/

Kommunfullmäktige

Här finns handlingar och beslut som tas i kommunfullmäktige. Webbtv-sändningen publiceras också här. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta kommunledningsförvaltningen.

 

Från och med den 21 september 2020 textas kommunfullmäktiges webb-tv sändningar.

Kommunfullmäktige den 15 januari 2024

§ nr Ärende

1 Fastställande av dagordning

2 Meddelande gällande förtroendevalda

3 Detaljplan för Kerstinboda 3:3 m.fl.

4 Idrottspolitiskt program 2024-2027

5 Måltidspolitiskt program 2024-2027

6 Ajournering

7 Personalpolitiska programmet

8 Strategi för kompetensförsörjning i Katrineholms kommun

9 Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

10 Svar på motion om gratis mensskydd

11 Svar på motion om att klimatanpassa Katrineholm för att klara såväl ökad

hetta som större flöden

12 Svar på motion om att göra Katrineholm vildare genom att ytterligare

främja den biologiska mångfalden i stadsmiljön

13 Svar på interpellation om beslutsgången när det gäller att bl.a göra gång

och cykelväg mellan Talltullen och korsningen till Stora Djulö på befintlig

väg

14 Motion om Konst för att lyfta kranstätorternas & stadens historia och nutid

15 Motion om att integrera kulturskolan i grundskolan

16 Motion om eken vid Djulö Herrgård

17 Motion om att göra Läroverksgatan till gångfartsgata vid Järvenskolan

18 Interpellation om planeringen av renoveringarna av särskilda boenden

19 Interpellation om trafiksäkerhet i Björkvik

20 Interpellation om trafiksäkerhet i Forssjö

21 Interpellation om trafiksäkerhet i Äsköping

22 Interpellation om trafiksäkerhet i Valla

23 Interpellation om fastigheten Sothönan 16

24 Interpellation om Baracken på Lövåsen

25 Meddelande

26 Motion om cykelbana i Sköldinge

Kommunfullmäktige den 26 februari 2024

§ nr Ärende

27 Fastställande av dagordning

28 Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden

29 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

30 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

31 Entledigande och val av ersättare i valnämnden

32 Entledigande och val av ledamot i styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall AB

33 Entledigande och val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

34 Revidering - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

35 Revidering av biblioteksplan 2024-2027

36 Revidering av socialnämndens respektive vård- och omsorgsnämndens reglemente

37 Svar på motion om skräp i korgen och inte på backen

38 Ajournering

39 Svar på interpellation om planeringen av renoveringarna av särskilda boenden

40 Svar på interpellation om trafiksäkerhet i Björkvik

41 Svar på interpellation om trafiksäkerhet i Forssjö

42 Svar på interpellation om trafiksäkerhet i Äsköping

43 Svar på interpellation om trafiksäkerhet i Valla

44 Svar på interpellation om fastigheten Sothönan 16

45 Svar på interpellation om baracken på Lövåsen

46 Interpellation med svar om säkerhetsläget i Katrineholm

47 Interpellation med svar om kompensatoriska insatser

48 Interpellation om ändrade parkeringstider Fabriksgatan

49 Fråga om Katrineholms kommuns tidningsprenumerationer

50 Motion om arbetsmiljöarbete som kompetensförsörjningsstrategi

51 Motion om att bygga nytt särskilt boende på tomten vid Igelkotten

52 Motion om etablering av fler fritidsgårdar

53 Motion om att lägga ner socialnämnden

54 Motion om att inrätta en ny fritidsgård i centrala Katrineholm

55 Meddelande

Kommunfullmäktige den 25 mars 2024

§ nr Ärende

56 Fastställande av dagordning

57 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

58 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

59 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

60 Entledigande och val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige

61 Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen

62 Entledigande av ledamot i vård- och omsorgsnämnden

63 Entledigande av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

64 Årsredovisning 2023, Katrineholms kommun

65 Ajournering

66 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun med ansvarsprövning

67 Justering av budget 2024 utifrån förändrat PO-pålägg

68 Antagande av tillkommande artiklar i CEMR-deklarationen

69 Svar på motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Katrineholms kommuns grundskolor

70 Svar på motion om enkel och attraktiv mat i skolan

71 Svar på interpellation om planeringen av renoveringarna av särskilda boenden

72 Interpellation med svar om kompensatoriska insatser för elever i skolan

73 Svar på interpellation om ändrade parkeringstider Fabriksgatan

74 Interpellation med svar om Katrineholms kommuns kommunplans träffsäkerhet

75 Interpellation med svar om visselblåsarfunktionen

76 Interpellation med svar om iPad i förskolan

77 Motion om att införa fjärrundervisning i moderna språk

78 Motion om gång- och cykelväg i Björkvik

79 Motion om att skapa mer inbjudande miljöer i Katrineholm med sommargågator, pop-up-parker och tillfälliga lek och aktivitetsplatser

80 Motion om fler träd och mer grönska i stadsmiljön för att möta effekterna av klimatförändringarna

81 Meddelande

Kommunfullmäktige den 15 april 2024

§ nr Ärende

82 Fastställande av dagordning

83 Meddelanden gällande förtroendevalda

84 Entledigande av ersättare i Viadidaktnämnden

85 Entledigande av ersättare i kulturnämnden

86 Entledigande och val av ledamot i bildningsnämnden

87 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden

88 Regler för Katrineholms kommuns tomtkö

89 Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m.

90 Upphörande av styrdokument - Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun

91 Svar på motion om att ta bort minutstyrningen i hemtjänsten

92 Svar på motion om att ersätta gjutet gummi och plastgräs i kommunens park- och gatumiljöer

93 Redovisning av obesvarade motioner - mars 2024

94 Svar på interpellation om Katrineholms kommuns kommunplans träffsäkerhet

95 Fråga om kommunens klimatanpassningsarbete

96 Ajournering

97 Fråga om varför det är så svårt att hyra gymnastiksalen i Floda

98 Fråga om Medborgarlöfte 2022-2023

99 Interpellation om bemanningshandboken

100 Interpellation om förhållandet på våra förskolor i Katrineholms kommun

101 Motion om lokal för teater och kulturgrupper

102 Motion om att värna och stärk de viktiga ekologiska och regenerativa jordbruken

Kommunfullmäktige den 20 maj 2024

§ nr Ärende

103 Fastställande av dagordning

104 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

105 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

106 Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen

107 Entledigande och val av ledamot tillika 1:e vice ordförande i

kulturnämnden

108 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

109 Val av nämndeman i Nyköpings tingsrätt

110 Organisatorisk överflytt av huvudmannaskapet för ungdomsmottagningen

111 Uppföljning av program för privata utförare 2023

112 Årsredovisning 2023 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med

Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

113 Årsredovisning 2023 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

114 Sydarkiveras årsredovisning 2023

115 Svar på motion om att ersätta gjutet gummi och plastgräs i kommunens

park- och gatumiljöer

116 Svar på motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

117 Svar på motion om att främja alternativa sätt att bo

118 Svar på interpellation om bemanningshandboken

119 Svar på interpellation om förhållandet på våra förskolor i Katrineholms

kommun

120 Ajournering

121 Interpellation med svar om språktest

122 Fråga om utsläpp av miljöfarliga ämnen vid återkommande bränder

123 Fråga om hemtjänsten i Katrineholm

124 Fråga om inköp av varor från länder som ockuperar andra länder

125 Interpellation om besökares upplevelser av Katrineholm

126 Meddelanden

Kommunfullmäktige den 16 januari 2023

§ nr Ärende

1 Fastställande av dagordning

2 Val av ersättare i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) - mandatperioden 2023-2026

3 Val och entledigande av revisor för Västra Sörmlands Räddningstjänst

4 Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

5 Val av förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland 2023-2026

6 Kommunplan 2023-2026

7 Ajournering

8 Avtal med Triangelföreningen KFUM

9 Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB:s delårsrapport 2022

10 Upphörande av styrdokument - Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

11 Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med sänkt rösträttsålder

12 Frågor om visselblåsystemet som införts i kommunen

13 Fråga om A-traktorförare kan hjälpa till att spana för att öka tryggheten i kommunen

14 Fråga om det nya konstverket på Järvenskolan

15 Meddelanden

16 Interpellation om äldrelyftet

Kommunfullmäktige den 27 februari 2023

§ nr Ärende

17 Fastställande av dagordning

18 Entledigande av ledamot i kulturnämnden

19 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

20 Entledigande och val av ledamot och tillika 2:e vice ordförande i bildningsnämnden

21 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

22 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB), lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare, mandatperioden 2023-2026

23 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB (KIAB), lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare, mandatperioden 2023-2026

24 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB), lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare, mandatperioden 2023-2026

25 Val av ledamöter i styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB), lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare, mandatperioden 2023-2026

26 Val av röstombud samt ersättande röstombud till Hjälmarens Vattenförbund, mandatperioden 2023-2026

27 Val av röstombud samt ersättande röstombud till Hjälmarens Vattenvårdsförbund, mandatperioden 2023-2026

28 Val av styrelseledamot samt röstombud till Energikontoret i Mälardalen AB

29 Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

30 Ajournering

31 Gemensam strategi för utveckling av Hjälmaren

32 Revidering av allmänt nämndreglemente

33 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

34 Revidering av förbundsordningen för samordningsförbundet RAR

35 Svar på motion om arbetsmiljön inom LSS

36 Svar på motion om skydd av produktiv jordbruksmark

37 Svar på motion om ljusslinga på Åsen

38 Svar på Interpellation om äldrelyftet

39 Motion om ett levande Köpmangatan

40 Motion om skräp i korgen och inte på backen

41 Motion om kulturstrategiskt råd

42 Interpellation om tillståndet på våra F-6 skolor

43 Interpellation kommunens ansvar för vinterväghållning

44 Meddelanden

Kommunfullmäktige den 20 mars 2023

§ nr Ärende

45 Fastställande av dagordning

46 Val av ledamot i kulturnämnden

47 Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

48 Val av ledamöter till styrelsen samt röstombud för +Katrineholm

49 Val av styrelseledamöter och röstombud för Katrinehoms Tekniska College AB (KTC AB), 2023-2026

50 Val av styrelseledamöter och röstombud till Katrineholms Entreprenörcentrum (Katec)

51 Val av ombud till Sörmlands turismutveckling AB

52 Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

53 Val av representant till Inera, mandatperioden 2023-2027

54 Val av röstombud och ersättare till Kommuninvest Ekonomisk förening

55 Val av ombud till Leader Sörmland

56 Årsredovisning 2022, Katrineholms kommun

57 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2022 med ansvarsprövning

58 Ajournering

59 Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola

60 Åläggande om gångbanerenhållning m.m.

