/
/

Information för företag som är godkända som utförare av hemtjänst

Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten. Utföraren ska också följa de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns inom området.


Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag och sekretesslagstiftning samt hälso- och sjukvårdslagen.

Utföraren och dess personal ska vara väl bekant med nedan redovisade lokala styrdokument och se till att verksamheten beaktar och arbetar i enlighet med dem.

Senaste nytt för utförare av hemtjänst

 • 2021-02-02. Nya ersättningsbelopp från 2021-01-01.
  Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 28 januari 2021, § 13, om nya ersättningsbelopp för utförare av hemtjänstPDF.
 • 2021-01-27. Nu finns en länk till Läkemedelshantering i Sörmland längre ner under Länsgemensamma avtal, riktlinjer, rutiner och avtal.
  Det är en länsgemensam rutin för läkemedelshantering i regionen och samtliga kommuner i Sörmland.
  Vård- och omsorgsförvaltningens riklinje har därmed upphört och tagits bort.
 • Rutinen utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37.
 • 2021-01-19. Rutinen Hantering av covid-19 HSL VOF (version 13) är uppdaterad från 2021-01-19 med följande ändring:
  - Kapitlet ”Tillfälligt utökad användning av vätskeavvisande munskydd IIR inom vård- och omsorgsförvaltningen” utökas så att munskydd även ska användas av vård- och omsorgspersonal i situationer där de befinner sig närmare än 1-2 meter från annan personal i mer än 5 minuter.
  Det kan till exempel vara vid personalmöten, raster, bilåkning eller andra situationer där avstånd inte kan hållas pga. begränsningar i tillgängliga lokaler.
  Rutinen finns under Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2021-01-11. Rutinen Hantering av covid-19 HSL VOF (version 12) är uppdaterad från 2021-01-11 med följande ändringar:
  · Förlängt datum (2021-03-31) gällande tillfällig utökning av vätskeavvisande munskydd, samt förändring vilka utökningen omfattar. Den omfattar nu vårdnära arbete inom hela vård- och omsorgsförvaltningen. Om munskydd inte kan användas av något skäl så ska i andra hand visir användas. Det gäller t ex vid vård av personer med kognitiv funktionsnedsättning där kommunikationen påverkas negativt av munskydd. Beslut om användning av visir fattas av enhetschef i samråd med verksamhetschef.
  · Kapitlet ”Tillfälligt utökad användning av flergångsvisir inom funktionsstöd…” utgår med hänvisning till ovanstående punkt.
  · Så länge det finns ett beslut om utökad användning av vätskeavvisande munskydd IIR så kommer dessa att levereras kontinuerligt till respektive arbetsplats, beställning behöver inte göras.

Tidbokning för kunskapsprov i läkemedelshantering.

Här kan du boka tid för kunskapsprov i läkemedelshantering.

OBS! Obligatorisk närvaro på bokad tid. Vid sjukdom eller annat förhinder ska avbokning ske.

E-tjänst för anmälan till utbildning i läkemedelshanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IT-support

Alla felanmälningar ska anmälas via HelpDesk. Du kan göra felanmälan via mejl eller telefon.

Mejl: 6900@katrineholm.se
Ärendena hanteras kontorsdagar mellan klockan 8-17.

Telefon: 0150-569 00
Kontorsdagar mellan klockan 8-17. Övrig tid finns beredskap för akuta ärenden.

Anmäla/avsluta användare i Treserva/TES

Du kan anmäla ny användare, avsluta användare, begära nytt lösenord till användare eller ställa en övrig fråga i vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning, kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker. Socialstyrelsen reglerar service- och omvårdnadsinsatser i sina föreskrifter. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Eftersom föreskrifter och allmänna råd ändras behöver kommuner och enskilda verksamheter löpande kontrollera om det skett förändringar.
Aktuella föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

Basala hygienregler

 • Hygienregler kommunal verksamhet (hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland)
 • Basala hygienrutiner
 • Basala hygien och klädregler
 • Basala hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård

Basala hygienrutinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Covid-19

Demens och intetellektuell funktionsnedsättning

Informationsöverföring och samordnad planering

 • Anhörig/närstående
 • Egenvård
 • Informationsöverföring
 • Hemsjukvård
 • Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
 • Psykisk hälsa
 • Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning.
  OBS! Ny rutin från 1 september 2020. Implementering av rutinen och rutin/blankett för medskick till sjukhus, sker av MAS under hösten enligt särskild kommunikationsplan.
 • Trygg hemgång och effektiv samverkan - Riktlinjer för samverkan vid in - och utskrivning av patienter i slutenvård i Sörmland

Informationsöverföring och samordnad planeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkemedelshantering

Tandvårdsstöd

Dokumentation ska ske enligt Socialtjänstlagen (SoL), både under handläggning och under verkställighet. Dokumentationen ska ge en bild av hur den enskilde erhåller det stöd och hjälp som beviljats samt hur den enskilde klarar sin vardag.

Här hittar du rutiner och instruktioner för hur du ska dokumentera planering, genomförande och uppföljning av insatser.

För de utförare som enbart utför serviceinsatser finns särskild blankett för genomförandeplan samt Vägledning för externa serviceföretag som dokumenterar manuellt.

Rutiner och instruktioner

Social dokumentation och IBIC för omvårdnadspersonal

Filmerna kan visas på arbetsplatsträffar eller i andra gruppsammanhang, men kan också ses enskilt. De är avsedda för all personaloch innehåller både grunder och mer fördjupad information. En rekommendation är att använda dem vid inskolning av ny omvårdnadspersonal. Filmerna är textade och innehåller både teori och praktisk handledning i verksamhetssystemet Treserva.

Del 1 - Grundernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2- Individens behov i centrum och ICFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 3 - Genomförandeplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 4 - Genomförandejournallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 5 - Vårdplaner HSL-dokumentation (och skyddsåtgärder)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkemedelshantering - utbildning för omvårdnadspersonal

Här finns filmer att titta på inför delegering.

Del 1 - Läkemedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2 - Läkemedel fortsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 3 - Diabeteslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildningsmaterial Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning (det finns även utbildningsmaterial med talmanus) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktionsfilm för på- och avklädning av personlig skyddsutrustning

Del 1 - Brukare/patienter med luftvägssymtomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2 - Brukare/patienter med luftvägssymptom talande för Covid-19 eller bekräftad Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktionsvideo för munskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kontaktperson vid ansökan om att bli utförare av hemtjänst

Controller Marie Myrbeck

Telefon: 0150-578 21