/

Regler och avgifter för förskola och fritidshem

För förskola och fritidshem i Katrineholms
kommun - från och med 1 februari 2021

Skollagen 2010:800

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. När vårdnadshavare har ansökt om plats på förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.


Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.

Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.

Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 18.
För fritidshem gäller samma läroplan som för grundskolan Lgr 11.

Förskola för barn 1-5 år

I Katrineholms kommun bedrivs verksamheten i form av förskola och avgiftsfri förskola.
Förskolan är en skolform och har en egen läroplan.

Grund för placering

Arbete/studier

Förskoleverksamhet erbjuds barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Detta gäller från ett års ålder till det år barnet börjar i förskoleklass.

Allmän förskola avgiftsfri

Alla barn har, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, rätt att delta i avgiftsfri förskola. Avgiftsfri förskola innebär rätt till 525 timmar per år. De fördelas på 15 timmar i veckan, tre timmar om dagen under fem dagar, och följer grundskolans läsårstider. Avgiftsfri förskola är en del av den vanliga förskolan. Lunch ingår inte.

Barn till arbetssökande eller barn till föräldraledig

Barnet erbjuds förskola under 15 timmar i veckan. Dessa timmar fördelas på fem timmar om dagen under veckodagarna tisdag-torsdag. Lunch ingår.

Det finns också möjlighet att göra en särskild överenskommelse med Bildningsförvaltningen. Den avser en vistelsetid med 20 timmar per vecka och som då följer grundskolans läsårstider där barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen. En sådan överenskommelse påverkar inte dess rättighet enligt Skollagen 8 kap. 6§. Du tecknar överenskommelsen i samråd med respektive rektor.

Barn i behov av särskilt stöd

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd för sin utveckling, kan barnet få en plats i
förskoleverksamhet även om du inte har behov av en plats, Skollagen 8 kap. 5§ och 7§.

Förskola under sommaren

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti minskar antalet närvarande barn på våra förskolor. I syfte att kunna organisera vår verksamhet på bästa sätt, under framför allt vecka 27-31, har vi öppet på någon förskola inom varje samordningsområde.

Vårdnadshavare som är i behov av förskoleplats under dessa veckor anmäler närvaro senast 30 april varje år. Detta görs via larknuten.se. Har ingen närvaro anmälts planerar inte verksamheten för att ta emot barnet.

Mottagande i en annan kommun

Ett barn har rätt att gå i förskola i en annan kommun än hemkommunen, om barnet har särskilda skäl för det. Ansökan sker på särskild blankett i barnets hemkommun och prövas individuellt.

Om familjen flyttar till en annan kommun men önskar behålla förskoleplatsen så kan
Bildningsförvaltningen skriva ett avtal med den nya hemkommunen.

Ansökan, förskola

Två alternativ för att ansöka

 1. Du ansöker genom vår e-tjänst som nås via kommunens webbplats www.katrineholm.se.
 2. Du ansöker på blanketten ”Ansökan om plats i förskola och fritidshem” som du kan få på Bildningsförvaltningens kontor eller på Kontaktcenter.

För frågor om din ansökan, placering eller avgifter, kontakta Bildningsförvaltningens kontor. Alla ansökningar registreras efter ankomstdatum.

Prioriteringsordning, om plats finns

Plats till förskola erbjuds enligt följande prioritetsordning:

 • Asylsökande barn
 • Barn i behov av särskilt stöd
 • Barn till ensamstående vårdnadshavare
 • Syskonförtur
 • Överflyttning på grund av att barnet är i behov av särskilt stöd
 • Överflyttning på grund av särskilda skäl
 • Köplats
 • Överflyttning på grund av avstånd
 • Barn från annan kommun

Förklaring av de olika begreppen

Asylsökande barn
Asylsökande har rätt till plats inom en månad. Asylsökande är den som själv tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som inte har fått sin ansökan prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Barn i behov av särskilt stöd
Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 2010:800, kapitel 8 § 7.

Barn till ensamstående vårdnadshavare
Sammanboende räknas inte som ensamstående. Gifta/sammanboende som genom arbete eller studier lever åtskilda, även under mycket långa perioder, betraktas inte som ensamstående.

Syskonförtur
Syskon till barn som får plats, får vid samma tillfälle förtur till plats. Syskonförturen gäller till dess att placering av syskon kan ske i samma verksamhetsform enligt vårdnadshavares önskemål.

Överflyttning på grund av att barnet är i behov av särskilt stöd
Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 2010:800, kapitel 8 § 7.