61 Revidering av ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB

62 Revidering av ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB

63 Svar på motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors

64 Redovisning av obesvarade motioner - februari 2023

65 Svar på interpellation om äldrelyftet

66 Svar på interpellation om tillståndet på våra F-6 skolor

67 Svar på interpellation om kommunens ansvar för vinterväghållning

68 Motion om Rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Katrineholm kommuns grundskolor

69 Meddelande

Kommunfullmäktige den 24 april 2023

§ nr Ärende

70 Fastställande av dagordning

71 Entledigande av ledamot i bygg- och miljönämnden

72 Entledigande av ersättare i kulturnämnden

73 Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

74 Val av godemän vid Lantmäteriförrättningen, mandatperioden 2023-2026

75 Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm

76 Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola

77 Detaljplan för Duvestrand - norra delen, Katrineholms kommun

78 Detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

79 Platsvarumärke Katrineholm

80 Årsredovisning 2022 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

81 Svar på motion om att starta ytterligare en familjecentral

82 Svar på motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg

83 Interpellation med svar om bastun i simhallen

84 Interpellation med svar om höjda arbetsgivaravgifter för unga

85 Fråga om ledigheter i skolan vid religiösa högtider

86 Motion om att ta bort minutstyrningen i hemtjänsten

Kommunfullmäktige den 15 maj 2023

§ nr Ärende

87 Fastställande av dagordning

88 Val av ledamot i bygg- och miljönämnden

89 Val av ersättare i kulturnämnden

90 Framtida organisation för viadidakts verksamheter

91 Riktlinjer för exploateringar

92 Riktlinjer för investeringar

93 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

94 Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden

95 Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB med Sörmland Vatten och Avfall AB 2022

96 Årsredovisning 2022 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

97 Årsredovisning Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2022

98 Fastställande av 2024 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

99 Sydarkiveras årsredovisning 2022

100 Interpellation med svar om platsvarumärket §

101 Fråga om att öppna tomma platser inom äldreomsorgen §

102 Fråga om varsel och nyanställning inom förskolan §

103 Interpellation om skolresultat

104 Interpellation om platsvarumärke

105 Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

106 Meddelande

Kommunfullmäktige den 12 juni 2023

§ nr Ärende

107 Fastställande av dagordning

108 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

109 Entledigande och val av ledamot i Viadidaktnämnden

110 Entledigande och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden

111 Entledigande och val av ledamot i bildningsnämnden

112 Val av ledamot i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB)

113 Val av ledamot i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

114 Uppföljning av program för privata utförare 2022

115 Årsredovisning för Vårdförbundet Sörmland 2022

116 Svar på motion om att anlägga regnrabatter

117 Svar på motion om att eliminera onödigt höga gupp

118 Svar på motion om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

119 Svar på motion om att anlägga konstgjorda isbanor

120 Svar på interpellation om skolresultat

121 Svar på interpellation om platsvarumärke

122 Motion om gratis mensskydd

123 Interpellation om representation

124 Interpellation om att fastighetsbolaget SBB köpt och äger fastigheter där kommunala verksamhet bedrivs

125 Interpellation om boendeplanen för särskilda boenden

126 Motion om att minska ljusföroreningarna

127 Motion om att klimatanpassa Katrineholm för att klara såväl ökad hetta som större flöden

128 Motion om att göra Katrineholm vildare genom att ytterligare främja den biologiska mångfalden i stadsmiljön

129 Motion om att ersätta gjutet gummi och plastgräs i kommunens park- och gatumiljöer med naturliga material och levande växter

130 Motion om att främja alternativa sätt att bo i Katrineholms kommun

131 Meddelanden

132 Trevlig sommar

Kommunfullmäktige den 28 augusti 2023

§ nr Ärende

133 Fastställande av dagordning

134 Meddelande gällande förtroendevalda

135 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

136 Val av ersättare i Viadidaktnämnden

137 Val av ersättare i bildningsnämnden

138 Entledigande av ersättare i kulturnämnden

139 Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden

140 Entledigande av ledamot i Västra Sörmlands Räddningstjänst

141 Entledigande och val av förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland

142 Svar på motion om att det saknas personal i Katrineholms kommun

143 Svar på motion om bonden i skolan

144 Svar på motion om fritidsgårdar på Norr och i Nävertorp

145 Ajournering

146 Svar på interpellation om skolresultat

147 Svar på interpellation om platsvarumärke

148 Svar på interpellation om representation

149 Svar på interpellation från att fastighetsbolaget SBB köpt och äger fastigheter där kommunala verksamhet bedrivs

150 Svar på interpellation om boendeplanen för särskilda boenden

151 Interpellation med svar om IVO:s kritik angående vak i livets slutskede

152 Interpellation med svar om pågående utredning av stölder på servicehus

153 Interpellation med svar om att göra mer mot droganvändningen

154 Meddelande

Kommunfullmäktige den 18 september 2023

§ nr Ärende

155 Fastställande av dagordning

156 Meddelande gällande förtroendevalda

157 Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i socialnämnden

158 Val av ersättare i kulturnämnden

159 Val av ersättare i service- och tekniknämnden

160 Entledigande och val av revisor tillika vice ordförande i kommunrevisionen

161 Entledigande av revisor för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

162 Entledigande av lekmannarevisor för Katrineholm Vatten och Avfall AB

(KVAAB)

163 Entledigande av lekmannarevisor för Sörmland Vatten och Avfall AB

(SVAAB)

164 Val av ledamot i Västra Sörmlands Räddningstjänst

165 Entledigande och val av ersättare i Nämnden för samverkan inom

socialtjänst och vård

166 Val av nämndemän vid Nyköpings tingsrätt perioden 2024-2027

167 Teknikval för fastighetsnära insamling av förpackningar i småhus

168 Revidering av Katrineholms kommuns valdistrikt

169 Sammanträdesdagar 2024 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

170 Ansökan om kommunal borgen från Katrineholms Ryttarförening

171 Svar på motion om att göra om Södra skolan till hotell

172 Svar på interpellation om att göra mer mot droganvändningen

173 Fråga om vilken beredskap det finns mot svinpest

174 Meddelande

Kommunfullmäktige den 23 oktober 2023

§ nr Ärende

175 Fastställande av dagordning

176 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

177 Entledigande och val av ersättare i Viadidaktnämnden

178 Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden, mandatperioden 2024

179 Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden, mandatperioden 2024

180 Val av ledamöter och ersättare i kulturnämnden, mandatperioden 2024

181 Val av ledamöter och ersättare i service- och tekniknämnden, mandatperioden 2024

182 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden, mandatperioden 2024

183 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden, mandatperioden 2024

184 Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden, mandatperioden 2024

185 Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden, mandatperioden 2024

186 Nominering till styrelsen för Leader Sörmland

187 Delårsrapport 2023 för Katrineholms kommun

188 Omfattning av våtmarksområde vid Djulö

189 Ajournering

190 Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1 – etapp 2, Katrineholms kommun

