Miljöfarlig verksamhet

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet? Då kan du behöva anmäla det till bygg- och miljönämnden eller i vissa fall söka tillstånd från länsstyrelsen. För en del mindre anläggningar krävs varken anmälan eller tillstånd.

Vilka slags företag som måste anmäla sin verksamhet eller söka tillstånd för den kan man främst få information om i miljöprövningsförordningen. Vissa bestämmelser om tillståndsplikt finns också i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, se länkar till höger på denna sida.

Om du är osäker på vad som gäller för dig så kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälningspliktig verksamhet

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Anmälan görs till bygg- och miljönämnden som är den lokala tillsynsmyndigheten.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att en riktig bedömning ska kunna göras av verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Blankett för anmälan hittar du under blanketter och e-tjänster miljö- och hälsoskydd, se länk i högerspalten.

Ibland behövs också ett besök på plats av samhällsbyggnadsförvaltningens personal. När anmälan är tillräckligt utredd får du ett skriftligt beslut.

Bygg- och miljönämndenn kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Vilka krav ställs på dig som driver en miljöfarlig verksamhet?

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar för att miljöbalken och dess förordningar följs. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna.

Eftersom de mer detaljerade bestämmelserna grundar sig på hänsynsreglerna är det viktigt att du känner till vad hänsynsreglerna innebär.   

Om du driver en miljöfarlig verksamhet ska du bland annat ha kunskap om kemikaliehantering, farligt avfall och egenkontroll. 

Kontakt

Kontakta gärna oss på samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information, kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*