/

Folkhälsa & ANDTS

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa för hela befolkningen.

Målet är att befolkningen ska må så bra som möjligt och att hälsan ska vara jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Befolkningens hälsa påverkas av många olika saker. Till exempel av var vi bor, vilken utbildning och vilket arbete vi har samt av saker som mat- och alkoholvanor. Hälsan påverkas även av om vi upplever att vi kan påverka vårt liv och om vi upplever oss leva i ett jämlikt och jämställt samhälle.

Barn, skärmtid, dataspel och spel om pengar

Vi ser att många barn och unga har mer skärmtid under helger och lov och att användandet ökar. Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar familj, vänner men också samhället i stort. Det behövs därför åtgärder för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå.

På länsstyrelsens hemsida hittar du som är vårdnadshavare filmer och diskussionsmaterial du kan använda när du pratar med ditt barn om skärmtid, dataspel och spel om pengar. Det finns filmer för dig som har barn som är 8-12 år med möjligheter att få textning på olika språk. Länk till annan webbplats. Det finns också filmer för dig som har barn som är 13-18 år med möjlighet att välja textning för olika språk. Länk till annan webbplats.

Du hittar också diskussionsmaterial och broschyrer på flera språk. Länk till annan webbplats.

Gå och cykla till skolan

För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till att oftare gå och cykla till skolan arrangerar Trafikkalendern Länk till annan webbplats. årligen en nationell tävling för landets F-6 skolor. Tävlingen pågår mellan september och oktober månad och går ut på att så många som möjligt, både elever och personal, under minst två veckor går eller cyklar till och från skolan. Den skola/klass i Sverige som har registrerat flest resor vinner pris.

Katrineholms kommun vill stötta och inspirera till att Katrineholms skolor deltar i tävlingen och att klasser och skolor engagerar sig för att fler elever ska gå eller ta cykeln till skolan. Vi hoppas att detta ger effekter på:

  • Barnens hälsa i form av ökad vardagsmotion
  • Säkerheten, i form av minskad biltrafik kring skolorna
  • Miljön, i form av minskad biltrafik och minskad belastning på miljön

Tillsammans med Polisen och Västra Sörmlands Räddningstjänst får skolor som är med i tävlingen coachning och stöd. Bland annat får eleverna lära sig om hur man ska gå och cykla i trafiken, vikten av att använda hjälm, vad som ska finnas på en säker cykel och hur man är säker i kollektivtrafiken.

Vill du ha tips på cykelvägar till skolan? Kolla in vår sida cykla i Katrineholm så hittar du cykelkartor, information om cykelgarage och mycket annat!Prevention

Inom olika aspekter i livet kan vi arbeta mycket preventivt. Här under får du exempel på tre områden; fallprevention, kost och hälsa samt suicidprevention.

Fallprevention

Visste du att balansövningar är ett enkelt sätt att förändra livet? På vår sida för fallprevention hittar du flera olika övningar du kan göra hemma för att förbättra din hälsa och balans.

Kost och fysisk aktivitet

Bra mat gör att du mår bättre, kolla in våra tips på vad du kan äta för en god hälsa. På vår receptsida kanske du dessutom hittar en ny favoriträtt! Lägger du till fysisk aktivitet så ökar du hälsoeffekterna ännu mer. Ditt nästa äventyr hittar du bäst genom att använda vår naturkarta Länk till annan webbplats. - där finns guider till vandringsleder, motionsspår, utegym, lekplatser och andra aktiviteter i vår kommun.

Strategi för suicidprevention

Hösten 2022 antog Kommunfullmäktige en strategi för suicidprevention Pdf, 163.9 kB.. Syftet med strategin för suicidprevention är att förebygga suicidförsök och suicid samt att bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna i Katrineholms kommun och medarbetarna i Katrineholms kommun som organisation.

Det övergripande målet för strategin för suicidprevention är att: ingen person ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.

Utifrån suicidpreventionsstrategin har en kommungemensam handlingsplan tagits fram Länk till annan webbplats.. Handlingsplanen tar upp de insatser som ska genomföras i kommunen. Till exempel ska alla medarbetare inom Katrineholms kommun genomföra Våga fråga pocket Länk till annan webbplats., en kort utbildning som passar alla som vill lära sig mer om hur man kan agera om någon verkar må dåligt och har självmordstankar.

ANDTS: Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar

Att minska tobaksbruket, alkoholkonsumtionen och spelmissbruk bland befolkningen och att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är prioriterade områden inom Sveriges folkhälsopolitik. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, spel om pengar och med ett minskat tobaksbruk.

I Katrineholms kommun har vi ställt oss bakom den regionalt framtagna ANDT-strategin med åtgärdsplan Länk till annan webbplats.. Den ligger till grund för vårt fortsatta arbete i kommunen. Samarbete och samverkan är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. I Katrineholms kommun finns en ANDTS-grupp som samverkar och planerar insatser i området.

Antidrogambassadör, ANDTS-coach, ANDTS för föreningar och ren träning med PRODIS

Ungdomarnas sommarjobb går ut på att lära andra ungdomar om beroendeproblematik och få dem att inse riskerna med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Syftet med satsningen är att ge unga en röst i det förebyggande arbetet. Delaktighet skapar engagemang och detta arbete ger ungdomarna kunskap och verktyg för att kunna inspirera sina kompisar att fortsätta vara fria från alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel om pengar.

Syftet med ANDTS-metoden och vår coachtubildning är att vi ska öka kunskapen hos Katrineholms kommuns alla medarbetare. För att sprida kunskapen i våra verksamheter så utbildar vi egna coacher som i sin tur utbildar övriga medarbetare. Genom stor medvenhet och kunskap i organisationen ska vi tillsammans hjälpa unga att förhindra eller förebygga bruket av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. För att nå dit behöver vi öka kunskapen och tryggheten bland våra medarbetare och öka medvetenheten om hur bruket av dessa delar påverkar hälsan och livet.

Alla ska ha möjlighet att växa upp, leva och delta i idrott-, fritids- och föreningsverksamheter utan risk för att skadas till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel. Katrineholms kommun har tagit fram en ANDTS-policy Pdf, 82.7 kB. som ni som förening kan använda i ert förebyggande arbete och anpassa efter er verksamhet.

Tillsammans med polisen och andra samverkanspartners arbetar vi för prevention av dopning och en träningsmiljö helt fri från droger och dopning. Vårt mål är att minska användandet av dopning i Katrineholm genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat. Vill du som förening eller gymägare vara med i satsningen? Hör av dig till vår kommunstrateg. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kontakt

Kommunstrateg

Karin Nordén