/

Råd- & samverkansgrupper

I kommunen finns flera råd- och samverkansgrupper för att kunna informera och samråda inom specifika områden. Vid samtliga möten förs minnesanteckningar som publiceras på denna sida.

Brott- och skadeförebyggande rådet

Brott- och skadeförebyggande rådet är ett samverkansorgan mellan kommunen och polisen med syfte att förebygga brott och skador.

Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till brott, ökar riskerna för upptäckt, höjer trygghetsfaktorn och på olika sätt förhindrar att barn och ungdomar kommer in på en brottslig bana.

Det skadeförebyggande arbetet innefattar långsiktigt skadeförebyggande arbete riktat till alla åldrar, miljöer och situationer. Speciell uppmärksamhet ska riktas mot högriskgrupper och högriskmiljöer. 

Samverkansorganet ska initiera, stödja och följa upp brotts- och skadeförebyggande arbete i kommunen. Jämställdhets- folkhälso- och mångfaldsperspektivet ska vara en självklar del av arbetet.

Funktionsrättsrådet Katrineholm

Funktionsrättsrådet verkar för att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun.

Funktionsrättsrådet består av representanter från kommunens handikappföreningar samt kommunens förvaltningar och bolag. Rådets ordförande ingår i folkhälsoutskottet, som ansvarar för strategiska tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Funktionsrättsrådet Katrineholm ska bevaka tillgänglighetsfrågorna genom att representera de funktionsnedsattas synpunkter.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet träffas för samråd och information mellan kommunen och företrädare för pensionärerna. Pensionärsrådet är remissinstans i planeringsfrågor i kommun i frågor som rör pensionärer.

Kommunstyrelsen utser en av sina ledamöter i pensionärsrådet till ordförande. Pensionärsrådet väljer en av pensionärsorganisationernas ledamöter till vice ordförande. Pensionärsrådet består av 15 ledamöter och 10 ersättare.

Pensionärsrådet ska:

  • Hålla sig underrättat om samhällsplanering och befintliga resurser beträffande bistånd och service för pensionär.
  • Följa förändringar i efterfrågan av samhällets resurser och den allmänna utvecklingen inom verksamhetsområde.
  • Inhämta synpunkter och erfarenheter och aktualisera önskemål och behov av förändringar.

Kontakt

Stadshuset Gröna Kulle

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00, 13:00-16:00