Projekt

Här kan du läsa om Viadidakts pågående projekt.

Kompetens inför framtiden är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig främst till industriföretag i Katrineholm och Vingåker. Projektet startade i juni 2020 och sträcker sig till november 2022. Syftet är att stärka kvinnors och mäns konkurrenskraft på arbetsmarknaden samt ge företagen den kompetens som är nödvändig i en tid av förändringar. Projektet har fem olika spår för kompetensutveckling:

 • Korta praktiska kurser
 • Teoretiska företagsanpassade kurser
 • Insatser mot Industri 4.0
 • Utbildningar mot branscher med rekryteringsbehov
 • Företagsutveckling

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och ägs av Viadidakt.

EU:s logotyp som flagga

Projektet vill bidra till att människor och företag får rätt utbildning och kompetensutveckling för att förhoppningsvis ta sig igenom en tid av kris orsakad av Coronapandemin. Företag som har varslat eller permitterat personal eller som eventuellt måste göra det framöver kan ta tillfället i akt och erbjuda kompetensutveckling för sina anställda så att både personer och företag står bättre rustade med ny kompetens när krisen är över.

Idén är även att företag som vill utveckla sig mot Industri 4.0 i och med insatser från projektet ska kunna få bättre förutsättningar för att göra detta.

Kortsiktigt och långsiktigt behov

Under projektets Analys- och planeringsfas har Industriföretag i Katrineholm och Vingåker kontaktats för en kartläggning av kompetensbehov och det är tydligt att det finns två olika behov; ett kortsiktigt med ett antal kortare praktiska utbildningar för att möta upp akuta behov; och ett mer långsiktigt behov som riktar sig till att stå bättre rustade inför det teknikskifte som står för dörren. Angående de långsiktiga behoven av kompetens riktat mot digitalisering och automatisering har analysen påvisat nödvändigheten av att under projektets genomförandefas fortskrida med analysen i form av nulägesanalys och implementering av digitaliseringsstrategier på relevanta företag. För att företagen ska kunna tillgodose sina behov av långsiktig strategisk kompetensutveckling behöver de även få verktyg för att kunna tillvarata kompetens och så vidare och därför ska ett spår mot Företagsutvecklings finnas med.

Horisontella principer

Projektet arbetar med utgångspunkt i att människor är kapabla och kompetenta. Projektets alla verksamheter kommer vara tillgängliga för personer med funktionsvariationer genom skapande av förutsättningar utifrån individers behov och öppenhet för förändringar i syfte att öka tillgänglighet och delaktighet. Projektet kommer att ha nolltolerans mot alla former av våld och förtyck. Alla delaktiga i projektet ska vara uppmärksamma och agera gemensamt om våld, förtryck, mobbning eller härskartekniker förekommer eller misstänks förekomma.

Dessa insatser är på gång under hösten 2021:

