Kallelser och protokoll

Här finns de beslut som tas i Viadidaktnämnden. Här hittar du också kallelser och aktuell dagordning inför ett sammanträde. Protokoll finns från 2017 och framåt. Vill du läsa äldre protokoll kan du kontakta Viadidaktnämnden.

Sammanträde 2024-06-10

§nr ärende

§ 22 Val av justerare
§ 23 Fastställande av dagordning
§ 24 Verksamhetsinformation
§ 25 Utdelning Viadidaktpriset 2024
§ 26 Övergripande plan med budget 2025
§ 27 Revidering av delegationsordning
§ 28 Remissvar - Förslag om en anställningsmyndighet
§ 29 Remissvar - Förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och
kommuner
§ 30 Redovisning av delegationsbeslut
§ 31 Meddelande

Sammanträde 2024-04-22

§nr ärende

§ 13 Val av justerare
§ 14 Fastställande av dagordning
§ 15 Verksamhetsinformation
§ 16 Kvalitetsrapport från Komvux
§ 17 Månadsrapport feb-mar 2024
§ 18 Viadidaktpriset 2024
§ 19 Remiss - Växla yrke som vuxen - en reformerad vuxenutbildning och en ny
yrkesskola för vuxna
§ 20 Redovisning av delegationsbeslut
§ 21 Meddelande

Sammanträde 2024-02-26

§nr ärende

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Verksamhetsinformation
§ 4 Årsredovisning 2023
§ 5 Uppföljning privata utförare 2023
§ 6 Internkontrollrapport 2023
§ 7 Internkontrollplan 2024
§ 8 Revidering av delegationsordning
§ 9 Val av ledamöter och ersättare i enskilda utskottet
§ 10 Primärt samverkansavtal för Komvux gällande
yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar
på gymnasial nivå
§ 11 Redovisning av delegationsbeslut
§ 12 Meddelande

2023-09-26

§ 31 Val av justerare
§ 32 Fastställande av dagordning
§ 33 Verksamhetsinformation - Presentation SFI
§ 34 Delårsrapport 2023
§ 35 Yttrande gällande samråd framtidsplan 2050 - Översiktsplan för
Katrineholms kommun
§ 36 Remissvar - Idrottspolitiskt program 2024-2027
§ 37 Bedömning av dataskyddsefterlevnad 2023
§ 38 Sammanträdesdagar 2024
§ 39 EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för
utsatta vuxna
§ 40 Redovisning av delegationsbeslut
§ 41 Meddelande

2023-08-29

§21 Upprop
§22 Val av justerare
§23 Fastställande av dagordning
§24 Verksamhetsinformation
§25 Medarbetarenkäten 2023
§26 Projektinformation
§27 Månadsrapport
§28 Inriktningsbeslut - antagning av unga på Komvux
§29 Underlag för övergripande plan med budget 2024
§30 Redovisning av delegationsbeslut
§31 Meddelande

2023-04-18

§12 Val av justerare
§13 Fastställande av dagordning
§14 Verksamhetsinformation - Campus Viadidakt och Komvux
§15 Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2023-2026
§16 Kvalitetsrapport komvux 2022
§17 Viadidaktpriset 2023
§18 Arkivbeskrivning Viadidakt 2023
§19 Redovisning av delegationsbeslut
§20 Meddelanden

2023-02-16

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Verksamhetsinformation
§ 4 Årsredovisning 2022
§ 5 Internkontrollrapport 2022
§ 6 Internkontrollplan 2023
§ 7 Plan med budget 2023
§ 8 Uppföljning av privata utförare 2022
§ 9 Platsvarumärket Katrineholm
§ 10 Anmälan av delegationsbeslut
§ 11 Meddelanden

