Elevhälsans medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar. Enligt skollagen har alla elever, från förskoleklass till gymnasieskola samt i friskolor, rätt till hälsovård inom ramen för Elevhälsans uppdrag. Inom Elevhälsans medicinska insatser finns skolsköterskor och skolläkare. Sekretess gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vad gör skolsköterskan?

Skolsköterskans arbete är främst förebyggande. Arbetet kan handla om hälsa, kost och motion, trivsel, kamratrelationer samt tobak och droger. Skolsköterskan har öppen mottagning, ger råd och stöd samt hjälper eleverna med enklare sjukvårdsinsatser.

Samarbete

Skolsköterskans arbete sker i samarbete med föräldrar och personal på skolan. Skolsköterskan deltar i skolans arbete med elevvård. Hon eller han ingår i skolans elevvårdsteam. Skolsköterskan samverkar också med landstinget och de sociala myndigheterna

Hälsosamtal

Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i förskoleklass, skolår 4 och 7. Föräldrarna följer med sitt barn när det går i förskoleklassen. Skolsköterskan kontaktar föräldrarna vid behov efter besök i skolår 4 eller 7. Skolläkaren träffar alla barn i skolår 1.

Vaccinationer

Vaccinationer sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gör skolläkaren?

Skolläkaren följer elevens hälsa och utveckling under hela skoltiden via skolsköterskan. Han eller hon vidtar åtgärder efter elevens behov. Skolläkarens arbete är inriktat på elevernas hälsa och problem som har med skolan att göra.

Du kan boka tid hos skolläkaren för skolrelaterade hälsoproblem via skolsköterskan

Samarbete

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa. Samarbete sker även med sjukvården. Vårdnadshavare och elev ska godkänna att samarbete och utbyte av information sker.

Kontakta skolsköterskan

Du kan kontakta skolsköterska genom respektive skola.
Kontaktuppgifter till skolläkare och skolsköterska.

Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kontakta skolhälsovården