/

Trafikregler

Trafikregler gäller överallt, både på vägarna och i terrängen – och de gäller alla trafikanter. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för dig som exempelvis går och cyklar eller åker bil skateboard och elsparkcykel.

En bygdeväg är en väg där hastigheten är låg. Vägen består av en smal körbana i mitten och har två breda vägrenar. Dessutom målas och skyltas vägen så att
det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Syftet med en bygdeväg är att ge fotgängare och cyklister en tydligare och bättre trafikmiljö.

Det här gäller

 • Bygdevägen består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på varje sida.
 • Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna har en tydligare plats.
 • Vägrenen ska användas av gående, cyklister, mopedister och ryttare.
 • Du som cyklar gör det på höger sida och du som går gör det på vänster sida, på vägrenen.
 • Vid ett bilmöte får bilarna använda vägrenarna tillfälligt om det kan ske utan fara.
 • Du får inte stanna eller parkera ett fordon på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

Se Trafikverkets film om hur en bygdeväg fungerar Länk till annan webbplats.

Vilka regler gäller för dig som cyklist? Här kan du läsa mer om vad som gäller. 

Företräde eller inte?

Det är viktigt att förstå att en cykel är ett fordon, och som cyklist har du (nästan) alltid samma skyldigheter som en bilist. 

Som cyklist i Katrineholm har du inte företräde någonstans, däremot har en bilist väjningsplikt vid en cykelöverfart, utfart ur cirkulationsplats samt vid sväng som korsar gång- och cykelbana som går parallellt med gatan. Att du som cyklist har väjningsplikt när du kommer in på en väg från en cykelbana samtidigt som bilföraren har skyldigheter mot dig som cyklist på en cykelbana kan verka motsägelsefullt. Men genom att både du och bilisten har skyldigheter så tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. 

Övergångsställen

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. 

Cykelöverfarter

På vissa ställen i Katrineholms kommun finns det cykelöverfarter. Cykelöverfarter kan liknas vid ett övergångsställe för cyklister.Det här gäller på en cykelöverfart:

 • Vid en cykelöverfart är trafikmiljön utformad så att fordon inte kan köra med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. En cykelöverfart kräver därför en fysisk hastighetsbegränsning enligt lag i form av farthinder/gupp.
 • Vid en cykelöverfart har bilister väjningsplikt mot cyklister, men det här innebär givetvis att du som cyklist fortfarande måste ta hänsyn till övriga trafikanter. En cyklist har alltså aldrig företräde på en cykelöverfart, dock förstärks bilistens väjningsplikt. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan och det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.
 • När du kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordonen som närmar sig överfarten. Se dig för noga innan du kör över vägen vid en cykelöverfart.
 • En cykelöverfart är skyltad med trafikmärket "Cykelöverfart" (en "Herr Gårman-skylt, fast med en cykel), och är även målade med vita fyrkanter, samt väjningsmålning i vägbanan. Se bildspelet ovan. 

Se en kortare film från Transportstyrelsen Länk till annan webbplats. som förtydligar vad som gäller på cykelpassage och cykelöverfart. 

Här hittar du cykelöverfarter i Katrineholm:

 • i cirkulationsplatserna i Nya Talltullen,
 • I cirkulationsplatsen, korsningen Eriksbergsvägen/Linnévägen,
 • i korsningen Vallavägen/Stockholmsvägen.
 • i korsningen Oppundavägen/Dalagatan,
 • över Vassmogatan, vid Stockholmsvägen
 • över Stockholmsvägen, vid Vassmogatan,
 • över Videvägen, vid Stockholmsvägen,
 • över Kungsgatan, vid Fredsgatan.
 • över Prins Bertils gata vid Västgötagatan,
 • i cirkulationsplatsen, korsningen Vasavägen/Fabriksgatan.

Det här gäller på en cykelpassage

 • En cykelpassage ska användas av dig som cyklar eller åker moped (klass II). Här har du som cyklar eller åker moped väjningsplikt. Det innebär att du i god tid ska sänka hastigheten eller stanna, och att du endast får köra vidare om det kan ske på ett säkert sätt.
 • Här ska du som åker bil anpassa din hastighet. Då blir det säkrare för den som är ute på cykelpassagen.
 • En cykelpassage är markerad med vita rutor i vägbanan.

Gågata

Om du cyklar på en gågata får du inte cykla fortare än personerna som går. Du ska alltid släppa förbi personer som går. 

Svänga åt vänster

Om du ska svänga åt vänster ska du räcka ut din vänstra arm. Då ser de andra trafikanterna att du ska svänga. Om det är mycket trafik är det bättre att stanna vid vägkanten. När det sedan är fritt från trafik kan du leda cykeln, eller cykla över vägen. 

Cykla på cykelbana

På en cykelbana ska du cykla på höger sida. Du cyklar om en annan cykel på vänster sida.

Cykla på gångbana

Barn upp till 8 år får cykla på gångbana om cykelbana saknas. För alla andra är det förbjudet att cykla på gångbana.

Cykla på körbana

Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. I övrigt får du använda körbanan endast om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.

Krav på hjälm

Alla som inte fyllt 15 år ska ha hjälm på sig när de cyklar och när de blir skjutsade och åker bak på cykel. 

Du som promenerar är gående. Men också andra trafikanter betraktas som gående, till exempel de som åker rullstol, permobil, skateboard, spark, rullskidor och rullskridskor. Trafikreglerna gäller för alla trafikanter. 

