/

Våtmark vid Djulö

Just nu arbetar vi med ett spännande projekt som handlar om att förstärka vår infrastruktur och skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm. Projektet är en viktig del i vårt arbete med att ta hand om framtidens regnvatten och klimatanpassa vår dagvattenhantering i Katrineholms kommun.

Videon är ett komplement till texten.

Varför en våtmark?

I samband med att Katrineholm växer ökar också kraven på en förstärkt och utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Klimatförändringar är en annan faktor som medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämningsrisker.

Tillsammans med Katrineholm Vatten, Sörmland Vatten och Avfall AB och Amazon Web Services samarbetar vi för att säkra Katrineholms kapacitet när det gäller vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Djulö.

Våtmarken kommer delvis att utformas som ett rekreationsområde för aktiviteter som vandring och fågelskådning. Vi planerar att våtmarken är färdig till 2026.

Våtmarkens fördelar

Våtmarkens primära uppgift blir att fördröja och filtrera Katrineholms stads vattenavrinning innan vattnet släpps ut i närliggande sjöar.

Fler fördelar:

  • Våtmarken kommer att fungera som en näringsfälla och ha en vattenrenande funktion.
  • Kväve, fosfor och andra näringsämnen kommer att hindras från att rinna vidare ut i våra sjöar och vattendrag och orsaka övergödning.
  • Våtmarken minskar översvämningsrisken.
  • Våtmarken bidrar till ökad biologisk mångfald, ett bra ekosystem och en god livsmiljö för vilda djur.

Läs mer om våtmarker på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Samarbetspartners

I projektet samarbetar Katrineholms kommun med Katrineholm Vatten, Sörmland Vatten och Avfall AB och Amazon Web Services (AWS).

Medfinansiering

Projektet delfinansieras med hjälp av stöd från AWS och statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-bidrag).

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Med det här projektet är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna Länk till annan webbplats.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.


Agenda 2030 och mål 13 och 15.
Idéskiss över våtmarken

Idéskiss över våtmarken

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm