/
/

Styrdokument i förskolan

Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för förskolan.

Likabehandlingsplaner

Alla förskolor måste ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ska värna barnens lika rättigheter och innebär att förskolan aktivt och målinriktat måste arbeta med att förhindra all kränkande behandling. Likabehandlingsplanen redovisar hur det arbetet går till.


Asplundens förskola (Sköldinge)
Likabehandlingsplan Asplundens förskola 2020-2021PDF

Backa förskola
Likabehandlingsplan Backa förskola 2020-2021PDF

Berguvens förskola
Likabehandlingsplan Berguvens förskola 2020-2021PDF

Likabehandlingsplan Berguvens förskola 2020-2021 PDF(kortversion)

Bie förskola
Likabehandlingsplan Bie förskola 2020-2021PDF

Björkviks förskola
Likabehandlingsplan Björkviks förskola 2020-2021PDF

Borgens förskola
Likabehandlingsplan Borgens förskola 2020-2021PDF

Fågelbo förskola (Forssjö)
PDF
Likabehandlingsplan Fågelbo förskola 2020-2021PDF

Gersnäs förskola
Likabehandlingsplan Gersnäs förskola 2020-2021PDF

Guldregnets förskola
Likabehandlingsplan Guldregnets förskola 2020-2021PDF

Häringe förskola (Valla)
PDF
Likabehandlingsplan Häringe förskola 2020-2021PDF

Karamellens förskola

Likabehandlingsplan Karamellen 2020-2021PDF

Karossens förskola
Likabehandlingsplan Karossens förskola 2020-2021PDF

Lasstorps förskola
Likabehandlingsplan Lasstorps förskola 2020-2021PDF

Mini syd förskola

Likabehandlingsplan Mni syd förskola 2020-2021PDF

Mysaks förskola
Likabehandlingsplan Mysaks förskola 2020-2021PDF

Norrgårdens förskola
Likabehandlingsplan Norrgårdens förskola 2020-2021PDF

Näverstugans förskola
Likabehandlingsplan Näverstugans förskola 2020-2021PDF

Påfågelns förskola
Likabehandlingsplan Påfågelns förskola 2020-2021PDF

Regndroppens förskola
Likabehandlingsplan Regndroppens förskola 2020-2021PDF

Rävens förskola (Julita)
Likabehandlingsplan Rävens förskola 2020-2021PDF

Saltkråkans förskola
Likabehandlingsplan Saltkråkans förskola 2020-2021PDF

Stavstugans förskola
Likabehandlingsplan Stavstugans förskola 2020-2021PDF

Sörgårdens förskola
Likabehandlingsplan Sörgårdens förskola 2020-2021PDF

Tjäderns förskola
Likabehandlingsplan Tjäderns förskola 2020-2021PDF

Trädgårdens förskola
Likabehandlingsplan Trädgårdens förskola 2020-2021PDF

Ängstugans förskola (Strångsjö)
Likabehandlingsplan Ängstugans förskola 2020-2021PDF

Örnens förskola
Likabehandlingsplan Örnens förskola 2020-2021PDF

Handlingsplan vid hot och våld

Handlingsplan vid hot och våld, förskolaPDF

Handlingsplan för språkutveckling

Språkutvecklingsplanen är framtagen av en grupp bestående av språkutvecklare, lärare, logoped, specialpedagog och förskollärare verksamma i Katrineholms kommun. Tanken är att planen, som vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund, ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål, men då det finns ett behov av extra stöd kring flerspråkiga barn/elever har den delen fått ett större utrymme.

Handlingsplan för språkutveckling 2020PDF

Uppföljning av språkutvecklingsplanenPDF

Handlingsplan för språkutveckling

Planen för språkutveckling är framtagen av språkutvecklare, lärare, logoped, specialpedagog och förskollärare i Katrineholms kommun. Planen vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund. Tanken är att planen ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn/elever. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål.

Handlingsplan för språkutveckling 2020PDF

Uppföljning av språkutvecklingsplanenPDF

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Katrineholms kommun har som mål att öka måluppfyllelsen för våra elever. En ökad
målmedvetenhet hos eleverna bidrar till ökad motivation för lärande och en starkare framtidstro. Alla barn och elever, oavsett könstillhörighet och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledningPDF

Handlingsplan för matematikutveckling

Handlingsplan har tagits fram av en grupp bestående av förskollärare, matematiklärare och speciallärare. Syftet med handlingsplanen är att matematikutvecklingen inom Katrineholms skolor ska ske i ett F-19 perspektiv och som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå målen med matematiksatsning (PISA 2015) som fastslagits av Bildningsnämnden.

Handlingsplan matematikutveckling 2019-2020PDF

Jämställdhetsintegrering

Den här strategin är framtagen för att visa på hur bildningsförvaltningen ser på samt genomför jämställdhetsintegrering på ett hållbart sätt. I dokumentet hittar du vad som ligger till grund för strategin samt i slutet praktiska exempel på hur vi idag, 2019, gör för att integrera jämställdhetsarbetet.

Strategi för hållbar jämställdhetsintegreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan för mottagande av nyanlända

Kommunen har genom Bildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för hur bemötandet av nyanlända barn och ungdomar skall genomföras.

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskola och förskoleklassPDF