191 Revidering av Riktlinjer för kommunala bidrag för enskilda vägar

192 Revidering av styrdokumentet Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelser

193 Revidering av styrdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

194 Redovisning av obesvarade motioner - september 2023

195 Svar på motion om att inte bygga "Guldhuset" på torget

196 Svar på motion om att minska ljusföroreningar

197 Interpellation med svar om hur säkerställer vi att demokratiska beslut fattade av kommunfullmäktige efterlevs

198 Motion om enkel och attraktiv mat i skolan

199 Motion om ökade kunskaper om droger

200 Motion om att låta innevånarna hämta växter när de byts ut i våra rabatter och krukor

201 Meddelande

Kommunfullmäktige den 20 november 2023

§ nr Ärende

202 Fastställande av dagordning

203 Meddelande gällande förtroendevalda

204 Entledigande av ersättare i Viadidaktnämnden

205 Val av ersättare i bildningsnämnden, mandatperiod 2024

206 Övergripande plan med budget 2024-2026

207 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

208 Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

(2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

209 Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn över avfallshantering i

fritidsbåtshamnar

210 Biblioteksavgifter

211 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

212 Taxor för grävning och återställning

213 Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

214 Avgifter för externa måltider

215 Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter

216 Taxa för registreringslotterier

217 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

218 Färdtjänsttaxan

219 VA-taxa för Katrineholms kommun

220 Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

221 Utbetalning av partistöd 2024

222 Revidering - bygg- och miljönämndens reglemente

223 Meddelande

Kommunfullmäktige den 11 december 2023

§ nr Ärende

224 Fastställande av dagordning

225 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

226 Entledigande och val av ledamot tillika andre vice ordförande i socialnämnden

227 Val av förste vice ordförande i Viadidaktnämnden

228 Entledigande och val av ersättare i gemensam patientnämnd

229 Bildande av föreningen Hjälmarsamarbetet

230 Antagande av policy - lokalförsörjning

231 Upphörande av styrdokument - Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

232 Svar på motion om att hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan & Duveholmshallen (sportcentrum)

233 Svar på motion om ett levande Köpmangatan

234 Svar på motion om kulturstrategiskt råd

235 Ajournering

236 Interpellation med svar om nya kraftledningar i kommunen

237 Interpellation med svar om cykelbanor på väg 555, Djulö - Talltullen

238 Interpellation med svar om hur vi informerar våra barn/ungdomar om sexuella övergrepp

239 Interpellation om beslutsgången när det gäller att bl.a göra gång och cykelväg mellan Talltullen och korsningen till Stora Djulö på befintlig väg

240 Fråga om att socialpsykiatrin får tillgång till kommunens bilar på helger

241 God Jul och Gott Nytt År

Kommunfullmäktige den 21 mars 2022

§ nr Ärende

1 Parentation

2 Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

3 Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden

4 Entledigande och val av ersättare i service- och tekniknämnden

5 Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

6 Entledigande av ledamot i Katrineholms Fastighets AB

7 Entledigande av ledamot i Katrineholms Industrihus AB

8 Entledigande och val av ledamot i Katrineholms Fastighets AB

9 Entledigande och val av ledamot i Katrineholms Industrihus AB

10 Val av ledamot och tillika ordförande i kommunrevisionen

11 Val av revisor i förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

12 Val av revisorsersättare för granskning av kommunens stiftelser

13 Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

14 Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

15 Val av ombud till Sörmlands Turismutveckling AB

16 Val av ombud till Leader Sörmland

17 Nominering till styrelsen för Leader Sörmland

18 Katrineholms kommuns årsredovisning 2021

19 Ajournering

20 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2021 med ansvarsprövning

21 Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna

22 Avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde - Fristående verksamheter

23 Komplettering av borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 2

24 Antagande av ny informationshanteringsplan och diarieplan

25 Delårsrapport per den sista juni 2021 för kommunalförbundet Sydarkivera

26 Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen

27 Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld

28 Svar på motion om temaparker/lekplatser

29 Svar på motion om musikinstrument för lekplatser

30 Svar på interpellation om Lära av upphandlingen Unikum

31 Interpellation med svar om otillgänglig tillgänglighet

32 Interpellation med svar om parkeringshuset Loket

33 Interpellation med svar om hjälp till Ukraina

34 Interpellation med svar om sjukskrivningar inom vård- och omsorgsförvaltningen

35 Motion om skydd av produktiv jordbruksmark

36 Motion om arbetsmiljön inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

37 Meddelanden

Kommunfullmäktige den 25 april 2022

§ nr Ärende

38 Nominering av styrelseledamot till Katrineholms Tekniska College AB

39 Nominering av styrelseledamot till Katrineholms Entreprenörscentrum AB

40 Revidering av socialnämndens reglemente

41 Fastställande av Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst - 2022

42 Årsredovisning 2021 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

43 Svar på motion - Delade turer gör en del personal sjuka

44 Svar på motion om nej till gupp

45 Svar på motion - Underhåll av kommunal mark

46 Redovisning av obesvarade motioner mars 2022

47 Svar på interpellation om parkeringshuset Loket

48 Svar på interpellation om sjukskrivningar inom vård- och omsorgsförvaltningen

49 Meddelanden

Kommunfullmäktige den 16 maj 2022

§ nr Ärende

50 Entledigande och val av ersättare för överförmyndaren

51 Entledigande och val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB

52 Detaljplan för Lövåsen-Uppsala, del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun

53 Ansvar för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

54 Motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors

55 Motion om Stärk demokratin - gör försök med sänkt rösträttsålder

56 Motion om Ljusslinga på Åsen

57 Motion om att starta ytterligare en familjecentral

58 Interpellation om förskolan i Katrineholm

59 Meddelanden

Kommunfullmäktige den 13 juni 2022

§ nr Ärende

60 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

61 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

62 Entledigande och val av ledamot i Katrineholms Fastighets AB

63 Entledigande och val av ledamot i Katrineholms Industrihus AB

64 Entledigande och val av ledamot i Västra Sörmlands Räddningstjänst

65 Entledigande och val av ledamot i Västra Sörmlands Räddningstjänst

66 Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 - hyra Strandgården

67 Årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

68 Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB med Sörmland Vatten och Avfall AB 2021

69 Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland

70 Sydarkivera årsredovisning 2021

71 Svar på motion om behov av pendlarparkeringar

72 Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm

73 Interpellation med svar om kompetensfrågor inom bildningsförvaltningen

74 Fråga om översyn av hastigheten på Kyrkogatan i Valla

75 Fråga om vår demokratiska beslutsprocess

76 Interpellation om olja i avloppsnätet

77 Interpellation om säker skolväg i Sköldinge

78 Motion om regnrabatter

79 Meddelanden

80 Trevlig sommar

Kommunfullmäktige den 29 augusti 2022

§ nr Ärende

81 Fastställande av dagordning

82 Meddelanden gällande förtroendevalda

83 Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden

84 Uppföljning enligt Program för privata utförare - 2021

85 Upphörande av styrdokument - Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

86 Årsredovisning Samordningsförbundet RAR 2021

87 Fastställande av 2023 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

88 Svar på interpellation om olja i avloppsnätet

89 Svar på interpellation om säker skolväg i Sköldinge

90 Fråga om platser inom äldreomsorgen

91 Motion om att eliminera onödigt höga gupp

92 Motion om IOP (Idéburet offentligt partnerskap)

93 Interpellation om energirådgivningen

94 Meddelande - Uppföljning av kommunplan 2019-2022

Kommunfullmäktige den 19 september 2022

§ nr Ärende

95 Fastställande av dagordning

96 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

97 Revidering av parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29

98 Avfallsplan 2023-2032

99 Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun

100 Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

101 Avsiktsförklaring och medfinansiering Leader Södermanland programperioden 2023-2027

102 Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gata för del i området Hagsjö Björkvik i Katrineholms kommun

103 Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

104 Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och kommunstyrelse

105 Svar på interpellation om energirådgivningen

106 Fråga om valförrättare 2022

107 Motion om att det saknas personal i Katrineholms kommun

108 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg

109 Motion - Bygg inte "Guldhuset" på torget

110 Meddelanden

111 Tack för mandatperioden

Kommunfullmäktige den 24 oktober 2022

§ nr Ärende

112 Sammanträdets öppnande

113 Fastställande av dagordning

114 Länsstyrelsens protokoll från slutlig rösträkning och mandatfördelning

115 Val av ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026

116 Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026

117 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026

118 Val av ledamot, tillika förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden

119 Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

120 Delårsrapport 2022 för Katrineholms kommun

121 Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekenäs fritidsområde, Katrineholms kommun

122 Redovisning av obesvarade motioner - september 2022

123 Motion - Gör om Södra skolan till hotell

124 Meddelande

Kommunfullmäktige den 21 november 2022

§ nr Ärende

125 Förslag till ledamot och ersättare till Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd

126 Fastställande av dagordning

127 Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

128 Övergripande plan med budget 2023-2025

129 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

130 Avgifter för externa måltider

131 Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

132 Revidering av styrdokumentet Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxan)

133 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

134 Revidering av färdtjänsttaxa

135 Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

136 Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn av vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter

137 VA-taxa för Katrineholms kommun

138 Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

139 Revidering - Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun

140 Reglemente för Överförmyndarnämnden

141 Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun

142 Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun - Viadidakt

Kommunfullmäktige den 12 december 2022

§ nr Ärende

143 Fastställande av dagordning

144 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026

145 Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden, mandatperioden 2023

146 Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden, mandatperioden 2023

147 Val av ledamöter och ersättare i kulturnämnden, mandatperioden 2023

148 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden, mandatperiod 2023

149 Val av ledamöter och ersättare i service-och tekniknämnden, mandatperiod 2023

150 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden, mandatperioden 2023

151 Val av ledamöter och ersättare i Viadidaktnämnden 2023-2026

152 Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden, mandatperioden 2023

153 Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden, mandatperioden 2023

154 Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 2023-2026155 Val av ledamöter kommunrevisionen mandatperioden 2023-2026

156 Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) - mandatperioden 2023-2026

157 Val av ledamot och ersättare i lönenämnd Sörmland, mandatperiod 2023-2026

158 Val av ny ledamot och ersättare i gemensam patientnämnd, mandatperioden 2023 - 2026

159 Val av ny ledamot och ersättare i Nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård, mandatperioden 2023-2026

160 Val av ledmöter och ersättare i Mälardalsrådet, perioden maj 2023 - maj 2027

161 Val av ny ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för Vårdförbundet Sörmland, mandatperioden 2023-2026

162 Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsfullmäktige, mandatperioden 2023-2026

