Publicerad:

Två nya projekt ger fler chansen att närma sig arbetsmarknaden

Viadidakt har precis startat två helt nya projekt: Samkraft och Framtidssteget. Målet är att stötta personer med ekonomiskt bistånd och bidra till att stegförflytta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Samkraft

Samkraft bedrivs av Viadidakt i samarbete med socialförvaltningarna och med medfinansiering av Europeiska unionen (EU). Projektet syftar till att hitta en samverkansform där alla instanser som möter personer med långvarig ekonomiskt bistånd kan samla krafter och erbjuda rätt stöd till rätt individ.

Nuläge

Rekrytering av första deltagargrupp är nu klar. Vi har 12 personer som bor i Katrineholm eller Vingåker och som har tackat ja till att vara med. Projektteamet som består av arbetsterapeut, kurator, socialsekreterare och koordinator har börjat träffa projektdeltagare för djupgående kartläggning. Teamet kommer inom kort att utökas med en psykolog som bidrar till få en helhetsbild av deltagares förutsättningar.

Förutom individuella samtal med projektpersonal kommer deltagarna även kunna gå på workshop/studiecirklar, föreläsningar, hälsofrämjande aktiviteter, studiebesök samt kombinera med praktik på Viadidakt. Alla aktiviteter anpassas utifrån deltagarens situation och har som mål att uppnå stegförflyttning mot arbete, utbildning och bättre hälsa.

Arbetet med att förankra projektet och hitta nya samarbetspartners pågår.

Målsättning

Vår målsättning är att projektets multifunktionella medarbetare tillsammans med deltagarna kommer att hitta vägar framåt och bidra till ett friskare och mer inkluderande stad.

Projekttid

Projektet startar 31 mars 2023 och avslutas 31 mars 2026.

Två personer i ett klassrum.
Senait Asmerom Abraha och Malin Andersson är projektledare för Samkraft respektive Framtidssteget.

Framtidssteget

Ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden och har fokus på att stärka individer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Under projektet genomförs utbildningsinsatser i tre parallella spår:

  • utbildning av nya handledare
  • vidareutbildning av erfarna handledare
  • kompetenslyft för åtgärdsanställda i Katrineholm och Vingåker kommun.

Genom målgruppsinriktat stöd, anpassad handledning och riktad kompetenshöjning möjliggör vi för personlig utveckling, ökad anställningsbarhet och stegförflyttning till egenförsörjning. Utbildningsinsatserna skapar förutsättningar till praktik och arbetsträning med trygga handledare i kommunerna.

Så går det till

Projektet samordnar tre olika utbildningar.

  • Handledarutbildning grund
  • Handledarutbildning senior
  • Kompetenshöjande utbildning för åtgärdsanställda

Projekttid

Projektet startar 31 mars 2023 och avslutas 30 mars 2025.