/

Bygg- och miljönämnden

Här hittar du bygg- och miljönämndens kallelser, protokoll och protokollsbilagor samlade under respektive sammanträdesdatum.

Sammanträde 2024-06-19

§nr ärende

57 Val av justerare
58 Fastställande av dagordning
59 Information
60 Redovisning av delegationsbeslut
61 Rapportering av pågående planer 2024
62 Ansökan om särskild handräckning, XXXXX
63 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
64 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
65 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
66 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
67 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
68 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
69 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
70 Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB, Sköldinge-Valla
16:1
71 Miljösanktionsavgift gällande köldmedium, Sandbäcken 3:1
och Gullvivan 4
72 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen, Godishuset i Lövåsen
AB, Barken 92
73 Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen, Normal
Sweden AB, Lövkojan 10
74 Förbud enligt tobakslagen förenat med löpande vite på
fastigheten Karossen 9
75 Meddelande

Sammanträde 2024-05-15

§nr ärende

32 Val av justerare
33 Fastställande av dagordning
34 Information
35 Redovisning av delegationsbeslut
36 Rapportering av pågående planer 2024
37 Godkännande - Detaljplan för Igelkotten
38 Ansökan om bygglov för nybyggnad av jaktcenter
39 Beslut om strandsskyddsdispens för avverkning inom
ledningsgata för ny kraftledning, XXXXX
40 Beslut om strandsskyddsdispens för avverkning och
anläggande av ny stolpe (59) inom ledningsgata för ny
kraftledning, XXXXX
41 Beslut om strandskyddsdispens för avverkning och
anläggande av ny stolpe (65) inom ledningsgata för
kraftledning, XXXXX
42 Beslut om strandsskyddsdispens för avverkning och
anläggande av nya stolpar (66 och 67) inom ledningsgata för
ny kraftledning, XXXXX
43 Beslut om strandskyddsdispens för avverkning inom
ledningsgata för ny kraftledning, XXXXX
44 Beslut om strandskyddsdispens för avverkning inom
ledningsgata för ny kraftledning, XXXXX
45 Beslut om strandskyddsdispens för avverkning och
anläggande av ny stolpe (79) inom ledningsgata för ny
kraftledning, XXXXX
46 Beslut om strandskyddsdispens för avverkning inom
ledningsgata för ny kraftledning, XXXXX
47 Beslut om strandskyddsdispens för avverkning och
anläggande av nya stolpar (86 och 91) inom ledningsgata för
ny kraftledning, XXXXX
48 Beslut om strandskyddsdispens för avverkning inom
ledningsgata för ny kraftledning, XXXXX
49 Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB
50 Förbud vid vite att släppa ut spillvaten, XXXXX - XXXXX
51 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX -XXXXX
52 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX -XXXXX
53 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX - XXXXX
54 Utsträckt tömningsintervall för vissa slamavskiljare
55 Yttrande över förslag till en anställningsmyndighet
56 Meddelande

Sammanträde 2024-03-20

§nr ärende

24 Val av justerare
25 Fastställande av dagordning
26 Information till bygg- och miljönämnden
27 Redovisning av delegationsbeslut
28 Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2024
29 Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor
till skola inom fastigheten XXXXX
30 Byggsanktionsavgift för riven industri/lagerbyggnad
innan startbesked på fastigheten XXXXX
31 Meddelanden

Sammanträde 2024-02-14

§nr ärende

1 Val av justerare
2 Fastställande av dagordning
3 Information
4 Redovisning av delegationsbeslut
5 Rapportering av pågående planer 2024
6 Ansökan om bygglov för ändrad användning, kontor till skola -
Rådmannen 3
7 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
8 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
9 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
10 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
11 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
12 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
13 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
14 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
15 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
16 Remissvar - Slutgiltiga villkor för utsläpp av rökgaskondensat
17 Remissvar - Kravet på anmälan för komplementbostadshus
och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
18 Yttrande - Förslag till vattentjänstplan för Katrineholms
kommun
19 Årsredovisning bygg- och miljönämnden 2023
20 Internkontrollrapport bygg- och miljönämnden 2023
21 Internkontrollplan bygg- och miljlönämnden 2024
22 Behovsutredning 2024-2026 med tillsynsplan 2024 samt
kontrollplan för livsmedel 2024
23 Meddelande

Sammanträde 2023-11-29

§nr ärende

105. Val av justerare
106. Fastställande av dagordning
107. Information
108. Redovisning av delegationsbeslut
109. Rapportering av pågående planer 2023
110. Godkännande - detaljplan för Kerstinboda 3:3 m.fl.
111. Granskning - detaljplan för Igelkotten 1
112. Ansökan om rivningslov för Lasstorp 4:3
113. Ansökan om rivningslov för Tallen 4
114. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad inom XXXXX
115. Ansökan om bygglov för tillbyggnad inom XXXXX
116. Beslut om sanktionsavgift för LZ Grossist AB
117. Ansökan om utdömande av vite, XXXXX
118. Upphörande av styrdokument - riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen
119. Indexuppräkning av taxor år 2024
120. Meddelande

Sammanträde 2023-10-26

§nr ärende

93. Val av justerare
94. Fastställande av dagordning
95. Information
96. Redovisning av delegationsbeslut
97. Rapportering av pågående planer 2023
98. Ny detaljplan för Rådmannen 3
99. Granskning - detaljplan för Strängstorpsvägen
100. Byggsanktionsavgift för ändring utan startbesked, XXXXX
101. Byggsanktionsavgift för olovligt uppförd byggnad, XXXXX
102. Yttrande över förslag till översiktsplan, Framtidsplan 2050
103. Sammanträdesdagar bygg- och miljönämnden 2024
104. Meddelande

