/

Publicerad:

Detaljplan för Strängstorpsvägen är på granskning

Detaljplanen syftar till att ta fram mer mark för bostadsbebyggelse i Strängstorp.

Bilden visar en karta med en röd linje som markerar omfattningen för ett planområde. Denna område ligger öster om en befintlig småhusbebyggelse. Marken i området består av skogsmark. Det planerade området har ungefär samma storlek som den befintliga sammanhängande bebyggelsen.

Här kan du se var planområdet för Strängstorpsvägen finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 16 november - 7 december 2023. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del landsbyggd. Länk till annan webbplats.

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag för en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 7 december 2023 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.

Plankarta Pdf, 447.7 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 357.2 kB.

Trafikbullerutredning Pdf, 8.7 MB.

Geoteknik - tekniskt PM Pdf, 172.1 kB.

Geoteknik - Markundersökningsrapport Pdf, 2.5 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 2.9 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 4.7 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB.

Kontaktperson

Maela Jaanivald, planarkitekt

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.