Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens uppdrag är att ansvara för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och att ha närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet för miljöbalk, livsmedelslag, smittskyddslag, tobakslag med flera.

Vidare ansvarar nämnden för uppgifter enligt annan lagstiftning, som ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet; bland annat prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken, tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning. Nämnden biträder kommunstyrelsen i den översiktliga planeringen.

Det omedelbara ansvaret för tillsyn över ett flertal olika verksamheter inom kommunen innebär att nämnden har direkt operativt tillsynsansvar för till exempel:

Bygg- och miljönämnden ansvarar, genom samhällsbyggnadsförvaltningen för:

 • samhällsplanering
 • bygglovshantering
 • tillsyn och kontroll
 • kommunens kartförsörjning
 • adressättning med mera
 • miljöfarlig verksamhet
 • hälsoskydd
 • förorenade områden
 • vattenverksamhet
 • kemiska produkter
 • avfall
 • producentansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkar med plankompetensen i regionala frågor, där kommunstyrelsen har ansvaret.

Bygg- och miljönämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Bygg- och miljönämndens ordförande är Martin Edgélius (M).

Bygg- och miljönämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bygg- och miljönämnden
* = Obligatorisk uppgift
*