163 Val av ledamot i Samordningsförbundet RAR i Sörmland, mandatperioden 2023-04-01-2027-03-31

164 Val av partigruppledare i kommunfullmäktige mandatperioden 2023 - 2026

165 Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 2023-2026

166 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

167 Årsarvoden168 Ajournering

169 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

170 Utbetalning av partistöd 2023

171 Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

172 Arkivtillsyn för Katrineholms kommunala bolag

173 Revidering av reglemente förgemensamma patientnämnden

174 Förlängning av styrdokumentet Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

175 Upphörande av styrdokument - Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats

176 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

177 Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2022

178 Svar på motion om koldioxidbudget

179 Svar på motion om fritidscheck för barn och ungdomar

180 Svar på motion om Fria bussresor för personer över 65 år

181 Svar på motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

182 Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens

183 Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med sänkt rösträttsålder

184 Motion om att anlägga konstgjorda isbanor i kommunen

185 Motion om bonden i skolan - öka kunskapen om var "maten växer"

186 Motion om att hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan och Duveholmshallen (Sportcentrum)

187 Motion om att utred möjligheten att öppna en fritidsgård på Norr och en i Nävertorp

188 Återremitterat ärende - Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun - samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad

189 God Jul och Gott Nytt År

Kommunfullmäktige den 18 januari 2021

§ nr Ärende

1 Parentation

2 Meddelanden

3 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

4 Entledigande och val av gruppledare för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige

5 Entledigande och val av ledamot tillika andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

6 Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden

7 Val av ledamot och ersättare i viadidaktnämnden

8 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

9 Entledigande och val av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden

10 Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB

11 Val av ledamot i Västra Sörmlands Räddningstjänst

12 Val av godeman vid lantmäteriförrättning

13 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

14 Förändring av allmänt nämndreglemente

15 Revidering av arvodesbestämmelserna

16 Revidering av arkivreglemente

17 Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete 2021-2023

18 Fråga om ny socialtjänstlag

19 Motion om gratis mensskydd

20 Motion om klimatarbete för ett klimatneutralt Katrineholm

21 Ny gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kommunfullmäktige den 15 februari 2021

§ nr Ärende

22 Meddelanden

23 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

24 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

25 Val av ny ledamot och nya ersättare samt entledigande av ersättare i kulturnämnden

26 Entledigande av ledamot i Viadidaktnämnden

27 Entledigande och val av ersättare i vård-och omsorgsnämnden

28 Entledigande och val av ledamot tillika ordförande i Katrineholm Vatten och Avfall AB

29 Entledigande och val av ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB

30 Revidering av Dagvattenpolicy

31 Fastställande av Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 2021-2023

32 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

33 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Vårdförbundet Sörmland

34 Svar på motion om anhörigbehandling

35 Svar på motion om tillgänglig lek i parken

36 Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola

37 Svar på motion om buller i förskolan

38 Svar på motion om en samordnad organisation av kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete

39 Motion om Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid

Kommunfullmäktige den 22 mars 2021

§ nr Ärende

40 Sammanträdets laga tillkomst

41 Parentation

42 Meddelanden

43 Entledigande och val av ledamot i bygg-och miljönämnden

44 Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i kulturnämnden

45 Entledigande och val av ledamot och tillika förste vice ordförande i kulturnämnden

46 Val av ledamot i Viadidaktnämnden

47 Entledigande och val av ledamot i Västra Sörmlands Räddningstjänst

48 Val av ombud till Leader Sörmland

49 Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun

50 Årsredovisning och bokslut 2020 för Katrineholms kommun

51 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2020 med ansvarsprövning

52 Revidering och namnbyte av författningssamling 4:29 Parkeringsavgifter i parkeringshuset Loket

53 Revidering av författningssamling 4.11 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

54 Ändring i kommunstyrelsens respektive socialnämndens reglemente

55 Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KFS 5.11)

56 Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen

57 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

58 Svar på motion om säker gång- och cykelväg i Sköldinge

59 Svar på motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier

60 Motion om utbildning av datasystem för personal

61 Interpellation om förebyggande arbete för barn

62 Motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen

63 Motion om Emmabodamodellen

Kommunfullmäktige den 17 maj 2021

§ nr Ärende

64 Entledigande och val av ledamot i bygg-och miljönämnden

65 Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden

66 Entledigande och val av ledamot i service-och tekniknämnden

67 Entledigande och val av ersättare i Västra Sörmlands Räddningstjänst

68 Val av ledamot i Katrineholms Fastighets AB

69 Val av ledamot i Katrineholms Industrihus AB

70 Anläggande av våtmarksområde vid Djulö och godkännande av överenskommelse med Katrineholm Vatten och Avfall AB och Amazon Data Services Sweden AB

71 Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys

72 Delegering av beslutanderätt om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

73 Årsredovisning 2020 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

74 Årsredovisning 2020 för Katrineholm Vatten och Avfall AB med Sörmland Vatten och Avfall AB

75 Årsredovisning 2020 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

76 Årsredovisning 2020 för Vårdförbundet Sörmland

77 Svar på motion om säker gång- och cykelväg i Sköldinge

78 Svar på motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier

79 Svar på motion om bostad först

80 Svar på motion om bostad först

Kommunfullmäktige den 14 juni 2021

§ nr Ärende

81 Meddelande gällande förtroendevald

82 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

83 Entledigande av ledamot, tillika ordförande och kommunalråd i kommunstyrelsen samt val av ordförande tillika kommunalråd i kommunstyrelsen

84 Entledigande och val av gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

85 Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i krisledningsnämnden

86 Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

87 Entledigande och val av ledamot och tillika förste vice ordförande i valnämnden

88 Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i bildningsnämnden

89 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

90 Entledigande av ledamot och tillika ordförande samt val av ordförande, ny ledamot och ny ersättare i socialnämnden

91 Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i vård- och omsorgsnämnden

92 Förslag till ledamot i Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd

93 Detaljplan för Luvsjön etapp 4 - del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

94 Revidering av Program för privata utförare

95 Revidering av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

96 Revidering av Regler för indrivning av fordringar (förslag om namnändring till Regler för kravverksamhet)

97 Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund

98 Ombudgetering av investeringsmedel inom vård- och omsorgsnämnden

99 Svar på motion om bostad först

100 Svar på motion om gratis mensskydd

101 Svar på motion om att dela bil istället för att äga egen

102 Redovisning av obesvarade motioner - april 2021

103 Svar på interpellation om förebyggande arbete för barn

104 Motion om att delade turer gör en del personal sjuka

105 Motion om premiering av goda studieresultat

106 Motion om utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska utmaningar

107 Motion om sommarsatsning "Covid-generationen"

108 Interpellation med svar om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt arbete mot prostitution

109 Interpellation med svar om Vattenfalls planerade kraftledningar i kommunen

110 Meddelanden

111 Motion om Insatser för att möta relationsvåld

112 Avtackning

113 Trevlig sommar

Kommunfullmäktige den 30 august 2021

§ nr Ärende

114 Meddelande gällande förtroendevald

115 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

116 Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

117 Revidering av Reglemente för gemensamma patientnämnden

118 Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

119 Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

120 Svar på interpellation om förebyggande arbete för barn

121 Interpellation med svar om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt arbete mot prostitution

122 Fråga om stöd till DUD (Drag Utan Drog)

123 Meddelande övrigt

124 Interpellation om att agera för att öppna Julita gård

125 Motion om temaparker/lekparker

Kommunfullmäktige den 20 september 2021

§ nr Ärende

126 Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden

127 Tjänstledighet som gruppledare

128 Policy - Trygghet och säkerhet

129 Revidering av biblioteksplan 2021-2023

130 Sammanträdesdagar 2022 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

131 Svar på motion om god äldreomsorg dag och natt, året runt efter arbetstyngd och behov

132 Svar på motion om bemanningstal och ny modell

133 Svar på motion om att prova Emmabodamodellen

134 Svar på interpellation om att agera för att öppna Julita gård

135 Motion om musikinstrument på lekplatser

136 Motion om koldioxidbudget

137 Meddelanden

Kommunfullmäktige den 25 oktober 2021

§ nr Ärende

Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2020

138 Fastställande av dagordning

139 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

140 Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden

141 Delårsrapport 2021 Katrineholms kommun

142 Policy - trygghet och säkerhet

143 Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker

144 Ajournering

145 Inrättande av överförmyndarnämnd

146 Revidering av Policy för resor och transporter i tjänsten

147 Revidering av arkivreglemente

148 Revidering av rätten till undertecknande av handlingar gällande Kommuninvest

149 Redovisning av obesvarade motioner - september 2021

150 Svar på motion om utbildning av datasystem för personal

151 Interpellation om lära av upphandlingen Unikum

152 Motion om nej till gupp

153 Motion om underhåll kommunal mark

154 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

155 Entledigande av ersättare i bildningsnämnden

156 Meddelande

157 Interpellation om att göra mer för högre utbildningsnivå

158 Interpellation om att göra mer för högre utbildningsnivå

Kommunfullmäktige den 22 november 2021

§ nr Ärende

159 Meddelande gällande förtroendevald

160 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

161 Övergripande plan med budget 2022-2024

162 Renhållningstaxa

163 Biblioteksavgifter

164 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

165 Revidering av Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

166 Avgifter för externa måltider

167 Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet

168 Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

169 Taxor och avgifter för grävning och återställning

170 Revidering av avgifter inom Kulturskolan

171 Utbetalning av partistöd 2022

172 Antagande av detaljplan för Lövåsen -Heden

173 Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 2

174 Meddelanden övrigt

Kommunfullmäktige den 13 december 2021

§ nr Ärende

175 Val av ersättare i bildningsnämnden

176 Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

177 Detaljplan för Backa förskola, Katrineholms kommun

178 Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun

179 Utökad investeringsnivå för Rosenholms rötkammare

180 Förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet

181 Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

182 Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB:s delårsrapport 2021

183 Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) samt återrapportering av uppdrag om informationssäkerhet

