Reglemente

Katrineholms och Vingåkers kommun har en gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker för de verksamheter som redovisas nedan.

Katrineholm är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Den gemensamma nämnden har ansvar för följande i de båda kommunerna:

  • Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, grundläggande utbildning för vuxna och eftergymnasial utbildning
  • Särskild undervisning för vuxna
  • Svenskundervisning för invandrare (sfi)
  • Lokala lärcentra -lokaler med kommunikationsmöjligheter
  • Tillhandahållande av uppdragsutbildningar
  • Genomföra av respektive kommunstyrelse beställda personalutbildningar
  • Universitets- och högskoleutbildningar
  • Validering
  • Utvecklingsinsatser för personer som står utanför arbetsmarknad och utbildning eller har behov av särskilt stöd. Fokus är individens självförsörjning.

Nämnden kan även bedriva verksamhet i projektform med separat finansiering inom ramen för de frågor som nämnden har ansvar för och som i sin slutliga form kan gagna båda kommunerna inom ramen för den ge gemensamma nämndens verksamhetsområde. Denna verksamhet ska särredovisas.

Nämnden ansvarar för samordning, utformning och arrangemang av kompetensutvecklande insatser för de kommunala organisationerna. Arbetet ska ske i samverkan med kommunledningar och förvaltningar i de båda kommunerna.
Nämnd en ska även erbjuda kompetensutvecklande insatser till externa aktörer.

Den gemensamma nämnden har för Katrineholms del ansvar för flykting- och invandrar
introduktionen i samverkan med berörda aktörer.

Den gemensamma nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer.
Nämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.

Offentliga sammanträden får inte ske vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun utser sex ledamöter och sex ersättare och Vingåker fem ledamöter och fem ersättare.

Katrineholms kommun utser ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Dessa ska väljas för fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oavsett turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid företräde framför en ersättare från ett annat parti.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträden även när de inte tjänstgör.

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelse skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldsta ledamoten göra detta. 

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av detta fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör samtliga ordförandens uppgifter.

Protokoll skall föras över nämndens sammanträden. Detta justeras av ordföranden och en ledamot eller tjänstgörande ersättare.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Denna paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll skall anslås på båda samverkande kommuners anslagstavla. Nämndens sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll anslagits på de båda anslagstavlorna.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som bestämts för justering av protokollet.

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

Avtal, andra handlingar och skrivelser vars innehåll beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

Om nämnden bestämmer att utskott skall finnas skall vardera samverkande kommun utse hälften av antalet ledamöter och ersättare.

Den gemensamma nämnden väljer för mandatperioden bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Om ersättarnas tjänstgöring i utskottet gäller vad som föreskrivits om ersättare i nämnden i 4 § i tillämpliga delar.

Utskottet sammanträder på dag, tid och plats som utskottet bestämmer. Sammanträde skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som skall avgöras av den gemensamma nämnden i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs.

En ledamot i utskottet får begära att kommunstyrelserna i de båda kommunerna skall höras i ett ärende som bedöms vara av principiell betydelse eller av större vikt. När ärende har beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.

Antaget av kommunfullmäktige 2001-09-17 § 149
Ändring av kommunstyrelsen 2001-11-28 § 194

2005-06-20, § 113
2005-12-19, § 225
2008-03-17, §§ 42 och 46
2008-09-15, § 152 (namnändring)
2013-11-18, § 190

Kontakt

Viadidaktnämnden

Skicka post:
Viadidaktnämnden
Kullbergska huset
641 80  Katrineholm