Överflyttning på grund av särskilda skäl
Om placering på annan enhet önskas på grund av särskilda skäl.

Köplats
Denna förturskategori avser en vanlig placering i någon av våra verksamheter. Barn
folkbokförda i Katrineholms kommun har förtur i förhållande till barn från annan kommun.

Överflyttning på grund av avstånd
Om flytt skett efter placering och omplacering önskas på närliggande område.

Barn från annan kommun
Under denna kategori registreras ansökningar på barn som är folkbokförda i annan kommun.

Fritidshem för barn 6-12 år

Grund för placering

Fritidshem

Fritidshem är en verksamhet som är riktad till skolbarn 6–12 år. Verksamheten samordnas med förskoleklass och grundskola/grundsärskola. Plats på fritidshem erbjuds från och med 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass till och med vårterminen det året eleven fyller 13 år.

En elev ska erbjudas plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till
vårdnadshavares arbete, studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga vårdnadshavare deltar inte i verksamheten om inte särskilda skäl föreligger.

Fritidshemmet är öppet både före och efter skoltid under skoldagar. Det är även öppet under lovdagar.

Lovplats

Du kan ansöka om lovplats om ditt barn bara behöver plats i fritidshem när det är lov i skolan. Ditt barn är då på fritidshem samma tider som det normalt skulle ha varit i skolan. Skolans schema gäller.

Exempel: Ditt barn börjar normalt skolan klockan 8 och slutar klockan 14. Ditt barn får då plats på fritidshem mellan klockan 8 och 14.

Ansökan fritidshem

Två alternativ för att ansöka

 • Du ansöker genom vår e-tjänst som nås via kommunens webbplats www.katrineholm.se.
 • Du ansöker på blanketten ”Ansökan om plats i förskola och fritidshem” som du kan få på Bildningsförvaltningens kontor eller på Kontaktcenter.

För frågor om din ansökan, placering eller avgifter, kontakta Bildningsförvaltningens kontor. Alla ansökningar registreras efter ankomstdatum.

Plats & placering

Så handläggs din ansökan för förskolan

När du har ansökt till förskola, erbjuds ditt barn en plats inom fyra månader.
Det måste framgå av ansökan från vilket datum du önskar platsen, så kallat placeringsdatum.

Om placeringsdatumet ligger längre fram i tiden än fyra månader, räknas tiden i kö fyra
månader bakåt från placeringsdatum.

Exempel: Du vill ha plats för ditt barn den 1 november. Om du då räknar fyra månader bakåt i tiden, blir ansökningsdatum den 1 juli, även om du lämnat in ansökan till exempel den 1 maj.

Inom 14 dagar får du en bekräftelse på att din ansökan har tagits emot. Erbjudande om plats skickas till dig senast 14 dagar före startdatum.

Barns placering

Ett barn ska erbjudas plats vid en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål.

Observera att en avdelning eller en verksamhet kan stängas på grund av exempelvis minskat antal placerade barn eller minskat antal barn i kö. Avdelningar på förskolan kan slås ihop eller delas upp under barnets/elevens placeringstid.

Centrala Katrineholm betraktas som ett upptagningsområde. Det innebär att barnet erbjuds
plats där det finns ledig plats i något av samordningsområdena:

 • Samordningsområde Syd: Borgen, Trädgården, Karossen, Asplunden, Häringe och Fågelbo
 • Samordningsområde Nord: Norrgården, Guldregnet, Gersnäs, Lasstorp, Karamellen, Bie
  och Räven
 • Samordningsområde Väst: Regndroppen, Stavstugan, Sörgården, Näverstugan, Backa och
  Ängstugan
 • Samordningsområde Öst: Berguven, Påfågeln, Saltkråkan, Mysak, Tjädern, Örnen och
  Björkvik

Så handläggs din ansökan för fritidshem

När du har ansökt till fritidshem ska plats erbjudas så snart det framkommit att barnet har
behov av sådan plats.

Elevens placering

Eleven erbjuds plats i fritidshemmet vid den skola eleven går i.

Kommunen ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass,
grundskola och grundsärskola. Hemkommunen ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever som går i en fristående skola i de fall huvudmannen inte erbjuder sådan utbildning.

Syskon

Om det är möjligt erbjuds syskon plats på samma fritidshem, om vårdnadshavare så önskar.
Detta kan innebära att syskonet får byta avdelning.