Här är de viktigaste trafikreglerna för dig som är gående:

 • Använd gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon gångbana eller vägren får du använda cykelbanan eller körbanan.
 • Gå om möjligt längst till vänster i din färdriktning, när du använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana.
 • Om du åker rullskidor eller rullskridskor i högre hastighet än gångfart, ska du färdas på höger sida om det är lämpligare.
 • Korsa vägen på ett övergångsställe. Om det inte finns något, ska du se dig noga för och gå tvärs över körbanan, helst vid en vägkorsning, och utan att skapa fara eller olägenhet för trafiken.
 • När du ska gå ut på ett övergångsställe, ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig.
 • Vid obevakade övergångsställen har fordonsförarna väjningsplikt mot dig när du har gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det. 

En elsparkcykel kan klassas som en typ av cykel, så länge den är konstruerad för en maxhastighet på 20 km/h och med en motor på max 250 watt. Då gäller samma regler som för en cyklist tillsammans med krav på utrustning som ringklocka, broms och lampor vid mörker.

Var får jag köra med elsparkcykel?

Här gäller samma regler som för cykel. Använd cykelbana, annars måste du köra på gatan. Det är inte tillåtet att köra på trottoar eller gångbana.

Undantag från regeln är barn, till och med det år som de fyller åtta år, som har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas.

Var får jag parkera min elsparkcykel?

Du får parkera din elsparkcykel på parkeringar som är avsedda för cyklar. Det är inte tillåtet att parkera din elsparkcykel på gång- och cykelbanor och trottoarer.

Måste jag ha cykelhjälm när jag åker elsparkcykel?

Personer under 15 år ska ha hjälm, men för personer som fyllt 15 är det valfritt.

Bra att tänka på

 • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
 • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
 • Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana.
 • Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
 • Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
 • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett tryggt sätt.

På en gågata går du.

Fordon på gågata

Du får cykla på en gågata, men inte fortare än gångfart och du måste lämna företräde åt gående.

Med motordrivet fordon får du bara köra in på en gågata för att korsa den, undantaget är om du har något av följande ärenden till adress på gågatan:

 • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande,
 • transporter av gods eller boende,
 • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande, eller
 • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer.

Hastighet

Fordon som har rätt att köra på gågatan får högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde till gående.

Parkering

På en gågata får du endast parkera endast på skyltad plats, undantaget är personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 1. En gångbana är bara till för dig som går.
 2. En trottoar räknas också som en gångbana.
 3. På en gångbana eller trottoar får du alltså inte cykla, åka moped eller köra något annat fordon.
 4. Om cykelbana saknas får en cyklist, till och med det år hen fyller 8 år, cykla på trottoaren eller gångbanan.

Ett gångfartsområde skapar förutsättningar för bilar, cyklar och gående att samsas på samma yta.

Videon ovan är ett alternativ till texten.

Det här gäller:

 • Fordon (exempelvis bilar och cyklister) ska lämna företräde till gående. När du lämnar företräde innebär du att du släpper fram de som går.
 • Fordon (exempelvis bilar och cyklister) får endast köra i gångfart (cirka 7km/h).
 • Högerregeln gäller. Då ska du som fordonsförare släppa fram fordon (exempelvis bilar och cyklister) som närmar sig från höger.

Du som åker skateboard eller sparkcykel/kickbike (som inte är eldriven) räknas som gående. För dig gäller samma trafikregler som för gående.

Högerregeln innebär att du ska stanna och släppa fram fordon som kommer från din högra sida, medan de fordon som kommer från din vänstra sida ska stanna och släppa fram dig.

Högerregeln gäller i korsningar och platser där inga andra väjningsregler gäller, exempelvis:

 • i trevägskorsningar,
 • på parkeringsplatser eller andra öppna platser,
 • på ett gångfartsområde,
 • i terräng.

Högerregeln gäller alla fordon i trafiken, även cyklar och mopeder.

Väjningsplikt innebär att du som fordonsförare:

 • ska sänka hastigheten i god tid eller stanna,
 • endast får köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.

Det är viktigt att du både ser och syns i trafiken. Här kommer därför tips och regler kring hur du syns, och ska synas, i vintermörkret.

Till dig som går:

 • Bär reflex eller reflexväst.
 • En reflex syns bäst när den är i rörelse. Placera den gärna på ben eller armar, eller ha den hängande i ett snöre.
 • Kom ihåg att hundar och barnvagnar också behöver reflexer.

Till dig som cyklar:

 • Din cykel ska ha vitt ljus fram och rött ljus baktill.
 • När det är mörkt ska du alltid använda cykellyse, oavsett var du cyklar.
 • Med en reflexväst syns du extra bra.

Till dig som åker bil:

 • Ha alltid belysningen på.
 • Använd aldrig dimljus och halvljus samtidigt, det är inte tillåtet.
 • Slå av helljuset när det finns belysning utmed vägen.

Ett övergångsställe är en plats på en väg, eller gata, där det är till för att gående ska gå om de vill passera över vägen eller gatan.

Det här gäller på ett övergångsställe

För dig som går:

 • Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe.
 • Korsa körbanan eller cykelbanan utan onödigt dröjsmål.

För dig som cyklar:

 • Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där.
 • Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående.
 • Om du ändå korsar en väg på ett övergångsställe medan du cyklar har du alltid väjningsplikt - både mot gående och mot fordon på vägen. 

För dig som kör bil:

 • Du har väjningsplikt mot gående som har gått ut på eller just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe.
 • Du ska anpassa körningen så att du inte behöver stanna på övergångsstället.

Vad innebär väjningsplikt?

Väjningsplikt innebär att du:

 • I god tid ska sänka hastigheten eller stanna.
 • Får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.

Trafiksäkerhet i Katrineholm

För att öka trafiksäkerheten förbättrar Katrineholms kommun trafikmiljön vid övergångsställen genom att bygga till exempel:

 • upphöjda övergångsställen,
 • avsmalningar,
 • refuger,
 • så kallade "busskuddar",
 • cykelöverfarter med mera.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.