Farligt avfall

Avfall som kan skada människor eller miljö får inte blandas med annat avfall. Det får inte slängas i den vanliga soptunnan eller hällas i avloppet utan måste tas om hand på särskilt sätt. Hushållens farliga avfall ska lämnas till Vikatippen. Småbatterier kan även lämnas i "holkar" på kommunens återvinningsstationer. Läkemedel lämnas till apotek.

Vad är farligt avfall?

De flesta kemiska produkter har egenskaper som gör att de räknas som farligt avfall när de kasseras. Det gäller produkter som till exempel är:

 • frätande
 • hälsoskadliga
 • giftiga
 • brandfarliga
 • miljöfarliga
 • explosiva.

Även prylar kan vara farligt avfall när de ska kasseras. Det gäller bland annat saker som innehåller metallerna:

 • kvicksilver
 • bly 
 • kadmium.

Förpackningar som innehåller gas räknas som farligt avfall på grund av explosionsrisken. Exempel på sådana förpackningar är sprayflaskor. Förpackningar som är helt tömda på gas och annat innehåll lämnas däremot som vanliga förpackningar till förpackningsinsamlingen.

Produkter med sladd eller batteri, elavfall, är också farligt avfall, även om batterierna är borttagna. Elavfall består viktmässigt till 99 procent av material som kan återvinnas. Det som är kvar består av farliga ämnen som till exempel kvicksilver, PCB, kadmium och bromerade flamskyddsmedel. Dessa farliga ämnen kan tas omhand på lämpligt sätt när produkterna plockas isär för återvinning.

Exempel på elavfall:

 • Ljuskällor och belysningsarmaturer.
 • Hushållsapparater och vitvaror med mera.
 • Elektrisk ljud- och bildutrustning.
 • IT-utrustning, elektriska kontorsapparater och telekommunikationsutrustning.
 • Elektriska och batteridrivna spel, leksaker och klockor.
 • Elektriska verktyg och trädgårdsredskap.

Tänk på att leksaker och prylar med ljud eller ljus ofta har inbyggda batterier och ska sorteras som elavfall!

Av avfallsförordningen framgår det hur farligt avfall ska hanteras och vilka skyldigheter den har som hanterar farligt avfall. Oftast behöver man tillstånd för att transportera farligt avfall.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*