Inför skolstart

Varje grundskola har ett upptagningsområde. Senast vid höstterminsstarten det år barnet fyller fem år, erbjuds barnet plats i förskola inom det upptagningsområde som barnet tillhör, om det är möjligt. Övergången till grundskolan underlättas på detta sätt.
Vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola än den skola barnet tillhör, men det
förutsätter att skolan kan ta emot eleven. 

Platserbjudande

Svar på platserbjudande och inkomstförfrågan ska vara åter hos Bildningsförvaltningen senast den dag som anges i erbjudandet. Annars kan du inte få den erbjudna platsen.

Hör av dig till Bildningsförvaltningen om du behöver hjälp med att fylla i hushållets inkomster, närvarotiden eller om du har frågor om placeringen av ditt barn.

Om du har andra frågor, kontakta den avdelning som anges på platserbjudandet.

Svar kan lämnas genom vår e-tjänst som nås via kommunens webbplats www.katrineholm.se eller via www.larknuten.se.

Tider förskola & fritidshem

Öppettider

Förskolan och fritidshemmet har öppet hela året måndag till och med fredag utom helgdagar och de fyra dagarna för kompetensutveckling.

De öppnar tidigast klockan 06.00 och stänger senast klockan 18.30.

Inom alla kommunens verksamheter kan det förekomma samordnad öppning och stängning. Detta kan innebära att du får lämna/hämta ditt barn på en angränsande avdelning.

Under några sommarveckor kan verksamheten samordnas genom att förskolor och/eller fritidshem slås samman.

Kompetensutvecklingsdagar för personalen

Personalen deltar i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling under fyra dagar per läsår. Dessa dagar är verksamheten stängd. Du får ett meddelande, minst två månader i förväg, om vilket datum som gäller.

Om barnet har behov av plats även under dessa fyra dagar kontaktar du rektor.

Du får inte minskad avgift på grund av kompetensutvecklingsdagarna.

Överenskommelse om närvarotid

Barnets närvarotid utgår från familjens behov vid arbete eller studier. Närvarotiden ska omfatta all den tid barnet vistas i verksamheten, från det att barnet kommer tills det barnet går hem för dagen. Den omfattar alltså även skälig restid till och från arbetet.

Nattarbetande föräldrar som är i behov av plats på dagtid, och där familjens gemensamma behov i övrigt tillåter det, har rätt till åtta timmars vila (sovtid för nattarbete) samt restid till och från arbetet. Med nattarbete avses arbete från klockan 22.00 till och med 06.00.

Vi gör undantag från ovanstående regel i detta fall:

Vårdnadshavare som är skiftesarbetande och har mer än sju dagars sammanhängande ledighet. Då får barnet nyttja 15 timmar per vecka för att barnet ska kunna upprätthålla kontinuiteten i förskolan. Detta gäller även före kommande nattpass. Avgift betalas enligt fastställd taxa.

Schemaändringen anmäls genom vår e-tjänst som nås via kommunens webbplats
www.katrineholm.se eller via www.larknuten.se.

Förändring av barnets närvarotid

Om du har behov av att ändra barnets närvarotid på grund av förändrad arbetstid,
föräldraledighet för annat barn eller arbetslöshet ska du anmäla detta. Det ska göras i så god tid som möjligt för att verksamheten ska ha möjlighet att anpassas på ett bra sätt.

Anmäl större förändringar av barnets närvarotid minst en månad i förväg. Anmälan görs genom vår e-tjänst som nås via kommunens webbplats www.katrineholm.se eller via www.larknuten.se.

Överflyttning

Ansökan om överflyttning ska föregås av samtal med ansvarig rektor.

Önskar du byte av förskola/ fritidshem ansök om överflyttning genom vår e-tjänst som nås via kommunens webbplats www.katrineholm.se eller via www.larknuten.se. Ansökan kan också göras på blanketten ”Ansökan om överflyttning”.

Ändrade familjeförhållanden

Det är viktigt att anmäla ändrade familjeförhållanden som exempelvis giftermål, ny sambo, skilsmässa, separation eller barnafödelse. Detta kan påverka avgiften och barnets placering.

Ändrade familjeförhållanden ska anmälas till Bildningsförvaltningen senast den 25:e i månaden innan förändringen ska träda i kraft.

Sjukskrivning/graviditetspenning

Om du som vårdnadshavare är sjukskriven kan barnet använda sin plats enligt schematid för barnets grundplacering, om inte sjukdomstillståndet kräver mer tid. Om barnet inte har någon grundplacering kan barnet erbjudas plats enligt överenskommen tid. Läkarintyg ska alltid bifogas.