 • Utbildning i Heta arbeten, nästa tillfälle 22 oktober
 • Truck- och lift utbildningar, Travers
 • Företagsekonomi för icke ekonomer, 6 dagar - start 6 sep
 • BAM Bättre Arbetsmiljö, 3 dagar - start 9 sep eller 17 nov
 • Auktorisation B, 14 dagar - start 13 sep
 • Bas P och Bas U, 1 dag - 14 sep, 19 okt eller 23 nov
 • Office-programmen Excel, Word, Powerpoint och Outlook, 4 dagar - start 15 sep eller 4 okt
 • Leda utan att vara chef, 3 dagar - start 16 sep eller 12 nov
 • Ny som chef, 6 dagar - start 16 sep eller 11 nov
 • Grundläggande försäljning, 3 dagar - 23 sep
 • Metodisk felsökning el, 2 dagar - start 23 sep
 • Mitt medarbetarskap, 1 dag - 28 sep
 • Office 365, Teams, OneDrive, Sharepoint, 2 dagar - start 4 okt
 • Underhållsansvarig, 14 dagar - start 5 okt
 • Nya elinstallationsreglerna, 1 dag - 6 okt
 • El för mekaniker, 5 dagar - starter 7 okt, 2 nov eller 8 dec
 • Skötsel av elektriska anläggningar, 1 dag - 7 okt, 2 nov eller 8 dec
 • Ritningsläsning bygg, 2 dagar - start 12 okt
 • Systematiskt Förbättringsarbete, 14 dagar - start 12 okt
 • Ledarskap för chefer och ledare, 14 dagar - start 14 okt
 • Kvalitet och miljöansvarig, 22 dagar - start 18 okt
 • Underhållstekniker, 14 dagar - start 19 okt
 • Inköpsutbildning, 5 dagar - start 19 okt
 • Projektledarutbildning, 6 dagar - start 19 okt
 • ADR 1.3, 1 dag - 20 okt eller 7 dec
 • SolidWorks, 4 dagar - start 20 okt
 • KAM utbildning, 8 dagar - start 26 okt
 • Auktorisation AL, 20 dagar - start 28 okt
 • Arbetsrätt med förhandlingsteknik - start 9 nov
 • Excel grund och fördjupning, 2 dagar - start 3 nov
 • AutoCAD, 3 dagar - start 9 nov
 • Leda i förändring, 1 dag - 16 nov eller 15 dec
 • AI och Big Data, 2 dagar - start 17 nov
 • Leda på distans, 1 dag - 23 nov eller 22 dec
 • Power BI, 2 halvdagar - start 13 dec


Dessa insatser har genomförts i projektet mellan juni 2020 och augusti 2021:

 • Utbildning i Brandfarliga/Heta arbeten. Utbildare: Brandskyddsföreningen i Sörmland. Hittills har 88 personer deltagit i utbildningen från 10 olika företag: SKF, Blomberg och Stenson, Oppunda el, Skånbeck Bygg, Elektrotjänst, Oppunda svets, Skobes, El och säkerhet, Motorkompaniet och Teknikservice.
 • Arbetsmiljöutbildning BAM. Utbildare: Nordic Work Health. 20 personer deltog i utbildningen från 5 olika företag: SKF, Blomberg och Stenson, Oppunda svets, Olsons Maskinservice och Teknikservice.
 • Utbildning i Entreprenadjuridik. Utbildare: INSU. 15 personer deltog i utbildningen från 5 olika företag: Oppunda el, Oppunda svets, El och säkerhet, Teknikservice och Vytab.
 • Liftutbildning. Utbildare: Hyrmaskiner i Katrineholm. Hittills har 6 personer deltagit från 3 olika företag: SKF, Skånbeck Bygg och Teknikservice.
 • Truckutbildning. Utbildare: KTC. 2 deltagare från kategorin varslade.
 • Truckutbildning. Utbildare: Hyrmaskiner i Katrineholm. Hittills har 15 personer deltagit från 4 olika företag: SKF, VMP Bemanning, XLBygg och Valla Däck.
 • Serviceledarutbildning. Utbildare: Nercia. Hittills har 2 personer deltagit från 1 företag: Teknikservice.
 • Projektledarutbildning. Utbildare: Nercia. Hittills har 1 person deltagit från 1 företag: Teknikservice.
 • Bas P och Bas U. Utbildare: Nercia. Hittills har 18 personer deltagit från 4 företag: Teknikservice, Oppunda el, Skånbeck Bygg och El och säkeret.
 • Fallskyddsutbildning. Utbildare: Nercia. 10 personer har deltagit från 1 företag: El och säkerhet.
 • Nya el-installationsreglerna. Utbildare: Nercia. Hittills har 19 personer deltagit från 1 företag: Teknikservice.
 • Teoretisk utbildning inom CNC. Utbildare: Nercia. 8 personer har deltagit från 1 företag: SKF.
 • Skötsel av elektriska anläggningar. Utbildare: Nercia. Hittills har 12 personer deltagit från 1 företag: Teknikservice.

