gersnäs förskola
Likabehandlingsplan Gersnäs förskola 2018-2019PDF

Guldregnets förskola
Likabehandlingsplan Guldregnets förskola 2018-2019PDF

Häringe förskola (Valla)
PDF
Likabehandlingsplan Häringe förskola 2018-2019PDF

Karossens förskola
Likabehandlingsplan Karossens förskola 2018-2019PDF

Lasstorps förskola
Likabehandlingsplan Lasstorps förskola 2018-2019PDF

Mysaks förskola
Likabehandlingsplan Mysaks förskola 2018-2019PDF

Norrgårdens förskola
Likabhehandlingsplan Norrgårdens förskola 2018-2019PDF

Näverstugans förskola
Likabehandlingsplan Näverstugans förskola 2018-2019PDF

Påfågelns förskola
Likabehandlingsplan Påfågelns förskola 2018-2019PDF

Regndroppens förskola
Likabehandlingsplan Regndroppens förskola 2018-2019PDF

Rävens förskola (Julita)
Likabehandlingsplan Rävens förskola 2018-2019PDF

Saltkråkans förskola
Likabehandlingsplan Saltkråkans förskola 2018-2019PDF

Stavstugans förskola
Likabehandlingsplan Stavstugans förskola 2018-2019PDF

Sörgårdens förskola
Likabehandlingsplan Sörgårdens förskola 2018-2019PDF

Tjäderns förskola
Likabehandlingsplan Tjäderns förskola 2018-2019PDF

Trädgårdens förskola
Likabehandlingsplan Trädgårdens förskola 2018-2019PDF

Ängstugans förskola (Strångsjö)
Likabehandlingsplan Ängstugans förskola 2018-2019PDF

Örnens förskola
Likabehandlingsplan Örnens förskola 2018-2019PDF

Handlingsplan vid hot och våld

Handlingsplan vid hot och våld, förskolaPDF

Handlingsplan för språkutveckling

Språkutvecklingsplanen är framtagen av en grupp bestående av språkutvecklare, lärare, logoped, specialpedagog och förskollärare verksamma i Katrineholms kommun. Tanken är att planen, som vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund, ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål, men då det finns ett behov av extra stöd kring flerspråkiga barn/elever har den delen fått ett större utrymme.

Handlingsplan för språkutveckling 2017-2018PDF

Handlingsplan för matematikutveckling

Handlingsplan har tagits fram av en grupp bestående av förskollärare, matematiklärare och speciallärare. Syftet med handlingsplanen är att matematikutvecklingen inom Katrineholms skolor ska ske i ett F-19 perspektiv och som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå målen med matematiksatsning (PISA 2015) som fastslagits av Bildningsnämnden.

Handlingsplan matematikutveckling 2019-2020PDF