Övrigt om placering

En jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas i grupperna.
Bildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att ändra ditt barns placering vid personalens semesterperioder under jul och sommar, ändrade närvarotider etc.

Introduktion i förskolan

Personal och föräldrar tar tillsammans fram ett program för inskolningen. Inskolning vid ny placering görs vanligtvis under cirka två veckor. Den innebär att barnet vistas i verksamheten under kortare stunder till en början. Tiden utökas successivt och barnet får bekanta sig med sin nya miljö och personalen får värdefull kunskap om barnet. Förälder eller annan anhörig, som känner barnet väl, ska vara tillsammans med barnet under inskolningen.

Mat

Måltider

Närvarotiden avgör vilka måltider barnet får. Huvudmålet är alltid lagad mat och serveras normalt vid samma tidpunkt varje dag. Förskolan följer skolans matsedel så långt det är möjligt.

Barnens och verksamhetens behov avgör när frukost och mellanmål serveras. Varje
rektorsområde avgör vilka mattider som gäller. 

Uppsägning av plats

Du ska skriftligt säga upp plats senast en månad före den dag ditt barn ska sluta. Platsen sägs upp genom vår e-tjänst som nås via kommunens webbplats www.katrineholm.se eller via www.larknuten.se. Du kan även använda blanketten, ”Uppsägning av plats”, som finns hos handläggare på Bildningsförvaltningens kontor.

För lovplats gäller uppsägning en månad före nästa terminsstart.

Datum för uppsägning räknas från den dag Bildningsförvaltningen har tagit emot anmälan och registrerat den. Avgift betalas under uppsägningstiden.

När du tackat ja till en plats, men ångrar dig och inte vill nyttja platsen gäller ingen uppsägningstid om detta meddelas före angivet placeringsdatum. Om uppsägningen inkommer på placeringsdagen gäller en månads uppsägning.

När du sagt upp en plats men önskar ny placering inom fyra månader, räknas placeringen som om den fortgått hela perioden. Du måste då betala den vanliga månadsavgiften retroaktivt även för de månader barnet inte varit närvarande.

Även vid övergång mellan de olika kommunala verksamheterna, förskola/fritidshem, gäller ”fyramånadersregeln”.

Utskrivning från förskoleverksamhet sker utan föregående uppsägning den 31 juli samma år barnet börjar förskoleklass.

Utskrivning från fritidshem sker utan föregående uppsägning efter vårterminen det året eleven fyller 13 år.

Övergång från förskola till fritidshem

Om du som vårdnadshavare ansökt om fritidshem för ditt barn förs barnet över den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.

Du behöver inte säga upp platsen på förskola då den automatiskt övergår till en plats inom fritidshemmet efter den 31 juli.

Avgifter & inkomster

Maxtaxa

Hur mycket du betalar beror på din inkomst och antalet barn i verksamheten. Timmarna är alltså inte avgörande för hur mycket du betalar. I Katrineholms kommun tillämpas maxtaxa vilket innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut för förskola och fritidshem.

Även när du är föräldraledig för annat barn eller arbetssökande så regleras avgiften av maxtaxan. Om du är föräldraledig för annat barn, eller är arbetssökande, får du ha barnet på förskola maximalt 15 timmar per vecka. Förskoleavgiften regleras av maxtaxan, vilket kan betyda att du får betala full avgift även om du bara har ditt eller dina barn på förskola 15 timmar per vecka.

Förskoleavgiften avser plats i förskola och beräknas på 12 månader. Platsen är ett abonnemang och avgiften skall betalas även om barnet eller barnen är tillfälligt frånvarande. 

Inkomstuppgifter

Om hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst når upp till inkomsttaket gäller högsta avgift enligt maxtaxan. För aktuellt belopp se Skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Om hushållets inkomst är lägre ska du styrka det med en aktuell och korrekt inkomstuppgift.

Om inkomst ej lämnas tar kommunen ut högsta avgift. Bildningsförvaltningen genomför regelbundet inkomstkontroll. Vid inkomstkontroll måste samtliga platsinnehavare meddela sin inkomst även om den inte förändrats. Detta gäller även platsinnehavare som saknar inkomst.

