Kemikalier

Bild som föreställer olika rengöringsmedel och städverktyg, foto: Shutterstock

 

Viktigt att veta för dig som säljer kemiska produkter

Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta och förpackade när de säljs. Företagen som tillverkar och importerar produkterna har ansvar för att sortera och märka dem, men du som säljer produkterna i butik har också ett ansvar för att märkningen är korrekt. Du behöver också känna till när det krävs barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning, samt ha koll på vilka kemiska produkter som kräver tillstånd.

Vad är en kemisk produkt

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, ättiksyra och etanol. Exempel på blandningar är målarfärg, lim, rengöringsmedel och bekämpningsmedel.

Märkning enligt CLP-förordningen

Enligt bestämmelserna i CLP-förordningen ska kemiska produkter, som är farliga antingen som fysikaliska faror (brand, explosion) eller farliga för människors hälsa eller för miljön, vara märkta med:

  • faropiktogram
  • signalord
  • faroangivelser – talar om på vilket sätt produkten är farlig
  • skyddsangivelser – talar om hur man skyddar hälsa och miljö.

Lär dig mer om kemiska produkter, märkning och ansvar

I högerspalten kan du ladda ned Kemikalieinspektionens broschyr och som riktar sig till butiker som säljer till privatpersoner. Här finns förklaringar till vad olika märkningar betyder och vilka bestämmelser som är knutna till respektive märkning. 

Reach - Kemikalieförordning i EU

EU:s kemikalielagstiftning Reach trädde ikraft den 1 juni 2007. I samband med det upphörde reglerna om säkerhetsdatablad i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) att gälla.
 
Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registreringutvärderinggodkännande och begränsning av kemikalier.
 
Reach är en EG-förordning som ersätter den svenska lagstiftningen på stora delar av kemikalieområdet. Reach börjar gälla stegvis och det är viktigt att alla som hanterar kemikalier skaffar sig kunskap om vad reglerna innehåller och när de olika delarna i Reach börjar gälla.

Mer information och kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar att de som yrkesmässigt använder kemikalier i kommunen använder dem på rätt sätt. Har du frågor eller vill veta mer? Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*