/
/

Information för företag som är godkända som utförare av hemtjänst

Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten. Utföraren ska också följa de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns inom området.


Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag, sekretesslagstiftning och hälso- och sjukvårdslag.

Utföraren och dess personal ska vara väl bekant med nedan redovisade lokala styrdokument och se till att verksamheten tar hänsyn till och arbetar i enlighet med dem.

Senaste nytt för utförare av hemtjänst

Tidbokning för kunskapsprov i läkemedelshantering.

Här kan du boka tid för kunskapsprov i läkemedelshantering.

OBS! Obligatorisk närvaro på bokad tid. Vid sjukdom eller annat förhinder ska avbokning ske.

E-tjänst för anmälan till utbildning i läkemedelshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IT-support

Alla felanmälningar ska anmälas via HelpDesk. Du kan göra felanmälan via mejl eller telefon.

Mejl: 6900@katrineholm.se
Ärendena hanteras kontorsdagar mellan klockan 8-17.

Telefon: 0150-569 00
Kontorsdagar mellan klockan 8-17. Övrig tid finns beredskap för akuta ärenden.

Anmäla/avsluta användare i Treserva/TES

Du kan anmäla ny användare, avsluta användare, begära nytt lösenord till användare eller ställa en övrig fråga i vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning, kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker. Socialstyrelsen reglerar service- och omvårdnadsinsatser i sina föreskrifter. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Eftersom föreskrifter och allmänna råd ändras behöver kommuner och enskilda verksamheter löpande kontrollera om det skett förändringar.
Aktuella föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Basala hygienregler

 • Hygienregler kommunal verksamhet (hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland)
 • Basala hygienrutiner
 • Basala hygien och klädregler
 • Basala hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård

Basala hygienrutiner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Covid-19

Demens och intetellektuell funktionsnedsättning

Informationsöverföring och samordnad planering

 • Anhörig/närstående
 • Egenvård
 • Informationsöverföring
 • Hemsjukvård
 • Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
 • Psykisk hälsa
 • Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning.
  OBS! Ny rutin från 1 september 2020. Implementering av rutinen och rutin/blankett för medskick till sjukhus, sker av MAS under hösten enligt särskild kommunikationsplan.
 • Trygg hemgång och effektiv samverkan - Riktlinjer för samverkan vid in - och utskrivning av patienter i slutenvård i Sörmland

Informationsöverföring och samordnad planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedelshantering

Tandvårdsstöd

Dokumentation ska ske enligt Socialtjänstlagen (SoL), både under handläggning och under verkställighet. Dokumentationen ska ge en bild av hur den enskilde erhåller det stöd och hjälp som beviljats samt hur den enskilde klarar sin vardag.

Här hittar du rutiner och instruktioner för hur du ska dokumentera planering, genomförande och uppföljning av insatser.

För de utförare som enbart utför serviceinsatser finns särskild blankett för genomförandeplan samt Vägledning för externa serviceföretag som dokumenterar manuellt.

Rutiner och instruktioner

Social dokumentation och IBIC för omvårdnadspersonal

Filmerna kan visas på arbetsplatsträffar eller i andra gruppsammanhang, men kan också ses enskilt. De är avsedda för all personaloch innehåller både grunder och mer fördjupad information. En rekommendation är att använda dem vid inskolning av ny omvårdnadspersonal. Filmerna är textade och innehåller både teori och praktisk handledning i verksamhetssystemet Treserva.

Del 1 - Grunderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2- Individens behov i centrum och ICF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 3 - Genomförandeplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 4 - Genomförandejournal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 5 - Vårdplaner HSL-dokumentation (och skyddsåtgärder) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedelshantering - utbildning för omvårdnadspersonal

Här finns filmer att titta på inför delegering.

Del 1 - Läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2 - Läkemedel fortsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 3 - Diabetes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsmaterial Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning (det finns även utbildningsmaterial med talmanus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsmaterial för dig som ska få delegering: Särtryck Delegering - inför delegering av läkemedelshantering Pdf, 865 kB, öppnas i nytt fönster. (Regionen Sörmland)

Instruktionsfilm för på- och avklädning av personlig skyddsutrustning

Del 1 - Brukare/patienter med luftvägssymtom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2 - Brukare/patienter med luftvägssymptom talande för Covid-19 eller bekräftad Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsvideo för munskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontaktperson vid ansökan om att bli utförare av hemtjänst

Controller Marie Myrbeck

Telefon: 0150-578 21