Vid förändrad inkomst ska detta anmälas via e-tjänst som nås via kommunens webbplats www.katrineholm.se eller via www.larknuten.se. Anmälan ska göras senast den 25:e i månaden innan förändringen ska träda i kraft. Vi har även möjlighet att kontrollera att inlämnade uppgifter är riktiga. Om det visar sig att de uppgifter du lämnat är felaktiga, tar kommunen ut högsta avgift, till dess att du lämnat korrekta uppgifter. Kommunen är i detta fall inte återbetalningsskyldig.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i hushållet.

Med hushåll menas:

 • ensamstående
 • gifta, sambor eller motsvarande som lever tillsammans och har gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress
 • makar/sambor där barnet är biologiskt barn till endast en av makarna/samborna

Vem är platsinnehavare?

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om plats. Om båda vårdnadshavarna bor tillsammans, blir båda gemensamt platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften.

Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har behov av omsorg ska båda vara platsinnehavare till varsin plats. Ansökan görs av den som inte är räkningsmottagare. Båda föräldrarna blir då platsinnehavare för den del av barnets plats som de abonnerar på. De får därmed varsin faktura.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta innebär två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte bli större än avgiften för en plats.

Betalning av avgift

Fakturan skickas ut omkring den 15:e i varje månad. Sista betalningsdag är alltid den sista dagen i månaden. Fakturan gäller innevarande månad, det vill säga, den månad fakturan skickas ut.

Hushållets avgift täcker ungefär sju procent av kommunens kostnad för platsen.

Minskad avgift

Om ditt barn blivit långvarigt sjuk kan du få minskad avgift när du nyttjat alla dagar för tillfällig vård av barn.

För att få minskad avgift ska du lämna in en ansökan till rektor. Du ska även bifoga läkarintyg.

Du kan inte få minskad avgift på grund av semester, annan ledighet eller för de återkommande kompetensutvecklingsdagarna.

Platsen återkallas

Kommunen kan återkalla tilldelad plats inom förskola och fritidshem. Det sker genom
varsel/uppsägning minst en månad i förväg.

Barn kan mista sin plats i följande fall

 • avgiften har inte betalats enligt överenskommelse med kommunen
 • platsen nyttjas inte på det sätt som överenskommits med kommunen

Obetald faktura överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda fakturor har
kommunen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats i förskola eller på fritidshem.

Om du har en skuld får du inte en ny plats innan skulden är betald, eller när det finns en godkänd avbetalningsplan som du följer.

Taxor och tabeller

I förskola och fritidshem betalas samma avgift oavsett antalet timmar.

För lovplats på fritidshem betalas en terminstaxa.

I en familj med flera barn som har plats inom våra verksamheter betalas en avgift endast för barn ett, två och tre.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet (”barn 1”).

Lovplats omfattas inte av syskonrabatten.

Förskola

Avgiftsnivå 1

Vänder sig till barn från och med 1 år till höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Avgiftsnivå 2

Vänder sig till barn som fyller tre år under året och barn i behov av särskilt stöd.
Avgiften reduceras från och med höstterminens start.

Skriv tabellbeskrivning här

Förskola

Avgiftsnivå 1

Avgiftsnivå 2

Barn 1
(yngsta barnet)

3 % av
bruttoinkomsten

2,43 % av
bruttoinkomsten

Barn 2

2 % av
bruttoinkomsten

1,5 % av
bruttoinkomsten

Barn 3

1 % av
bruttoinkomsten

0,75 % av
bruttoinkomsten

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Avgiftsfri förskola

Barn har rätt till avgiftsfri förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Avgiftsfri förskola innebär rätt till 525 timmar per år i förskola. Timmarna ska fördelas under terminstid med 15 timmar per vecka. I tabellen ”Avgiftsnivå 2” är reduceringen för avgiftsfri förskola redan gjord.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd har, under terminstid, rätt till kostnadsfri förskola upp till 15 timmar per vecka.

Fritidshem

Vänder sig till barn i behov av plats från och med förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Skriv tabellbeskrivning här

Fritidshem

Avgiftsnivå

Barn 1
(yngsta barnet)

2 % av bruttoinkomsten

Barn 2

1 % av bruttoinkomsten

Barn 3

1 % av bruttoinkomsten

Barn 4

Ingen avgift

Lovplats

Vänder sig till barn som endast har behov av fritidshemsplats på lov och
kompetensutvecklingsdagar.

Avgiften för höstterminen betalas i november och för vårterminen i maj.

Barn med lovplats får inte syskonrabatt.

Skriv tabellbeskrivning här

Period

Avgift

Höstterminen inklusive
jullovet

1 200 kronor

Vårterminen inklusive
sommarlovet

1 400 kronor