Projektet uppstod i samband med att Coronakrisen ledde till att näringslivet blev hårt ekonomiskt drabbat. Sörmland var ett av landets mest drabbade områden med högt antal varsel och permitteringar. Redan innan krisen var Sörmland ett område med hög arbetslöshet, höga sjukskrivningsantal och låg utbildningsnivå.

Mot ökad digitalisering och automation

Den ekonomiska krisen leder till ett påskyndat teknikskifte mot ökad digitalisering och automation. Det innebär att om inte initiativ till kompetensutveckling och utbildning tas kommer ännu fler att bli arbetslösa på grund av bristande kompetens.

Har ditt företag permitteringar eller varsel eller behöver kompetensutveckling för att klara en tid av förändring? Då är du välkommen att höra av dig till projektledare Malin Hellmér på malin.hellmer@viadidakt.se och berätta mer om dina kompetensbehov.

För att vara med i projektet Kompetens inför framtiden ska ditt företag finnas i Katrineholm eller Vingåker och helst verka inom området industri.

Projektet erbjuder utrikesfödda kvinnor möjlighet att utbildas i Fogelstadkvinnornas anda för att snabbare och lättare kunna bli delaktiga i det svenska samhället. Projektet startade 1 augusti 2020 och sträcker sig till 31 december 2022. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och ägs av Viadidakt.

Lära sig svenska

En av de viktigaste delarna i kvinnornas integrering är att erövra det svenska språket. Språkinlärningen kommer att ske genom suggestopedimetoden där man använder alla sinnen i inlärningen.

Genom arbetet med suggestopedimetoden i projektet förväntas vägen till tillräckliga språkkunskaper bli snabbare vilket gynnar såväl den enskilda individen, familjen och hela det sociala och ekonomiska samhällsystemet.

Teman som projektet kommer att fokusera på:

 • Språkinlärning med suggestopedimetoden
 • Hälsa och livsstil
 • Samhällsorientering
 • Jämställdhet
 • Icke-diskriminering och snabbare integrering i arbetslivet och svenska samhället

Även frågor som rör jämlikhet, barnuppfostran, könsroller, föreningsliv och politiskt inflytande blir en integrerad del av projektets metoder under genomförandefasen. De här olika frågorna är desamma som Medborgarskolans svenska kvinnor arbetade med för nästan hundra år sedan.

 • Få större kunskap i svenska. Vi tränar på att tala, läsa, skriva och lyssna på många olika sätt. Du får även möjlighet att skriva nationella prov då du har uppnått nivån för att kunna bli godkänd på de olika nivåerna.
 • Få större möjlighet till fortsatt utbildning och arbete.
 • Få större kunskap i omvärlds- och samhällsorientering. Hur är det att leva i Sverige?
 • Få större möjlighet att känna delaktighet, tillhörighet och samhörighet i samhället. Du är viktig och behövs för din familj, närsamhället och Sverige.
 • Kvinnor från olika länder och kulturer möts, utbyter erfarenheter och idéer. Vi diskuterar viktiga och aktuella frågor.
 • Få större kunskap om demokrati och jämställdhet.
 • Friskvård
 • Föräldrakurs

För hundra år sedan var det de svenska kvinnorna som behövde utbildas i medborgarskap för att bli jämställda och delaktiga i uppbyggnaden av det svenska samhället. Av tradition stod många kvinnor utanför arbetsmarknaden. Idag har många av de utrikesfödda kvinnorna en liknande livssituation som de svenska kvinnorna hade då, när det gäller jämställdhet och möjlighet till egen försörjning. Därför erbjuder projektet utrikesfödda kvinnor möjlighet att utbildas i Fogelstadkvinnornas anda för att snabbare och lättare kunna bli delaktiga i det svenska samhället.

Yvonne Nyberg, projektledare
070 469 18 02
yvonne.nyberg@viadidakt.se

Karin Pettersson, projektmedarbetare
072 249 72 24
karin.pettersson@viadidakt.se