Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Du tränar din förmåga att analysera och att utveckla nya kreativa lösningar, se samband och dra slutsater för att förstå tekniska system.

Elever på teknikprogrammet samarbetar med en uppgift
Foto: Hanna Maxstad.

Programmet har två inriktningar

  • Informations- och medieteknik
  • Produktionsteknik

Utbildningsmöjligheter

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier på högskola och universitet. Du har dessutom möjlighet att välja till kurser som gör dig behörig till civilingengörsutbildningar.

Inriktningen informations- och medieteknik ska ge dig kunskaper i dator- och nätverksteknik och digital kommunikation. Du läser kurser som till exempel programmering och webbutveckling och har även möjlighet att läsa entreprenörskap.

Här kan du läsa inriktningens timplan. Pdf, 62.6 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Modern produktion idag kräver utbildade i programmering och produktutveckling. På produktionsteknik får du följa arbetet från skiss till färdig produkt. Du läser kurser som till exempel programmering och CAD, där du får lära dig att skissa i datormiljöer.

Skolan har ett tätt samarbete med teknikföretagen och de har varit med och utvecklingat inriktningen. Väljer du produktionsteknik har du också några veckors APL per läsår.

Produktionsteknik är perfekt både för dig som vill vidare till högre studier eller vill arbeta direkt efter dina gymnasiestudier.

Här kan du läsa inriktningens timplan. Pdf, 64.6 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Logotyp teknikcollege

Teknikcollege

Teknikprogrammet är certifierat av Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.


Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

För att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer, har Industrirådet tillsammans engagerat sig för att utveckla Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras.

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad Teknikprogrammet Pdf, 429 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Eva-Marie Eriksson
Telefon: 0150-574 44
Mejl: eva-marie.eriksson@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.