184 Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2021

185 Svar på motion om farthinder i Katrineholm – guppa lagom

186 Svar på motion om klimatkommun för ett klimatneutralt Katrineholm

187 Ajournering

188 Svar på motion om barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid

189 Svar på motion om premiering av goda studieresultat

190 Svar på motion om utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska utmaningar

191 Svar på motion om sommarsatsning "Covidgenerationen"

192 Svar på interpellation om Lära av upphandlingen

Unikum

193 Svar på interpellation om att göra mer för högre utbildningsnivå

194 Interpellation med svar om vad händer med Katrineholms skolor

195 Motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

196 Motion om fritidscheck för barn och ungdomar

197 Motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens

198 Motion Fria bussresor 65 +

199 Meddelanden

200 God Jul och Gott Nytt År

2021

Sammanträde den 13 december

Sammanträde den 22 november

Sammanträde den 25 oktober

Sammanträde den 20 september

Sammanträde den 30 augusti

Sammanträde den 14 juni

Sammanträde den 17 maj

Sammanträde den 19 april

Inställt sammanträde

Sammanträde den 22 mars

Sammanträde den 15 februari

Sammanträde den 18 januari

Kommunfullmäktige den 20 januari 2020

Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2019

§ nr Ärende

1      Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

2      Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

3      Entledigande och val av ersättare vård- och omsorgsnämnden

4      Entledigade och val av ersättare i service- och tekniknämndden

5      Val av personlig ersättare i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst

6      Entledigande och val av ersättare i förbundsdirektionen för Vårdförbundet Sörmland

7      Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - KFS 1.01

8      Revidering av uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

9      Giltighetstid för anvisningsdokument - Anvisningsdokument för föreningsstöd

10    Svar på interpellation om besparingar inom förskolan

11    Interpellation med svar om simundervisning

12    Fråga om Barnkonventionens införande

13    Motion om Agenda 2030 och ägardirektiv i de kommunala bolagen

14    Meddelanden

Kommunfullmäktige den 24 februari 2020

§ nr Ärende

15    Entledigande och val av gruppledare för Liberalerna i kommunfullmäktige

16    Entledigande och val av ersättare i service- och tekniknämnden

17    Entledigande och val av ersättare för överförmyndaren

18    Val av ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

19    Upphandling av vård och sociala tjänster

20    Revidering av handlingsplan CEMR

21    Antagande av förbundsordning kommunalförbundet Sydarkivera

22    Revidering av attestreglementet

23    Svar på motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0

24    Svar på motion om att det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutövare i Katrineholm.se

25    Svar på motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

26    Ajournering

27    Svar på motion om ett friskvårdsbidrag för alla

28    Svar på interpellation om besparingar inom förskolan

29    Interpellation med svar om vinterlovsaktiviteter för alla

30    Motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från södra Sköldinge

31    Meddelanden

Kommunfullmäktige den 20 april 2020

§ nr Ärende

32 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

33 Avsägelse från uppdraget av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

34 Val av revisorer för granskning av kommunens stiftelser - mandatperioden 2019- 2022

35 Nominering till styrelsen för Leader Sörmland

36 Representant till INERA AB för perioden 2020-2022

37 Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms kommun

38 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2019 med ansvarsprövning

39 Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun

40 Policy mot företeelsen social dumpning

41 Anmälan av områden som ska undantas från möjligheten att få dagersättning vid eget boende (EBO) i enlighet med lagen om mottagande asylsökande m.fl.

42 Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset

43 Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet

44 Motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier

45 Motion om en samordnad organisation av kommunens integrations och arbetsmarknadsarbete

46 Meddelanden

Kommunfullmäktige den 15 juni 2020

§ nr Ärende

47 Dagordning

48 Entledigande av ledamot i vård- och omsorgsnämnden

49 Nominering av ledamot till KFV Marknadsföring AB

50 Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun

51 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

52 Revidering av det Personalpolitiska Programmet

53 Årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industri AB

54 Årsredovisning 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

55 Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland

56 Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

57 Ny förbundsordning Vårdförbundet Sörmland

58 Fastställande av 2021 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

59 Upphävande av regler för kommunalt bidrag till studieförbundens lokala verksamhet

60 Svar på motion om tillgänglig lek i parken

61 Svar på motion om att välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling

62 Redovisning av obesvarade motioner - mars 2020

63 Motion om riktlinjer för markanvisning

64 Motion om äldreomsorg dag och natt, året runt efter arbetstyngd och behov

65 Interpellation om byggandet av höghus på söder

66 Meddelanden

Kommunfullmäktige den 21 september 2020

§ nr Ärende

68 Sammanträdets laga tillkomst

69 Entledigande och val av ersättare i valnämnden

70 Entledigande och val av ersättare i service- och tekniknämnden

71 Entledigande och val av ledamot i Viadidaktnämnden

72 Entledigande och val av ersättare i service- och tekniknämnden

73 Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden

74 Entledigande och val av ersättare i socialnämnden

75 Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

76 Parkeringsavgift parkeringshuset Loket

77 Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar

78 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2021

79 Revidering av Reglemente för intern kontroll

80 Svar på motion om tillgänglig lek i parken

81 Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen

82 Svar på motion om vision och strategi för integration i Katrineholm

83 Svar på motion om informationskampanj gällande cykeltrafik

84 Svar på motion om riktlinjer för markanvisning

85 Svar på motion om föreningsbidrag och delegation

86 Svar på interpellation om byggandet av höghus på söder

87 Interpellation med svar om ökad elevfrånvaro bland elever i åk 1-6

88 Motion om bemannningstal och ny modell

89 Motion om farthinder i Katrineholm - guppa lagom

90 Meddelanden

91 Interpellation rörande extra statsbidrag

92 Interpellation rörande svåra funktionsstörningar

Kommunfullmäktige den 19 oktober 2020

§ nr Ärende

93 Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i Katrineholms Fastighets AB

94 Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i Katrineholms Industrihus AB

95 Entledigande och val av huvudman i Sörmlands Sparbank

96 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Katrineholms kommun

97 Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt miljötillsynsförordningen

98 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening

99 Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

100 Upphävande av Taxor och avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag

101 Svar på motion om tillgänglig lek i parken

102 Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen

103 Svar på motion om vision och strategi för integration i Katrineholm

104 Svar på motion om informationskampanj gällande cykeltrafik

105 Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola

106 Svar på motion om gerillakonst

107 Svar på motion om att återkommunalisera städningen

108 Redovisning av obesvarade motioner - september 2020

109 Motion om dela bil istället för att äga en egen

110 Svar på interpellation rörande extra statsbidrag

111 Svar på interpellation rörande svåra funktionsstörningar

Kommunfullmäktige den 16 november 2020

§ nr Ärende

112 Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsfullmäktige

113 Övergripande plan med budget 2021-2023

114 Revidering av Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

115 Revidering av VA-taxa för Katrineholms kommun

116 Revidering av Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun

117 Revidering av Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

118 Revidering av Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

119 Revidering av Avgifter för externa måltider

120 Metod för beräkning av borgensavgifter

121 Utbetalning av partistöd 2021

122 Revidering Finanspolicy för Katrineholms kommun

123 Revidering av Renhållningsordning för Katrineholms kommun

124 Revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

125 Godkännande av större investeringar i VA-ledningar från Katrineholm till Julita

126 Godkännande av investering - ny rötkammare vid Rosenholm

127 Införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

128 Fråga om aktivitet för Julita gård

129 Meddelande

Kommunfullmäktige den 21 januari 2019

Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen 2018

§ nr Ärende

1      Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för mandatperioden 2019-2023

2      Kommunplan 2019 - 2022

3      Ajournering

4      Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB

5      Delårsrapport Västra Sörmlands Räddningstjänst

6      Delårsrapport Vårdförbundet Sörmland

7      Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

8      Interpellation med svar om barnfattigdomen i Katrineholms kommun

9      Godkännande av investeringar Katrineholm Vatten och Avfall AB

10    Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd

11    Revidering anvisningar Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda “ Kommuner och Landsting (OPF-KL)

12    Motion om mera motion i tidiga år

13    Meddelanden

14    Fråga om prioriteringar vid halkbekämpning

15    Interpellation om platsbristen i förskolan

16    Motion om förtydligande skyltning

Kommunfullmäktige den 25 februari 2019

§ nr Ärende

17    Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

18    Val av huvudmän i Sörmlands Sparbank

19    Val av ombud och ersättare till Kommuninvest Ekonomiska förening

20    Val av ledamot samt ersättare i Samordningsförbundet RAR i Sörmland, mandatperioden 2019-2022

21    Länsgemensam socialjour Sörmland

22    Attestreglemente

23    Svar på motion om måltidsvän

24    Svar på interpellation om platsbristen i förskolan

25    Fråga om vad betyder meningen Välfärden ska präglas av stor valfrihet

26    Fråga om olämpliga trygghetslarm

27    Motion om att återuppta projektet språkvänner

28    Motion om att tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm

29    Meddelanden

30    Motion om subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer

Kommunfullmäktige den 18 mars 2019

§ nr Ärende

31    Dagordning

32    Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB), lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare

