/

Insatser & stöd för personer med funktionsnedsättning

Här finns information om insatser och stöd du kan söka.

Ansöka om insatser och stöd

För att ansöka om insatser och stöd kontaktar du en handläggare (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).
Du kan även ansöka om insatser och stöd i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om. Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut. Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt behov.

broschyren Guide för personer med psykisk ohälsa Pdf, 708.4 kB, öppnas i nytt fönster. finns information om stödinsatser för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Mer information om olika insatser och stöd finns här nedan.

Avlösarservice

Om du vårdar ett barn eller en anhörig med funktionsnedsättning i ditt hem, har du möjlighet att få avlösarservice i hemmet. Samma möjlighet finns för dig som är familjehemsförälder.

Ledsagarservice

Med en ledsagare kan du delta i kultur-, nöjes- och fritidsaktiviteter, besöka släktingar eller bara ta en promenad. Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till din bostad eller annan mötesplats. Ni följs sedan åt till aktiviteten. Vad du ska göra bestämmer du själv.

Boendestöd är till för personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som bor i egen bostad.

Boendestöd kan till exempel innebära att få stöd med att klara hemmets skötsel, göra ärenden och ta kontakt med myndigheter. Det kan också innebära att bryta ensamhet, stärka självkänsla och utveckla det sociala livet.

Stödet utformas tillsammans med dig efter dina behov och önskemål. Målsättningen är att skapa och upprätthålla en väl fungerande vardag, bidra till ökad självständighet och känsla av trygghet.

Detta kan du få stöd med

Stöd i hemmet

 • matlagning
 • inköp
 • städning
 • tvätt
 • planering och struktur av vardagssysslor.

Stöd vid aktiviteter

 • fritidsaktiviteter
 • sport och motion
 • kulturella aktiviteter
 • uträtta ärenden
 • komma iväg till och vara ett stöd vid möten, läkarbesök med mera.

Stöd vid kontakter med

 • myndigheter
 • föreningar
 • arbetsgivare
 • gode män/förvaltare
 • familjemedlemmar med flera.

Personalen kan vara ett stöd i att utbyta tankar och idéer samt ventilera svårigheter. Tillsammans hittar ni metoder för att minska och/eller lösa problem men även utveckla det du är bra på.

Avgift

När du har boendestöd betalar du en avgift. Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst, eventuellt bostadstillägg och boendekostnad.

Boendestödgrupper

Det finns fyra olika boendestödsgrupper i Katrineholms kommun med olika inriktning och kompetens. En av grupperna inriktar sig på neuropsykiatri. Personalen utgår från olika lokaler belägna i centrala Katrineholm.

Personalen använder omärkta bilar och arbetskläder för att inte väcka omgivningens uppmärksamhet.

Gruppbostad

Finns för dig som har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostäderna finns i villor och hyreshus. Alla gruppbostäder ser olika ut och är anpassade efter dina behov. Det finns personal dygnet runt som ger hjälp och trygghet. I eller intill gruppbostäderna finns en lokal som är till för alla som bor på gruppbostaden. 

Servicebostad

Finns för dig med ett mindre omfattande stödbehov men behöver stöd i din vardag. Servicebostäderna finns i hyreshus. Lägenheterna finns oftast i samma hus eller i närheten av varandra. Det finns personal dygnet runt som ger hjälp och trygghet. Till varje servicebostad finns en gemensam lägenhet. 

Daglig verksamhet kan hjälpa dig att hitta en meningsfull sysselsättning. Aktiviteterna är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Det kan vara arbete med paketering, i trädgård, musik, teater, biltvätt, alternativ kommunikation eller i café.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet.


Fritidsenheten ordnar aktiviteter för dig som har en funktionsnedsättning. Aktiviteterna anpassas utifrån dina intressen, behov och förutsättningar.

Alla aktiviteter genomförs när skola och arbete är slut för dagen samt på helger och under semesterperioden på sommaren.

Fritidsenheten ordnar aktiviteter för:

 • Ungdomar (13-21 år)
 • Vuxna som bor på grupp- eller servicebostad. I mån av plats kan även vuxna som bor hemma delta.

Du som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller liknande kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Här kan du läsa mer om god man och förvaltare.

Kontaktpersonens uppgift är främst att vara en vän att dela intressen med några timmar i veckan. Det viktigaste är samvaron och att man känner förtroende för kontaktpersonen. Vad man gör med sin kontaktperson beslutas tillsammans.
Det kan till exempel vara ett ta en promenad, gå och fika, träna eller gå på en konsert. Det vanliga är att man träffas två till fyra gånger per månad och gör någon aktivitet tillsammans, eller bara träffas för att prata.

Bli kontaktperson

Du som har ett personligt engagemang och tid i vardagen för andra kan bli en utmärkt kontaktperson. Du ska vara minst 18 år och du får ersättning för ditt uppdrag.

Vill du bli kontaktperson till en person med funktionsnedsättning kan du anmäla ditt intresse här Länk till annan webbplats..

Korttidsvistelse

För dig som behöver rekreation och miljöombyte eller för att anhöriga ska få avlösning finns korttidsvistelse hela dygnet. För barn och ungdomar kan korttidsvistelse ordnas även vid akuta situationer.

Familjehem

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj.

Familjehemmet ska vara som ett komplement till föräldrahemmet. Både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för de som inte kan bo hemma alls.

 

Korttidstillsyn är fritids och kan vara före och efter skoldagen samt vid lov och studiedagar.

De som kan få korttidstillsyn är skolungdomar över 12 år, som har rätt till hjälp enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du som har stor och varaktig funktionsnedsättning har möjlighet att få personlig assistans för att klara din dagliga livsföring.

För att vara berättigad till personlig assistans ska hjälp behövas med de så kallade grundläggande behoven.

Du som blir beviljad personlig assistans får själv välja vem som ska utföra assistansen. Du har också inflytande i vem som blir din personliga assistent.

Kostnad för insatserna

Insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är oftast kostnadsfria.
Hyran och det du förbrukar, till exempel mat, betalar du själv.
För insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) betalar du en avgift enligt kommunens taxa och lagen om maxtaxa. Läs mer om avgifter.

Kontakt

LSS-handläggare

0150-568 64 För dig som är född dag 1-4. Psykiatri född dag 1-15
0150-568 65 född dag 5-8. Psykiatri född dag 16-31
0150-570 91 född dag 9-16
0150-48 81 27 född dag 17-23
0150-568 93 född dag 24-31

Telefontid: Måndag-fredag klockan 10.00-11.30