Asplundens förskola (Sköldinge)

Barn leker på gården utanför förskolan.

Förskolan Asplunden ligger i Sköldinge som är en tätort i Katrineholms kommun, 15 kilometer nord öst om Katrineholm. Asplunden är en liten förskola med två avdelningar.

Vi har ett mottagningskök med ett ekonomibiträde som sköter kök och städ. Vi är 7 stycken pedagoger som arbetar här. Vår närmaste granne är Sköldinge skola.

Våra avdelningar

Vi har två avdelningar på Asplundens förskola:

 • Eken 1-3 år
 • Björken 4-5 år

Utemiljö

Vi har en stor utegård med möjligheter till skapande i naturmaterial, motorisk träning, rollekar, pulkaåkning med mera. Närmiljön kring förskolan erbjuder natur, skog och lekplatser

Vår vision på Asplundens förskola är gemensam och kreativ miljö:

 • Alla barn ska känna sig trygga och sedda.
 • Alla barn ska utifrån sin egen förmåga få möjlighet att utforska och lära.
 • Förskolans verksamhet skall sträva efter att väcka lusten till kreativitet.
 • Alla barn ska ges stöd till att utveckla en god självkänsla.
 • Verksamheten bygger på samarbete mellan alla parter vilket utvecklar respekt och hänsyn till varandra.

Personalens kompetens

I personalstyrkan finns pedagoger med utbildning inom:

 • NTA (natur och teknik för alla) inom vatten
 • PUG (pedagogisk utveckling i grupp)
 • PIM (praktisk IT och mediekompetens)
 • Nyckelperson - den reviderade läroplanen
 • Processförare - pedagogisk dokumentation

Kontakt

Adress: Kanntorp, 640 24 Sköldinge

Avdelningen Eken: 0150-48 84 86 och 072-53 03 584
Avdelningen Björken: 0150-48 84 87 och 072-52 16 017

Förskolechef
Emma Rask
Telefon: 0150-48 88 60
E-post: Emma.Rask2@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i Bildningsförvaltningen är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Asplundens förskola - 2015-2016

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Prioriterade förbättringsområden utifrån genomförda analyser inför nästkommande läsår:

 • Utveckla arbetet med den pedagogiska dokumentationen i koppling med läroplanens mål
 • Utveckla våra pedagogiska miljöer, både inne och ute, så att de stimulerar barnen att göra egna val
 • Öka IT-kunskapen hos personalen och marknadsföra vår förskola

Kvalitetsredovisning 2015-2016

Inlämnade kvalitetsrapporter

I Katrineholms kommun arbetar alla förskolor och skolor med Qualis som är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att nå hållbar kvalitet och förbättrade resultat.

Process A, Utveckling och lärande

Process C, Barns delaktighet i lärprocessen

Process F, Organisation

Process G, Styrning och ledarskap

Process J, Resursutnyttjande

Process B Trygghet och trivsel

Process D Arbetssätt och pedagogroll

Process K Image

Process E Föräldrainflytande

Process H Kommunikation

Skicka ett tips om sidan till någon