33    Val av styrelseledamot samt röstombud till Energikontoret i Mälardalen AB

34    Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB (KIAB), lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare

35    Val av ledamot i styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB), lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare

36    Val av ledamöter till styrelsen för Katrineholms Tekniska College AB samt röstombud

37    Val av ledamöter till styrelsen samt röstombud för KFV Marknadsföring AB

38    Val av styrelseledamöter och röstombud till Katrineholms Entreprenörscentrum

39    Val av gode män vid lantmäteriförrättning

40    Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

41    Ny grafisk profil för Katrineholms kommun

42    Revidering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium (KFS 3.11)

43    Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

44    Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB), lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare, mandatperioden 2019-2022

45    Ajournering

46    Svar på motion om funkisglädje

47    Svar på motion om rullstolsgungor

48    Svar på motion om drickvattensfontäner

49    Svar på motion om oppositionsråd

50    Fråga om hemtjänsten i Katrineholms kommun

51    Interpellation om förskolan i Katrineholm

52    Interpellation om hemtjänsten i Katrineholms kommun, Kristdemokraterna

53    Interpellation om hemtjänsten i Katrineholms kommun, Vänsterpartiet

54    Meddelanden

Kommunfullmäktige den 15 april 2019

§ nr Ärende

55    Val av röstombud samt ersättare röstombud till Hjälmarens Vattenförbund

56    Årsredovisning och bokslut 2018 för Katrineholms kommun

57    Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2018 med ansvarsprövning

58    Ajournering

59    Revidering av lokala ordningsföreskrifter

60    Extra medel till investeringsprojektet Ny konstgräsplan i Katrineholm

61    Revidering av reglemente för service- och tekniknämnden

62    Redovisning av obesvarade motioner mars 2019

63    Årsredovisning 2018 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

64    Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) - kollektivtrafiken

65    Svar på motion om rullstolsgungor

66    Svar på motion om klimatsmart Katrineholm

67    Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm

68    Svar på interpellation om hemtjänsten i Katrineholms kommun, Kristdemokraterna

69    Svar på interpellation om hemtjänsten i Katrineholms kommun, Vänsterpartiet

70    Interpellation med svar om hur Katrineholm hanterar återvändande IS-terrorister

71    Interpellation Vänsterpartiet om vräkning av barnfamiljer

72    Interpellation om antalet avdelningar inom förskolan i Katrineholm

Kommunfullmäktige den 20 maj 2019

§ nr Ärende

73    Entledigande och val av nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt

74    Val av suppleanter till KFV Marknadsföring

75    Val av styrelse till Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum (IUC)

76    Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

77    Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

78    Val av röstombud samt ersättare röstombud till Hjälmarens Vattenvårdsförbund

79    Årsredovisning 2018 för Vårdförbundet Sörmland

80    Svar på motion om Inför "Rättviksmodellen"

81    Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm

82    Interpellation med svar om hur Katrineholm hanterar återvändande IS-terrorister

83    Interpellation med svar om vräkning av barnfamiljer

84    Ajournering

85    Interpellation med svar om antalet avdelningar inom förskolan i Katrineholm

86    Fråga om säkerheten vid fullmäktigemöten

87    Interpellation med svar om revisorernas synpunkter på hyresbidragen

88    Interpellation med svar om säker gång- och cykelmiljö

89    Motion om tillgänglig lek i parken

90    Motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0

91    Motion om undvik vilseledande marknadsföring

92    Motion om att det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstsutförare på katrineholm.se

93    Meddelanden

94    Interpellation om det är möjligt att pröva intraprenad i äldreomsorgen i Katrineholm

Kommunfullmäktige den 17 augusti 2019

§ nr Ärende

95    Sammanträdets laga tillkomst

96    Revidering av reglementet för bygg-och miljönämnden

97    Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter och Alkohollagen

98    Giltighetstid för anvisningsdokument -Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

99    Giltighetstid för anvisningsdokument- Regler för Katrineholms förtjänsttecken m.m.

100   Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen

101   Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB

102   Årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

103   Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland

104   Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

105   Svar på motion "rätt till deltid"

106   Svar på motion om Bättre brandberedskap

107   Svar på motion om att undvika vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun

108   Svar på interpellation om det är möjligt att pröva intraprenad i äldreomsorgen i Katrineholm

109   Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

110   Trevlig sommar

Kommunfullmäktige den 19 augusti 2019

§ nr  Ärende

111   Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

112   Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen från 1 september 2019

113   Entledigande och val av partigruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige

114   Entledigande och val av ledamot och förste vice ordförande i krisledningsnämnden

115   Entledigande och val av röstombud i Energikontoret i Mälardalen AB

116   Entledigande och val av ledamot och tillika förste vice ordförande i socialnämnden

117   Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

118   Entledigande och val av ersättare i bygg- och miljönämnden

119   Entledigande och val av ledamot i socialnämnden

120   Entledigande av ledamot i vård och omsorgsnämnden

121   Förslag till ersättare i Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd

122   Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

123   Fastställande av 2020 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

124   Svar på motion om bostäder på landsbygden

125   Svar på motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter

126   Meddelanden

Kommunfullmäktige den 16 september 2019

§ nr  Ärende

127   Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

128   Entledigande och val av ersättare i bygg- och miljönämnden

129   Avsägelse som ersättare i service- och tekniknämnden

130   Val av nämndemän för Katrineholms kommun vid Nyköpings tingsrätt i Nyköping för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31

131   Val av ersättare i socialnämnden

132   Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

133   Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

134   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020

135   Svar på motion om subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer

136   Svar på motion om mera motion i tidigare år

137   Revidering av styrdokument- Anvisningsdokument för föreningsstöd

138   Ajournering

139   Upphävande av verksamhetsområde för vatten och avlopp för Genne 1:6

140   Interpellation med svar om skolans verksamhet

141   Fråga om statsbidrag till lärarassistenter

142   Interpellation med svar om budgethantering

143   Motion om att välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling

144   Meddelanden

Kommunfullmäktige den 21 oktober 2019

§ nr  Ärende

145 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

146 Val av ersättare i service -och tekniknämnden

147 Entledigande av ersättare i Lönenämnd Sörmland

148 Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun

149 Detaljplan för del av Järven 3 m.fl., fastigheterna del av Järven 3 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

150 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

151 Ajournering

152 Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms kommun

153 Måltidspolitiska programmet 2020-2023

154 Idrottspolitiska programmet 2020-2023

155 Revidering av anvisningsdokument- Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser

156 Redovisning av obesvarade motioner september 2019

157 Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner

158 Interpellation med svar om uppföljning av tecken på hederskulturer bland elever som lämnat grundskolan

159 Interpellation med svar om kommunens kostnader för kollektivtrafik

160 Interpellation om besparingar inom förskolan

161 Motion om Vision och strategi för integration i Katrineholm

162 Motion om en avgiftsfri kulturskola

163 Motion om friskvårdsbidrag för alla

164 Meddelanden

Kommunfullmäktige den 18 november 2019

§ nr  Ärende

166  Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden

167  Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms kommun

168  Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet - KFS 4.27

169  Revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd KFS 4.08

170  Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet - KFS 4.13

171  Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14

172  Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2020

173 T axa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

174  Övergripande plan med budget 2020-2022

175  Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

176  Motion om gerillakonst

177  Meddelanden

178  Anmälan om motion

Kommunfullmäktige den 16 devember 2019

§ nr  Ärende

179  Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

180  Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

181  Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

182  Entledigande och val av ledamot i socialnämnden

183  Avsägelse som ersättare i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

184  Val av ombud till Sörmlands Turismutveckling AB

185  Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

186  Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

187  Övergripande plan med budget 2020-2022

188  Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner

189  Ändring av ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

190  Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun

191  Förlängning av giltighetstid för Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter

192  Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2019

193  Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2019

194  Svar på motion om kranmärkt vatten

195  Svar på motion om förtydligande skyltning

196  Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm

197  Svar på interpellation om besparingar inom förskolan

198  Interpellation med svar om pedagogisk personal som arbetar deltid för att orka

199  Motion om informationskampanj gällande cykeltrafik

200  Motion om att små barn lider av buller - skyddas inte av lagen

201  Motion om anhörigbehandling

202  Motion om att Återkommunalisera städningen

203  Meddelanden

204  God Jul och Gott Nytt År

2019

Sammanträde den 16 december 2019

Sammanträde den 18 november 2019

Sammanträde den 21 oktober 2019

Sammanträde den 16 september

Sammanträde den 19 augusti

Sammanträde den 17 juni

Sammanträde den 20 maj

Sammanträde den 15 april

Sammanträde den 18 mars

Sammanträde den 25 februari

Sammanträde den 21 januari

Kommunfullmäktige den 15 januari 2018

§ nr  Ärende

1      Allmänhetens fråga

2      Entledigande och val av Överförmyndare i Katrineholms kommun

3      Val av ersättare i kommunstyrelsen

4      Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

5      Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB

6      Konsekvensändring i Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda

7      Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl.