2023

Sammanträde 5 december

Sammanträde 26 september

Sammanträde 29 augusti

Sammanträde 30 maj - INSTÄLLT

Sammanträde 18 april

Sammanträde 16 februari

Sammanträde den 22 februari 2022
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Verksamhetsinformation
§ 3 Viadidaktnämndens årsredovisning 2021
§ 4 Viadiaktnämndens internkontrollrapport 2021
§ 5 Viadidaktnämndens internkontrollplan 2022
§ 6 Uppföljning av privata utförare 2021
§ 7 Anmälan av delegatiosbeslut
§ 8 Meddelanden

Sammanträde den 19 april 2022
§ 9 Fastställande av dagordning
§ 10 Redovisning av ESF-projekt
§ 11 Verksamhetsinformation
§ 12 Vidadidaktnämnden kvalitetspris 2022
§ 13 Kvalitetsrapport vuxnas lärande 2021 Viadidakt
§ 14 Anmälan av delegationsbeslut
§ 15 Meddelanden

Sammanträde den 23 augusti 2022
§ 16 Fastställande av dagordning
§ 17 Utdelning av Viadidaktnämndens kvalitetspris 2022
§ 18 Verksamhetsinformation
§ 19 Viadidaktnämndens underlag för övergripande
plan med budget 2023
§ 20 Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun
§ 21 Yttrande över remissen Övergripande kompetensförsörjningsplan
§ 22 Anmälan av delegationsbeslut
§ 23 Meddelanden

Sammanträde den 27 september 2022
§ 24 Fastställande av dagordning
§ 25 Verksamhetsinformation
§ 26 Delårsrapport januari - augusti 2022 Viadidaktnämnden
§ 27 Revidering av riktlinjer för viadidaktnämndens årliga kvalitetspris samt
namnändring till Viadidaktpriset
§ 28 Sammanträdesdagar 2023 för Viadidaktnämnden
§ 29 Anmälan av delegationsbeslut
§ 30 Meddelanden

Sammanträde den 6 december 2022
§ 31 Fastställande av dagordning
§ 32 Verksamhetsinformation
§ 33 Kontroll av dataskyddsefterlevnad för Viadidaktnämnden 2022
§ 34 Förlängt sammanträde för Viadidaktnämnden
§ 35 Anmälan av delegationsbeslut
§ 36 Meddelanden
§ 37 Återblick

2022

Sammanträde den 6 december

Sammanträde den 27 september

Sammanträde den 23 augusti

Sammanträde den 31 maj - inställt

Sammanträde den 19 april

Sammanträde den 22 februari

Sammanträde den 26 januari 2021
§1 Parentation
§2 Fastställande av dagordning
§3 Verksamhetsinformation
§4 Viadidaktnämndens plan med budget 2021
§5 Förslag till reviderad delegationsordning
§6 Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom vuxnas lärande
§7 Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen
§8 Extra sammanträde för Viadidaktnämnden
§9 Anmälan av delegationsbeslut
§10 Meddelanden

Sammanträde den 16 febrauri 2021
§ 11 Fastställande av dagordning
§ 12 Viadidaktnämndens årsredovisning 2020
§ 13 Viadiaktnämndens internkontrollrapport 2020
§ 14 Viadidaktnämndens internkontrollplan 2021
§ 15 Anmälan av delegatiosebslut
§ 16 Meddelanden

Sammanträde den 8 juni 2021
§ 17 Fastställande av dagordning
§ 18 Viadidaktnämndens kvalitetspris 2021
§ 19 Ny grafisk profil för Viadidakt
§ 20 Verksamhetsinformation
§ 21 Yttrande över remiss om revidering av styrdokumentet
Policy för resor och transporter i tjänsten
§ 22 Yttrande över remiss Trygghet och säkerhet
§ 23 Svar på frågor till kommunstyrelsen i Vingåkers
kommun
§ 24 Kvalitetsrapport 2020 - Viadidakt Vuxnas lärande
§ 25 Ändring av sammanträdesdag
§ 26 Anmälan av delegationsbeslut
§ 27 Meddelanden

