Pågående planer

Här hittar du ett dokument (PDF) med alla pågående översiktsplaner och detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet. Klicka på bilden eller länken nedan för att komma till en PDF-fil.

Framsida på dokumentet Pågående planer

 

Pågående planer 2018-09-19

Planer som varit på samråd och granskning

 • Detaljplan för Bäverstigen

  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya attraktiva bostäder i Katrineholms tätort samt skapa förutsättningar för en stig längs med sjön för allmänhetens intresse och avgränsa vattenområdet som får överbyggas.
 • Detaljplan för del av kvarteret Abborren

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som idag nyttjas av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.
 • Detaljplan för del av kvarteret Pionen

  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i flerbostadshus på en yta som idag används som allmän parkering i direkt närhet till Katrineholms centrum och Resecentrum.
 • Detaljplan för Djulönäs

  Syftet med föreliggande detaljplan är att se över storleken på byggrätterna samt att tillskapa 24 nya tomter för enbostadshus på Djulönäs, Katrineholms kommun.
 • Detaljplan för fastigheten Hämplingen 21 på samråd

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheten.
 • Detaljplan för Finntorp och Lövåsen

  Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamheter, i första hand inom logistik och handel, men även för lättare industri, bilservice och liknande.
 • Detaljplan för Guldregnet

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av hyreslägenheter och bostadsrätter. Förslaget omfattar tre huskroppar i 4 våningar samt terrassvåningar med totalt ca 54 lägenheter.
 • Detaljplan för Havsörnen 21 m fl

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus, parhus, flerbostadshus och enbostadshus i Laggarhult.
 • Detaljplan för kvarteret Pantern

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av två nya flerbostadshus genom omfördelning, ändring och komplettering av befintliga byggrätter inom kvarteret.
 • Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.
 • Detaljplan för Maskinisten

  Syftet är att anpassa detaljplanen till rådande verksamheter samt att tillåta en utbyggnad av förskolan. Förlust av parkmark ska kompenseras och möjligheten att även tillåta bostäder i kvarteret ska utredas.
 • Detaljplan för Mörkhulta

  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i småhus.
 • Detaljplan för Plogen – nytt äldreboende i Katrineholm fastigheterna Plogen 2 m.fl.

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt äldreboende.
 • Detaljplan för Stortorget

  Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.
 • Detaljplan för Tallåsskolan

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad och ombyggnad av Tallåsskolan i södra Katrineholm till en 7-9-skola med plats för ca 1300 elever, samt tillhörande friytor, angöring och parkering.
 • Detaljplan för Trolldalen

  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i småhus.
 • Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad verksamhet längs Storgatan i Valla.
 • Detaljplan för Vitsippan

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kontakta oss:

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
Telefon: 0150-571 96

Sara Eresund
Planarkitekt
Telefon: 0150-48 81 09

Ellen Liljencrantz
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 88

Jonatan Faijersson
Planarkitekt
Telefon: 0150-571 89

Maela Jaanivald
Planarkitekt
Telefon: 0150-578 79

David Labba
Planarkitekt
Telefon: 0150-570 61