8      Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl., Katrineholms kommun

9     Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam nämnd med förslag till organisation för Viadidaktnämndens verksamheter

10    Ajournering

11    Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om justering av priser för Movingo

12    Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen

13    Svar på motion om hälsovård på arbetstid

14    Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

15    Svar på motion om förströelsefond

16    Svar på motion om införande av Huskurage

17    Motion om praktik för ungdomar inom vård- och omsorg

18    Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum) - komplettering

19    Fråga till socialnämndensordförande om snabbare försörjningsstöd

Kommunfullmäktige den 12 februari 2018

§ nr  Ärende

20     Allmänhetens fråga

21     Val av ersättare i bildningsnämnden

23     Entledigande och val av ledamot i bildningsnämnden

24     Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och avfall AB

25     Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

26     Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

27     Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

Kommunfullmäktige den 19 mars 2018

§ nr  Ärende

28     Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

29     Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman i tingsrätten

30     Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 (Finntorp)

31     Utvidgat verksamhetsområde för del av Forssjökvarn 1:172 och del av Forssjökvarn 6:1 m.fl. Ragnars gärde

32     Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22

33     Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument

34     Interpellation om omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS

35     Motion om måltidvän

36     Motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter

37     Motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser

38     Motion om projekt sex timmars arbetsdag

39     Motion om ökad samverkan och kunskap mellan polis och kommun

40     Motion om att ge katrineholmarna en ätbar park

Kommunfullmäktige den 16 april 2018

§ nr  Ärende

41     Fastställande av dagordning

42     Entledigande och val av ersättare i socialnämnden

43     Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

44     Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen

45     Entledigande och val av ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB

46     Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

47     Entledigande och val av ledamot i Viadidaktnämnden

48     Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

49     Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms kommun

50     Ajournering

51     Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2017 med ansvarsprövning

52     Svar på remiss gällande regionbildning

53     Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun

54     Schablonfördelningar ensamkommande

55     Redovisning av obesvarade motioner

56     Svar på motion om att företagen ska synas

57     Svar på interpellation om förskolans lokaler

58     Svar på interpellation om antalet tillbud inom förskolan

59     Svar på interpellation om barngruppens storlek i Katrineholm mars/april 2018

60     Interpellation om varför skrivelse "konsekvensanalys gällande situationen på förskolorna i Katrineholm" inte lämnas ut

61     Fråga om "Ur och skur" -alternativ i Julita

62     Fråga om habiliteringsersättningen i Katrineholm

63     Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett miljösmart Katrineholm

64     Meddelanden

Kommunfullmäktige den 21 maj 2018

§ nr  Ärende

65     Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden

66     Kompetensförsörjningsplan

67     Årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

68     Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland

69     Reviderad instruktion för kommundirektören

70     Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan polisen och kommunen

71     Meddelanden

72     Interpellation om finansiering av investeringar

73     Interpellation om namnfrågan har snurrat färdigt - namngivning av rondeller

74     Interpellation om hur Katrineholm ska bli en attraktivare arbetsgivare

 Kommunfullmäktige den 18 juni 2018

§ nr  Ärende

75     Nominering av styrelseledamot till Katrineholms Entreprenörscentrum

76    Val av gode man vid lantmäteriförrättning

77    Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

78    Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

79    Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland

80    Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB

81    Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddnings-tjänst

82    Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

83    Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland

84    Svar på interpellation om finansiering av investeringar

85    Ajournering

86    Svar på interpellation om namnfrågan har snurrat färdigt - namngivning av rondeller

87    Svar på interpellation om hur ska Katrineholm bli en attraktiv arbetsgivare

88    Interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt till

89    Motion om funkisglädje till Katrineholm

90    Trevlig sommar

Kommunfullmäktige den 20 augusti 2018

§ nr  Ärende

91     Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

92     Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

93     Beslut om Sörmlandstaxan 2019

94    Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafik Etapp 2

95    Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021)

96    Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

97    Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

98    Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador

99    Svar på Interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt till

100  Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om ett föreningshus för all föreningar

101  Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om bildningsförvaltningens återrapport uppdrag Språkbiennal

102  Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om att flickor på vissa förskolor tvingas bära slöja

103  Interpellation med svar till vård- och omsorgsnämndens ordförande om hemtjänstpersonalens arbetssituation

104  Motion om Inför "Rättviksmodellen"

105  Motion om rullstolsgungor i parker

106  Motion om "rätt till deltid"

107  Motion om bättre brandberedskap

108  Motion om att installera dricksvattenfontäner

109  Motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter

110  Meddelanden

Kommunfullmäktige den 17 september 2018

§ nr  Ärende

111   Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020

112   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

113   Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamhet

114   Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park

115   Svar på interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt till

116   Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om bildningsförvaltningens återrapport uppdrag Språkbiennal

117   Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om att flickor på vissa förskolor tvingas bära slöja

118   Fråga ställd till kommunstyrelsens förste vice ordförande om hyresbidrag till moskén i Katrineholm

119   Interpellation med svar om fruktstund i skolan

120   Motion om bostäder på landsbygden

121   Meddelanden

122   Fråga ställd till kommunstyrelsens vice ordförande om lärarpersonal

123   Fråga ställd till bildningsförvaltningens ordförande om lärarpersonal

124   Motion om oppositionsråd

Kommunfullmäktige den 15 oktober 2018

§ nr  Ärende

125   Sammanträdets öppnande

126   Länsstyrelsens protokoll från slutlig rösträkning och mandatfördelning

127   Val av ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022

128   Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022

129   Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022

130   Ajournering

131   Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

132   Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

133   Partigruppledare för miljöpartiet i kommunfullmäktige

134   Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Katrineholms kommun

135   Ajournering

136   Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd och revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden

137   Revidering av bilagan till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

138   Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, bildande av gemensamt utbildningsbolag

139   Redovisning av obesvarade motioner 2018

140   Interpellation med svar om hyresbidrag till Katrineholms Islamiska förening

141   Motion om föreningsbidrag och delegation

142   Fråga till bildningsnämndens ordförande gällande lärare med politisk slagsida

Kommunfullmäktige den 19 november 2018

§ nr  Ärende

143   Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022

144   Entledigande av ledamot i bygg- och miljönämnden

145   Reviderade regler för det kommunala partistödet

146   Utbetalning av partistöd 2019

147   Övergripande plan med budget 2019-2021

148   Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst

149   Taxor och avgifter kulturnämnden 2019

150   Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2019

151   Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)

152   Tillfälliga taxor och avgifter 2018, simhallen

153   Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång med mera

154   Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och verksamhetsövergång

155   Interpellation med svar om kommunallagen och motionsberedningar

156   Meddelanden

157   Motion om kranmärkt vatten

Kommunfullmäktige den 17 december 2018

§ nr  Ärende

158   Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för åren 2019-2022

159   Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022

160   Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2019-2022

161   Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för mandatperioden 2019-2022

162   Val av ledamöter och ersättare i kulturnämnden för mandatperioden 2019-2022

163   Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022

164   Val av ledamöter och ersättare i service- och tekniknämnden för mandatperioden 2019-2022

165   Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2019-2022

166   Ajournering

167   Val av ledamöter till kommunrevisionen, 2019-2022

168   Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnd för åren 2019-2022 samt ändring i krisledningsnämndens reglemente

169   Val av ledamöter och ersättare i viadidaktnämnden för mandatperioden 2019-2022

170   Val av ledamot och ersättare i Lönenämnd Sörmland, 2019-2022

171   Val av överförmyndare för mandatperioden 2019-2022

172   Val av ledamot och ersättare i gemensam patientnämnd för mandatperioden 2019-2022

173   Val av ledamot till gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård i Sörmland, 2019-2022

174   Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för mandatperioden 2019-2022

175   Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för Vårdförbundet Sörmland mandatperioden 2019-2022

176   Val av partigruppledare i kommunfullmäktige mandatperioden 2019-2022

177   Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 2019-2022

178   Revidering av arvodesbestämmelse

179   Grönplan Katrineholms stad

180   Sörmlandstaxan 2019

181   Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

182   Ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS 1.18

183   Svar på motion om anordnande av en demokratidag

184   Svar på motion om medborgarinflytande

185   Svar på motion om praktik för ungdomar inom vård och omsorg

186   Svar på motion om Kafé fullmäktige i Katrineholm

187   Svar på motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter

188   Svar på motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser

189   Svar på motion om projekt med sex timmars arbetsdag

190   Interpellation med svar om barnfattigdomen i Katrineholms kommun

191   Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB

192   Delårsrapport Västra Sörmlands Räddningstjänst

193   Delårsrapport Vårdförbundet Sörmland

194   Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

195   Motion om mera motion i tidiga år

196   God Jul och Gott Nytt År

2018

Sammanträde den 17 december

Sammanträde den 19 november

Sammanträde den 15 oktober

Sammanträde den 17 september

Sammanträde den 20 augusti

Sammanträde den 18 juni

Sammanträde den 21 maj

Sammanträde den 16 april

Sammanträde den 19 mars

Sammanträde den 12 februari

Sammanträde den 15 januari

Kommunfullmäktige den 16 januari 2017

§ nr  Ärende

1      Val av ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB

2      Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

3      Försöksverksamhet med trygg hemgång

4      Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt)

5      Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter - medel för inköp av fastigheten Abborren 6