Sammanträde den 26 augusti 2021
§ 28 Verksamhetsinformation
§ 29 Viadidaktnämndens underlag för
övergripande plan med budget 2022
§ 30 Yttrande över remiss om revidering av Arkivreglemente
§ 31 Anmälan av delegationsbeslut
§ 32 Meddelanden

Sammanträde den 21 september 2021
§ 33 Fastställande av dagordning
§ 34 Verksamhetsinformation
§ 35 Viadidaktnämndens delårsrapport 2021
§ 36 Sammanträdesdagar 2022 för Viadidaktnämnden
§ 37 Anmälan av delegationsbeslut
§ 38 Meddelanden

Sammanträde den 7 december 2021
§ 39 Fastställande av dagordning
§ 40 Verksamhetsinformation
§ 41 Förslag till fastställande av viadidaktnämndens plan
med budget 2022
§ 42 Yttrande över motion om insatser för att möta
relationsvåld
§ 43 Förslag till revidering av delegationsordning
§ 44 Anmälan av delegationsbeslut
§ 45 Meddelanden

2021

Sammanträde den 7 december

Sammanträde den 21 september

Sammanträde den 26 augusti 2021

Sammanträde den 8 juni 2021

Sammanträde den 16 februari 2021

Sammanträde den 26 januari 2021

Sammanträde den 9 januari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Verksamhetsinformation
§ 3 Viadidaktnämndens plan med budget 2020
§ 4 Besvarande av ledamotsinitiativ
§ 5 Svar på remiss - Handlingsplan för jämställdhet utifrån CEMR 2020-2023
§ 6 Svar på remiss -Risk- och sårbarhetsanalys
§ 7 Svar på remiss -Handlingsplan mot nedskräpning
§ 8 Redovisning av delegationsbeslut
§ 9 Meddelanden

Sammanträde den 26 februari
§ 10 Fasställande av dagordning
§ 11 Verksamhetsinformation
§ 12 Viadidaktnämndens årsredovisning 2019
§ 13 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2019
§ 14 Viadidaktnämndens internkontrollplan 2020
§ 15 Uppsägning av "Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas utbildning"
§ 16 Revidering av Viadidaktnämndens delegationsordning
§ 17 Revidering av Viadidaktnämndens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning
§ 18 Svar på remiss - Revidering av reglemente för intern kontroll
§ 19 Svar på remiss - Revidering av Katrineholms personalpolitiska program
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut
§ 21 Meddelanden

Sammanträde den 9 juni
§ 22 Fasställande av dagordning
§ 23 Verksamhetsinformation
§ 24 Viadidaktnämndens tertialrapport 1 2020
§ 25 Viadidaktnämndens kompetensförsörjningsplan
§ 26 Delrapport 2 SFI
§ 27 Påbörja återgång till utbildning på plats inom den
kommunala vuxenutbildningen
§ 28 Anmälan av delegationsbeslut
§ 29 Meddelanden

Sammanträde den 25 augusti
§ 30 Fastställande av dagordning
§ 31 Verksamhetsinformation
§ 32 Förslag till Viadidaktnämndens underlag för
övergripande plan med budget 2021
§ 33 Yttrande över remiss Riktlinjer för Katrineholms
kommuns minoritetspolitiska arbete
§ 34 Yttrande över remiss - revidering av Inriktning för
inköp i Katrineholms kommun
§ 35 Delegationsbeslut Viadidaktnämnden
§ 36 Meddelanden

Sammanträde den 22 september
§ 37 Fastställande av dagordning
§ 38 Granskning av dataskyddsarbete
§ 39 Viadidaktnämndens delårsrapport 2020
§ 40 Yttrande över motion om samordnad organisation av
kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete
§ 41 Viadidaktnämndens kompetensförsörjningsplan
§ 42 Sammanträdesdagar Viadidaktnämnden 2021
§ 43 Delegationsbeslut VL perioden 2020-08-18 - 2020-09-
14
§ 44 Meddelanden
§ 45 Information

2020

Sammanträde den 8 december 2020

INSTÄLLT pga Covid-19!

