Likabehandlingsplan

Viadidakt har en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2022/2023. Planen gäller alla som studerar via oss. Grunden är att främja allas lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Bakgrund

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska alla skolor ha en likabehandlingsplan som revideras och skrivs om varje år.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förhindra och förebygga trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Tillsammans ska rektor, lärare och elever hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det framgå hur skolan ska gå tillväga för att alla elever ska behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller ålder.

Vision

Viadidakt Vuxnas lärandes vision är att skolan ska präglas av respekt för människors olikheter och att skolan skall undervisa, stödja och vägleda elever genom skolgång till fortsatta studier eller arbete.

Styrdokument

Skollagen

I skollagens (2010:800) första kapitel beskrivs att ett syfte med utbildningen är att ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” och ”uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Skollagen (2010:800) beskriver vidare hur utbildningen ska utformas:

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

I skollagens (2010:800) inledande kapitel finns en hänvisning till en annan lag – Diskrimineringslagen (2008:567) - i samband med att man beskriver allas rätt till lika tillgång till utbildning.

Skollagen (2010:800) kap 1 §8:

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Om diskriminering upptäckts eller förekommer måste alla sådana fall utredas av skolan. Lagen säger också att skolan måste arbeta förebyggande för att diskriminering inte ska uppstå.

Läroplanen

Läroplanen för vuxenutbildningen säger att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap öppen diskussion och aktiva insatser. Det står även att skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning.

Begrepp och definitioner

Kränkande behandling

Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Exempel kan vara genom slag och knuffar (fysisk), hot, svordomar, öknamn (verbala); utfrysning, blickar (psykosociala), texter, bilder, mms, sms osv. Kränkande behandling delas in i trakasserier och annan kränkande behandling.

Trakasserier

En behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Annan kränkande behandling

Är kränkande behandling som saknar koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna som:

 • Mobbning - när någon utsätts för kränkande behandling vid upprepade tillfällen och/eller under en längre tid övergår trakasserier till att benämnas som mobbning.
 • Diskriminering - när skolan eller annan elev särbehandlar någon på ett negativt sätt. Detta kan också ske genom skolans regler, undervisning, läroböcker och så vidare. Diskriminering kan vara både direkt och indirekt.
 • Direkt diskriminering - en elev missgynnas för något som har en direkt koppling till de sju diskrimineringsgrunderna.
 • Indirekt diskriminering - när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förhållningssätt som verkar neutralt men som i praktiken missgynnar någon elev utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

De sju diskrimineringsgrunderna

Etnisk tillhörighet

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering.

Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel- och synskador, begåvningsnedsättning, neuropsykiatriskt med mera.

Kön

Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet och uttryck

Med könsidentitet och könsuttryck avses i lagen att någon inte definierar sig som kvinna eller man. Begreppen omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön. Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner och personer med intersexvariation.

Religion och annan trosuppfattning

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.

Sexuell läggning

Med sexuell läggning menas heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund och därför arbeta med frågor som homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning.

Ålder

Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

Ansvarsfördelning

Rektor

Rektors ansvar är att:

 • Tillse att likabehandlingsplanen uppdateras varje år och implementeras i organisationen.
 • Att stötta lärare och annan personal i frågor gällande likabehandling.

Lärare och annan personal

Det är lärarens och annan skolpersonals ansvar att:

 • Vara insatt i likabehandlingsplanen, undervisa och vara observanta på icke önskvärda beteenden samt vid förekommande fall kontakta rektor.
 • Lärare ska stötta elever i frågor gällande jämställdhet.

Elever på skolan

Varje elev inom Viadidakt Vuxnas lärande har ett gemensamt ansvar att:

 • Vara insatt i de sju diskrimeringsgrunderna och följa skolans regler.

Huvudman

Huvudmannen har ansvar för att skolan har en plan mot kränkande behandling i enlighet med gällande författningar. Huvudmannen ansvarar för att:

 • Planerna följs upp, utvärderas och redovisas i de årliga kvalitetsredovisningarna.
 • Huvudmannen är också ansvarig för att tydliga åtgärder för att motverka kränkande behandling vidtas.

Förankring

För att planen ska vara förankrad hos alla elever och all personal på Komvux måste planen bli en aktiv del i skolans verksamhet. Detta arbete bör därför genomföras enligt följande:

 • Återkommande diskussioner i klasserna om önskade och oönskade beteenden, samspel och att ta personligt ansvar.
 • Att lärare i sin klass tillsammans med eleverna kommer fram till vilka regler som skall gälla i klassen samt tillsammans formulera konsekvenser om reglerna bryts.

Kartläggning

Regelbundna kartläggningar ska göras av elevernas trivsel, skolans organisation och personalen involveras i kartläggningen genom pedagogernas arbetssätt för att upptäcka förekomst av kränkande behandling och diskriminering. Vuxenutbildningen har olika verksamheter, kartläggningen av dessa grupper ser olika ut.

Gemensamt för dessa verksamheter är att man gör löpande kartläggningar genom samtal med eleverna både enskilt och i grupp. Kurator och studievägledare har en roll i detta arbete. Kartläggningen görs också utifrån underlag från den årliga elevenkäten. Händelser som rubriceras som kränkningar, trakasserier eller mobbning tas upp och dokumenteras enligt skolans rutiner.

Rutiner

Om trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller annan kränkande behandling, upptäcks eller anmäls ska likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas omgående.