Sammanträde 2023-09-20

§nr ärende

79. Val av justerare
80. Fastställande av dagordning
81. Information
82. Redovisning av delegationsbeslut
83. Rapportering av pågående planer 2023
84. Rivning av fritidshus utan startbesked, XXXXX
85. Föreläggande om att ta bort brygga, XXXXX (XXXXX)
86. Föreläggande om att ta bort brygga, XXXXX (XXXXX)
87. Föreläggande om att ta bort brygga, XXXXX (XXXXX)
88. Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB
89. Yttrande över förslag till idrottspolitiskt program 2024-2027
90. Revidering av taxa för BMN enligt PBL och MB
91. Delårsrapport 2023 för BMN
92. Meddelande

Sammanträde 2023-08-23

§nr ärende

64. Val av justerare
65. Fastställande av dagordning
66. Information
67. Redovisning av delegationsbeslut
68. Rapportering av pågående planer 2023
69. Godkännande - detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1
70. Förbud mot utsläpp av spillvatten, XXXXX och XXXXX
71. Underlag för övergripande plan med budget 2024 BMN
72. Revidering av delegationsordning för BMN
73. Revidering av taxa för BMN enligt miljöbalken
74. Revidering av reglemente BMN
75. Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar
76. Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel m.m.
77. Yttrande över förslag till måltidspolitiskt program 2024-2027
78. Meddelande

Sammanträde 2023-06-07

§nr ärende

54. Val av justerare
55. Fastställande av dagordning
56. Information
57. Redovisning av delegationsbeslut
58. Rapportering av pågående planer
59. Granskning - detaljplan för Kerstinboda 3:3 m.fl.,
60. Ansökan om förhandsbesked nybyggnad, XXXXX
61. Beslut om föreläggande med vite, XXXXX
62. Beslut ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning
63. Meddelande

Sammanträde 2023-05-10

§nr ärende

45. Val av justerare
46. Fastställande av dagordning
47. Information
48. Redovisning av delegationsbeslut
49. Rapportering av pågående planer
50. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad
51. Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB
52. Beslut om föreläggande med vite, Hofsta säteri AB
53. Meddelande

Sammanträde 2023-04-12

§nr ärende

30. Val av justerare
31. Fastställande av dagordning
32. Information till bygg- och miljönämnden
33. Redovisning av delegationsbeslut
34. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prio 2023
35. Granskning - Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1
36. Ansökan om bygglov för nybyggnad av telekomtorn
37. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten XXXXX
38. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
39. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
40. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
41. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
42. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
43. Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden
44. Meddelande

Sammanträde 2023-03-01

§nr ärende

13. Val av justerare
14. Fastställande av dagordning Information
15. Information
16. Redovisning av delegationsbeslut
17. Rapportering av pågående planer med tidsplaner och prio 2023
18. Godkännande, detaljplan för Duvestrand - norra delen
19. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad, XXXXX
20. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad, XXXXX
21. Byggsanktionsavgift för påbörjad åtgärd utan startbesked
22. Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd, XXXXX
23. Yttrande om överklagat tillstånd till djurhållning, XXXXX
24. Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2023
25. Årsredovisning 2022 för bygg- och miljönämnden
26. Internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2023
27. Plan med budget för bygg- och miljönämnden 2023
28. Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden 2022
29. Meddelande

Sammanträde 2023-02-01

§nr ärende

1. Information till bygg- och miljönämnden
2. Redovisning av delegationsbeslut
3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2023
4. Detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheterna
Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1, Katrineholm, Katrineholms
kommun
5. Detaljplan för Hvalsta gård, fastigheten Valsta 3:1 m.fl.,
Sköldinge, Katrineholms kommun
6. Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad/ändring av
transformatorstation
7. Anmälan om rivning av byggnader innan ansökan om
rivningslov beviljats
8. Tillsyn av tillbyggnad uppförd innan bygglov beviljats
9. Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB
10. Remissvar Platsvarumärket Katrineholm
11. Behovsutredning 2023-2025 och tillsynsplan 2023 för BMN
12. Meddelanden till bygg- och miljönämnden

2022

Sammansträde 30 november

Sammanträde 19 oktober

Sammanträde den 14 september

Sammanträde den 17 augusti

Sammanträde den 11 maj

Sammanträde den 6 april

Sammanträde den 9 mars 2022

Sammanträde den 9 februari 2022


2021

Sammanträde den 8 december 2021

Sammanträde den 3 november 2021

Sammanträde den 22 september 2021

Sammanträde den 11 augusti 2021

Sammanträde den 9 juni 2021

Sammanträde den 5 maj 2021

Sammanträde den 7 april 2021

Sammanträde den 3 mars 2021.

Sammanträde den 3 februari 2021


2020

Sammanträde den 9 december 2020

Inställt.

Sammanträde den 4 november 2020

Sammanträde den 23 september 2020

Sammanträde den 12 augusti 2020

Sammanträde den 17 juni 2020

Sammanträde den 13 maj 2020

Sammanträde den 4 mars 2020

Sammanträde den 5 februari 2020


2019

Sammanträde den 11 december 2019

Sammanträde den 6 november 2019

Sammanträde den 18 september 2019

Sammanträde den 21 augusti 2019

Sammanträde den 26 juni 2019

Sammanträde den 22 maj 2019

Sammanträde den 17 april 2019

Sammanträde den 6 mars 2019

Sammanträde den 6 februari 2019