Lokal skolplan

Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns utformade på såväl internationell som nationell nivå. Skolplanen uttrycker den långsiktiga lokala ambitionen och inriktningen med att utveckla skolan i Katrineholm. Skolplanen antas av kommunfullmäktige.

Skolplanens övergripande mål

Kommunfullmäktiges uppdrag till bildningsnämnden är att nämnden ska bedriva verksamhet av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet. Uppdraget innebär att öka måluppfyllelsen inom alla verksamhetsdelar.

Med sikte på de nationella mål som formulerats i läroplanerna ska fokus sättas på åtgärder som stödjer utveckling av de inom EU formulerade nyckelkompetenserna:

  • kommunikation på modersmålet
  • kommunikation på främmande språk
  • matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
  • digital kompetens (det vill säga säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik)
  • ”lära att lära”
  • interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens
  • entreprenörskap och företagaranda
  • kulturella uttrycksformer.

Katrineholms kommun Skolplan 2016-2019

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*