/

Publicerad:

Ny vattentjänstplan - vi vill veta vad du tycker!

Äger du en bostad i eller i närheten av Katrineholm som idag har ett enskilt avlopp eller annan typ av vatten och avlopp (VA-lösning)? Då kan du påverkas av den nya vattentjänstplanen - ta del av den här och lämna dina synpunkter!

Vatten rinner ner i ett par händer.

Nu finns möjligheten för fler områden i Katrineholms kommun att få kommunalt vatten och avlopp. I den nya vattentjänstplanen som just nu är ute på samråd finns flera utpekade bevaknings-, utrednings- och utbyggnadsområden.

Områden som berörs av vattentjänstplanen:

 • Udden, 162 bostadshus
 • Stora Daviken , 24 bostadshus
 • Hjälmsätter, 146 bostadshus
 • Julita gård, 23 bostadshus
 • Äsplund, 20 bostadshus
 • Larsbo, 32 bostadshus
 • Häggsjön, 25 bostadshus
 • Hovmanstorp, 26 bostadshus
 • Valdemarsön, 41 bostadshus
 • Loviselund, 71 bostadshus
 • Hästedal, 12 bostadshus
 • Varbro, 166 bostadshus
 • Forsa bruk, 42 bostadshus
 • Ändebol, 29 bostadshus
 • Nästorp, 59 bostadshus

Vad är ett VA-bevakningsområde?

Ett VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som, utifrån den information kommunen har, fungerar tillfredsställande. Om bebyggelsen skulle utökas eller förändras är det dock inte självklart att vatten- och avloppsituationen kommer att fungera tillfredställande.
Kommunen bör därför bevaka till exempel utsläpp av spillvatten från området, antalet tillkommande bygglov eller förändring i nyttjande av bebyggelsen. När ett bevakningsområde förändras kan det klassas om till VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde.

Vad är ett VA-utredningsområde?

I områden som klassas som VA-utredningsområde finns osäkra parametrar som behöver utredas vidare innan beslut kan fattas kring hur området ska kategoriseras. Det kan bero på stora osäkerheter kopplat till behovet av förändrad VA-försörjning. Det kan även bero på att möjligheten till anslutning med överföringsledning är mycket låg vilket gör att alternativa lösningar behöver utredas vidare.
VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. När utredningen är utförd klassificeras området till VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA-område. Att en utredning görs innebär inte per automatik att en allmän VA-utbyggnad blir aktuellt.

Vad är ett VA-utbyggnadsområde?

Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har behov av en förändrad VA-struktur. Hela eller delar av VA-utbyggnadsområdet planeras att införlivas i verksamhetsområde för allmänna dricks- och spillvattentjänster.
För VA-utbyggnadsområden bör även behovet av allmänt dagvatten utredas. Behovsutredningen ska grundas i 6 § LAV och identifiera huruvida det föreligger ett behov av allmän dagvattenhantering ur miljö – eller hälsoperspektiv.
Eftersom bedömningen för de enskilda områdena görs utifrån kommunens tillgängliga underlag behöver dessa uppdateras när ytterligare underlag blir känt eller då förutsättningarna förändras då detta kan förändra områdets klassning. Lämpligtvis görs uppdateringen i samband med revideringen av vattentjänstplanen som bör ske vart 4:e år.

Ta del av vattentjänstplanen

En vattentjänstplan är helt enkelt en plan för hur våra avlopp ska fungera i Katrineholms kommun och hur vi hanterar vårt dricksvatten. Nu finns möjligheten för fler områden att få kommunalt vatten och avlopp – områdena listade ovan är sådana bostads- och fritidshusområden som vi ser kan påverkas av detta. Ta del av vattentjänstplanen genom att läsa den här:

Vi vill veta vad du tycker!

Vattentjänstplanen är på samråd fram till 17 mars och du som är fastighetsägare kan lämna synpunkter eller ställa dina frågor genom att mejla oss på samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se eller fylla i formuläret på vår sida katrineholm.se/vattentjanstplan - kom ihåg att berätta vilket område eller adress din synpunkt gäller och meddela oss hur vi når dig om du önskar återkoppling på dina frågor.

Utbyggnad av kommunalt VA och miljömål

Genom arbetet med vattentjänstplanen bidrar vi till följande mål i kommunplanen:

 • Ta fram en ny VA-plan som grund för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen.
 • Minska utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag.
  Skydda grundvattnet, hushålla med vattenresurserna och värna kvaliteten på dricksvattnet.

Vi bidrar också till följande mål i Agenda 2030: