/

Riktlinjer områdesråd & utbildningsråd

Antagna av bildningsnämnden §21. Datum 2016-05-10.

Mål & Syfte

Områdesrådet är ett samarbetsforum för ömsesidig information och kommunikation
mellan valda representanter för elever, föräldrar, personal och politiker. Områdesråd
finns inom för- och grundskola.

Utbildningsrådet är ett samarbetsforum för ömsesidig information och
kommunikation kring övergripande frågor mellan föräldrar, elever, förvaltningsledning och politiker.

Bakgrund

Utdrag från Skollagen. 4 kap.

”12§ Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska
erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

13§ Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd
med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor
behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för
barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen,
eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut som ska behandlas
där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första
stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket
fullgörs.”

Utdrag från Läroplan för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) (från tillämpliga delar)

”2.3 Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala
utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar
och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den
pedagogiska verksamheten.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet
  att påverka sin situation
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
  miljö
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom
  att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Riktlinjer (utdrag ur läroplanen)

Förskollärare ska ansvara för

 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Arbetslaget ska

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och
  utöva inflytande i förskolan,
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja ta ett allt större ansvar för sig själv och
  för samvaron i barngruppen,
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i
  verksamheten
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och
  skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.”

”2.4 Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske
i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet
att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i
förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en
förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Riktlinjer (utdrag ur läroplanen)

Förskollärare ska ansvara för

 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva
  inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Arbetslaget ska

 • (…) beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av
  verksamheten.”

Utdrag från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lgr 11 ( från
tillämpliga delar)

”2.3 Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas
inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet
att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över
utbildningen.

Mål

Skolans mål är att varje elev

 • (…) successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i
  skolan, och
 • (…) har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i
  demokratiska former.

Riktlinjer (utdrag ur läroplanen)

Alla som arbetar i skolan ska

 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala,
  kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren ska

 • (…) svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
  undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder
  och mognad,
 • (…) tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och förbereda
  eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter
  som präglar ett demokratiskt samhälle.

2.4 Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa
de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Riktlinjer (utdrag ur läroplanen)

Alla som arbetar i skolan ska

 • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla
  skolans innehåll och verksamhet.

2.8 Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn
det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

 • skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
  (…)
 • formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna
  får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ
  (…) ”

Riktlinjer för områdesråd i Katrineholms kommun

 • Inom varje rektorsområde ska finnas ett områdesråd.
 • Områdesrådet består av en kontaktpolitiker, valda representanter för elever,
  föräldrar och personal om möjligt från samtliga verksamheter inom skolenheten
 • Bildningsnämnden utser en kontaktpolitiker.
 • Antalet ledamöter och sammansättning kan variera utifrån områdets behov.
 • Ordförande utses inom områdesrådet
 • Förskolechef/rektor är sammankallande och föredragande
 • Aktuella frågor från bildningsnämnden ska vara med på dagordningen, till
  exempel aktuell Qualisprocess
 • Utgångspunkt för arbetet ska bland annat vara de nationella och kommunala
  styrdokumenten. Områdesrådet ska sammanträda minst 4 gånger per år
 • Sammanträdestiden bör anpassas så att eleverna kan närvara
 • Sammanträdesprotokoll eller mötesanteckningar ska efter varje sammanträde
  skickas in till förvaltningskontoret för att sedan redovisas för bildningsnämnden

Riktlinjer för utbildningsråd i Katrineholms kommun

 • Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd
 • Utbildningsrådet består av bildningsnämndens presidium, ledande företrädare
  för bildningsförvaltningen, 1 vald föräldrarepresentant för varje områdesråd
  inom den kommunala för- och grundskolan, 1 vald föräldrarepresentant för varje
  gymnasieskola samt valda elevråds/elevkårsrepresentanter från grundskolorna år
  7-9 samt gymnasieskolorna. Friskolorna erbjuds att delta med 1 föräldrarepresentant och elevrepresentanter från varje skola.
 • Bildningsnämndens ordförande är ordförande i utbildningsrådet.
 • Bildningsförvaltningens chef är sammankallande och ansvarig föredragande.
 • Rektor och övrig personal från de olika enheterna kan bjudas in vid behov.
 • I utbildningsrådet ska frågor som syftar till ökad måluppfyllelse och högre
  utbildningsnivå behandlas.
 • Omvärlds- och invärldsbevakning gällande kvalitetsfrågor ska belysas.
 • Samverkan mellan politiker, personal, elever och föräldrar ska tillvarata
  engagemang och kompetens från de olika parterna samt bidra till ökad förståelse
  för varandras roller.
 • Information och frågeställningar från såväl bildningsnämnd/förvaltning som från
  för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter
  samt elevråd ska utbytas.
 • Utbildningsrådet ska med utgångspunkt från de nationella och kommunala
  styrdokumenten utarbeta en egen målsättning som utvärderas årligen.
 • Utbildningsrådet ska sammanträda minst 4 gånger per år.
 • Minnesanteckningar ska efter varje sammanträde redovisas till
  bildningsnämnden.