/

Kommunfullmäktige

Här finns handlingar och beslut som tas i kommunfullmäktige. Webbtv-sändningen publiceras också här. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta kommunledningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige 2019-01-21

Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen 2018

§ nr Ärende

1      Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för mandatperioden 2019-2023

2      Kommunplan 2019 - 2022

3      Ajournering

4      Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB

5      Delårsrapport Västra Sörmlands Räddningstjänst

6      Delårsrapport Vårdförbundet Sörmland

7      Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

8      Interpellation med svar om barnfattigdomen i Katrineholms kommun

9      Godkännande av investeringar Katrineholm Vatten och Avfall AB

10    Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd

11    Revidering anvisningar Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda “ Kommuner och Landsting (OPF-KL)

12    Motion om mera motion i tidiga år

13    Meddelanden

14    Fråga om prioriteringar vid halkbekämpning

15    Interpellation om platsbristen i förskolan

16    Motion om förtydligande skyltning

Kommunfullmäktige 2018-01-15

§ nr  Ärende

1      Allmänhetens fråga

2      Entledigande och val av Överförmyndare i Katrineholms kommun

3      Val av ersättare i kommunstyrelsen

4      Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

5      Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB

6      Konsekvensändring i Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda

7      Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl.

8      Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl., Katrineholms kommun

9     Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam nämnd med förslag till organisation för Viadidaktnämndens verksamheter

10    Ajournering

11    Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om justering av priser för Movingo

12    Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen

13    Svar på motion om hälsovård på arbetstid

14    Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

15    Svar på motion om förströelsefond

16    Svar på motion om införande av Huskurage

17    Motion om praktik för ungdomar inom vård- och omsorg

18    Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum) - komplettering

19    Fråga till socialnämndensordförande om snabbare försörjningsstöd

Kommunfullmäktige 2018-02-12

§ nr  Ärende

20     Allmänhetens fråga

21     Val av ersättare i bildningsnämnden

23     Entledigande och val av ledamot i bildningsnämnden

24     Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och avfall AB

25     Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

26     Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

27     Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

Kommunfullmäktige 2018-03-19

§ nr  Ärende

28     Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

29     Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman i tingsrätten

30     Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 (Finntorp)

31     Utvidgat verksamhetsområde för del av Forssjökvarn 1:172 och del av Forssjökvarn 6:1 m.fl. Ragnars gärde

32     Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22

33     Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument

34     Interpellation om omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS

35     Motion om måltidvän

36     Motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter

37     Motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser

38     Motion om projekt sex timmars arbetsdag

39     Motion om ökad samverkan och kunskap mellan polis och kommun

40     Motion om att ge katrineholmarna en ätbar park

Kommunfullmäktige 2018-04-16

§ nr  Ärende

41     Fastställande av dagordning

42     Entledigande och val av ersättare i socialnämnden

43     Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

44     Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen

45     Entledigande och val av ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB

46     Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

47     Entledigande och val av ledamot i Viadidaktnämnden

48     Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

49     Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms kommun

50     Ajournering

51     Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2017 med ansvarsprövning

52     Svar på remiss gällande regionbildning

53     Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun

54     Schablonfördelningar ensamkommande

55     Redovisning av obesvarade motioner

56     Svar på motion om att företagen ska synas

57     Svar på interpellation om förskolans lokaler

58     Svar på interpellation om antalet tillbud inom förskolan

59     Svar på interpellation om barngruppens storlek i Katrineholm mars/april 2018

60     Interpellation om varför skrivelse "konsekvensanalys gällande situationen på förskolorna i Katrineholm" inte lämnas ut

61     Fråga om "Ur och skur" -alternativ i Julita

62     Fråga om habiliteringsersättningen i Katrineholm

63     Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett miljösmart Katrineholm

64     Meddelanden

Kommunfullmäktige 2018-05-21

§ nr  Ärende

65     Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden

66     Kompetensförsörjningsplan

67     Årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

68     Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland

69     Reviderad instruktion för kommundirektören

70     Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan polisen och kommunen

71     Meddelanden

72     Interpellation om finansiering av investeringar

73     Interpellation om namnfrågan har snurrat färdigt - namngivning av rondeller

74     Interpellation om hur Katrineholm ska bli en attraktivare arbetsgivare

 Kommunfullmäktige 2018-06-18

§ nr  Ärende

75     Nominering av styrelseledamot till Katrineholms Entreprenörscentrum

76    Val av gode man vid lantmäteriförrättning

77    Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

78    Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

79    Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland

80    Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB

81    Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddnings-tjänst

82    Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

83    Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland

84    Svar på interpellation om finansiering av investeringar

85    Ajournering

86    Svar på interpellation om namnfrågan har snurrat färdigt - namngivning av rondeller

87    Svar på interpellation om hur ska Katrineholm bli en attraktiv arbetsgivare

88    Interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt till

89    Motion om funkisglädje till Katrineholm

90    Trevlig sommar

Kommunfullmäktige 2018-08-20

§ nr  Ärende

91     Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

92     Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

93     Beslut om Sörmlandstaxan 2019

94    Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafik Etapp 2

95    Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021)

96    Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

97    Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

98    Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador

99    Svar på Interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt till

100  Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om ett föreningshus för all föreningar

101  Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om bildningsförvaltningens återrapport uppdrag Språkbiennal

102  Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om att flickor på vissa förskolor tvingas bära slöja

103  Interpellation med svar till vård- och omsorgsnämndens ordförande om hemtjänstpersonalens arbetssituation

104  Motion om Inför "Rättviksmodellen"

105  Motion om rullstolsgungor i parker

106  Motion om "rätt till deltid"

107  Motion om bättre brandberedskap

108  Motion om att installera dricksvattenfontäner

109  Motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter

110  Meddelanden

Kommunfullmäktige 2018-09-17

§ nr  Ärende

111   Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020

112   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

113   Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamhet

114   Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park

115   Svar på interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt till

116   Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om bildningsförvaltningens återrapport uppdrag Språkbiennal

117   Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om att flickor på vissa förskolor tvingas bära slöja

118   Fråga ställd till kommunstyrelsens förste vice ordförande om hyresbidrag till moskén i Katrineholm

119   Interpellation med svar om fruktstund i skolan

120   Motion om bostäder på landsbygden

121   Meddelanden

122   Fråga ställd till kommunstyrelsens vice ordförande om lärarpersonal

123   Fråga ställd till bildningsförvaltningens ordförande om lärarpersonal

124   Motion om oppositionsråd

Kommunfullmäktige 2018-10-15

§ nr  Ärende

125   Sammanträdets öppnande

126   Länsstyrelsens protokoll från slutlig rösträkning och mandatfördelning

127   Val av ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022

128   Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022

129   Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022

130   Ajournering

131   Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

132   Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

133   Partigruppledare för miljöpartiet i kommunfullmäktige

134   Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Katrineholms kommun

135   Ajournering

136   Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd och revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden

137   Revidering av bilagan till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

138   Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, bildande av gemensamt utbildningsbolag

139   Redovisning av obesvarade motioner 2018

140   Interpellation med svar om hyresbidrag till Katrineholms Islamiska förening

141   Motion om föreningsbidrag och delegation

142   Fråga till bildningsnämndens ordförande gällande lärare med politisk slagsida

2019

Sammanträde den 25 februari

Sammanträde den 21 januari