12 april 2016

PULS

Under lång tid har skolresultaten i svensk skola sjunkit. Parallellt har den fysiska aktiviteten bland befolkningen minskat. Fysisk aktivitet och träning har i en lång rad studier visat sig ha positiv inverkan dels på fysisk status, men även på studieresultat. Framsteg inom hjärnforskningen visar också sedan ett antal år tillbaka tydligt på positiva effekter av fysisk aktivitet på hjärnan och dess funktioner. Med inspiration från bland annat Bunkeflomodellen, en föreläsning av Mats Nahlbom på Vammarskolan i Valdemarsvik, ett studiebesök i Valdemarsvik samt andra inputs och diverse litteratur så startade vi på Västra skolan i februari 2016 ett PULS-projekt.

Syftet med PULS-projektet är följande;
• På kort sikt öka koncentration och uthållighet under teoretiska lektioner. 
• På lång sikt öka möjligheterna för inlärning.
Därutöver hoppas vi på en rad bieffekter såsom bättre upplevd hälsa, mindre konflikter, ökad impulskontroll, ökad sammanhållning i gruppen som genomför PULS etc.

Under passet mäts elevernas puls med hjälp av ett puls-band och det visas på en skärm i idrottshallen så de får direkt återkoppling på hur det går.

Fysisk aktivitet kan bidra med positiva effekter på många områden. I PULS-projektet vill vi ta fasta på att när kroppen arbetar på minst 65 % av maximal syreupptagningsförmåga under viss tid ökar koncentration och uthållighet. Några timmar efter den fysiska aktiviteten blir det ”ett öppet fönster” för detta. En annan effekt av aktiviteten är att hjärnan utvecklas. Bland annat bildas nya synapser i hjärnan och även nya hjärnceller bildas efter fysisk aktivitet. Effekten av detta är långsiktig. 

Vi har startat projektet med eleverna i nuvarande årskurs 5. Tre PULS-pass i veckan planerades in de dagar eleverna inte har lektioner i Idrott och hälsa. För att kunna komma igång under innevarande läsår har eleverna erbjudits att frivilligt delta i PULS-pass innan ordinarie skolstart. För närvarande är 30 av 34 elever med i projektet. Tanken är nu att dels integrera PULS-passen i skoldagen, men också att utöka projektet så att alla elever på skolan kan ta del av PULS-projektet.

För de elever i årskurs 5 som redan nu är med i PULS-projektet så fungerar det som följer. Är eleven med i PULS-projektet är eleven med på samtliga PULS-pass under vårterminen, givetvis med undantag för sjukdom. 
Under PULS-passen har eleverna pulsmätare på sig för att vi och eleven själv ska kunna se vilken pulszon hen befinner sig i. Under PULS-passen är elevens enda uppgift att se till att hen är i rätt pulszon, mellan 70 och 90 % av maxpuls, i 20 minuter. Ingen bedömning sker.
Eleverna har initialt introducerats till olika upplägg för att de nu när det gått ett par månader har börjat få bestämma själva vilken aktivitet de genomför under passet. Upplägget har varit bra för att lära eleverna vilken/ vilka typer av aktivitet som är lämpligast för att vara i rätt pulszon.

För att kunna följa upp projektet har samtliga elever i årskurs 5, både de som deltar i projektet och de som inte gör det, fyllt i två enkäter. En självuppskattning om koncentration, omarbetad utifrån Conners formulär, och en om elevernas upplevda hälsa. I den senare har vi utgått från Landstingets stora enkätundersökning, Liv & hälsa Ung, som genomförs vart tredje år med elever i årskurs 5, 7, 9 och åk 2 i gymnasiet. Vi har i samråd med Landstingets folkhälsoplanerare reviderat enkäten för att den ska kunna användas i detta sammanhang.
Klasslärare har också fyllt i Conners formulär om samtliga elever.
Vi följer också upp elevernas studieresultat genom de ordinarie kommungemensamma tester som sker med jämna mellanrum.

Under en föreläsning kring vikten av rörelse kommer de här bilderna som sätter fokus på de positiva effekterna av rörelse hos barn.

Skicka ett tips om sidan till någon
Västra skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Västra skolan
* = Obligatorisk uppgift
*