Sammanträde den 22 september 2020

Sammanträde den 25 augusti 2020

Sammanträde den 9 juni 2020

Sammanträde den 21 april

INSTÄLLT pga Covid-19!

Sammanträde den 25 februari

Sammanträde 9 januari

Sammanträde den 26 februari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Verksamhetsinformation
§ 3 Strategi för högre studier
§ 4 Årsredovisning Viadidaktnämnden
§ 5 Viadidaktnämndens plan med budget
§ 6 Uppdrag: ökad genomströmning och förbättrad
måluppfyllelse inom svenska för invandrare 
§ 7 Internkontrollrapport 2018
§ 8 Internkontrollplan 2019 
§ 9 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan
§ 10 Delegationsordning
§ 11 Redovisning av delegationsbeslut
§ 12 Meddelanden
§ 13 Övrigt

Sammanträde den 16 april
§ 14 Fastställande av dagordning
§ 15 Kvalitétsrapport Vuxnas lärande
§ 16 Viadidaktnämndens Kvalitétspris
§ 17 Delrapport för ökad övergång till egen försörjning
§ 18 Ekonomi - åtgärdsplan för budget i balans
§ 19 Redovisning av delegationsbeslut
§ 20 Meddelanden
§ 21 Utbildning i gemensam nämnd
§ 22 Verksamhetsinformation och studiebesök

Sammanträde den 11 juni
§ 23 Fastställande av dagordning
§ 24 Information
§ 25 Utdelning kvalitétspris
§ 26 Verksamhetsinformation
§ 27 Delrapportering - Uppdrag att öka genomströmningen
och förbättra måluppfyllelsen inom svenska för
invandrare
§ 28 Namnbyte för särskild utbildning för vuxna
§ 29 Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
§ 30 Svar på motion: Avlasta lärarna genom att anställa
lärarassistenter
§ 31 Anmälan av delegationsbeslut
§ 32 Meddelanden

Sammanträde den 27 augusti
§ 33 Verksamhetsinformation
§ 34 Återkoppling ekonomi
§ 35 Underlag för övergripande plan med budget 2020
§ 36 Motion - Återuppta projektet språkvänner
§ 37 Redovisning av delegationsbeslut
§ 38 Meddelanden
§ 39 Övrigt

Sammanträde den 24 september
§ 40 Fastställande av dagordning
§ 41 Delårsrapport 2019 - Viadidaktnämnden
§ 42 Sammanträdesdagar för Viadidaktnämnden 2020
§ 43 Ledamotsinitiativ
§ 44 Redovisning av delegationsbeslut
§ 45 Meddelanden


Sammanträde den 20 februari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 TEMA - Högre studier
§ 3 Verksamhetsinformation 
§ 4 Viadidaktnämndens årsredovisning 2017
§ 5 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2017 
§ 6 Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2018 
§ 7 Överenskommelse om fördjupad samverkan avseende
nyanländas etablering på arbetsmarknaden 
§ 8 Yttrande över remiss Förslag till
kompetensförsörjningsplan
§ 9 Delegationsbeslut
§ 10 Meddelanden

Sammanträde den 24 april
§ 11 Fastställande av dagordning
§ 12 Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande
avseende helåret 2017 
§ 13 Information om dataskyddsförordningen (GDPR) och nya kommunallagen 
§ 14 Verksamhetsinformation 
§ 15 Viadidaktnämndens kvalitetspris 2018
§ 16 Yttrande över remiss Biblioteksplan för Katrineholms
kommun 2018-2020 
§ 17 Delegationsbeslut
§ 18 Meddelanden

