Lindengymnasiet

Header Linden

Lindengymnasiet är en del av Katrineholms gymnasieskolor. Skolbyggnaden ligger nära centralstationen och här går cirka 350 elever fördelat på fem program.


Kontaktuppgifter till personal och lärare på Lindengymnasiet.

Elevinflytande

Elevkår

Elevkåren har en viktig roll för eleverna och arbetar för att öka trivsel och elevinflytande på skolan. På Lindengymnasiet består elevkårens medlemmar av frivilliga elever från hela skolan och fungerar som elevernas intresseorganisation.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden på Lindengymnasiet representerar eleverna i arbetsmiljöfrågor. Det är bra att vara lyhörd för hur stämningen är på skolan och om något brister i arbetsmiljön. Som elevskyddsombud deltar du bland annat på skyddsronder. Alla elevskyddsombud genomgår en utbildning under höstterminen.

Klassråd

Klassrådet består av mentor och klassens elever. Mentorerna ansvarar för att klassråd hålls regelbundet under terminen. Information som tas upp på ett klassråd kan exempelvis vara rapportering från elevrådet, skolkonferens, pedagogisk planering, samplanering mellan olika ämnen, val av ordningsmän, trivselfrågor, synpunkter på miljön, gemensamma aktiviteter och mycket annat.

Mentorstid

Mentorstiden består av klassens elever och mentorer och är klassens forum för gemensamma frågor.

Programråd

För varje gymnasieprogram finns ett programråd. Programrådet består av representanter för elever, lärare, skolledning, bildningsnämnd och näringslivet. I programrådet diskuteras bland annat utbildningens innehåll och uppläggning.

Är du representant för näringslivet och vill engagera dig i våra gymnasieprogram? Hör av dig till Erik Öberg och hör om behovet av representanter från den bransch som du representerar.

Erik Öberg (rektor)
Telefon: 0150-577 52
Mejl: erik.oberg@katrineholm.se

Skolkonferens

Skolkonferens är ett organ för beslut i vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan skolledning, personal och elever. Elevrepresentanter utses av elevrådet.

Ung företagsamhet (UF)

Det finns en bred UF-erfarenhet på Lindengymnasiet. 2015 utsågs skolan till årets UF-skola i Sörmland. Programmen på Lindengymnasiet ger goda förutsättningar för deltagande i konceptet Ung företagsamhet.

Våra entreprenörer kan under sin studietid prova på att starta och driva ett företag inom UF. Bland annat deltar företagen på mässor där de visar upp och gör verklighet av sin affärsidé.

Har du frågor om UF-verksamheten är du välkommen att ta kontakt med oss.

Erik Öberg

Telefon: 0150-577 52
Mejl: erik.oberg@katrineholm.se

Studiestöd

På skolan har vi speciallärare som hjälper elever som har olika svårigheter med sina studier. Eleverna får mer handledning/undervisning än i stor klass.

Speciallärarna:

  • Genomföra pedagogiska utredningar/nivåbedömning av läs- och skrivförmåga.
  • Skriver och handleder arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av stöd.
  • Ingår i elevhälsoteamet.
  • Ger råd till all undervisande personal i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
  • Ger råd till elever och vårdnadshavare när det gäller studieplanering, studieteknik med mera.

Besök

Studiebesök

Du som går i årskurs nio och vill veta mer om våra program kan göra ett studiebesök hos oss. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola som tar kontakt och bokar in en tid på den skola som du vill besöka. Under ditt besök får du följa med på lektioner och se hur en dag på gymnasiet kan gå till. Om du har möjilghet får du gärna följa med och äta lunch.

Övriga besök

Som besökare ber vi dig anmäla dig i receptionen för att få en besöksbricka. Receptionen är öppen varje dag klockan 8-15. Andra tider ber vi dig kontakta expeditionen för att få en besökbricka. Besökare som saknar besöksbricka får inte vistas på skolan.

Sociala medier

Lindengymnasiet delar med sig av händelser och uppdateringar i form av bilder och videoklipp på sina sociala medier, Instagramlänk till annan webbplats och Facebooklänk till annan webbplats. Här får du en inblick i vad som händer på skolan.

Trygghet & Trivsel

Alla som går på skolan ska känna sig trygga. Trygghetsteamets uppdrag är att vara lyhörda för hur tryggheten och trivseln är på skolan. I trygghetsteamet ingår representanter från arbetslag, elevhälsoteam men också andra personer som är centrala i elevernas dagliga liv här på skolan.

Vid akuta händelser agerar trygghetsteamet exempelvis genom att erbjuda stöd och samtal med elever och personal. Trygghetsteamet agerar när elev blivit utsatt för kränkningar/trakasserier genom att kartlägga och samtala och följa upp med både eleven som blivit utsatt och eleven som utsatt.

Skolbibliotek

Lindengymnasiet samarbetar med kommunens bibliotek, Ängelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår skolbibliotikarie. Du kan även hitta skolbiblioteket på Instagramlänk till annan webbplats.

Evelina Nömm

Telefon: 0150-576 25
Mejl: evelina.nomm@katrineholm.se