6      Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016

7      Svar på motion om att starta servicepunkter

8      Motion om att producera egen el via solceller

9      Interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

Kommunfullmäktige den 27 februari 2017

§ nr Ärende

10    Entledigande och val av ny ersättare i bildningsnämnden

11    Val av huvudman i Sörmlands Sparbank

12    Entledigande och val av ny ledamot i styrelsen för Katrineholms Tekniska Collage AB

13    Entledigande och val av ny ersättare i viadidaktnämnden

14    Entledigande av ledamot i bildningsnämnden

15    Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun

16    Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)

17    Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

18    Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

19    Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

20    Svar på interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

21    Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande - Kommunstyrelsens inställning till att ingen gång och cykelbana planeras in mellan Bie och Alberga

22    Interpellation med svar om nya stadgar för sponsring och föreningsbidrag

23    Ajournering av sammanträdet

24    Interpellation om väntetiderna på platser inom äldreboenden i Katrineholm samt antal platser utifrån Katrineholms befolkning

25    Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till augusti 2016

26    Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-augusti 2016

27    Motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

28    Motion till kommunfullmäktige om den politiska organisationen

29    Meddelanden

30    Interpellation om Skogsborgsskolans innergård

31    Interpellation om frågor utifrån uttalande om att finansiera 10 poliser med kommunala pengar

32    Motion om samhällsbyggnadsnämnd

33    Interpellation om kostnader för konsulter inom kommunens förvaltningar

Kommunfullmäktige den 30 mars 2017

§ nr Ärende

34    Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden

35    VA-plan för Katrineholms kommun

36    Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

37    Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

38    Avtackning

39    Ajournering av sammanträdet

40    Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

41    Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

42    Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

43    Svar på interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

44    Svar på interpellation om Skogsborgsskolans innergård

45    Svar på interpellation om frågor utifrån uttalande om att finansiera 10 poliser med kommunala pengar

46    Svar på interpellation om kostnader för konsulter inom kommunens förvaltningar

47    Motion planer för fler laddstationer

48    (Ny) Fråga om ekonomiska bidrag till föreningen "Somaliska institutet för demokratiska alternativ"

49    (Ny) Interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö

50    Motion om traditionell husmanskost

51    Motion om granskning av delegationsbeslut

52    Motion om förbud mot tiggeri

53    Motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

54    Meddelande

Kommunfullmäktige den 24 april 2017

§ nr  Ärende

55     Ny medlem i kommunfullmäktige

56     Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen

57     Entledigande och val av ny ledamot och ny ersättare i kultur- och turismnämnden

58     Entledigande av ersättare i socialnämnden

59     Entledigande och val av ersättare i valnämnden

60     Entledigande och val av huvudman i Sörmlands Sparbank

61     Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen

62     Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

63     Entledigande och val av ersättare i kultur- och turismnämnden

64     Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

65     Entledigande och val av ersättare i bygg- och miljönämnden

66     Ny gruppledare för sverigedemokraterna i kommunfullmäktige

67     Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun

68     Ajournering

69     Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2016 med ansvarsprövning

70     Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

71     Renhållningsordning

72     Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

73     Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun

74    Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet

75    Svar motion friskvård för kommunens anställda

76    Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid

77    Svar på interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö

78    Interpellation med svar om ersättning till kommuner för asylsökande

79    Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i Katrineholms kommun under åren 2017 och 2018

80    Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

81    Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB

82    Redovisning av obesvarade motioner

83    Meddelande

84    Interpellation med svar om anledning av tidningsartikeln om förhållandena på Strandgården

85    Fråga om Mikroplaster och konstgräsplaner

86    Motion om införande av Huskurage

Kommunfullmäktige den 15 maj 2017

§ nr  Ärende

87     Val av ledamot i bildningsnämnden

88     Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

89     Entledigande och val av ledamot i valnämnden

90     Nominering av styrelseledamöter till Katrineholms Entreprenörscentrum

91     Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden

92     Nominering av ledamot och suppleant till styrelsen för KFV Marknadsföring

93     Upphörande av begränsning av förtroendevald revisors uppdrag

94     Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i socialnämnden

95     Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

96     Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

97     Svar på motion om den politiska organisationen

98     Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd

99     Ajournering

100    Svar på motion om förbud mot tiggeri

101    Fråga om mikroplaster och konstgräsplaner

102    Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland

103    Interpellation med svar om förändringar inom vård- och omsorg

104    Meddelanden

105    Fråga om jämställdhet och jämlikhet

Kommunfullmäktige den 19 juni 2017

§ nr  Ärende

106   Val av ersättare i service- och tekniknämnden

107   Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun

108   Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun

109   Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

110   Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

111   Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB

112   Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

113   Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

114   Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

115   Svar på motion om ställplatser för husbilar

116   Ajournering

117   Svar på motion om äldredag för politiker

118   Svar på motion om granskning av delegationsbeslut

119   Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

120   Fråga om jämställdhet och jämlikhet

121   Interpellation om ung omsorg - möte mellan generationer

122   Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret

123   Meddelande

124   Motion om förströelsefond

125   Trevlig sommar

Kommunfullmäktige den 21 augusti 2017

§ nr  Ärende

126   Sammanträdets laga tillkomst

127   Entledigande och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden

128   Entledigande och val av ersättare i kultur- och turismnämnden

129   Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten

130   Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB

131   Trafikstrategi Katrineholms kommun

132   Parkeringsstrategi Katrineholms kommun

133   Ajournering

134   Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland

135   Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

136   Svar på motion om planer för fler laddstationer

137   Svar på motion om traditionell husmanskost

138   Interpellation om ung omsorg - möte mellan generationer

139   Meddelanden

Kommunfullmäktige den 18 september 2017

§ nr  Ärende

140

141   Ändring i dagordningen

142   Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

143   Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

144   Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun

145   VA-taxa för Katrineholms kommun

146   Förvärv av aktier i Inera AB

147   Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar

148   Förändring av ansvarsområden - kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen

149   Ajournering

150   Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS 1.04

151   Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m

152   Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

153   Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

154   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018

155   Svar på interpellation om bostadssituationen i Katrineholms kommun

156   Motion om hälsovård i arbetstiden

157   Motion om förstudie av parkeringshus

158   Motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

159   Meddelande

160   (Ny) Fråga om tillgänglighetsanpassningar vid Djulö

161   Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2

Kommunfullmäktige den 23 oktober 2017

§ nr  Ärende

162

163   Entledigande av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden

164   Entledigande och val av ledamot i kulturnämnden

165   Begäran om entledigande som huvudman i Sparbanken Sörmland

166   Entledigande och val av ersättare i valnämnden

167   Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms kommun

168   Ajournering

169   Redovisning av obesvarade motioner

170   Fråga om anordnande av språkbiennal

171   Motion om Kafé Fullmäktige

172   Motion om anordnande av en demokratidag

173   Interpellation om förskolan i Katrineholm

174   Interpellation om personalens sjukfrånvaro inom förskolan

175   Interpellation om språkintroduktionsprogrammets framtid

176   Motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter

177   Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador

Kommunfullmäktige den 20 november 2017

§ nr  Ärende

178   Parentation

179   Val av ledamot i kulturnämnden (rättelse)

180   Entledigande och val av ledamot i valnämnden

181   Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

182   Val av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden

183   Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

184   Val av ersättare i socialnämnden

185   Val av ersättare i kommunstyrelsen

186   Övergripande plan med budget 2018-2020

187   Avsägelse

188   Utbetalning av partistöd 2018

189   Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

190   Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken

191   Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

192   Delårsrapport från Gemensam patientnämnd

193   Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017

194   Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm

195   Svar på interpellation om personalens sjukfrånvaro inom förskolan

196   Svar på interpellation om språkintroduktionsprogrammets framtid

197   Svar på interpellation om säkrare GC vägar i Sköldinge

198  Meddelanden

Kommunfullmäktige den 18 december 2017

§ nr  Ärende

§ 199 Utdelning av miljöutmärkelsen

§ 200 Allmänhetens fråga

§ 201 Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen

§ 202 Entledigande och val av ny ledamot i bygg- och miljönämnden

§ 203 Val av ersättare i socialnämnden

§ 204 Val av ledamot och tillika 2:e vice ordförande i kulturnämnden

§ 205 Entledigande av ersättare i bildningsnämnden

§ 206 Val av nämndeman till Nyköpings tingsrätt

§ 207 Val av huvudman i Sörmlands Sparbank

§ 208 Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum)

§ 209 Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

§ 210 Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

§ 211 Trafikstrategi

§ 212 Ajournering

§ 213 Parkeringsstrategi

§ 214 Hastighetsplan Katrineholms kommun

§ 215 Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet RAR

§ 216 Utbetalning av partistöd 2018

§ 217 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2018

§ 218 Revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01).

§ 219 Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

§ 220 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

§ 221 Svar på motion att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms Kommun

§ 222 Svar på motion om renodlad gymnasieskola

§ 223 Svar på motion om skoldusch

§ 224 Svar på motion om att producera egen el via solceller

§ 225 Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

§ 226 Svar på motion om förströelsefond

§ 227 Svar på motion om införande av Huskurage

§ 228 Motion om medborgarinflytande

§ 229 Meddelanden

§ 230 Motion om att företagen ska synas

§ 231 Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

2017

Sammanträde den 18 december

Sammanträde den 20 november

Sammanträde den 23 oktober

Sammanträde den 18 september

Sammanträde den 21 augusti

Sammanträde den 19 juni

Sammanträde den 15 maj

Sammanträde den 24 april

Sammanträde den 20 mars

Sammanträde den 27 februari

Sammanträde den 16 januari