Sammanträde den 12 juni
§ 19 Fastställande av dagordning
§ 20 Utdelning av kvalitetspris 
§ 21 Teritalrapport 1 2018 
§ 22 Verksamhetsinformation - Övergripande plan med budget 2019 
§ 23 Dataskyddsombud för Viadidaktnämnden 
§ 24 Revidering av delegationsordning
§ 25 Delegationsbeslut
§ 26 Meddelanden

Sammanträde den 28 augusti
§ 27 Revidering av delegationsordning
§ 28 Tema TUNA-projektet 
§ 29 Verksamhetsinformation - arbetsmarknad och
vuxenutbildning 
§ 30 Information om översyn av reglemente och
överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd
mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner
§ 31 Återrapportering uppdrag - utveckla och effektivisera
arbetsformer som säkerställer ett tydligt
arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med
försörjningsstödstagare 
§ 32 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2019 
§ 33 Delegationsbeslut
§ 34 Meddelanden

Sammanträde den 25 september
§ 35 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2019 
§ 36 Verksamhetsinformation
§ 37 Delårsbokslut 2018
§ 38 Sammanträdesdagar 2019
§ 39 Delegationsbeslut
§ 40 Meddelanden

Sammanträde den 6 februari
§ 1 Fastställande av dagordning 
§ 2 TEMA - Högre studier 
§ 3 Verksamhetsinformation 
§ 4 Viadidaktnämndens årsredovisning 2017 
§ 5 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2017 
§ 6 Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2018 
§ 7 Överenskommelse om fördjupad samverkan avseende
nyanländas etablering på arbetsmarknaden 
§ 8 Yttrande över remiss Förslag till
kompetensförsörjningsplan
§ 9 Anmälan av delegationsbeslut
§ 10 Meddelanden


Sammanträde den 24 april
§ 10 Fastställande av dagordning 
§ 11 Verksamhetsinformation
§ 12 Månadsrapport februari
§ 13 Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande
avseende helåret 2016
§ 14 Strategi för högre studier 2017-2018
§ 15 Viadidaktnämndens kvalitetspris 2017
§ 16 Flytt av sammanträdesdag för Viadidaktnämnden
§ 17 Val av personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden
§ 18 Yttrande över remiss Parkeringsstrategi för Katrineholms
kommun
§ 19 Delegationsbeslut 
§ 20 Meddelanden

Sammanträde den 12 juni
§ 21 Fastställande av dagordning 
§ 22 TEMA - Högre studier
§ 23 Verksamhetsinformation
§ 24 Delegationsordning för Viadiaktnämnden
§ 25 Information - Budgetprocess 2018
§ 26 Delegationsbeslut
§ 27 Utdelning av Viadidaktnämndens kvalitetspris

Sammanträde den 21 augusti
§ 28 Fastställande av dagordning 
§ 29 Verksamhetsinformation
§ 30 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med
budget 2018
§ 31 Antagande av riktlinjer för studiestartsstöd
§ 32 Meddelanden

Sammanträde den 18 september
§ 33 Fastställande av dagordning 
§ 34 Verksamhetsinformation
§ 35 Delegationsordning för Viadidaktnämnden
§ 36 Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2017
§ 37 Övrigt 
§ 38 delegationsbeslut
§ 39 Meddelanden

Sammanträde den 11 november
§ 40 Fastställande av dagordning 
§ 41 TEMA - Pågående projekt
§ 42 Verksamhetsinformation
§ 43 Sammanträdesdagar 2018 - Viadidaktnämnden
§ 44 Revidering av Riktlinjer för Viadidaktnämndens
kvalitetspris
§ 45 Delegationsbeslut
§ 46 Meddelanden

Sammanträde den 11 december
§ 47 Fastställande av dagordning 
§ 48 Verksamhetsinformation
§ 49 Viadidaktnämndens plan med budget 2018

Kontakt

Viadidaktnämnden

Skicka post:
Viadidaktnämnden
Kullbergska huset
641 80  Katrineholm