/

Generation Pep

Vi är oerhört stolta över att vara en Generation Pep-kommun! Här kan du läsa mer om vårt arbete tillsammans med Generation Pep som verkligen gör skillnad för barn och ungas hälsa i Katrineholm.

generation pep logga

Hur vänder vi utvecklingen?

Generation Pep vill att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. I Katrineholms kommun vill vi samma sak och vi är sedan år 2021 anslutna till Pep-kommun. Tillsammans med Generation Pep arbetar vi för barn och ungas hälsa!

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Katrineholm idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till bästa möjliga hälsa. Tillsammans med Generation Pep vill vi vända på utvecklingen där allt fler barn sitter stilla för mycket och äter för lite av det kroppen behöver för att må bra. Vi vill att Katrineholm ska må bättre!

Framgångsfaktorer

Vi har under vårt arbete som Generation Pep-kommun identifierat viktiga framgångsfaktorer - utan dessa hade vi inte varit där vi är idag. Här kommer vår checklista till dig som också vill göra skillnad för barn och ungas hälsa!

 • Jobba tillsammans.
 • Sätta barn och unga i fokus.
 • Sudda ut förvaltningsgränser.
 • Jobba inte i projektform - jobba i ordinarie verksamhet. Ställ om den ordinarie verksamheten istället för ett tillfälligt projekt eller projektorganisation som har ett slut.
 • Tydliga och gemensamma mål - bidrar till att det inte är beroende av eldsjälar, vi är många som jobbar för samma sak.
 • Fokusera mycket på implementering, inge behöver fler policies och dokument! Skrid från ord till handling. Se till att att saker faktiskt sker på riktigt.
 • Förtroende och tillit från ledningen och utrymme inom våra befintliga uppdrag för att arbeta med förändringen är oerhört viktigt och avgörande.
 • Var lösningsfokuserade och kreativa för att komma framåt.
 • Arbeta preventivt, förebyggande och vänd på perspektiven.
 • Se kraften i det som görs och lyft det positiva, våga också prata om det negativa.
 • Gör en analys innan start över var organisationen är, vart den vill och hur redo den är. Våga ställa kritiska frågor, var verklighetsförankrad och insiktsfull.

Pep kommun - 7 investeringar för hälsa

Pep kommunarbetet bygger på ISPAH:S 8 investeringar för att främja fysisk aktivitet (International Society for Physical Activity and Health). Investeringarna är vetenskapligt förankrade och har visat sig vara effektiva. Investeringarna fungerar var och en för sig, men bäst effekt blir om flera åtgärder kombineras och implementeras på ett systematiskt sätt. Nedan kan du se de 7 investeringarna/temaområdena samt läsa mer om de verktyg och aktiviteter som finns inom respektive område.

1. Skolbaserade och förskolebaserade program

Vill er förskola/skola få stöd och inspiration i det systematiska hälsoarbetet? Pep Förskola/Skola är ett digitalt verktyg och målet med verktyget är att stötta de som vill arbeta mer med rörelse och hälsosam kost inom förskolans/skolans verksamhet. I verktyget får du bland annat:

 • Vägledning för hur ni kan starta ett Hälsoteam på förskolan/skolan
 • Fakta kring barn och ungas hälsa och levnadsvanor
 • Konkreta aktiviteter kring rörelse och kost att göra på förskolan/skolan

Pep Förskola: Verktyg | Generation Pep Förskola Länk till annan webbplats.

Pep Skola: Verktyg | Generation Pep Skola - Generation Pep Länk till annan webbplats.


2. Aktiv transport

Forskare världen över är överens om att ett effektivt och relativt enkelt sätt att öka mängden vardagsrörelse är att fler tar sig aktivt till och från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter. Helt enkelt att cykla och gå mer i vardagen. Genom att gå och cykla mer tillsammans kan vi alla göra en hjälteinsats för våra barn.
Egna satsningar | Pep-hjälten - Generation Pep Länk till annan webbplats.
Aktivaskoltransporter Länk till annan webbplats.


3. Hälsofrämjande matmiljöer

Matmiljön påverkar vårt förhållningssätt till mat och den sociala miljö vi lever i har stor inverkan på vår syn på mat och måltider och vad vi äter. Med en genomtänkt och hälsomedveten samhällsplanering av matmiljön kan vi skapa bättre förutsättningar för en hälsosam konsumtion av mat och jämlik hälsa.