Utredning

På Komvux utreds kränkningar enligt nedan:

 • Förekommande fall anmäls till rektor som har samtal med alla inblandade parter samt med eventuella vittnen för att se vad som har hänt och som underlag för analys av händelsen.

Åtgärder

På Komvux vidtar vi nedanstående åtgärder när kränkningar inträffar:

 • Rektor och aktuell lärare analyserar om det är en kränkning eller inte.
 • Rektor återkopplar till alla inblandade med förklaring till bedömningen som kan vara att det var en kränkning eller att det inte var det.
 • Rektor redogör för alla parter regler och förhållningssätt som skolan har och som alla skall följa samt med en och en hur var och en av de ansvarig, kan agera på ett annat sätt för att situationen inte skall uppstå igen.
 • Kurator för samtal med berörda parter om det finns önskemål.

Uppföljning och utvärdering

På Komvux följer vi upp och utvärderar varje enskilt fall enligt nedan:

 • Rektor följer upp situationen med de berörda en och en för att se att eventuella kränkningar inte upprepas och erbjuder kontakt för kuratorssamtal till berörda parter om önskemål finns.
 • Utvärdering sker fortlöpande genom kurators och lärarnas återkommande samtal om likabehandlingsplanen i klasserna

Dokumentation

Förekommande fall av kränkningar och mobbning dokumenteras i journalsystemet Prorenata och raderas när de inblandade slutat på skolan eller efter 1,5 år.

Dokumentationen skall innehålla:

 • Händelse och datum, inblandade, bedömning, beslut, återkoppling, uppföljning och resultat.

Utvärdering och revidering

Utvärdering av arbetet sker regelbundet och arbetet utvärderas genom:

 • Diskussioner utifrån kartläggningen i arbetslaget samt på APT.
 • Diskussion med elevgrupperna om hur planen och det främjande arbetet kan förbättras/förändras.
 • Synpunkter från elevsamtal.

Revidering av planen sker vid varje läsårs början och bör vara klar i månadsskiftet september/oktober varje år i ett samarbete mellan rektor och personalgruppen.

Förebyggande arbete

Åtgärder för upptäckande av kränkande behandling

Mål: Att förebygga, förhindra och upptäcka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Hur ska vi nå målen: Personalen arbetar aktivt för att förebygga kränkande behandling. Rektor har medarbetarsamtal med all personal där aktuella frågor kan lyftas. Personal finns tillgänglig på skolan. All personal på skolan ska agera skyndsamt vid upptäckande av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
Tidsram: Läsåret 22/23 och fortsatt framåt.

Specifika åtgärder för förebyggande utifrån de sju diskrimineringsgrunderna

Kön

Mål: All undervisning som sker inom Viadidakt Komvux ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inga elever eller personal ska känna sig utsatta för diskriminering på grund av det kön de tillhör. Ingen elev eller personal ska heller känna sig utsatt för sexuella trakasserier.
Hur ska vi nå målen: All personal ska under året arbeta på att utveckla arbetet inom området. Det är också viktigt att all personal tydligt markerar när någon form av sexuell anspelning uppkommer. All personal bör också arbeta med jämställdhetsfrågor för att motverka stereotypa uppfattningar om könsroller.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: Rektor och all personal på skolan.

Sexuell läggning

Mål: All personal och alla elever på skolan ska aktivt arbeta med att öka förståelse för olika sexuella läggningar. Målet är att ingen elev på skolan utsätts för diskriminering eller trakasserier på grund av sin sexuella läggning.
Hur ska vi nå målen: Undervisning med konkreta exempel och om allas lika inför lagen.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: Rektor och all personal på skolan.

Etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning

Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Alla elever oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska ha samma möjligheter och rättigheter.
Hur vi ska nå målen: Undervisning med konkreta exempel och allas lika inför lagen och lagen före kultur och religion.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: Rektor och personal i samråd med elever.

Funktionsnedsättning

Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Alla elever ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett funktionshinder.
Hur vi ska nå målen: Undervisning med konkreta exempel och allas lika inför lagen.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: Personalgruppen tillsammans med rektor.

Könsidentitet

Mål: Ingen elev på vår skola ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av sitt mentala kön, självupplevda könsbild eller sitt sociala kön.
Hur vi ska nå målen: Undervisa med konkreta exempel och allas lika inför lagen.
Tidsram: Fortlöpande över hela året.
Ansvar: Rektor och all personal på skolan.

Annan kränkande behandling

Mål: Ingen inom Viadidakt Komvux ska känna sig utsatt för annan kränkande behandling, trakasserier eller mobbning.
Hur vi ska nå målen: Undervisning med konkreta exempel.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: Rektor och all personal på skolan.

Prioriterade mål 2022/2023

Under 2022/2023 riktar vi oss mot följande insatser och under läsåret sker följande:

 • Fortsatt arbete att öka tillgänglighetsanpassning med skyltning som informerar om aktiviteter i befintliga lokaler utföras. Bland annat med bilder och färger.
 • Genomföra regelbundna informationsinsatser om likabehandlingsplanen och hedersproblematik för att främja att arbetet med trakasserier och kränkande behandling hålls levande.
 • Utveckla utvärderingsrutiner så att alla elever får ge förslag utifrån en trygg lärandemiljö.
 • Utveckla arbetet med elevinflytande genom elevråd.