Ett attraktivt och hälsosamt utbud i en kiosk kan underlätta för barn och unga att välja hälsosamma mellanmål. Här hittar du tips och inspiration på hur en kiosk kan bli en Pep Kiosk: Verktyg | Pep Kiosk - Generation Pep Länk till annan webbplats.


4. Hälsofrämjande samhälls- och stadsplanering

Sättet på vilket städer och samhällen planeras och utformas påverkar många av våra beteenden. Forskning visar att personer som bor i områden som underlättar fysisk aktivitet är betydligt mer aktiva än de som bor i områden som inte stödjer fysisk aktivitet på samma sätt. Exempel på inslag som bidrar till hälsofrämjande miljöer är: närhet till parker och grönområden, närhet till service som butiker, skolor, fritidsaktiviteter och arbetsplatser, samt attraktiv och tillgänglig infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik. Dessa insatser främjar både hälsan och miljön.

Pep-park: Verktyg | Pep Park - Generation Pep Länk till annan webbplats.


5. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktyg för elevhälsan: Verktyg | Verktyg för elevhälsan - Generation Pep Länk till annan webbplats.


6. Idrotts- och fritidsaktiviteter för alla

Naturkartan
Välkommen att upptäcka Katrineholms natur: Katrineholms kommun — Naturkartan Länk till annan webbplats.

Fritidsbanken
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan du som skola, idrottslärare, privatperson etc låna sport- och fritidsutrustning helt gratis i 14 dagar. På Fritidsbanken Länk till annan webbplats. i Katrineholm finns allt från skidutrustning till flytvästar och många andra olika sorters sport- och fritidsprylar.

Skänk prylar till oss! Du kan alltid lämna in sportprylar du inte längre använder i vår lokal, i vår insamlingslåda på Vika återvinningscentral eller i receptionen i simhallen. Det ger fler möjlighet att ha en aktiv fritid och är ett bra sätt att värna om vår miljö.

Pep dag
Vill du skapa en aktivitetsdag full av rörelse, hälsosam kost och kunskap? Här hittar du information om verktyget Pep Dag Länk till annan webbplats. - ett koncept för alla sorters aktivitetsdagar.

Allemanspeppen
Ta vara på allemansrätten och känn allemanspeppen! Här hittar du information om hur vi kan använda vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker för ett aktivare liv. Verktyg | Allemanspeppen - Generation Pep Länk till annan webbplats.


7. Barnrättsperspektivet – barns rätt till hälsa

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, som är lag i Sverige, har alla barn oavsett bakgrund rätt till bästa möjliga hälsa. Samhället har en skyldighet att tillgodose denna rättighet och främjandet av fysisk aktivitet och goda matvanor är viktiga pusselbitar i detta arbete. Barnkonventionen - UNICEF Sverige | unicef.se Länk till annan webbplats.

Lyssna på vårt poddavsnitt

Lyssna på bildningsförvaltningens poddavsnitt om Generation Pep och rörelseglädje i förskolan. Gäster är Sofie Tornell som är inspiratör i bildningsförvaltningen och erbjuder förskolorna rörelseglädje samt Annelie Rinaldo som är bildningsförvaltningens samordnare för projektet.

Om Generation Pep

Generation Pep är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att alla barn och unga ska ha rätten och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv, genom att sprida kunskap och skapa engagemang i hela samhället. Med gemensamma kraftansträngningar vill Generation Pep att Sverige ska må bättre. Bakom initiativet står Kronprinsessparet och en rad samhällsaktörer, allt ifrån företag, universitet, myndigheter, stiftelser och ideella organisationer. Läs mer på www.generationpep.se Länk till annan webbplats.

Verktyg för implementering

Som Generation Pep-kommun har vi utvecklat nya metoder och arbetssätt. En viktig del av arbetet har varit implementering i organisationen och förflytta oss från projekt till verksamhet. Att lyckas med implementering kan vara en utmaning - men det finns verktyg! På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du ta del av filmer och nyttiga checklistor. Länk till annan webbplats.

Frågor om arbetet?

Har du frågor om projektet kan du kontakta:

Karin Nordén, samordnare, telefon: 0150-570 21

Anneli Rinaldo, samordnare för bildningsförvaltningen, telefon: 0150-568 50

mål 5, 10, 11 och 16